Türkçe Eşanlamlılar Sözlüğü

eşanlamlılar sözlüğü

ab —–> su
aba —–> abla, anne, üstlük
abadanlık —–> imar, kent, mesken, şehir, şenlik
abajur —–> kalpak, örtü, sayeban, siper
abajurlu —–> kalpaklı, siperli
abanmak —–> bastırmak, dayanmak
abanozlaşmak —–> matlaşmak, sertleşmek
abartı —–> mübalağa
abartma —–> ilave
abartmak —–> artırmak
abat —–> bayındır, rahat, şad, şen
abatlaşma —–> güzelleşme, şenlenme, yakşılaşma
abatlaşmak —–> güzelleşmek, şenlenmek, yakşılaşmak
abatlık —–> imar
abd —–> köle, kul
abdar —–> güzel, ifadeli, letafetli, manalı, sulu, şıralı, taravetli, tesirli
abdarlık —–> letafetlilik, sululuk, şıralılık, taravetlilik
abdarlılık —–> ifadelilik, manalılık, tesirlilik
abdesthane —–> tuvalet
abdug —–> atlama, ayran
abece —–> alfabe
abecesel —–> alfabetik
abes —–> boş, gereksiz, yersiz
abes yere —–> boşuna
abi —–> benefşevi, gök, mavi
abide —–> anıt
abidik gubidik —–> abuk sabuk
abit —–> zahit
abitleşme —–> zahitleşme
abitleşmek —–> zahitleşmek
abitlik —–> zahitlik
abiye —–> gösterişli, tuvalet
abır —–> giyim, haya, haysiyet, hürmet, kadir kıymet, kıyafet, şeref, üst baş
abırlamak —–> azarlamak
abla —–> aba, bacı, büyük bacı, mama
abluka —–> kuşatma, muhasara
abluka etmek —–> kuşatmak
abone olmak —–> dadanmak
aborda etmek —–> yanaşmak
abra —–> denge, yük
abstre —–> soyut
absürt —–> saçma
abuhava —–> iklim
abuk sabuk —–> anlamsız
abuk subuk —–> abuk sabuk
abuklamak —–> saçmalamak
abullabut —–> hantal, kaba
abur cubur —–> boş
abus —–> acayip, garip, somurtkan
aç —–> haris, hevesli
acaba —–> kuşku, şüphe
açacak —–> anahtar
acar —–> becerikli, cesur, çevik, yeni
açar —–> anahtar
acara —–> acar
acayip —–> abus, antika, garip, ibret, tuhaf
acele —–> çabuk, ivedi, tacili, telesik, tez
acele etmek —–> aşıkmak, telesmek
aceleci —–> çabuk, farfara, ivecen, kıvrak
aceleten —–> çabucak
Acemce —–> Farsça
acemi —–> amatör, bilgisiz, müptedi, tor, toy
açgöz —–> açgözlü
açgözlü —–> açgöz, gözü aç, haris, hırslı, tamahkar
açgözlülük —–> tamah
acil —–> ivedi
acil yardım —–> ilk yardım
acilen —–> çabucak
aciz —–> güçsüzlük
aciz —–> miskin, zavallı
acizlik —–> güçsüzlük
acı —–> ateş, çığlık, dağ, dokunaklı, elem, ıstırap, keder, keskin, kırıcı, kötü, üzüntü, yara, zehir
açı —–> bucak
acı olmak —–> acılaşmak
açığa vurmak —–> dökmek
açık —–> aleni, berrak, boş, çıplak, münhal, sarih, somut, vazıh, zahir
açık ağızlı —–> ahmak, aptal, sersem
açık artırma —–> artırma, müzayede
açık deniz —–> engin
açık oturum —–> siyasal
açık saçık —–> edepsiz, müstehcen
açıkça —–> açık
açıkgöz —–> jandarma, kurnaz, uyanık
açıklama —–> izah, tavzih
açıklamak —–> göstermek, izah etmek, yayımlamak
acıklı —–> dokunaklı, feci, gussalı, hazin, kederli
açıklık —–> ara, mesafe, sarahat, vuzuh
acıkmak —–> acmak
açıktan açığa —–> ulu orta
acılamak —–> paylamak
acılanmak —–> acılaşmak
acılar —–> teessürat
acılaşmak —–> acımak
acılı —–> kederli, yanık
açılmak —–> boşalmak
açım —–> açma
acıma —–> merhamet, rahim
acımak —–> acılaşmak, yazığı gelmek
acımasız —–> cani, cellat, gaddar, gavur, kalpsiz, katı, merhametsiz
acımasızlık —–> zulüm
açımlama —–> şerh
acımsı —–> dokunaklı
açınım —–> inkişaf
acınma —–> teessüf
acınmak —–> hayıflanmak
açınmak —–> gelişmek, inkişaf etmek
acışmak —–> gocunmak
acıtmak —–> ağrıtmak, incitmek, yakmak
açkı —–> anahtar
açma —–> otopsi, şerh
acmak —–> acıkmak
açmak —–> ayırmak, beğenmek, boşaltmak, çözmek, fethetmek, yapmak, yarmak, yazmak
acul —–> aceleci, çabuk
acun —–> dünya
ad —–> isim, nam, şöhret, ün
ad çekme —–> kura
adaklanmak —–> nişanlanmak
adaklı —–> nişanlı
adale —–> kas
adalet —–> doğruluk, hak
adaletli —–> adil
adaletsizlik —–> mağduriyet
adaletten —–> adil
adam —–> eş, herif, insan, koca, zat, zevat
adam olmak —–> büyümek, gelişmek
adamak —–> nezretmek
adamakıllı —–> güzel, pir
adamcıl —–> munis
adamyiyen —–> yamyam
adap —–> töre
adapte olmak —–> uymak
adavet —–> düşmanlık, husumet
aday —–> namzet
addetmek —–> saymak
adele —–> kas
adem —–> adam, insan, insanoğlu
adem evladı —–> insan
ademoğlu —–> insan, insanoğlu
adese —–> mercek
adet —–> sayı, tane
adet —–> gelenek
adet —–> töre
adeta —–> bayağı, sanki
adi —–> alçak, aşağı, aşağılık, bayağı, olağan, sıradan, süfli, ucuz, yoz
adilik —–> aşağılık
adisyon —–> hesap
adıl —–> zamir
adım —–> aşama, girişim, hamle
adım adım —–> yavaş yavaş
adına —–> yerine
adlandırmak —–> anmak
adlı —–> ünlü
adlı sanlı —–> ünlü
adres —–> unvan
aferin —–> bravo
afet —–> facia, kıyamet
affedersiniz —–> efendim
affedilmiş —–> muaf
affedin —–> pardon
affetme —–> bağışlama, şefaat
affetmek —–> bağışlamak
affeylemek —–> affetmek
afi —–> caka, çalım, fiyaka, gösteriş
afili —–> gösterişli
afişe etmek —–> açıklamak
afişlemek —–> göstermek, nitelemek
afiyet —–> keyif, sağlık
aforozlamak —–> kovmak
afra tafra —–> çalım
afsun —–> büyü
afsunlamak —–> büyülemek
afur tafur —–> çalım
afyon —–> tiryak
ağ —–> file, örgü, şebeke, tor, tuzak
ağa —–> ağabey, koca
ağababa —–> ata, dede
ağabey —–> ağa, aka, efe
agah —–> muttali, uyanık
ağdalı —–> karmaşık
ağı —–> zehir, zıkkım
ağıl —–> hale
ağılamak —–> zehirlemek
ağır —–> ağırbaşlı, alçak, ciddi, çetin, dokunaklı, gösterişli, güç, kırıcı, korkulu, oturaklı, tehlikeli, vahim, yavaş, yoğun
ağır ağır —–> yavaş yavaş
ağır sıklet —–> ağır
ağırbaşlı —–> ağır, ciddi, gösterişli, kamil, paşa, temkinli, vakur
ağırbaşlılık —–> vakar
ağırcanlı —–> tembel
ağırlama —–> ikram
ağırlaşmak —–> bozulmak, fenalaşmak, yavaşlamak
ağırlık —–> baskı, etki, kalın, külfet, rehavet, sıkıntı, sorumluluk, takı, tartı, yük
ağırsamak —–> yüksünmek
ağız —–> dudak, gaga, kavşak, kenar, uç
ağız ağıza —–> tamamen
ağız dalaşı —–> tartışma
ağız kavafı —–> geveze
ağız kavgası —–> tartışma
ağız tadı —–> rahatlık
ağızlık —–> huni
ağızotu —–> yem
ağızsız —–> sessiz
ağlamak —–> sızlanmak, viyaklamak, yakınmak
ağlaşmak —–> sızlanmak
ağmak —–> inmek
agreman —–> uygunluk
agresif —–> saldırgan
ağrı —–> dert
ağrı sızı —–> sancı
ağrılı olmak —–> acımak
ağrımak —–> burulmak, tutmak
ağrıtmak —–> acıtmak
aguş —–> kucak
ağzı bozuk —–> küfürbaz
ah —–> beddua
aha —–> işte
ahacık —–> işte
ahali —–> el, halk, nüfus
ahbapça —–> içten
ahbaplık —–> hukuk, hususiyet, ünsiyet
ahek —–> badana
ahenk —–> beste, uyum
aheste —–> ağır, yavaş
aheste aheste —–> yavaş yavaş
aheste beste —–> yavaş yavaş
ahi —–> cömert, kardeş
ahir —–> son, sonra
ahiret yolculuğu —–> ölüm
ahit —–> ant, antlaşma, devir, zaman
ahitname —–> antlaşma
ahize —–> destek
ahır —–> dam
ahlak —–> moral
ahlaklı —–> mazbut
ahlaksız —–> düşkün, soysuz
ahmak —–> aptal, budala, dangalak, salak
ahmaklık —–> hamakat
ahraz —–> dilsiz
ahşa —–> bağır
ahu —–> ceylan
ahunt —–> hoca
ahvalat —–> vukuat
ahvaliruhiye —–> haletiruhiye
ahvalruhiye —–> hava
ahzetmek —–> almak
ahzüita —–> alışveriş
aidat —–> ödenti
aile —–> eş, ev, familya, karı, kodak, ocak, sülale
ailevi —–> maaile
ait —–> ilişik
ajan —–> casus, temsilci
ajite etmek —–> kışkırtmak
ajur —–> antika
ak —–> beyaz, dürüst, rahat, temiz
ak pak —–> parlak, temiz
aka —–> ağabey, büyük
akademi —–> yüksekokul
akak —–> yatak
akan —–> cari
akarca —–> kaplıca
akarsu —–> su
akbaba —–> ihtiyar
akça —–> nakit
akçe —–> akça, nakit
akçeli —–> mali
akdarı —–> darı
akdetmek —–> yapmak
akide —–> inanç
akil —–> akıllı
akis —–> yankı, zıt
akit —–> nikah, sözleşme
akıbet —–> son, sonuç
akıcı —–> kıvrak
akıl —–> bellek, beyin, düşünce, hatır, kanı, karın, us
akıllanmak —–> uslanmak
akıllı —–> aptal, makul, uslu
akıllıca —–> doğru, makul
akılsız —–> şaşkın
akılsızlık —–> ahmaklık
akım —–> cereyan, hareket
akın —–> atak, dere
akın etmek —–> üşüşmek, yürümek
akıntı —–> akım, cereyan, meyil, sızıntı
akıntılı —–> meyilli
akış —–> akın, cereyan
akıtmak —–> dökmek
akla yatkın —–> makul, uygun
aklamak —–> beraat kazandırmak
aklanma —–> beraat
aklaşmak —–> ağarmak
aklavcı —–> avukat
aklı kıt —–> budala, saf
aklık —–> düzgün
aklıselim —–> sağduyu
akmak —–> gelmek, karışmak, katılmak, süzülmek
akmamak —–> kesilmek
akman —–> saf, temiz
akort —–> düzen, uyum
akraba —–> hısım, kohum
akran —–> böğür
akrep —–> yelkovan
akrobat —–> cambaz
aks —–> dingil
aksak —–> topal
aksakal —–> ermiş, evliya
aksaklık —–> arıza
akşam —–> gece
akşam ezanı —–> akşam
akşam namazı —–> akşam
aksama —–> arıza
aksamayan —–> dakik
aksan —–> vurgu
aksata —–> alışveriş
aksatmak —–> sarsmak
akse —–> kriz
akseptans —–> kabul
aksetmek —–> ulaşmak, vurmak, yankılanmak, yansımak
aksi —–> hırçın, huysuz, karşıt, menfi, münasebetsiz, olumsuz, suratsız, ters, zıt
aksi cevap —–> tepki
aksine —–> bilakis, tersine
aksiseda —–> yankı
aksiseda vermek —–> yankılanmak
aksiyon —–> eylem, hareket, iş
aksiyoner —–> hissedar
aksırma —–> aksırık
aksülamel —–> tepki
aktalanmış —–> iğdiş
aktarılma —–> devir
aktarım —–> nakil
aktarma —–> alıntı, nakil, transfer
aktarma etmek —–> aktarmak
aktarma yapmak —–> nakliyat değişmek
aktarmak —–> aramak, bellemek, devretmek, göçürmek, iletmek, nakletmek, tercüme etmek
aktif —–> canlı, cevval, faal
aktiflik —–> etkinlik
aktivite —–> etkinlik
aktör —–> oyuncu
aktöre —–> ahlak
aktris —–> oyuncu
aktüalite —–> aktüellik
aktüel —–> güncel
aktüellik —–> aktüalite
akur —–> kuduz
akva —–> kuvvetli, sağlam
al —–> düzen, hile, kırmızı, kızıl, tuzak
ala —–> alaca
ala —–> iyi, pek iyi
ala bezek —–> alaca
ala bula —–> alaca
alaca —–> ala bezek, ala bula
alacakarga —–> saksağan
alacalı —–> alaca
alaçık —–> çardak
alak otu —–> çim
alaka —–> ilgi, komünikasyon, ulaşım
alakadar olmak —–> ilgilenmek
alakalandırılma —–> koordinasyon
alakalandırma —–> koordinasyon
alakalanmak —–> ilgilenmek
alakarga —–> saksağan
alalamak —–> gizlemek
alamet —–> belirti, emare, im, işaret, iz, nişan
alaminüt —–> acele, çabuk
alan —–> düz, meydan, saha, vadi, yer
alan talan —–> karmakarışık
alarga —–> engin
alarga etmek —–> uzaklaşmak
alarm —–> heyecan sinyali
alarmak —–> kızarmak
alaşağı etmek —–> atmak, kovmak
alaşım —–> halita
alavere —–> kargaşalık
alavere dalavere —–> hile
alay —–> bayram, lağ, meze, söz
alay malay —–> birlikte, gelişigüzel
alaycı —–> müstehzi
alayişli —–> gösterişli
alaylı —–> görkemli, gösterişli, müstehzi
alaz —–> alev
albalı —–> vişne
albeni —–> hava
albenili —–> zarif
alça —–> erik
alçak —–> adi, ağır, aşağılık, hain, namert, pespaye, rezil, sefil, soysuz, süfli, yavaş
alçak gönüllü —–> mütevazı, tevazukar
alçak gönüllülük —–> tevazu
alçakboylu —–> bodur
alçaklık —–> zül
alçalma —–> düşkünlük, zillet, zül
alçaltı —–> zillet
alçı —–> jips
alçı taşı —–> jips
alçıtaşı —–> jips
aldangıç —–> tuzak
aldanmak —–> atlamak, avunmak, kanmak, yanılmak, yutmak
aldanmaz —–> kurt
aldatıcı —–> güzel
aldatılma —–> kazık
aldatma —–> al, hıyanet, şike
aldatmak —–> oyalamak, oynamak, tavlamak
aldırmaz —–> lakayıt, rahat
alegori —–> yerine
alelacele —–> çabucak
alelade —–> bayağı, olağan, sıradan
alelhusus —–> bilhassa, hele, özellikle
alelumum —–> genellikle
alem —–> bayrak
alem —–> cihan, çevre, dünya, eğlence, evren, hava, herkes, ortam
alemdar —–> önder
alemşümul —–> evrensel
alengir —–> düzen, fiyaka, gösteriş, hile, tuzak
alengirli —–> gösterişli, yakışıklı
aleni —–> açık
aleniyet —–> açıklık
alet —–> araç, aygıt, cihaz, maşa
alev —–> alaz, kıvılcım, şule, yalın
alevlenmek —–> harlamak, öfkelenmek
alfabe —–> abece, yazı
alfabetik —–> abecesel
algı —–> alacak, idrak, kazanç, rüşvet, vergi
algılamak —–> derk etmek
algın —–> cılız, vurgun, zayıf
ali —–> yüce, yüksek
ali mektep —–> yüksekokul
ali tahsil —–> lisans, yükseköğretim
alicenablık —–> asalet
alicenap —–> cömert
alil —–> sakat
alim —–> bilgin
alim —–> bilgin
aliyyülala —–> mükemmel
alıcı —–> müşteri
alık —–> aptal, budala, sersem
alık salık —–> aptal
alıkoymak —–> hapsetmek, saklamak, tutmak, yubatmak
alım —–> çalım, gurur, hava, kurum
alım çalım —–> gösteriş
alım satım —–> alışveriş
alımcı —–> tahsildar
alımlı —–> cazibedar, çekici
alımlı çalımlı —–> gösterişli, güzel
alın —–> karşı
alın yazısı —–> baht, talih, yazgı
alındı —–> makbuz
alıngan —–> hassas, nazik yürekli
alınmak —–> darılmak, içerlemek, kırılmak
alıntı —–> iktibas
alıntılamak —–> aktarmak
alışamamak —–> garipsemek
alışılan —–> mutat
alışılmadık —–> olağanüstü
alışılmak —–> yerleşmek
alışılmış —–> mutat, olağan
alışkan —–> kibrit
alışkanlık —–> huy, itiyat, ünsiyet
alışkın —–> alışkan
alışmak —–> atmak, bağlanmak, düşmek, ısınmak, kanıksamak
alıştım yandım —–> yanardöner
alıştırma —–> egzersiz, idman, talim
alıştırmak —–> hazırlamak
alısün —–> çınka, telefon
alışveriş —–> ilişki, iş, muamele, münasebet, pazar
alkış —–> tezahürat
alkışlamak —–> beğenmek
alkol —–> ispirto
Allah’a ısmarladık —–> hüdahafız, selamat kalın
allahsız —–> acımasız, vicdansız
allak bullak —–> karmakarışık
allık —–> al
alma —–> alıntı, iktibas, kabız, transfer
almaç —–> alıcı
almak —–> bağışlamak, başlamak, buyurmak, bürümek, çalmak, çekmek, elde etmek, fethetmek, gidermek, girmek, görmek, kaldırmak, kaplamak, kazanmak, kısaltmak, koparmak, koymak, kullanmak, örtmek, sarmak, temizlemek, yok etmek, yolmak, yutmak
alnaç —–> cephe
alp —–> kahraman, yiğit
alperen —–> derviş, mücahit
alplık —–> kahramanlık
alt bölüm —–> ayrım
alt etmek —–> yenmek
alternatif —–> seçenek
altın —–> değerli, kızıl, zer
altın varak —–> varak
altüst etmek —–> yıkmak
altüst olmak —–> yıkılmak
ama —–> fakat
ama —–> lakin, yalnız
ama —–> görme engelli, kör
amaç —–> erek, garaz, gaye, hedef, kasıt, maksat, meram, murat, tasavvur, uğur
amacıyla —–> için
amade —–> hazır
amale —–> işçi
amatör —–> acemi, heveskar, meraklı
ambalaj —–> bağlama
ambar —–> depo, kiler
ambiyans —–> hava
ambulans —–> cankurtaran
amca —–> emmi
amel —–> fiil, ishal, iş
amele —–> emekçi
ameli —–> elverişli, kestirme, kolay, uygun
ameliyat —–> işlem
amil —–> faktör, sebep
amiyane —–> bayağı, sıradan
amma —–> ama
amme —–> kamu
amor —–> aşk
amortisör —–> cihaz
ampul —–> lambacık
amudi —–> dikey
amut —–> topuz
an —–> dakika, lahza, zihin
ana —–> anne, asıl, esas, temel, valide, velinimet
ana deniz —–> okyanus
ana kara —–> kıta
ana yarısı —–> teyze
ana yol —–> cadde
ana yurt —–> ana vatan
anaç —–> iri, kart, kurnaz
anafor —–> girdap
anahtar —–> açar, araç, dil, kurgu, vasıta, vesile
anahtarcı —–> çilingir
analiz etmek —–> çözümlemek
analog —–> benzer, eş
anamal —–> sermaye
anamalcı —–> sermayedar
anane —–> gelenek, örf
anaokulu —–> uşak bahçesi
anarşi —–> kargaşa
anatomi —–> insan
anayasa —–> esas, esas kanun, konstitüsyon, temel
anca —–> öyle
ancak —–> bir, dar, fakat, sade
anda —–> tam
andaç —–> anı, hatıra, yadigar
andavallı —–> ahmak, aptal, şaşkın
andıran —–> yakın
andırma —–> çalım
andırmak —–> bakmak, benzemek, çalmak, kaçmak, okşamak, yaklaşmak
andız —–> servi
angaje etmek —–> bağlamak
angaje olmak —–> bağlanmak
angajman —–> bağlantı
angıç —–> kanat
angın —–> meşhur, ünlü
angutluk —–> ahmaklık
ani —–> ansızın, birden, birdenbire
anide —–> ansızın
aniden —–> ansızın, birden, birdenbire
anif —–> kaba, sert
anı —–> hatıra, yadigar
anık —–> hazır
anıklamak —–> hazırlamak
anılan —–> mezkur
anımsamak —–> hatırlamak
anımsatmak —–> uyarmak
anında —–> çabucak
anıştırma —–> ima, telmih
anıt —–> abide
anıtsal —–> görkemli
anket —–> soruşturma
anlak —–> zeka
anlaklı —–> zeki
anlam —–> mana, mazmun
anlama —–> intikal, irfan, vukuf, zeki
anlamak —–> başa düşmek, çakmak, çıkarmak, derk etmek, görmek, hissetmek, ihata etmek, sezmek, takip etmek, yakalamak
anlamca —–> mealen
anlamdaş —–> eş anlamlı
anlamlı —–> manalı, manidar
anlamsız —–> abuk sabuk, beyhude, boş, yersiz
anlaşılan —–> belli, galiba, mahsus, muhtemelen
anlaşılmak —–> yansımak
anlaşılmayan —–> muamma
anlaşılmaz —–> karışık, muğlak, tuhaf
anlaşma —–> geçim, ittifak, kesim, pakt, sözleşme
anlaşmak —–> bağdaşmak, barışmak, geçinmek
anlaşmazlık —–> ihtilaf, uyuşmazlık
anlatı —–> hikaye
anlatım —–> ifade, tabir
anlatmak —–> beyan etmek, göstermek, izah etmek, nakletmek, söylemek
anlayış —–> beyin, feraset, hesap, idrak, ihata, iş, mezhep, telakki, ufuk, zeka, zihin, zihniyet
anlayışlı —–> ayık, zeki
anlayışsız —–> dümbelek, geri, köylü
anlayışsızlık —–> ahmaklık
anlı şanlı —–> gösterişli, güzel, ünlü
anma —–> yad
anmak —–> hatırlamak, zikretmek
anmalık —–> hatıra, yadigar
anne —–> aba, ana, kocakarı, nene, valide
anne baba —–> ebeveyn
anons —–> duyuru
anormal —–> deli, sapık
ansambl —–> topluluk
ansız —–> ansızın
ansızın —–> ani, aniden, bedaheten, birden, birdenbire, gafleten
ant —–> yemin
antagonist —–> düşman
antagonizm —–> düşmanlık
antagonizma —–> tezat
antant —–> anlaşma, mutabakat
anten —–> sırgavıl
antet —–> başlık
antidot —–> panzehir
antik —–> antika
antika —–> acayip, örtü, tuhaf
antikite —–> ilk çağ
antipatik —–> itici, soğuk
antlaşma —–> mukavele, nişancı, pakt
antrakt —–> ara
antre —–> giriş
antrepo —–> depo
anüs —–> sofra
anzarot —–> rakı
apaçık —–> çıplak
apansız —–> ansızın
apansızın —–> ansızın
aparey —–> cihaz
aparmak —–> çalmak
apaz —–> avuç
aperitif —–> açar
apiko —–> derli toplu, hazır, şık, tetik
apışık —–> şaşkın, yorgun
apışlık —–> ağ
apotr —–> yardımcı
april —–> nisan
apse —–> çıban, iltihap
aptal —–> ahmak, akıllı, avare, derbeder, dingil, geri, hindi, inek, kelek, salak, serseri, şapşal
aptallık —–> avarelik, sefillik, serserilik
ar etmek —–> utanmak
ara —–> açıklık, aralık, fasıla, mesafe, ortam
ara bozuculuk —–> fesat
ara bulucu —–> aradüzelten, vasıtacı
ara sıra —–> bazen
ara vermek —–> durmak
araba —–> otomobil
arabalı vapur —–> feribot
arabozan —–> münafık, müzevir
araç —–> alet, anahtar, kayıt, taşıt, vasıta
aracı —–> ara bulucu, vasıta
aracılık —–> delalet, tavassut, vasıta
aracısız —–> direkt, doğrudan
araçsız —–> bilavasıta, doğrudan doğruya
aradan kaldırmak —–> gidermek
aradüzelten —–> ara bulucu
arak —–> ter
arakçın —–> takke
araklamak —–> aşırmak, çalmak
aralık —–> ara, ayakyolu, fasıla, koridor, mesafe, sıra, vakit
arama —–> kontrol
aramak —–> aktarmak, araştırmak, bakmak, beklemek, özlemek
arap —–> zenci
araştırıcı —–> meraklı, mütecessis
araştırma —–> muayene, tetkik
araştırmak —–> aramak, deşelemek, eşmek, gözlemek, incelemek, karıştırmak, kaşımak, sormak
araştırman —–> araştırıcı
araz —–> belirti
arazi —–> toprak, yer
arazi olmak —–> sıvışmak
arbede —–> patırtı
ardiye —–> depo
ardı sıra —–> takiben
ardıç rakısı —–> cin
ardıl —–> halef
ardılmak —–> çatmak, sataşmak
argaç —–> atkı
argın —–> bitkin, yorgun, zayıf
argıt —–> boğaz, geçit
argüman —–> iddia, kanıt, tez
ari —–> çıplak
ari —–> hür
ari —–> özgür
aristokrat —–> soylu
aritmetik —–> hesap
ariza —–> dilekçe
arı —–> halis
arı —–> öz
arı —–> saf, salt, temiz
arı peteği —–> kovan
arı teknesi —–> kovan
arık —–> ark, cılız, kuru, sıska, zayıf
arıklamak —–> süzülmek
arıklık —–> zafiyet, zayıflık
arılık —–> saflık
arınmak —–> rahatlamak
arınmış —–> duru
arıtma —–> tasfiye
arıtmak —–> temizlemek
arız olmak —–> bulaşmak, ilişmek
arıza —–> bozukluk
arıza —–> engebe, kusur
arızalanmak —–> bozulmak, sınmak
arızasız —–> düz
arızi —–> eğreti, geçici
arka —–> art, dal, dayı, dip, ense, geri, peş, torpil, üst
arkaç —–> ağıl
arkadaş —–> bacanak, dost, eş, yoldaş
arkadaşlık —–> şeriklik, ünsiyet
arkalama —–> yardım
arkalamak —–> korumak
arkalık —–> semer
arkalıksız —–> sedir
arkasında olmak —–> izlemek
arlanmak —–> utanmak
arlanmaz —–> utanmaz
arlı —–> sıkılgan, utangaç
armada —–> donanma
armağan —–> bağış, hediye, ihsan, ödül, yadigar
armonika —–> mızıka
arna —–> kanal
arpa —–> rüşvet
arpa suyu —–> bira
arsa —–> saha, toprak sahası, yer
arsenik —–> zırnık
arsıulusal —–> uluslararası
arsız —–> utanmaz, yüzsüz
arslan —–> aslan
art —–> arka, ense, geri, peş
artağanlık —–> bereket
artist —–> sanatkar
artı —–> toplama işareti
artık —–> fazla
artırma —–> teras
artırmak —–> abartmak, bırakmak
artma —–> ziyade
artmak —–> çıkmak, çoğalmak, kaynamak, üremek, yükselmek
arttırma —–> ilave
arz —–> en, maruzat, yer, yeryüzü
arz cazibesi —–> yer çekimi
arz derecesi —–> enlem
arz etmek —–> sunmak
arziyat —–> yer bilimi
arzu —–> dilek, gönül, heves, istek, rağbet
arzu etmek —–> dilemek
arzuhal —–> dilekçe
arzulamak —–> istemek, özlemek
arzulu —–> hevesli, istekli
arzuya yetişmek —–> mazhar olmak
as —–> bey
aş —–> ekmek, yemek
aş damı —–> mutfak
asa —–> baston
asabi —–> sinirli
asabileşmek —–> kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek
aşağı —–> adi, bayağı, hor, kötü, süfli
aşağılamak —–> boyamak
aşağılık —–> adi, alçak, bayağı, pespaye, rezil, süfli
asal —–> esas
asalak —–> tufeyli
asalet —–> alicenaplık, neciplik
asaletli —–> soylu
aşama —–> adım, basamak, derece, kademe, merhale, mertebe, paye, rütbe
asamble —–> kurul
asan —–> kolay
asansör —–> götürge
asap —–> sinir
asayiş —–> emniyet, güvenlik
aşçı —–> aşpaz, lokanta
aşermek —–> tiksinmek
asetat —–> saydam
aşevi —–> aşçı, lokanta
asgari —–> en az
aşhane —–> kafeterya, lokanta, mutfak
asi —–> hayırsız
aşikar —–> belli, mahsus
aşikarlık —–> vuzuh
asil —–> necabetli
asil —–> soylu
asileşmek —–> başkaldırmak, isyan etmek
asilik etmek —–> başkaldırmak
asillik —–> asalet
asilzade —–> soylu
aşina —–> bildik, tanıdık, tanış
aşina olmak —–> bilmek, tanımak
aşiret —–> el, oymak, tayfa
asistan —–> yardımcı
aşiyan —–> ev, mesken
ası —–> afiş
aşı —–> calak, peyvent
asık —–> asılı, somurtkan
aşık —–> ozan
aşık —–> müptela
aşık —–> ozan, vurgun, yangın
aşık olmak —–> sevmek
aşıklı —–> düşkün
aşıkmak —–> acele etmek, telesmek
aşıktaşlık etmek —–> oynaşmak
asıl —–> ana, cevher, cins, esas, gerçek, hakikat, hamur, kaynak, kök, köken, mahiyet
asıl —–> nesep, özgün, soy
asıl —–> temel, üs
aşılamak —–> etkilemek
asılgan —–> askı
asılı —–> bağlı
asıllar —–> usul
asıllı —–> soylu
asılsız —–> soysuz, uydurma
aşındırmak —–> kemirmek, yemek
aşınmak —–> eskimek, yenmek, yıpranmak
aşınmış —–> yenik
asıntı —–> tehir
asıntı olmak —–> sırnaşmak
asır —–> çağ, yüzyıl
aşırı —–> çılgın, çok, hadden artık, ifrat, kötü, lüks, müfrit, sivri
aşırılmak —–> uçmak
aşırma —–> aşık, kova
aşırmak —–> çalmak, kaldırmak, tırtıklamak
aşırtmak —–> aşırmak
aşk —–> sevda
asker —–> er
askeri —–> harbi
askı —–> asılgan, fener
askılık —–> vestiyer
aşkın —–> çok, fazla
asla —–> katiyen
aslan —–> kükremek
aslansütü —–> rakı
asliye —–> esas, temel
aşlık —–> zahire
aslında —–> esasen
asma —–> asılı
asma bıyığı —–> sülük
asmak —–> çekmek
aşmak —–> geçmek
asparagas —–> uydurma
aşpaz —–> aşçı
asri —–> çağdaş
ast —–> alt
astana —–> eşik
astik —–> pezevenk
astragan —–> karagül
astronomi —–> heyet
asude —–> rahat, sakin
asudelik —–> rahatlık
aşüfte —–> oynak
asuman —–> gök
at —–> beygir
at bakıcısı —–> seyis
ata —–> ata baba, baba, cet, ecdat, peder
ata ana —–> ebeveyn
ata baba —–> ata
atak —–> akın, çevik, geveze, girişken, hamle, hücum, saldırı, yiğit
ataklık —–> cüret
atalar —–> ecdat
ataletli —–> mıymıntı
atama —–> nakil, tayin
atamak —–> kaldırmak, tayin etmek
atasözü —–> darbımesel
ateş —–> acı, coşkunluk, hınç, hırs, od, öfke, tehlike
ateş parçası —–> becerikli, canlı
ateşkes —–> mütareke
ateşlemek —–> kışkırtmak, yakmak
ateşlendirmek —–> kışkırtmak
ateşlenmek —–> coşmak
ateşlilik —–> hararet
atfetme —–> isnat
atfetmek —–> çevirmek, vermek, yüklemek
ati —–> gelecek
atik —–> çevik, kıvrak
atik tetik —–> çevik
atıfet —–> bağış, ihsan, lütuf
atıl —–> aylak, tembel
atılgan —–> acar, girişken
atılganlık —–> cesaret
atılım —–> atak, hamle, hücum
atılmak —–> başlamak, fırlamak, hücum etmek, saldırmak
atışma —–> tartışma
atışmak —–> tartışmak
atıştırmalık —–> çerez
atkı —–> eşarp, kaşkol
atlama beygiri —–> beygir
atlamak —–> aldanmak, atlanmak, binmek, çıkmak, inmek, tullanmak, yanılmak
atlanılmak —–> atlanmak
atlanmak —–> atlamak, düşmek
atlatmak —–> aldatmak, ekmek, paketlemek, savmak, savsaklamak, savuşturmak
atlı —–> süvari
atmaca —–> sapan
atmak —–> alışmak, çalmak, çarpmak, çatlamak, çekmek, çıkarmak, ertelemek, göndermek, götürmek, kovmak, koymak, örtmek, solmak, söylemek, uzatmak, yollamak
atmosfer —–> hava
atölye —–> işlik
atom çekirdeği —–> çekirdek
aut —–> dış
avadanlık —–> demirbaş
avam —–> halk
avanak —–> aptal, enayi
avane —–> yardakçı, yardımcı
avangart —–> öncü
avantaj —–> yarar
avantajsız —–> yararsız
avantür —–> macera
avare —–> aylak, başıboş, serseri
avarız —–> engebe
avaz —–> nara
averaj —–> ortalama
avize —–> çilçırak
avlamak —–> tutmak
avlu —–> hayat
avrat —–> eş, hanım, kadın, karı
avratağız —–> kılıbık
avratbaz —–> çapkın, hovarda, zampara
avuç —–> aya
avukat —–> aklavcı
avunç —–> teselli
avunma —–> teselli
avunmak —–> aldanmak, yetinmek
avuntu —–> teselli
avutma —–> teselli
avutmak —–> aldatmak, oyalamak
ay ağılı —–> hale
ay ışığı —–> mehtap
aya —–> avuç, taban
ayak —–> bacak, basamak, kıç
ayak oyunu —–> hile
ayak tabanı —–> aya
ayak tarağı —–> tarak
ayakkabı —–> pabuç
ayakla —–> yaya, yayan
ayaklanma —–> başkaldırı
ayaklanmak —–> başkaldırmak, isyan etmek, kıyam etmek
ayaklık —–> kaide
ayaksilen —–> paspas
ayakyolu —–> aralık, hela, tuvalet, yüznumara
ayal —–> eş, karı
ayan —–> açık, belli
ayar —–> dakiklik, değer, derece, köklenme
ayarlamak —–> dakikleştirmek, köklemek
ayartmak —–> aldatmak
ayazlık —–> teras
aybaşı —–> adet
ayça —–> hilal
aydın —–> aydınlık, münevver, okumuş, sarih, somut, vazıh, veciz, ziyalı
aydınlanmak —–> şıkırdamak
aydınlatılmış —–> münevver
aydınlatma —–> tavzih
aydınlık —–> aydın, berrak, fer, nur, saf, sarahat, temiz, vazıh, vuzuh, ziya, ziyalı
aydınlık olmak —–> aydınlanmak
aygın —–> bitkin
aygın baygın —–> bitkin, vurgun
aygıt —–> alet, cihaz
ayık —–> uyanık
ayıklama —–> tasfiye
ayıklamak —–> temizlemek
ayın on dördü —–> dolunay
ayıp —–> kusur, şaibe
ayıplamak —–> kınamak
ayıraç —–> miyar
ayırma —–> bölme, şerh, tahsis
ayırmak —–> açmak, bölmek, kesmek, koymak, saklamak, seçmek, sökmek, üleşmek, vermek
ayırt —–> fark
ayırt etmek —–> karakterize etmek, tanımak
aykırı —–> çap, çapraz, karşıt, muhalif, ters, tersine, zıddına
aykırı olmak —–> zıt olmak
aykırılık —–> ihtilaf, muhalefet
ayla —–> ağıl, hale
aylak —–> avare, serseri
aylamak —–> beklemek
aylı —–> gebe
aylık —–> maaş
aymak —–> ayılmak
aymaz —–> bilgisiz, gafil
aymazlık —–> gaflet, uyku
ayn —–> göz
ayna —–> güzgü
aynagöz —–> uyanık
aynalı —–> güzel, yakışıklı
aynasız —–> çirkin, kötü, ters
aynaz —–> bataklık
aynek —–> gözlük
aynı —–> bir, nüsha, özdeş, tıpkı
ayraç —–> parantez
ayran —–> katık
ayran ağızlı —–> boşboğaz, geveze
ayran budalası —–> aptal, budala, sersem
ayrı ayrı —–> değişik
ayrıç —–> çatal
ayrıca —–> hatta
ayrıcalı —–> müstesna
ayrıcalık —–> imtiyaz
ayrıcalıklı —–> imtiyazlı
ayrık —–> müstesna
ayrıklık —–> istisna
ayrıksı —–> başka
ayrılık —–> hicran, ihtilaf
ayrılmak —–> bırakmak, boşanmak, çıkmak, fırlamak, kalkmak, terk etmek
ayrılmış —–> için
ayrım —–> fark, kıvrım, tefrik
ayrımlı —–> değişik, farklı
ayrımsız —–> aynı
ayrıntı —–> detay, ilim, incelik, tafsilat, teferruat
ayrıntılar —–> teferruat
ayrıntılı —–> ince, mufassal, uzun
ayrışık —–> muhtelif
aytışmak —–> tartışmak
ayvaz —–> erkek, eş, koca
ayyar —–> dolandırıcı, hilekar
ayyarlık —–> dolandırıcılık
az —–> birkaç, dar, düşük, eksik, mahdut
az buçuk —–> biraz
az çok —–> oldukça
az daha —–> neredeyse
az kalmak —–> ramak kalmak
aza —–> organ, uzuv, üye
azade —–> başıboş, erkin, serbest
azalmak —–> daralmak, düşmek, eksilmek, kırılmak
azaltma —–> kısıntı
azaltmak —–> budamak, düşürmek, kesmek, kısmak
azamet —–> çalım, gösteriş, gurur, heybet, kurum, tekebbür
azametli —–> görkemli
azami —–> en çok, maksimum
azap —–> eziyet, işkence
azar azar —–> yavaş yavaş
azarlamak —–> abırlamak, biabır etmek, çıkışmak, darılmak, haşlamak, paylamak, tanlamak, terslemek
azat —–> hür, özgür, serazat
azat etmek —–> azletmek
azatlık —–> hürriyet
azgınlık —–> dalalet
azimet —–> gidiş
azimkar —–> kararlı
azimli —–> kararlı
aziz —–> ermiş, gözde, şirin
azıcık —–> biraz
azık —–> besin, kumanya, rızık
azılı —–> korkunç
azınlık —–> azlık, ekalliyet
azletmek —–> azat etmek, kenar etmek
azlık —–> azınlık, ekalliyet
azma —–> melez
azmak —–> bataklık, taşmak
azmış —–> kuduz
azrail —–> alıcı
baba —–> ata, büyükbaba, dede, moruk, peder
baba yarısı —–> amca
babaanne —–> nene, nine
babacan —–> mihriban, sevimli
babalanmak —–> öfkelenmek
babasız —–> yetim
babayiğit —–> yürekli
baç —–> haraç
bacak —–> ayak, kıç, oğlan
bacaksız —–> bodur
bacanak —–> arkadaş, dost
bacarıklık —–> vukuf
bacı —–> abla, hemşire, kız kardeş
bacı oğlu —–> yeğen
bad —–> rüzgar
badalak vurmak —–> çelmek, çelmelemek
badana —–> ahek
bade —–> içki, şarap
badi —–> ördek
badik —–> ördek
badiye —–> çöl
bağ —–> bent, demet, deste, ilgi, ilişki, rabıta, sargı, teneklik
bağ bozumu —–> güz, sonbahar
bağa —–> kaplumbağa, ur
bağan —–> düşük
bağban —–> bahçıvan
bağdarlama —–> program
bağdaşık —–> mütecanis
bağdaşmak —–> anlaşmak, uymak, uzlaşmak
bağdaşmazlık —–> uyuşmazlık
bağı —–> büyü
bağıllık —–> izafiyet
bağım —–> tabiiyet
bağımlı —–> gayrimüstakil, tabi
bağımlılık —–> tabiiyet
bağımsız —–> hür, mutlak, müstakil, özgür
bağımsız milletvekili —–> bağımsız
bağımsızlık —–> istiklal
bağıntı —–> bağlılık, nispet
bağır —–> ciğer, döş, göğüs, sine
bağırma —–> nara, nida
bağırmak —–> kükremek
bağırsak —–> iç
bağırtı —–> çığlık, yaygara
bağış —–> armağan, hibe, iane, teberru, yardım
bağışık —–> muaf
bağışıklık —–> muafiyet
bağışlama —–> affetme, hibe, şefaat
bağışlamak —–> affetmek, almak, lütfetmek, unutmak
bağışlanmış —–> muaf
bağışlayın —–> efendim, pardon
bağıt —–> sözleşme
bağlam —–> bağ, bent, demet, deste, kelep
bağlama —–> ambalaj, ilhak, paket, saz
bağlamak —–> cezbetmek, tamamlamak, tutmak, tutturmak, yok etmek
bağlanak —–> bağlantı
bağlanma —–> intisap
bağlanmak —–> alışmak, ilişmek, tapmak
bağlanmış —–> ilişik, vurgun
bağlantı —–> birlik, ilişki, irtibat, rabıta, temas
bağlantısız —–> askeri
bağlaşık —–> müttefik
bağlaşma —–> ittifak, kontrat
bağlı —–> asılı, kapalı, mecbur, sadık
bağlı olmak —–> izlemek
bağlılaşım —–> bağlılık
bağlılık —–> birlik, ilişik, intisap, sadakat, sevgi, tabiiyet
bağnaz —–> mutaassıp, yobaz
bağnazlık —–> taassup
bağrış çağrış —–> gürültü, şamata
bahane —–> kulp, mazeret, vesile
bahar —–> baharat, ilkbahar, yaz
baharat —–> bahar, edviye
bahçe —–> bostan
bahçıvan —–> bağban
bahir —–> deniz
bahis —–> konu, laf, mevzu
bahse girmek —–> hüccet etmek, mübahase etmek
bahsetme —–> temas
bahsetmek —–> konuşmak, temas etmek
bahşetmek —–> bağışlamak, sunmak
baht —–> alın yazısı, kader, nasip, şans, talih, yıldız
bahtiyar —–> mutlu
bahtiyarlık —–> mutluluk
bahtsız —–> bedbaht
bahusus —–> özellikle
bakaç —–> dürbün
bakan —–> nazır, vekil
bakanlar kurulu —–> hükumet
bakanlık —–> nezaret, vekalet
bakarak —–> göre
baki —–> öteki, sürekli
bakir —–> yeni
bakı —–> fal
bakılırsa —–> göre
bakım —–> hizmet
bakımevi —–> kademe
bakımlı —–> bayındır
bakımsız —–> berbat, çorak, külüstür
bakınmak —–> araştırmak
bakır —–> mes
bakış —–> göz, nazar
bakma —–> nezaret
bakmak —–> aramak, beslemek, denemek, görmek, gözetmek, ilgilenmek, incelemek, karışmak, korumak, seyretmek, uğraşmak
bakmamak —–> terk etmek
bakmayarak —–> rağmen
bala —–> çocuk, yavru
balaban —–> büyük, iri, nazik, şişman
balalık —–> rahim
balans —–> denge
balçak —–> kabza
balçık —–> çamur
baldır —–> incik
baldız —–> görümce
baliğ olmak —–> erişmek, ulaşmak
balık adam —–> dalgıç
balık yumurtası —–> havyar
balıketinde —–> dolgun
balıkkulağı —–> midye
balkı —–> ağrı, güzel, parlak, sancı
balkımak —–> parıldamak, parlamak
balkır —–> parıltı, şimşek
balkon —–> gezinti, hayat
ballıdarı —–> incir
balon —–> palavra
balya —–> denk
bambaşka —–> değişik, farklı
banak —–> lokma
banal —–> bayağı, sıradan
bandaj —–> bağ, sargı
bandırmak —–> banmak
bando —–> mızıka, takım, topluluk
banko —–> kesinlikle
banlamak —–> bağırmak
banmak —–> batırmak
banyo —–> hamam
bap —–> başlık, husus, kapı, konu
bar —–> pas
baraj —–> bent
barama —–> koza
barama kurdu —–> ipek böceği
baran —–> yağmur
barbar —–> ilkel
bardak —–> testi
baresinde —–> hakkında
barhana —–> göç, kafile
bari —–> keşke
bariyer —–> engel
bariz —–> açık
barı —–> çit
barınmak —–> daldalanmak, sığınmak
barış —–> sulh
barışık —–> sevecen
barışma —–> anlaşma
barışmak —–> anlaşmak, uzlaşmak
barlı —–> velut
baş —–> başlangıç, çıban, esas, kafa, kelle, saksı, temel
baş başa —–> birlikte
baş bezi —–> mendil
baş döndürücü —–> aşırı
baş örtüsü —–> eşarp
başa düşmek —–> anlamak
başağrısı —–> sıkıntı
basak —–> merdiven
başak —–> sümbül
basamak —–> aşama, ayak, derece, gömlek, hane, kademe, merhale, pilleken
basar —–> göz
başarı —–> muvaffakiyet, sükse
başarılı —–> kalburüstü, kudretli
başarısız —–> sıfır
başarısızlık —–> muvaffakiyetsizlik
başarmak —–> muvaffak olmak
başarmış —–> nail
başat —–> baskın
başbakan —–> başnazır
başbuğ —–> başkan, komutan
başçı —–> önder
başeser —–> şaheser
basit —–> bayağı, cılız, kolay, mahdut, olağan, yalın
basitçe —–> kolay
başı dumanlı —–> sarhoş
başı yerde —–> suçlu
başıboş —–> avare
basıcı —–> tabi
basık —–> alçak
basılı —–> matbu
basılış —–> baskı
basımevi —–> matbaa
basın —–> matbuat
basınç —–> tazyik
başından —–> esasen
başka —–> değişik, diğer, farklı, öbür, özge, sair
başkaları —–> alem
başkalaşmak —–> bozulmak
başkaldıran —–> serkeş
başkaldırı —–> isyan
başkaldırıcı —–> asi
başkaldırma —–> başkaldırı, mukabele
başkaldırmak —–> ayaklanmak, isyan etmek, kabarmak, kıyam etmek
başkalık —–> ayrım, fark
başkan —–> reis, sadır
başkanlık —–> riyaset
başkası —–> diğeri, öbürü
başkent —–> başşehir, payitaht
baskı —–> basılış, el, neşir, tahakküm, tazyik, yumruk, zor
baskın —–> sel
baskül —–> kantar
başlamak —–> almak, atılmak, doğmak, gelmek, girmek, kalkmak, koyulmak, olmak, oluşmak, tutmak
başlangıç —–> baş, eşik, giriş, menşe, mukaddime
başlangıçta —–> ilkin, önceden
başlarken —–> önceden
başlayıcı —–> müptedi
başlı —–> çivi
başlıca —–> esas, gerçek
başlık —–> kalın, serlevha
basma —–> gübre, matbu, tezek
basmak —–> bürümek, çap etmek, çökmek, kaplamak, örtmek, tabetmek, vurmak
başmak —–> ayakkabı
başmaklık —–> has
başmal —–> sermaye
başnazır —–> başbakan
başöğretmen —–> müdür
başörtü —–> baş örtüsü
başörtüsü —–> leçek
başşehir —–> başkent, payitaht
başta —–> ilkin, özellikle
baştan —–> yeniden
baştan aşağı —–> tamamen
baştan savma —–> üstünkörü
baştan sona —–> daima, tamamen, tamamıyla
bastık —–> pestil
bastırık —–> yük
bastırmak —–> boğmak, dikmek, durdurmak, gidermek, gömmek, kaplamak, yenmek, yırtmak
baston —–> asa, kötek
başüstüne —–> oldu
başvekil —–> başbakan
başvezir —–> sadrazam
başvurma —–> müracaat
başvurmak —–> gezmek, gitmek, müracaat etmek
başvuru —–> müracaat
başyapıt —–> şaheser
bataklık —–> azmak
batarya —–> pil
bateri —–> davul
bati —–> ağır
bati —–> yavaş
batı —–> garp
batık —–> gamze
batıl —–> asılsız, çürük
batın —–> göbek, gömlek
batın —–> karın, kuşak
batın —–> gizli
batın —–> iç
batırmak —–> banmak, gömmek, mahvetmek
batış —–> gurup
batkı —–> hüsran, iflas
batkın —–> müflis
batkınlık —–> iflas
batma —–> çökme
batmak —–> çökmek, dokunmak, gark olmak, incitmek, kirlenmek, sançmak, yemek, yok olmak
batmış —–> batık
bavul —–> camedan
bay —–> erkek
bayağı —–> adi, alelade, aşağı, aşağılık, basit, epey, gerçekten, hasis, küçük, oldukça, pespaye, sıradan, süfli, yoz
bayağılaşmak —–> düşmek
bayak —–> demin
bayakki —–> deminki
bayan —–> eş, hanım, hatun, kadın, karı
bayat —–> kart
baygınlaşmak —–> süzülmek
bayılmak —–> bitmek, ödemek, vermek
bayındır —–> imar, mamur
bayındırlık —–> imar
bayır —–> dışarı
baylanlık —–> işve, naz
baylanmak —–> nazlanmak, şımarmak
bayrak —–> öncü, sancak, sembol, simge
bayrak ağacı —–> gönder
bayrak direği —–> gönder
bayram —–> alay, neşe, sevinç, şenlik
bayrılık —–> kıdem
baytar —–> veteriner
baz —–> temel
bazen —–> bazı, kah, kimi
baziçe —–> oyun
bazı —–> bazen, birtakım, kimi
bazısı —–> kimi, kimisi
bebek —–> çağa
beceri —–> maharet
becerikli —–> acar, mahir, usta
beceriklilik —–> hüner
beceriksiz —–> aciz, amatör
becermek —–> bozmak, uydurmak
bed —–> çirkin, kötü, tuhaf
bedaheten —–> ansızın, irticalen
bedava —–> caba, havayi, meccanen, müft, parasız, pulsuz
bedavadan —–> parasız
bedbaht etmek —–> üzmek
bedbin —–> kötümser
beddua —–> lanet
beddua etmek —–> kahretmek, lanetlemek
bedel —–> değer, denk, eşit, fiyat, karşılık, kıymet
beden —–> cisim, gövde, üst, üzeri, vücut
bedharç —–> savurgan
bedihi —–> belli
bedir —–> dolunay
bedreftar —–> geçimsiz
begayet —–> aşırı
beğeni —–> tabiat, zevk
beğenilen —–> bedii, maruf, mazbut, zarif
beğenilmeyen —–> berbat, itici
beğenme —–> rağbet
beğenmek —–> açmak, alkışlamak, bitmek, onaylamak, tutmak
beğenmemek —–> yermek
behemehal —–> mutlaka
behişt —–> cennet
behre —–> hisse, nasip, pay
beis —–> engel, zarar
bek —–> katı, sağlam, sert
bekar —–> mücerret, subay
bekaret —–> saflık, yenilik
bekçi —–> gözetçi, karakolcu, keşikçi, nokta
bekinmek —–> direnmek
bekitmek —–> kapamak, tıkamak
beklemek —–> aramak, durmak, eğlenmek, gözetmek, gözlemek, istemek, korumak, ummak
beklenen —–> muhtemel
beklenir —–> muhtemel
beklenmedik —–> fevkalade, hayret
beklenti —–> ümit
bekletmek —–> oyalamak
bekleyivermek —–> beklemek
bekri —–> ayyaş
bel —–> işaret
bel kemiği —–> esas, temel
bela —–> çile
belalı —–> şirret
belde —–> çevre, kasaba, mekan, şehir, yer
beledi —–> yerleşik
belediye —–> icraiye komitesi
belemek —–> bulamak
belen —–> bayır, bel, tepe
belenmek —–> bulaşmak
beleş —–> havayi, müft, müfte, pulsuz
belet —–> bildik
beletçi —–> iletken, kondüktör
belge —–> senet, vesika
belgesel —–> senetli
belgi —–> alamet, nişan, şiar
belgin —–> sarih
belginlik —–> sarahat
belgit —–> senet
beli —–> efendim, evet
beli bükük —–> zavallı
belik —–> örgü
belinlemek —–> irkilmek
belirgin —–> açık, sarih, saydam
belirleme —–> tayin, tespit
belirlemek —–> muayyen etmek, sınırlamak, tayin etmek, tespit etmek, yakalamak
belirlenmiş —–> muayyen
belirli —–> belli, makul, muayyen
belirme —–> tebarüz, tezahür
belirmek —–> dolaşmak, peyda olmak, teşekkül etmek, uçmak, uyanmak, zahir olmak
belirsiz —–> meçhul, müphem, uçuk
belirten —–> tamlayan
belirti —–> alamet, emare, gösterge, işaret, koku, nişan, tezahür
belirtik —–> açık, belli, sarih
belirtke —–> amblem, gösterge
belirtme —–> tasrih, tayin
belirtmek —–> açıklamak, göstermek, kaydetmek, kesmek
beliye —–> keder, tasa
belki —–> ihtimal, muhtemelen
belkili —–> ihtimali, muhtemel
bellek —–> akıl, dağarcık, hafıza, kafa, zihin
bellemek —–> aktarmak, çapalamak, öğrenmek, sanmak
belli —–> aşikar, mahsus, malum, maruf, muayyen, vazıh, zahir
belli başlı —–> muayyen
belli belirsiz —–> hafif
belli etmek —–> tayin etmek
belli olmak —–> yansımak
bellik —–> ayraç, işaret
ben —–> hal
bencil —–> egoist, hodbin
bencilik —–> hodpesentlik
bende —–> köle, kul
benefşe —–> menekşe
benek —–> hal, nokta, puan
bengi —–> ebedi, ölümsüz
beniadem —–> insan
benibeşer —–> insan
benimsemek —–> ısınmak, katılmak, paylaşmak, sarılmak, tutmak
benimsenilmeyen —–> itici
benimsenmek —–> oturmak
beniz —–> bet, yüz
benlik —–> gurur, kibir, kişilik, şahsiyet
bent —–> bağ, baraj, eklem, set
bent olmak —–> bağlanmak
bentlemek —–> kenetlemek
benzemek —–> çalmak, dönmek, göstermek, kaçmak, kesilmek, okşamak, yaklaşmak
benzer —–> bir, emsal, eş, kabil, misal, nüsha
benzeri —–> aynı, benzer, eş, tıpkı
benzerlik —–> birlik
benzeşim —–> benzer
benzetme —–> teşbih
benzetmek —–> bozmak, dövmek
benzeyen —–> yakın
benzin —–> süt
beraat kazandırmak —–> aklamak
beraber —–> birlikte, denk, eşit
beraberinde —–> birlikte
beraberlik —–> el birliği, müsavat
berat —–> nişancı
berbat —–> bozuk, çirkin, döküntü, kötü, perişan, viran
berbat olmak —–> bozulmak, kirlenmek
berber —–> tellak
berber dükkanı —–> berber
berceste —–> güzel, latif, seçme
berduş —–> bozuk, pis
bereket —–> bolluk, yağmur
bereketlenmek —–> artmak, çoğalmak
bereketli —–> bol, mübarek, verimli
berenarı —–> biraz, oldukça
bergüzar —–> armağan, yadigar
berhava —–> boş, yararsız
berhava etmek —–> yok etmek
berhayat olmak —–> yaşamak
berhudar —–> mutlu
beribenzer —–> alelade, bayağı, sıradan
berk —–> katı, kıskıvrak, sağlam, sert, tıkız
berkitme —–> takviye
berkitmek —–> raptetmek
berrak —–> açık, aydınlık, dupduru, duru, şeffaf, temiz
bertaraf etmek —–> gidermek
bertik —–> çürük, yara
bertilmek —–> çürümek, incinmek, morarmak
beş —–> ilkokul
beş altı —–> biraz, birkaç
beş on —–> biraz
beşaret —–> muştu
beşer —–> insan, insanoğlu
beşeriyetçi —–> insancıl
besili —–> semiz
besin —–> azık, gıda
beşkardeş —–> şamar
beslek —–> hizmetçi
beslemek —–> bakmak, desteklemek, eklemek, katmak
beslengi —–> evlatlık, hizmetçi
besmele —–> bismillah
beste —–> ahenk, hava, melodi
besteci —–> bestekar, kompozitör
bestekar —–> kompozitör
bestelemek —–> yakmak
bet —–> beniz, sıfat, yüz
betik —–> kitap, mektup, pusula, tezkere
betim —–> tasvir
betimleme —–> tasvir
bevvap —–> kapıcı
bey —–> efendi, eş, koca, komutan
bey soylu —–> asil
beyaban —–> çöl
beyan etmek —–> söylemek
beyanat —–> bildiri, demeç
beyaz —–> ak, kır
beyaz perde —–> sinema
beyaz zehir —–> beyaz
beyazca —–> akça
beyazlanmak —–> ağarmak
beyazlaşmak —–> ağarmak
beygir —–> at
beyhude —–> anlamsız, boşuna, yararsız
beyhude yere —–> boşuna
beyin —–> akıl, dimağ
beyinli —–> akıllı
beyit —–> ev
beylik —–> hükumet
beynelhalk —–> enternasyonal
beynelmilel —–> uluslararası
beyyine —–> delil, kanıt
bez —–> çaput
bezdirmek —–> tüketmek
bezek —–> süs, ziynet
bezeklemek —–> süslemek
bezekler —–> tezyinat
bezeksiz —–> yalın
bezelye —–> nohut
bezeme —–> tezhip
bezemek —–> süslemek
bezen —–> bezek, süs
bezenmek —–> donanmak
bezgi —–> bezek, süs
bezginlik —–> usanç
bezirgan —–> tüccar
bezmek —–> usanmak
biabır etmek —–> azarlamak
biaman —–> gaddar, zalim
biber dolması —–> dolma
biberli —–> acı
biberon —–> emzik
bibi —–> hala
bibliyografi —–> kaynakça
bibliyografya —–> kaynakça
biçare —–> çaresiz, gariban, zavallı
bicik —–> meme
biçim —–> eşkal, hat, kalıp, merkez, minval, suret, şekil, tarz
biçimci —–> şekilci, şekilperest, tutum
biçimli —–> düzgün
biçimsel —–> şekli
biçimsiz —–> kötü
biçmek —–> çalmak, kesmek
bidar —–> uyanık
bidayet —–> başlangıç
bigane —–> yabancı
bihaber —–> bilgisiz
bihakkın —–> gerçekten
bihuş —–> deli, sersem, şaşkın
biilaç —–> çaresiz
bikes —–> kimsesiz
bilahare —–> sonra, sonradan
bilakis —–> aksine, tersine, yok
bilavasıta —–> doğrudan doğruya
bilcümle —–> bütün, hep
bildik —–> aşina, belet, tanıdık, tanış
bildiri —–> beyanat, tebliğ
bildirim —–> tebligat
bildiriş —–> duyuru, ilan, tebligat
bildirişim —–> iletişim
bildirme —–> arz, tebliğ
bildirmek —–> aktarmak, beyan etmek, getirmek, lütfetmek, vermek, yayımlamak
bile —–> birlikte, da, dahi, hatta, üstelik
bile bile —–> kasten
bilecen —–> ukala
bilek —–> güç, kuvvet
bilek damarı —–> nabız
bilen —–> alim
bilerek —–> kasten, kasti, mahsus
bileşik —–> mürekkep
bileşke —–> birleşme
bilezik —–> kelepçe
bilfarz —–> söz gelişi
bilge —–> hakim
bilgelik —–> bilgi, hikmet, vukuf
bilgi —–> bilim, haber, malumat, marifet, olgun, veri, vukuf
bilgilenmek —–> öğrenmek
bilgili —–> agah, haberdar, uyanık
bilgin —–> alim, alim
bilgisayar —–> kompüter
bilgisiz —–> acemi, boş, cahil, kabak, nadan, yavan, yayan
bilgisizlik —–> cehalet
bilhassa —–> alelhusus, hususiyle, özellikle
bili —–> bilgi
bilici —–> alim
bilik —–> vukuf
bilim —–> bilgi, ilim, marifet
bilim adamı —–> alim, bilgin
bilimci —–> bilgin
bilimsel —–> ilmi, ilmi
bilinç —–> dimağ, şuur, zihin
bilinçaltı —–> şuuraltı, tahteşşuur
bilinçlilik —–> nesne
bilinen —–> aşina, malum
bilinmedik —–> meçhul
bilinmeyen —–> gizli, meçhul, muamma, yabancı, yeni
bilir —–> agah
bilirkişi —–> uzman
biliş —–> bildik, tanıdık, vukuf
bilisiz —–> bilgisiz, cahil
bilisizlik —–> bilgisizlik
bilişmek —–> öğrenmek
billahi —–> vallahi
billur —–> kristal
bilme —–> irfan, vukuf
bilmece —–> bulmaca, muamma
bilmeden —–> ezbere, kazara, yanlışlıkla
bilmek —–> çakmak, hatırlamak, inanmak, sanmak, saymak, tanımak
bilmeyerek —–> yanlışlıkla
bilmezlik —–> cehalet
bilvasıta —–> dolaylı
bilye —–> kürecik, misket
bilyon —–> milyar
bina —–> çatı, yapı
bina etmek —–> dayamak, kurmak, yapmak
binaenaleyh —–> buna göre, bunun için
bindi —–> destek
bindirim —–> zam
bindirmek —–> eklemek, katmak
binmek —–> atlamak, katılmak
binnetice —–> nihayet
bir —–> ancak, aynı, benzer, eş, müşterek, sadece, tek, vahit, yalnız
bir anda —–> çabucak
bir araba —–> fazla
bir cür —–> özdeş
bir defa —–> hele
bir hayli —–> çok, epey, hayli
bir hoş —–> garip
bir iki —–> birkaç
bir kadar —–> biraz, birtakım
bir kez —–> bir
bir küme —–> fazla
bir lahzada —–> çabucak
bir nebzecik —–> küçücük
bir nice —–> birçok
bir numara —–> birinci, tek
bir örnek —–> yeknesak
bir tahtada —–> yekten
bir tane —–> biricik, yegane
bir tomar —–> fazla
bir vakitler —–> eskiden, vaktiyle
bir zaman —–> biraz, eskiden, vaktiyle
bir zamanlar —–> eskiden, vaktiyle
birader —–> kardeş
biraz —–> azıcık, bir kadar
biraz önce —–> demin
birçok —–> çoklu, hayli, kaç, müteaddit, nice
birden —–> ani, aniden, ansızın, çabucak, gafleten, yekten
birdenbire —–> ani, aniden, ansızın, gafleten, yekten
bire bir —–> aynı, tıpkı
birebir —–> uygun
birey —–> can, duygusal, fert, şahıs
birge —–> birlikte, mutabık, ortaklaşa
birgelik —–> el birliği
biricik —–> tek, yegane
birikim —–> deneyim
birikmek —–> üşüşmek, yığılmak, yığışmak
biriktirmek —–> tutmak, yığmak
birim —–> ünite, vahit
birinci —–> öncü
birinci sınıf —–> mükemmel
birkaç —–> az
birleşik —–> bir, mürekkep
birleşme —–> camia
birleşmek —–> kavuşmak
birleşmiş —–> mürekkep
birleştirmek —–> ulamak
birlik —–> bağlantı, bağlılık, bütün, tek
birlikte —–> beraber, bile, birge, müşterek, ortaklaşa
birtakım —–> bazı, bir kadar, kimi
birtakımı —–> bazısı, kimi, kimisi
bismillah —–> besmele
bitap —–> bitkin, yorgun
bitaraf —–> çekimser, yansız
bitek —–> verimli
bitik —–> dolaşık, fena, kötü, yapışık
bitim —–> nihayet, son
bitiren —–> tüketici
bitirilmek —–> tamamlanmak
bitirim —–> kumarhane, yaman, zeki
bitirim yeri —–> kumarhane
bitirimhane —–> kumarhane
bitirme —–> hatim, ikmal, kat, mezuniyet
bitirmek —–> bağlamak, devretmek, kotarmak, mahvetmek, süpürmek, tamamlamak, temizlemek, tüketmek, yemek, yormak
bitirmiş —–> açıkgöz
bitişik —–> komşu
bitiştirmek —–> kenetlemek
bitki —–> nebat
bitkin —–> güçten düşmüş, harap, tapsız, turşu, üzgün
bitkinleşmek —–> tükenmek
bitkisel —–> nebati
bitli —–> cimri
bitmek —–> bayılmak, beğenmek, çıkmak, dinmek, erimek, geçmek, kurtarmak, sonuçlanmak, tamamlanmak, tükenmek, yetişmek
bitmeme —–> devam
bitmeyen —–> sonsuz, tükenmez
bitmiş —–> tamam
bittabi —–> elbette, tabii
biyografi —–> öz geçmiş, tercümeihal
biz —–> tığ
bizar —–> tedirgin
bizar olmak —–> bıkmak, usanmak
bizatihi —–> kendiliğinden
bizzat —–> şahsen
bıçkın —–> cesur, kabadayı, korkusuz, yürekli
bıkkın —–> yanık
bıkkınlık —–> usanç
bıkma —–> usanç
bıkmak —–> tenge gelmek, usanmak, yılmak
bıldır —–> geçen yıl
bılkımak —–> bozulmak, erimek, yumuşamak
bıngıldamak —–> titremek
bırakıt —–> miras
bırakma —–> tevdi
bırakmak —–> artırmak, boşamak, bozmak, dökmek, geçmek, koymak, saklamak, salmak, terk etmek, unutmak
bırakmamak —–> tutmak
blöf —–> karakorku, uydurma
bloke etmek —–> durdurmak
blucin —–> kot
bobin —–> makara
böbür —–> kibir, leopar
böbürlenme —–> böbür
böbürlenmek —–> kabarmak, lokalanmak, tekebbürlenmek
boca etmek —–> boşaltmak, dökmek
bocalamak —–> karıkmak, şaşmak
böcü —–> böcek, kurt
bodrum —–> zirizemin
boduç —–> bardak
bodur —–> alçakboylu, cırttan, kısaboy
boğanak —–> sağanak
boğaz —–> gebe, kursak
boğazlamak —–> kesmek
boğmak —–> bastırmak, sarmak
boğulmak —–> bunalmak, gark olmak
boğum —–> eklem, mafsal
boğumlanma —–> telaffuz
boğunç —–> bunalım, kasvet, üzüntü
boğuntu —–> sıkıntı
boğunuk —–> donuk, kapalı
böğürmek —–> öğürmek
boğuşmak —–> çabalamak, uğraşmak
böhtan —–> tezvirat
boklu —–> pis
bokluk —–> pislik
boktan —–> yararsız
bol —–> ferah, iyi, mebzul
bol bolamat —–> bolluk, refah
bölge —–> kesim, mıntıka, nahiye, toprak
bölgesel —–> lehçe
bolluk —–> bereket, yağmur
bölme —–> ayırma, taksim
bölmek —–> ayırmak, kesmek, parçalamak
bölü —–> taksim
bölücü —–> münafık
bölük —–> hane, hizip, kısım
bölüm —–> büro, çağ, devir, fasıl, göz, kesim, kısım, kol, kürsü
bölümleme —–> tasnif
bölümlendirme —–> sınıflandırma
bölünmek —–> üleşmek
bölüşmek —–> üleşmek
bölüştürme —–> taksim
bölüt —–> halka
bomboş —–> tamtakır
bön —–> ahmak, budala, inek, saf
bönce —–> budala, saf
bonjur —–> günaydın
bonkör —–> cömert
bönlük —–> saflık
borazan —–> boru
borç —–> kredi, ödev, ödünç, vecibe
borçlanma —–> istikraz
borçlu —–> yükümlü
borcu olmak —–> ikmale kalmak
bordro —–> cetvel, siyahe
börkenek —–> külah
börtmek —–> haşlamak
boş —–> abes, açık, anlamsız, bilgisiz, havai, münhal, yararsız
boş boş —–> anlamsız
boş kafalı —–> bilgisiz
boş söylemek —–> zırva
boş yere —–> boşuna
boşaltma —–> tahliye
boşaltmak —–> açmak, çıkarmak, dökmek, kotarmak, kusmak
boşamak —–> bırakmak
boşanmak —–> kurtulmak
boşboğaz —–> çaçaron, çenebaz, farfara, geveze
boşboğazlık —–> yave, zırva
boşboğazlık etmek —–> zırvalamak
boşkap —–> tabak
boşlama —–> ihmal
boşlamak —–> bırakmak, sermek
boşluk —–> ara, göz, kesinti
bostan —–> bahçe
boşu boşuna —–> boşuna
boşuna —–> abes yere, beyhude, boş yere, gereksiz, nafile, nahak
boy —–> destan, kabile
boy bos —–> değer, kesim
boydak —–> bekar, serbest, yalnız
boylam —–> meridyen, uzunluk dairesi
boylamak —–> batmak, çıkmak, düşmek, yükselmek
boylu boslu —–> gösterişli, yakışıklı
boyun —–> dal, sorumluluk, üzeri
boyun bağı —–> kravat
boyun borcu —–> vecibe
boyunbağı —–> kolye
boyunduruk —–> esaret
boyut —–> durum, ebat, kapsam, mikyas, nitelik, ölçü
boz —–> gri
boz renk —–> gri
boza olmak —–> utanmak
bozan —–> silgi
bozdurmak —–> bozmak, hurdalamak
bozdurtmak —–> bozdurmak
bozgun —–> bozulmuş, uçarı, yenilgi
bozgunluk —–> bozgun
bozkır —–> çöl, düz, step
bozma —–> ihlal, iptal, tahrip
bozmak —–> becermek, bırakmak, bozdurmak, feshetmek, haklamak, yenmek, yıkmak
bozuk —–> berbat, çap, eğreti, gergin, kaput, karışık, kızgın, kötümser, ucuz
bozuk para —–> bozuk, bozukluk
bozukluk —–> arıza, fesat, illet, sekte
bozulma —–> arıza, tefessüh
bozulmak —–> arızalanmak, ekşimek, içerlemek, sınmak, yozlaşmak
bozulmamış —–> sağlam
bozulmuş —–> bozgun, yoz
bozum olmak —–> utanmak
bozuntu —–> döküntü
branş —–> dal, ihtisas, kol
bravo —–> aferin
briz —–> meltem
bronz —–> tunç
broşür —–> kitapça, risale
bu —–> işte
bu an —–> derken
bu arada —–> beraber
bu vakit —–> derken
bucak —–> açı, kasaba, kenar, köşe, nahiye, yer
buçuk —–> yarım
budak —–> dal
budala —–> ahmak, divane, enayi, giç, hıyar, kaz, sefih, şaşkın
budalalık —–> ahmaklık
budamak —–> azaltmak, kısaltmak
budun —–> kavim, millet, ulus
budur —–> işte
büğet —–> bent
buğu —–> buhar
buğulu —–> nemli, yaşlı
bugün —–> zaman
bugünlerde —–> geçende
buhar —–> buğu
buhar olmak —–> kaybolmak, yok olmak
buhari —–> şömine
buharlaşmak —–> yok olmak
buhran —–> bunalım, kriz
bühtan —–> iftira
buhur —–> tütsü
bük —–> dönemeç
bukağı —–> köstek
bukağılamak —–> kösteklemek
bukağılık —–> bilek
bukanak —–> ayak
buke —–> koku
buket —–> gül destesi, güldeste
büklüm —–> buruk, burum, dönemeç, kıvrım, viraj
bükmek —–> eğmek, katlamak, kıvırmak
büküç —–> köşe
bükülme —–> devrim
bükülmek —–> eğilmek, katlanmak, yönelmek
bükülmüş —–> kıvrım
büküm —–> kat, kıvrım
büküntü —–> dönemeç, viraj
bulak —–> kaynak, pınar
bulanık —–> dumanlı
bulanıklık —–> kesafet
bulanmak —–> kabarmak, karışmak
bulaşan —–> bulaşıcı, geçici
bulaşıcı —–> geçici, yolukucu
bulaşık —–> etki, iz, karışık, kirli, yapışkan
bulaşkan —–> yapışkan
bulaşmak —–> çatmak, çıkmak, girmek, sataşmak, sirayet etmek, sıvışmak
bulaşmış olmak —–> kapmak
bulaştırmak —–> sıvamak
bulgu —–> netice
bulmaca —–> bilmece
bulmak —–> çıkarmak, hatırlamak, keşfetmek, sağlamak, seçmek, tapmak, temin etmek, ulaşmak, uydurmak
bülten —–> dergi
bulucu —–> kaşif
bulunak —–> adres
bulunan —–> mevcut
bulunmak —–> çıkmak, düşmek, gezmek, olmak, yatmak
bulunmamak —–> eksilmek
bulunmayan —–> sıfır
bulunmaz —–> kıymetli, nadir
buluş —–> icat
buluşma —–> mülakat
buluşmak —–> karşılaşmak, kavuşmak
bulut —–> endişe, keder
bulutsuz —–> açık, berrak
bun —–> sıkıntı
buna göre —–> binaenaleyh
bunalım —–> buhran, kriz
bunalmak —–> daralmak, darıkmak, sıkılmak
bunaltıcı —–> ağır
bunaltmak —–> boğmak, sıkmak
bunamak —–> hariflemek
bunca —–> çok, epey
bundan ilave —–> caba
bundan sonra —–> artık
bungunluk —–> sıkıntı
bunluk —–> buhran, bunalım, sıkıntı
bunmak —–> küçümsemek
bunun için —–> binaenaleyh
bünye —–> kuruluş, yapı
burağan —–> hortum
burası —–> bura
burcu —–> ıtır
burgu —–> matkap
bürgü —–> atkı, çarşaf
burhan —–> kanıt
burma —–> musluk
burmak —–> kıvırmak
büro —–> bölüm, ofis, şube, yazıhane
bürokrasi —–> resmiyetçilik
bürokrat —–> şekilci
burs —–> tekaüt
buru —–> sancı
buruk —–> büklüm, diş kamaştırıcı, tosun
bürük —–> duvak
burulgan —–> girdap
burulmak —–> ağrımak, dönmek, gücenmek
burum —–> büklüm
bürüme —–> istila
bürümek —–> almak, basmak, kaplamak, örtmek, sarmak, tutmak
burun —–> kibir
burun otu —–> enfiye
buruşmak —–> tiksinmek
büsbütün —–> sırf, tamamen, tamamıyla, temelli
buse —–> öpücük
butlan —–> haksızlık
bütün —–> birlik, cemi, cümle, kamu, kül, mecmu, olanca, tam, tamam, tüm, yekpare
bütün bütün —–> tamamıyla
bütün bütüne —–> tamamıyla
bütünleme —–> ikmal, tamamlama
bütünlemek —–> tamamlamak
bütünlenmek —–> tamamlanmak
bütünü —–> hepsi
bütünüyle —–> top
buut —–> boyut
buyruk —–> emir, ferman, irade
büyü —–> afsun, cadı, efsun, sihir
büyücü —–> sihirbaz
büyük —–> aka, koca, kocaman, kodaman, muhteşem, önemli, yetişkin, yüce
büyük ana —–> büyük anne
büyük anne —–> nine
büyük baba —–> dede
büyük bacı —–> abla
büyük peder —–> büyük baba, dede
büyükanne —–> nene, nine
büyükbaba —–> baba, dede
büyükbaş (hayvan) —–> karamal
büyükelçi —–> elçi, sefir
büyüklenme —–> burun, gurur, kasıntı, kibir, kurum, tavır, tekebbür
büyüklenmek —–> şişmek
büyükler —–> erkan, kibar
büyüklüğünde —–> kadar
büyüklük —–> çap, devlet, heybet, ihtişam, oran
büyülemek —–> cadılamak, efsunlamak, sihirlemek
büyültmek —–> abartmak
büyüme —–> nema
büyümek —–> çıkmak, kabarmak, palazlanmak, serpilmek, yaşlanmak, yetişmek
buyurmak —–> almak, demek, etmek, geçmek, gelmek, girmek, gitmek, söylemek
buyuru —–> buyruk, emir
büyüteç —–> büyütücü, lup
büyütme —–> ilave
büyütmek —–> abartmak, bakmak
büyütücü —–> büyüteç
büyüyememek —–> küsmek
buz yalağı —–> yalak
buzdolabı —–> soğutucu
büzdürmek —–> büzmek
buzkaymak —–> dondurma
büzmek —–> kısmak
büzük —–> cesaret
büzüktaş —–> kafadar
buzulkuşu —–> diuca speculifera
büzülmek —–> ufalmak
büzüşmek —–> ilişmek, kırışmak
caba —–> bedava, bundan ilave, üstelik
çaba —–> ceht, gayret, hız
çabalama —–> ceht
çabalamak —–> debelenmek, yanmak
çabucacık —–> çabucak
çabucak —–> birden, derhal, hemen, şipşak, tezce
çabuk —–> acele, aceleci, tez
çabukça —–> çabucak
çabuklaşmak —–> hızlanmak
çabukluk —–> hız, sürat
çaça —–> abla, mama
çaçaron —–> boşboğaz, geveze
cacık —–> doğramaç
cadaloz —–> ifrite
cadı —–> büyü, caduger
cadılamak —–> büyülemek
çadır —–> deri, keçe
caduger —–> cadı
cafcaf —–> gösteriş, şatafat, şirret
cafcaflı —–> gösterişli, karışık, tehlikeli
cağ —–> banyo
çağ —–> asır, bölüm, devir, devran, dönem, gün, vakit, yaş, zaman
çağ dışı —–> köhne, muasır olmayan
çağa —–> bebek, çocuk
çağcıl —–> çağdaş, modern
çağdaş —–> hemasır, modern, muasır, uygar
çağırış —–> çağrı
çağırma —–> davet, nida
çağırmak —–> çığırmak, haykırmak, seslenmek
çağırtmaç —–> tellal
çağlamak —–> coşmak
çağlar —–> çağlayan
çağlayan —–> şelale
çağlayık —–> kaynak
çağrı —–> çağırış, davet
çağrı cihazı —–> çağrı
çağrıcı —–> mübaşir
çağrılık —–> davetiye
çağrım —–> kilometre
çağrışım —–> tedai
çağrıştırmak —–> benzemek
cahil —–> bilgisiz, nadan
cahiliyet —–> bilgisizlik
cahillik —–> bilgisizlik
caize —–> azık
çak —–> yırtık
caka —–> çalım, fiyaka, gösteriş
çakal —–> huysuz, kurnaz, titiz
cakalı —–> gösterişli
çakaralmaz —–> bozuk
çaker —–> cariye, köle, kul
çakı —–> cep bıçağı
çakıl —–> çıngıl
çakıl taşı —–> çakıl
çakılı —–> sabit
çakım —–> kıvılcım, şimşek
çakın —–> kıvılcım, şimşek
çakır —–> şarap
çakırdoğan —–> çakır
çakma —–> çıban, yara
çakmak —–> anlamak, bilmek, mıhlamak, saplamak, vurmak
çakozlamak —–> anlamak
çal —–> kır
çala çukur —–> şarampol
calak —–> aşı
çalak —–> çevik
çalçene —–> geveze
çalgı —–> saz
çalgı aleti —–> çalgı
çalgı orağı —–> tırpan
çalgıç —–> mızrap
çalgılı çağanaklı —–> neşeli
çalgın —–> kötürüm, sakat
cali —–> sahte
calip —–> çekici
çalım —–> caka, fiyaka, gösteriş, gurur, jest, kurum, loka, menzil, tekebbür
çalımlı —–> gösterişli
çalıntı —–> ganimet
çalışarak —–> fiilen
çalışım —–> idman
çalışır —–> meşgul
çalışkan —–> aktif, faal
çalışkanlık —–> faaliyet
çalışma —–> emek, faaliyet, himmet, iş, mesai
çalışma günü —–> iş günü
çalışmak —–> gitmek, işlemek
çalışmalar —–> icraat
çalışmamak —–> durmak, yatmak
çalıştırıcı —–> koç
çalıştırmak —–> işletmek, kullanmak
çalkalamak —–> çalkamak, elemek
çalkamak —–> çalkalamak
çalkanmak —–> coşmak
çalkantılı —–> karmakarışık
çalkı —–> tırpan
çalma —–> kibrit, makas
çalmak —–> almak, aşırmak, atmak, benzemek, biçmek, çarpmak, çelmek, çırpmak, götürmek, kaldırmak, oğurlamak, süpürmek, temizlemek, tırtıklamak, vurmak
çaltı —–> çalı, diken
cam —–> içki, kadeh, pencere, şişe
cambaz —–> hilekar, kurnaz, usta
çamçak —–> bardak
camedan —–> bavul, valiz
camekan —–> vitrin
camekan —–> göstermelik, gözlük
camekan —–> vitrin
cami —–> mescit
camia —–> birleşme, dünya, grup, topluluk, zümre
camış —–> manda
camız —–> manda
çamur —–> balçık
çamurlamak —–> kötülemek
çamurlanmak —–> bulaşmak
can —–> birey, emanet, gönül, güç, hayat, kişi, sevimli
çan —–> zeng
can kuşu —–> ruh
can sıkıntısı —–> bunalım
cana yakın —–> sevimli
çanak —–> kase
çanak yalayıcı —–> dalkavuk
canan —–> sevgili
canavar —–> dev, ejderha, kurt
candan —–> içten, samimi, yürekten
çandır —–> karışık, melez, yaban
canevi —–> yürek
çangal —–> sırık
cangıl —–> kargaşa
cani —–> acımasız, gaddar, katil
canip —–> taraf, yan
canı tez —–> aceleci
cankulağı —–> sırdaş
canlanmak —–> depreşmek
canlı —–> aktif, dinç, diri, faal, güçlü, kıvrak, zinde
canlılık —–> cıvıltı, cümbüş, faaliyet, ruh
cansız —–> durgun
çap —–> aykırı, bozuk, dolaşık, eğri, ölçek, ölçü
çap etmek —–> basmak, tabetmek, yayımlamak
çapa —–> ketmen, külünk, lenger, levber
çapaçul —–> pasaklı
çapalamak —–> bellemek, ketmenlemek
çapkın —–> avratbaz, haylaz, hovarda, yaramaz
çapkıncı —–> çapulcu
çapmak —–> koşmak
çapraşık —–> girift, karışık, muğlak
çapraz —–> aykırı, düğme, fermuar
çapul —–> soygunculuk, yağma
çapulcu —–> çapkıncı, kuldur, talancı
çaput —–> bez, cındır, eski, paçavra
car —–> ilan, zar
car etmek —–> haykırmak
çarçabuk —–> çabucak
carcar —–> geveze
carcur —–> fermuar
çardak —–> hangar, talvar
çare —–> derman, deva, ilaç, merhem, reçete, tılsım
çaresiz —–> biçare, zorunlu
cariye —–> keniz
çarık —–> çene
çarkıfelek —–> kader, talih
çarkıt —–> bozuk, eski, sakat
carlamak —–> haykırmak
çarliston —–> ince, uzun
çarliston marka —–> antika
çarpı işareti —–> vurma işareti
çarpık —–> kötü
çarpık çurpuk —–> basit, değersiz
çarpınmak —–> çırpınmak
çarpış —–> darbe
çarpışma —–> cenk, müsademe, tokuşma
çarpışmak —–> savaşmak, vuruşmak
çarpmak —–> atmak, çalmak, çırpmak, dövmek, vurmak
çarşamba akşamı —–> salı
çaşıt —–> ajan
casus —–> ajan
çat —–> kavşak
çatal —–> ayrıç, çengel, haça, yol ayrıcı
çatal ağız —–> delta
çatal yürekli —–> cesur, korkusuz
çatı —–> bina, dam, kurgu
çatışma —–> dek
çatkı —–> sehpa
çatlak —–> ara, aralık, deli
çatlaklık —–> delilik
çatlamak —–> atmak
çatmak —–> bulaşmak, erişmek, hücum etmek, karşılaşmak, rastlamak, ulaşmak, vasıl olmak
çattırmak —–> iletmek
çav —–> haber, ses, ün
cavlak —–> çıplak
cavlamak —–> ölmek
çavlan —–> şelale
çay —–> öz
caygın —–> dönek
çaykara —–> kaynak, pınar
çaylak —–> toy
caymak —–> fikrinden taşınmak, vazgeçmek
cazibe —–> çekim, hava
cazibedar —–> çekici
cebbar —–> zorba
cebe —–> silah, zırh
cebel —–> dağ
ceberut —–> acımasız, merhametsiz, zorba
cebi delik —–> savurgan
cebin —–> alın, korkak, yüz
cebir —–> kuvvet, zor
cebren —–> zorla
cebretmek —–> zorlamak
çecik —–> çivi, halka
cedelleşmek —–> çabalamak, tartışmak, uğraşmak
çedik —–> terlik
cedit —–> yeni
cefa —–> sıkıntı, zulüm
cefa etmek —–> zulmetmek
cefengiyat —–> ıvır zıvır, yave, zırva
cefengiyat söylemek —–> zırvalamak
cehalet —–> bilgisizlik, nadanlık
cehennem azabı —–> eziyet
cehil —–> bilgisizlik
cehre —–> iğ, pamuk
çehre —–> görünüş, kimlik, suret, yüz
ceht —–> çaba
çekecek —–> tabankeş
çekelez —–> sincap
çekememek —–> kıskanmak
çekemezlik —–> haset, zıddiyet
çeki —–> sıkıntı, tartı, üzüntü
çekici —–> cazibedar, dişi
çekicilik —–> cazibe, hava
çekidüzen —–> intizam, nizam
çekik —–> batık
çekilme —–> istifa, ricat
çekilmek —–> azalmak, katlanmak, üstlenmek, vazgeçmek, yok olmak
çekim —–> cazibe, cezbetme, tasriflenme
çekimci —–> yapımcı
çekimsenmek —–> kaçınmak
çekimser —–> bitaraf, müstenkif
çekin —–> sakın
çekingen —–> pasif, tor, ürkek
çekinme —–> imtina
çekinmeden —–> pervasız
çekinmek —–> gocunmak, kaçınmak, korku, saygı, utanmak, ürkmek
çekinmez —–> yüzsüz
çekinmezlik —–> cesaret
çekinti —–> tereddüt
çekişme —–> cenk, hırgür, mübareze
çekişmek —–> değişmek
çekiştirme —–> gıybet
çekiştirmek —–> geçmek
çekme —–> çekmece
çekmece —–> göz, sıyırma
çekmek —–> almak, asmak, atmak, dayanmak, döşemek, emmek, germek, giymek, içmek, kaldırmak, katlanmak, koymak, öğütmek, örtmek, sarmak, söylemek, taşımak, vurmak, yollamak
çekyat —–> kanepe
celadet —–> kahramanlık
celal —–> öfke
celallenmek —–> kızmak, öfkelenmek
celalli —–> hırçın
celep —–> çodar, maldar
celi —–> açık, aşikar, parlak
çelik —–> polat
celil —–> ulu
çelim —–> güç, kuvvet
çelimli —–> güçlü
çelimsiz —–> kuru, sıska, zayıf
çelişki —–> tenakuz, tezat, zıddiyet
çelişme —–> tenakuz
çelişmek —–> itiraz etmek, zıt olmak
çelişmez olmak —–> tutmak
cellat —–> acımasız, zalim
çelmek —–> badalak vurmak, çalmak, engellemek
çelmelemek —–> badalak vurmak
celse —–> iclas, oturum
çeltek —–> uşak, yardımcı
cem —–> çoğul, çokluk
cemaat —–> ehil, kütle, topluluk
cemaziyelevvel —–> geçmiş
çember —–> çevre, daire
cembiye —–> hançer
cemi —–> bütün, cümle, hep
cemiyet —–> dernek, düğün, sosyete, topluluk, toplum
cemiyyet —–> kurum
cenabet —–> cünüp, taharetsizlik
cenah —–> kanat, kol, taraf, yan
çençen —–> geveze
çene —–> çarık, köşe
çene kavafı —–> geveze
çenebaz —–> boşboğaz, nakkal
çeneli —–> çenebaz
çenesi düşük —–> boşboğaz, geveze
çengel —–> çatal, fiş, karmak
ceninisakıt —–> düşük
cenk —–> çarpışma, çekişme, kavga, savaş, uğraş
cenk etmek —–> savaşmak
cenkleşmek —–> çekişmek, savaşmak
cennet —–> behişt, uçmak
çentik —–> kertik, nişan
çentmek —–> kertmek
cenup —–> güney
cep bıçağı —–> çakı
cep faresi —–> yankesici
çepçevre —–> etrafını alarak, yüzük kaşı
cepçi —–> yankesici
çepeçevre —–> etrafını alarak, yüzük kaşı
çepel —–> bulaşık, çamur, kir, pislik
çeper —–> çit, zar
cephe —–> taraf, yan, yön
çepine —–> yanlama
çer çöp —–> döküntü, süprüntü, zir zibil
çerağ —–> ışık, kandil, mum
cerahat —–> irin, yara
cerahatlenmek —–> irinlenmek
cerbezeli —–> girgin
çerçeve —–> pervaz
çerden çöpten —–> çelimsiz, çürük, narin, zayıf
ceren —–> ceylan
çerenci —–> farfara
cereyan —–> akım
cereyan etmek —–> geçmek, olmak
cerge —–> hiza
çerge —–> çadır
cerh etmek —–> yaralamak
çeri —–> asker
ceriha —–> yara
cerime —–> faul
çermik —–> ılıca, kaplıca
cerrah —–> operatör
cerrahi müdahale —–> ameliyat
cerrar —–> çekici, dilenci
cesametli —–> iri, kocaman
cesaret —–> cüret, güven, yürek
cesaretli —–> gözü kara, yürekli
cesaretsiz —–> çekingen
ceset —–> meyit, naaş
cesim —–> büyük, iri, kocaman
çeşit —–> cins, kalem, nev, soy, tür, türlü
çeşitli —–> değişik, muhtelif, türlü
çeşitlilik —–> yelpaze
çeşme —–> pınar
çeşni —–> özellik, taam, tat
cesur —–> acar, dayı, gözü pek, yürekli
cet —–> ata, dede
çete —–> kuldur destesi
çetene —–> kenevir
çetin —–> ağır, güç, müşkül, zor
çetince —–> çetin
çetir —–> şemsiye
çetrefil —–> dolaşık
cetvel —–> bordro, çizelge, hakeş, liste
cevahir —–> cevher, elmas, mücevher
cevahirci —–> kuyumcu
cevap —–> karşılık, yanıt
cevap vermek —–> yanıtlamak
cevaplamak —–> yanıtlamak
cevaz —–> izin, müsaade
cevelan —–> dolanma, gezinti
çevgen —–> değnek
cevher —–> asıl, cevahir, maya, mücevher
çevik —–> acar, atak, tetik
cevir —–> cefa, eziyet
çevir sesi —–> sinyal
çevirgeç —–> anahtar
çeviri —–> tercüme
çevirici —–> anahtar
çevirme —–> çeviri, muhasara, sarma
çevirmek —–> idare etmek, ihata etmek, kuşatmak, muhasaraya almak, sarmak, tercüme etmek, vermek, yönetmek
çevirmen —–> mütercim, tercüman
ceviz —–> koz
çevre —–> alem, belde, çember, daire, dolayı, dünya, etraf, hava, muhit, ortalık, ufuk
çevrelemek —–> ihata etmek, kuşatmak, sarmak
çevren —–> ufuk
çevri —–> girdap, tevil
çevrilemek —–> çevirmek
çevriliş —–> darbe
çevrilme —–> devrim
çevrilmek —–> dönüşmek
çevrilmiş —–> mahdut
çevrim —–> devir, devre
çevrimli —–> becerikli
çevrimsel —–> devri
cevval —–> aktif, faal
çeyiz —–> cihaz
çeyrek —–> dörtte bir
çeyrek altın —–> çeyrek
ceza —–> müeyyide, yaptırım
ceza atışı —–> penaltı
cezaevi —–> dam, delik, hapis, hapishane, kazamat, mahpushane
cezbetme —–> çekim
cezbetmek —–> bağlamak, etkilemek
cezir —–> kök
cezire —–> ada
cezri —–> kökten
cezve —–> kahvedan, kahvedanlık
cibilliyet —–> yaradılış
cibin —–> karasinek, sinek
çiçek —–> gül
cicozlamak —–> kaçmak, uzaklaşmak
cidal —–> cenk, çekişme
cidar —–> duvar, köstek, zar
cidden —–> gerçekten
ciddi —–> ağır, ağırbaşlı, gerçek, güvenilir, kritik, önemli, sağlam, tehlikeli, vahim, vakur
ciddiyetsiz —–> laubali
cife —–> iğrenç, leş
çift —–> koşa
çiftçi —–> ekinci, rençper
çifte —–> tekme
çiftlik —–> ekin sahası
çiftteker —–> bisiklet
çiğ —–> jale
ciğer —–> bağır, iç, yürek
çiğin —–> omuz
çiğit —–> çekirdek
çiğnemek —–> dişlemek, ezmek, hükmetmek, öğütmek
cihan —–> alem, dünya, evren
cihannüma —–> kule
cihanşümul —–> evrensel
cihat —–> gaza
cihaz —–> alet, aygıt, çeyiz, takım
cihet —–> semt, taraf, yan, yön
ciklet —–> sakız
çiklet —–> sakız
çil çil —–> parlak
cila —–> gösteriş
cilalamak —–> övmek
çilçırak —–> avize
çile —–> bela, dert, gam, kelep, sıkıntı, zahmet
çilekeş —–> mazlum
çilemek —–> ıslanmak
cilt —–> deri, kap, ten
cilve —–> işve, naz, tecelli
cilvelenmek —–> fıkırdamak
çim —–> alak otu
çimerlik —–> plaj
çimke —–> ders, ibret
çimme tumanı —–> mayo
cimri —–> eli sıkı, hasis, pinti, sıkı
cimrilik etmek —–> esirgemek
cin fikirli —–> zeki
çin gülü —–> kamelya
cingelek —–> kıvırcık
çingene ahtapotu —–> ur
cingöz —–> açıkgöz, uyanık
çini —–> fayans, kaşı
cinlenmek —–> öfkelenmek
cinnet —–> delilik
cins —–> asıl, çeşit, garip, kabil, kök, nev, soy, tuhaf, tür, zümre
cinsel —–> cinsi
cinsi —–> cinsel
cinsilatif —–> kadın
cinslik —–> cinsiyet
çip —–> yonga
cirim —–> hacim, miktar
çirk —–> kir
çirkin —–> berbat, ibret, kaba, karanlık, münasebetsiz, nahoş, suratsız
çirkli —–> pis
çirozluk —–> zayıflık
çiş —–> sidik
çisemek —–> çiselemek
cisim —–> beden, gövde, vücut
çit —–> çeper
çitmek —–> birleştirmek, çitilemek
civanmert —–> yiğit
civar —–> etraf, ön, yöre
civciv —–> cüce
çivi —–> mıh, mismar
çivilemek —–> mıhlamak, öldürmek, vurmak
çizelge —–> cetvel
çizgi —–> eksen, hat, sınır, temel
çizgilik —–> cetvel
çizi —–> çizgi, davranış, tutum
çizik —–> çizgi
çizik çekmek —–> çizmek
çizmek —–> çizik çekmek, hat çekmek, yemek
çıban —–> apse, baş
cıbıl —–> çıplak
cıbıldak —–> çıplak
cıcık —–> süs
cıda —–> mızrak
cıdak —–> mızrak
çıdam —–> sabır
çıfıt —–> düzenbaz
çığ —–> kar uçkunu
çığıltılı —–> cırtlak
çığır —–> iz, meslek, patika
çığırmak —–> çağırmak, seslenmek, viyaklamak
çığırtı —–> çığlık, yaygara
çığlık —–> acı, bağırtı, çığırtı, feryat, figan, vaveyla
çıkagelmek —–> damlamak
çıkar —–> fayda, gider, kazanç, menfaat, yarar
çıkar yol —–> çare
çıkarcı —–> menfaatperest
çıkarmak —–> anlamak, atmak, boşaltmak, bulmak, elde etmek, gidermek, giysi, göndermek, göstermek, hatırlamak, kazımak, sağlamak, sezmek, soymak, söylemek, sunmak, yapmak, yayımlamak, yollamak
çıkartmak —–> sökmek
çıkıntı —–> hörgüç, kambur, tırtıl
çıkıntılık etmek —–> itiraz etmek
çıkış —–> tebliğ, yokuş
çıkış belgesi —–> çıkış
çıkış etmek —–> gösteri yapmak
çıkışlı —–> mezun
çıkışmak —–> azarlamak, sövmek, tanlanmak, yetmek
çıkkın —–> kabarık
çıkkınlaşmak —–> kabarmak, şişmek
çıkma —–> çıkıntı, eski, isabet
çıkmak —–> artmak, atlamak, bitmek, bulaşmak, bulunmak, büyümek, eksilmek, erişmek, gelmek, gitmek, görmek, kazanmak, kopmak, koyulmak, olmak, oluşmak, peyda olmak, sızmak, taşınmak, unutmak, varmak, vurmak, yok olmak, yükselmek, yürümek
çıkmaz —–> sokak
çıktı —–> artık
cılav —–> dizgin
çıldırmak —–> delirmek
çılgın —–> aşırı, deli, mecnun, olağanüstü, zırdeli
cılız —–> basit, değersiz, sıska
cılızlaşmak —–> kurumak, zayıflamak
cılk —–> cıvık
cılk etmek —–> bozmak
cımbar —–> filiz, sürgün
çımkırmak —–> pislemek
çın —–> doğru, gerçek
çınca —–> elektron
çıncalık —–> elektronik
cıncık —–> züccaciye
cındır —–> çaput, paçavra
çıngar —–> gürültü, kavga
çıngı —–> elektrik, kıvılcım, parça, zerre
çıngıl —–> çakıl
çıngırak —–> zeng, zıngırağı
çıngırdak —–> çıngırak
çınka —–> alısün, telefon
çınlamak —–> tınlamak
çıpa —–> demir
çıpır —–> yonga
çıplak —–> açık, dal, iskelet, kuru, sivil, yalın
cır cır —–> geveze, ishal
çıra —–> lamba
çırak —–> şakirt
çırakma —–> şamdan
çırçıplak —–> sivil
cırcır —–> fermuar
cırık cındır —–> lime lime
cırmalamak —–> tırmalamak
cırnaklamak —–> tırmalamak
çırpınmak —–> debelenmek
çırpmak —–> çalmak, çarpmak, dövmek
cırtlak —–> çığıltılı
çırtma —–> fiske
cırttan —–> bodur
çıtak —–> huysuz, kaba
çıtır çıtır —–> gevrek
çıtırbom —–> türedi
çıtkırıldım —–> değmedüşer, küseğen
çıvgın —–> filiz
cıvıl cıvıl —–> canlı, kalabalık, neşeli
çıvmak —–> atlamak, sapmak, sekmek, sıçramak, zıplamak
çıyan —–> hain
cızık —–> çizgi, iz
cızıktırmak —–> karalamak, yazmak
cızıldamak —–> cızırdamak
çoban —–> sürücü
çoban yıldızı —–> çolpan
çobanyastığı —–> papatya
çocuk —–> bala, çağa, döl, enik, evlat, uşak, velet, yavru
çocuk yuvası —–> kreş
çodar —–> celep
çoğalma —–> nema, ziyade
çoğalmak —–> artmak, kaynamak, türemek, üremek, yükselmek
çoğaltma —–> teksir
çoğaltma makinesi —–> müstensih
çoğaltmak —–> artırmak, beslemek
çöğdürmek —–> işemek
çoğu kez —–> genellikle
çoğul —–> cem, çoklu, çokluk
çöğüncek —–> tahterevalli
çoğunluk —–> çokluk, ekseriyet
çoğunlukla —–> genellikle
çok —–> aşırı, fazla, fena, geniş, hayli, iyi, kötü, mebzul, öte, pek, sonsuz, yığınla, yoğun
çok lazımlı —–> elzem
çok sözlü —–> konuşkan
çokbilmiş —–> akıllı, kurnaz, zeki
çokça —–> aşırı, fazla
cöke —–> ıhlamur
çökek —–> bataklık
çökelek —–> kesik, tortu
çökelge —–> balçık, bataklık
çökelti —–> posa, tortu
çökertme —–> cep
çökertmek —–> göçürmek
çoklu —–> birçok, çoğul
çokluk —–> cem, çoğul, çoğunluk, deniz, ekseriyet, galebe, kesafet, yağmur
çoklukla —–> genellikle
çökme —–> göçük
çökmek —–> basmak, batmak, çömelmek, çürümek, göçmek
çökmüş —–> bozgun, göçük, pinpon
çökük —–> göçük
çöküntü —–> çökme, enkaz, göçük, kriz
çöl —–> bozkır, sahra
çöllük —–> çorak
çolpa —–> acemi
çomak —–> değnek
çömelmek —–> çökmek
cömert —–> eli açık, verimli
çömlekçilik —–> çanak, çömlek
çömmek —–> çömelmek
cop —–> değnek
çöp —–> yararsız, zibil, zirzibil
çöp tenekesi —–> berbat, kötü
çorak —–> kısır, yoksul
çorba etmek —–> karıştırmak
çörek —–> ekmek
çöreklenmek —–> çökmek, çömelmek, yerleşmek
coşku —–> cümbüş, galeyan, heyecan, kasırga
coşkunluk —–> ateş, galeyan, hararet, yangın
coşma —–> galeyan
coşmak —–> kaynamak, şahlanmak
çöz —–> bağırsak
çözme —–> hal
çözmek —–> açmak, halletmek
çözülen —–> münhal
çözülme —–> hal
çözülmek —–> çökmek, dağılmak
çözülmüş —–> mahlul
çözülüm —–> bozgun
çözüm —–> hal
çözümleme —–> tahlil
çözümlemek —–> tahlil etmek
çözünmek —–> dağılmak, erimek
çubuk —–> değnek
cüce —–> civciv
cücük —–> civciv, tomurcuk
cüda etmek —–> ayırmak
çuğul —–> jurnal, muhbir
çuğullamak —–> gammazlamak
çükündür —–> pancar
çukur —–> mezar
çukurlaşmak —–> çökmek
çul —–> giyim, giysi
çulsuz —–> parasız
cuma akşamı —–> perşembe
cuma namazı —–> cuma
cumartesi —–> şembe
cumbalak —–> takla
cümbüş —–> eğlence, şenlik
cumhur —–> halk, topluluk
cumhur cemaat —–> cümbür cemaat
cumhur reisi —–> cumhurbaşkanı
cumhuriyet altını —–> cumhuriyet
cümle —–> bütün, cemi, hep, herkes, sistem, tümce
cümle bilgisi —–> söz dizimi
cümlesi —–> hepsi
cummak —–> dalmak
çünkü —–> zira
cünun —–> delilik
cünüp —–> cenabet, taharetsiz
cünüplük —–> cenabet
curcunalı —–> ses
çurçur —–> değersiz
cüret —–> cesaret
cüretkar —–> atak, yürekli
cüretli —–> pervasız, yürekli
cürmümeşhut —–> suçüstü
çürük —–> sakat
cürüm —–> günah, suç, taksir
çürüme —–> tefessüh
çürümek —–> çökmek
çürütmek —–> reddetmek
cuşiş —–> coşkunluk
cuşuhuruş —–> coşkunluk
da —–> bile, dahi
dadı —–> daye
dağ —–> acı, nişan
dağ bayır —–> kır
dağar —–> dağarcık
dağarcık —–> bellek
dağdağa —–> gürültü, patırtı, sıkıntı
dağılmak —–> sirayet etmek, yok olmak
dağılmış —–> bozgun, mahlul
dağınık —–> jülide, karışık, pejmürde, perakende, perişan, savruk
dağınık olmak —–> karışmak
dağıtık —–> sarhoş
dağıtım —–> tevzi
dağıtma —–> neşir, talan, tevzi
dağıtmak —–> bozmak, feshetmek, gidermek, iletmek, lağvetmek, neşretmek, savurmak, talan etmek
dağıtmalar —–> tevziat
dağlamak —–> yakmak
daha —–> henüz
daha bir —–> değişik, farklı
daha çok —–> artık
daha güzel —–> yeğ
daha yakşı —–> yeğ
dahi —–> bile, da
dahi —–> hatta
dahi —–> deha
dahil —–> iç
dahil —–> iç, içeri
dahil etmek —–> katmak
dahilen —–> içten
dahili işler —–> iç işleri
dahilik —–> deha
dahletmek —–> sataşmak
daim —–> daima, sonsuz, sürekli
daima —–> hemişe, hep, sürekli, vızır vızır
daimi —–> sürekli
daimi —–> hemişelik
daimi —–> sürekli, temelli
daire —–> çember, çevre, idare, kat, menzil, ofis
dakik —–> usturuplu
dakika —–> an, zaman
dakikasında —–> çabucak
dakikleştirmek —–> ayarlamak
dakiklik —–> ayar
daktilograf —–> daktilo
dal —–> arka, boyun, branş, budak, çıplak, ense, ihtisas, kol, omuz, şube, yalın
dalalet —–> azgınlık, yoldan sapma
dalamak —–> haşlamak, ısırmak, yemek
dalan —–> biçim, lobi, şekil
dalaş —–> dalaşma
dalaşma —–> hırgür
dalaşmak —–> takışmak
dalavere —–> dalga, dolma, dümen
dalavereli —–> çirkin
dalbadal —–> peyderpey
daldalanmak —–> barınmak
daldırmak —–> dalmak
dalga —–> dalavere
dalgalandırmak —–> savurmak
dalgalanmak —–> kaynamak, kıpırdamak, yüzmek
dalgı —–> gaflet
dalgın —–> dikkatsiz
dalgınlık —–> dalga, dikkatsizlik, gaflet
dalkavuk —–> şaklaban, yağcı, yaltak
dalkavukluk etmek —–> yaltaklanmak
dallama —–> aptal, enayi
dallamak —–> budamak
dallı budaklı —–> çapraşık
dallı güllü —–> canlı
dallık —–> gündizme, takvim
dalmak —–> cummak, uyuklamak, uyumak
daltaban —–> aşağılık, serseri
dam —–> ahır, cezaevi, çatı, örtü
damar —–> huy, soy, yaradılış
damarı bozuk —–> aksi, huysuz, sinirli
damarlı —–> aksi, huysuz
damat —–> güvey, küreken, yezne
damga —–> işaret, kaşe, mühür, nitelik
damızlık —–> maya
damla —–> felç
dandik —–> düzmece
dandini —–> karışık
dangadak —–> ansızın
dangalak —–> ahmak
daniska —–> ala
danış —–> müşavere
danışık —–> muvazaa
danışıklı dövüş —–> şike
danışıklık —–> muvazaa
danışkan —–> konuşkan
danışma —–> istişare, konuşma, müracaat, müşavere, müzakere
danışmak —–> konuşmak, müracaat etmek
danışman —–> maslahatçı, müşavir
dans —–> oyun, raks
dantel —–> nakış, örme
dar —–> ancak, az, ev, mahdut, sıkı, yetersiz, yurt
daraç —–> dar
darağacı —–> sehpa
daralmak —–> azalmak, bunalmak, küçülmek, zayıflamak
daraltmak —–> kasmak, kısıtlamak, kısmak
darbe —–> çevriliş, şut, vuruş
darbelemek —–> çarpmak, vurmak
darbetmek —–> çarpmak, vurmak
darbımesel —–> atasözü
dargın —–> küs, küskün, soğuk
darı —–> mısır
darıdünya —–> dünya, yeryüzü
darıkmak —–> bunalmak, özlemek, sağınmak
darılmak —–> alınmak, azarlamak, gücenmek, incinmek, kırılmak, küsmek, paylamak
darlaşmak —–> daralmak
darlaştırma —–> tazyik
darmadağın —–> berbat
darmadağın etmek —–> karıştırmak
darmadağın olma —–> hezimet
darmaduman —–> karmakarışık
darp —–> dövme, vurma, vuruş
darp etmek —–> çarpmak
daru —–> ilaç
dasnik —–> pezevenk
data —–> veri
dava —–> sevgili, sorun, ülkü
davet —–> çağrı
davet etmek —–> çağırmak
davetkar —–> çekici
davranım —–> davranış
davranış —–> eda, fiil, gidiş, hal, hareket, iş, muamele, tavır, teamül, tutum
davranma —–> muamele
davranmak —–> girişmek, hareket etmek, kalkmak, yapmak
dayak —–> destek, dövme, kötek, mesnet, rahle, sopa, sürgü, vurma
dayak olmak —–> yaslamak
dayalı —–> dair, müstenit
dayamak —–> söykemek, ulaşmak, uzatmak, varmak, vermek, vurmak, yaslamak
dayan —–> hop
dayanabilen —–> dayanıklı
dayanacak —–> durak
dayanak —–> delil, destek, istinatgah, mesnet, zemin
dayanak noktası —–> dayanak
dayanaklık etmek —–> dayanak
dayanamama —–> zaaf
dayanan —–> müstenit
dayanç —–> dayanak, sabır
dayandırmak —–> kesmek
dayanıklı —–> dözümlü, güçlü, metin, pek, sağlam
dayanıklı olmak —–> dayanmak
dayanıklılık —–> metanet
dayanıksız —–> yufka
dayanılmaz —–> müthiş
dayanım —–> direnç
dayanırlık —–> direnç, mukavemet
dayanışık —–> topluluk
dayanışma —–> el birliği, hemreylik
dayanma —–> direnç, direniş, istinat, metanet, mukavemet
dayanmak —–> çekmek, dinmek, durmak, gelmek, gitmek, götürmek, güvenmek, hazmetmek, sabretmek, ulaşmak, varmak, yetişmek
daye —–> dadı, lala
dayı —–> arka, cesur, havadar, kabadayı, yiğit
daylak —–> çıplak
daz —–> dazlak
dazlak —–> daz, kabak
de —–> bile, dahi
debbe —–> güğüm
debboy —–> depo
debdebe —–> tumturak
debdebeli —–> görkemli, gösterişli
debelenmek —–> çabalamak, çırpınmak, kımıldamak, tepinmek
debi —–> akım
dede —–> baba, büyük baba, büyükbaba, cet
dedektif —–> hafiye
dedikodu —–> laf, lakırtı
defa —–> el, kat, kere, kez, misli, nöbet, öğün, sefer, yol
defans —–> savunma
defetmek —–> kovmak, savmak, savuşturmak
deflemek —–> defetmek
defnetmek —–> gömmek
defo —–> bozukluk, kusur, özür
defol —–> reddol
defolmak —–> yıkılmak
defosuz —–> sağlam
degaje —–> açık, geniş, serbest
değen —–> yapışık
değer —–> ayar, eder, haysiyet, kadir, kıymet, ölçü, paha, şayan
değerbilir —–> kadirşinas
değerinde olmak —–> değmek
değerlendirme —–> yorum
değerlendirmek —–> fikir söylemek, gitmek, görmek, kıymetlendirmek, kullanmak, rey yazmak
değerli —–> altın, kalburüstü, kibar, kıymetli, muteber, saygınlık
değersiz —–> cılız, derme çatma, döküntü, hakir, hasis, havai, hor, içi boş, kepaze, küçük, müptezel, vıcık vıcık
değgin —–> dair
değil —–> yok
değim —–> liyakat
değin —–> dek, kadar, sincap
değinme —–> dek, temas
değinmek —–> dokunmak, ilişmek, temas etmek
değinti —–> temas
değirmi —–> yuvarlak
değişebilir —–> değişken
değişici —–> değişken
değişik —–> başka, çeşitli, farklı
değişiklik —–> tadil
değişim —–> mübadele, takas
değişken —–> oynak
değişkin —–> değişik
değişmek —–> çekişmek, değiştirmek, dönmek, mübadele etmek, yürümek
değişmeyen —–> karar
değişmez —–> kesin
değiştirilmiş —–> değişik
değiştirme —–> tahrif, tahrifat, tebdil
değiştirmek —–> değişmek
değme —–> gelişigüzel, her, rastgele, seçkin, seçme, temas
değmedüşer —–> çıtkırıldım
değmek —–> dokunmak, dürtmek, düşmek, erişmek, ilişmek, ilmek, temas etmek, ulaşmak
değmiş —–> olgun
değnek —–> cop, çomak, çubuk, matrak, sopa
dehalet —–> sığınma
dehlemek —–> kovmak
dehliz —–> koridor
dehşet —–> olağanüstü
dehşetli —–> müthiş
dejenere —–> bozulmuş, soysuz, yoz
dejenere olmak —–> yozlaşmak
dejenereleşmek —–> yozlaşmak
dek —–> değin, düzen, entrika, hile, kadar, sağlam, tokuşma
deklarasyon —–> bildiri
deklerasyon —–> bildiri
dekor —–> görünüş, manzara
dekoratif —–> göstermelik
delalet —–> aracılık, işaret, iz, vasıtacılık
delecek —–> delgeç, deşikaçan
deleduzluk —–> dolandırıcılık
delege —–> elçi, nümayende
delepmek —–> parlamak
delgeç —–> delecek, deşikaçan, zımba
delgi —–> matkap
deli —–> çılgın, divane, kaçık, mecnun
deli dolu —–> aktif, patavatsız
deli olmak —–> delirmek
delice —–> şahin
delihane —–> tımarhane
delik —–> cezaevi, göz
delikli —–> kevgir
delil —–> dayanak, emare, gerekçe, ip ucu, kanıt, rehber
delilik —–> cinnet
delirmek —–> çıldırmak, deli olmak
delişmen —–> çılgın
delme —–> yelek
delmek —–> deşmek, incitmek, kırmak, yemek
dem —–> çağ, içki, kan, koku, nefes, soluk, zaman
demagogluk —–> demagoji
demagoji —–> demagogluk
demci —–> sarhoş
deme —–> ağıt, anlam, atasözü
demeç —–> beyanat
demek —–> buyurmak, düşünmek, erişmek, saymak, ummak, yeltenmek
demek ki —–> demeli, o halde
demeli —–> demek ki
demet —–> bağ, deste, kelep
demevi —–> sinirli
demin —–> bayak, biraz önce, şimdi
demincek —–> demin
deminden —–> demin
deminki —–> bayakki
demir —–> güçlü, kuvvetli, sert
demir hat —–> demir yolu
Demir Kazık —–> Kutup Yıldızı
demir rengi —–> gri
demirbaş —–> avadanlık, envanter
demirhindi —–> hasis, pinti
demiri —–> gri
demirkapan —–> mıknatıs
demlendirmek —–> demlemek
demo —–> gösteri
demonstrasyon —–> gösteri
denaet —–> alçaklık
deneme —–> deneyim, sınama, tecrübe
denemek —–> bakmak, sınamak, tecrübe etmek
denet —–> teftiş
denetçi —–> kontrol, müfettiş
denetim —–> kontrol, teftiş
denetleme —–> denetim, kontrol, murakabe, teftiş
denetlemek —–> onaylamak, teftiş etmek
denetmen —–> müfettiş
deney —–> deneyim, tecrübe
deneyim —–> deneme, deney, tecrübe
deneyimsiz —–> tecrübesiz, toy
deneysel —–> tecrübi
denge —–> istikrar, muvazene
dengelem —–> bilanço
dengeleme —–> muvazene
dengelemek —–> tarazlaştırmak
dengeli —–> kararlı
deniz —–> çokluk, kükremek, su
deniz boyu —–> kıyı, sahil
deniz hamamı —–> kumsal
deniz hırsızı —–> korsan
denizaltı —–> sualtı kayık
denizçakısı —–> çakı
denk —–> beraber, emsal, tay, yatak, yorgan, yük
denklik —–> müsavat
denktaş —–> denk, eşit
denli —–> derece, kadar
densiz —–> edepsiz
denyo —–> budala, emanet, rehin, sersem
depar —–> çıkış
departman —–> bölüm
depo —–> ambar
depo etmek —–> yığmak
deprem —–> hareket, sarsıntı, zelzele, zerzele
deprenmek —–> hareket etmek, kımıldamak, kımıldanmak, sarsılmak
depreşmek —–> canlanmak, kanamak, tepmek, uyanmak, üstelemek
depresyon —–> bunalım
derakap —–> çabucak
derbent —–> boğaz
dercetmek —–> almak, toplamak
derdest etmek —–> paketlemek, yakalamak
dere —–> akın, küçük çay, öz
derebeyi —–> zorba
derece —–> aşama, ayar, basamak, doz, gömlek, had, kadar, kademe, merhale, mertebe, nokta, not, paye, radde, rütbe, tabaka, termometre
derece derece —–> değişik, tedricen
derecede —–> kadar
derecesinde —–> kadar
dergah —–> tekke
dergi —–> mecmua, sütun
derhal —–> çabucak
derhal —–> hemen, yekten
derhal —–> çabucak
derhatır etmek —–> hatırlamak
deri —–> cilt, çadır, dernek, düğün, gön, ten, toplantı
derin —–> dip, koyu, yoğun
derinden —–> içten
derinlemesine —–> uzun
derinti —–> toplantı
derk etmek —–> algılamak, anlamak, kavramak
derken —–> bu an, bu vakit, o an, o vakit
derlemek —–> dermek, toplamak
derli toplu —–> selikalı
derman —–> çare, güç, ilaç, mecal, takat
dermansız —–> bitkin, kof
dermansızlık —–> güçsüzlük, zafiyet
derme çatma —–> değersiz, keyfiyetsiz, uydurma
dermek —–> derlemek, toplamak
dernek —–> cemiyet, deri, düğün, toplantı
derpiş etmek —–> öngörmek
derrace —–> bisiklet
derrake —–> dimağ
ders —–> çimke, ibret, muhazara, öğüt
ders programı —–> müfredat programı
dershane —–> derslik, oditoryum, sınıf
dersiz topsuz —–> karmakarışık
derslik —–> dershane, sınıf
dert —–> ağrı, çile, elem, gaile, hal, kambur, kaygı, keder, kor, sorun, ur, üzüntü, yara
dertlenmek —–> kaygılanmak
dertli —–> yanık, yaralı
deruhte etmek —–> üstlenmek
derun —–> gönül, iç, içeri, öz, ruh, yürek
deruni —–> içten
derviş —–> fukara
derya —–> deniz
deşarj olmak —–> boşalmak, rahatlamak
deşelemek —–> araştırmak, eşelemek, karıştırmak
desen —–> nakış
deşikaçan —–> delecek, delgeç
desise —–> düzen, entrika, hile, oyun
deşmek —–> delmek, karıştırmak, kazmak, kurcalamak, oymak
despot —–> zorba
despotizm —–> istibdat
despotluk —–> istibdat
dest —–> takım
destan —–> boy
destani —–> epik
destansı —–> destani, epik
destar —–> örtü, sarık
deste —–> bağ, demet, grup, hizip, öbek
destek —–> ahize, dayak, dayanak, kol, koltuk, rahle, takviye
destek olmak —–> yardımcı olmak
destekleme —–> tutma
desteklemek —–> beslemek, kömek etmek, vurmak, yardımcı olmak
destur —–> izin, müsaade
detay —–> ayrıntı, tafsilat, teferruat
dev —–> canavar
deva —–> çare, ilaç
devam —–> ek, parça, sürme
devam etmek —–> gitmek, seyretmek, yaşamak
devamlı —–> mütemadiyen, sürekli, temelli
devasız —–> çaresiz
deve —–> lama
deveran —–> dönme
devim —–> devinim
devinim —–> hareket
devinme —–> hareket
devinmek —–> hareket etmek, kımıldanmak
devir —–> bölüm, çağ, dönem, dönme, gün, tur, zaman
devirli —–> devri
devirmek —–> yuvarlamak
devlet —–> mevki, mutluluk, talih, ülke
devlet evi —–> lojman
devran —–> çağ, dünya, kader, talih, zaman
devre —–> dönem, fasıl
devretme —–> havale
devretmek —–> aktarmak, dolaşmak, dönmek, tahvil vermek
devri —–> periyodik, süreli
devrilmek —–> yıkılmak
devrim —–> ihtilal, inkılap, ıslahat
devrisi —–> ertesi
devriye —–> karakol
devrolmak —–> geçmek
devşirmek —–> derlemek, dermek, toplamak
deyim —–> tabir
deyiş —–> ifade, tabir
didar —–> çehre, yüz
dide —–> göz
dideban —–> bekçi, gözcü, nöbetçi
didiklemek —–> araştırmak
didişmek —–> uğraşmak
diğer —–> başka, öbür, öteki, özge, sair
diğeri —–> başkası, öbürü, öteki
dik —–> dikey, sarp, sert, yalçın
dikbaş —–> kasıntı
dikbaşlı —–> asi
dikdörtgen —–> düzbucak
dikey —–> dik, şakuli, vertikal
dikici —–> çiftçi
dikilmek —–> durmak, engellemek
dikinti —–> inşaat
dikinti meydanı —–> şantiye
dikişçi —–> terzi
dikizci —–> gözcü
dikizlemek —–> gözetlemek
dikkat —–> ilgi, özen
dikkatli —–> tetik, titiz
dikkatsiz —–> dalgın, ihmalkar, savruk
dikkatsizlik —–> gaflet, ihmal
dikleşmek —–> dikelmek
dikme —–> ağaç, amut, direk, fidan
dikmek —–> bastırmak, ekmek
diktafon —–> ünalga
diktatör —–> zorba
dikuçar —–> helikopter
dil —–> anahtar, gönül, lisan, yürek
dil avcısı —–> ajan
dil bilimi —–> dilcilik
dil cambazı —–> hatip
dil dalaşı —–> tartışma
dil kavgası —–> tartışma
dilaver —–> delikanlı, yiğit
dilbaz —–> konuşkan, şuh
dilcek —–> küçük dil
dilcilik —–> dil bilimi
dile destan —–> ünlü
dilek —–> arzu, irade, istek, murat, rica, talep, temenni
dilekçe —–> ariza
dileme —–> rica, talep
dilemek —–> arzu etmek, istemek
dilencilik etmek —–> dilenmek
dileyiş —–> rica
dilimlemek —–> dilmek
dillendirmek —–> söylemek
dilmek —–> dilimlemek, yarmak
dilsiz —–> lal, tat
dimağ —–> beyin, bilinç, derrake, idrak, zihin
dimdik —–> gaga, metin, zinde
din —–> diyanet, ilmek
din işleri —–> diyanet
dinamik —–> canlı
dinamit —–> heyecan, hırslı, korkunç, özlem, tutku
dinç —–> canlı, genç, muhkem, müsterih, sağlam, taze, zinde
dincelmek —–> dinlenmek, konaklamak
dinçleşmek —–> dincelmek
dinçlik —–> huzur, mecal
dindar —–> müslüman
dindirme —–> sorgulama
dindirmek —–> gidermek
dinelmek —–> dikelmek
dingil —–> aptal, eksen, mihver, ok, salak
dingildek —–> kaypak
dingildemek —–> korkmak, kuşkulanmak, oynamak, sallanmak
dingin —–> durgun, sakin, yorgun
dinginlik —–> durgunluk, sükunet
dini hikaye —–> menkıbe
dinleme salonu —–> oditoryum
dinlemek —–> uymak
dinlence —–> tatil
dinlenme —–> istirahat, tatil
dinlenme kampı —–> kamp
dinlenmek —–> dincelmek
dinme —–> sükunet
dinmek —–> bitmek, dayanmak, durmak, kesilmek
dinsiz —–> acımasız
dip —–> arka, derin, kıç, kök, taban
dipçik —–> kundak
dipdam —–> hapishane
diploma —–> icazet, lisans belgesi
dirayet —–> iktidar, kabiliyet, zeka
dirayetli —–> becerikli, zeki
direk —–> kazık, sütun
direkt —–> düz
direktif —–> yönerge
direktör —–> yönetmen
diremek —–> dayamak, direnmek, durdurmak
direnç —–> mukavemet
direnim —–> inat
direniş —–> karşı durma, mukavemet
direnme —–> mukavemet
direnmek —–> göğüslemek, karşı durmak, üstelemek
direşme —–> sebat
direşmek —–> dayanmak
diretme —–> inat
diretmek —–> direnmek
dirgen —–> çatal
diri —–> canlı, güçlü, zinde
diri diri —–> taptaze
diriğ etmek —–> esirgemek
dirilik —–> can
dirilmek —–> iyileşmek
diriltme —–> ihya
dirim —–> hayat, yaşam
dirimlik —–> gelir, sağlık
dirlik —–> geçim, hayat, huzur, sağlık, varlık
dirsek —–> makas
diş kamaştırıcı —–> buruk
dişi —–> çekici, kadın, şuh, verimli
disiplin —–> sıkı
dişisel —–> şuh
diskur —–> nutuk, söylev
dişlemek —–> çiğnemek, ısırmak
diuca speculifera —–> buzulkuşu
divan —–> kanepe, meclis, sedir, taht
divane —–> budala, deli, kaçık
divanelik —–> delilik
diyalekt —–> lehçe
diyanet —–> din, din işleri
diyapozitif —–> saydam
diyar —–> dünya, iklim, ülke, yurt
diye —–> göre, için
diyerek —–> diye
diyet —–> girev, perhiz
dize —–> mısra
dizelge —–> liste
dizge —–> cümle, manzume, meslek, sistem
dizgi —–> tertip
dizgici —–> mürettip
dizgin —–> cılav
dizi —–> düzüm, kol, saf, seri, sıra
dizi film —–> dizi
dizin —–> fihrist
dizlik —–> şalvar
dizmek —–> hazırlamak
dizmen —–> mürettip
dırıltı —–> çekişme
dış —–> dünya, hariç
dış alım —–> ithalat
dış işleri —–> harici işler, hariciye
dış satım —–> ihracat
dışa vurum —–> ifade
dışalım —–> ithalat
dışarı —–> bayır, hariç
dışarlık —–> taşra
dışkı —–> pislik
dışsal —–> harici
dışsatım —–> ihracat
dızlamak —–> çarpmak, soymak
dızman —–> şişman
dobra —–> güzel, iyi
dobra dobra söylemek —–> düz yüzüne demek
doğa —–> huy, tabiat
doğacak —–> gelecek
doğaçlama —–> irticalen
doğal —–> saf, tabii
doğallıkla —–> tabii
doğan —–> kızılkuş, terlan
doğaüstü —–> tabiatüstü
doğma —–> mevlit
doğmak —–> başlamak, gelmek
doğramaç —–> cacık
doğramak —–> kesmek
doğru —–> dürüst, düz, gerçek, güzel, hak, hakikat, harbi, sadık, sevap, tamam, yakın
doğruca —–> direkt, doğru
doğrudan —–> gerçekten, hakikaten
doğrudan doğruya —–> bilavasıta
doğrulama —–> tasdik, teslim, teyit
doğrulamak —–> ayarlamak, desteklemek, onaylamak, tasdik etmek
doğrulmak —–> kalkınmak, kalkmak, yönelmek
doğrultmak —–> düzeltmek, kazanmak
doğrultu —–> istikamet, taraf, yön
doğruluk —–> adalet, gerçek, hak, namus, sıhhat
doğrusu —–> zaten
doğu —–> şark
doğu bilimci —–> müsteşrik
doğu bilimi —–> şarkiyat
doğum —–> mevlit, tevellüt
doğurgan —–> dişi, velut, verimli
doğurmak —–> kurtulmak
doğuştan —–> fıtri, yaradılıştan
dökmek —–> bırakmak, boşaltmak, düşürmek, harcamak, kullanmak, ödemek, saçmak, salmak, sarf etmek, serpmek, söylemek, taşımak, yakmak
doktor —–> hekim, tabip
dökülmek —–> boşalmak, düşmek, hasta olmak, kaplamak, ulaşmak
döküm yapmak —–> dökmek
dokuma —–> oluşum, tekstil, yapı
dokumacılık —–> tekstil
doküman —–> belge
dokümanter —–> belgesel
dokunaklı —–> acı, acıklı, ağır, hazin, müessir, tesirli, yanık
dokunan —–> yapışık
dokunca —–> zarar
dokundurmak —–> sürtmek
dokunma —–> temas
dokunmak —–> batmak, değinmek, değmek, dürtmek, etkilemek, ilişmek, ilmek, karıştırmak, koymak, sataşmak, temas etmek, vurmak, zarar vermek
döküntü —–> berbat, çer çöp, değersiz, enkaz, kötü
dokunulmazlık —–> ayrıcalık
dokunuş —–> temas
dokuz canlı —–> dayanıklı
döl —–> çocuk, evlat, nesil, tohum, yavru
döl eşi —–> eş, son
döl yatağı —–> karın, rahim
dolamak —–> sarmak
dolambaç —–> başlık
dolambaçlı —–> çapraşık
dolandırıcı —–> üçkağıtçı
dolandırıcılık —–> deleduzluk, fırıldakçılık
dolanma —–> geçim
dolanmak —–> dolaşmak, geçinmek, gezmek, karışmak
dolap —–> düzen, fırıldak, hile
dolaşık —–> çap, çetrefil, girift
dolaşma —–> devir, tur
dolaşmak —–> belirmek, devretmek, dolanmak, gezinmek, gezmek
dolay —–> civar, ufuk
dolayı —–> çevre, ötürü
dolaylı —–> bilvasıta
dolaysız —–> bilavasıta, direkt, doğrudan doğruya
doldurma —–> ikame, imla
doldurmak —–> beslemek, kaplamak
doldurulma —–> imla
dolgun —–> kalın, şişko
dolgunca —–> bol
dolma —–> dalavere, hile, sarma, yalan
dolmak —–> kaplamak
dolu —–> komple, meşgul, yoğun
dolunay —–> bedir
domates —–> kızanak
domates dolması —–> dolma
domestik —–> evcil, yerel, yerli
dominant —–> baskın
domur —–> kabarcık, tomurcuk
domuz —–> hınzır
don —–> giysi, külot
donamak —–> süslemek
donanım —–> tesisat
donanımlı —–> kuvvetli
donanma gecesi —–> donanma
donanmak —–> bezenmek
donanmış —–> mücehhez
donatı —–> teçhizat
donatım —–> teçhiz
donatma —–> donatım, teçhiz
donatmak —–> azarlamak, sövmek, süslemek
dondurma —–> buzkaymak
döndürmek —–> bırakmak, bükmek, vermek, yönetmek
done —–> veri
dönek —–> kahpe, kancık, kaypak
dönem —–> çağ, devir, devre, fasıl, yarıyıl, zaman
dönemeç —–> büklüm, kıvrım, viraj
döner —–> dönme kebap
döner kebap —–> döner
döner sermaye —–> döner
dönme —–> devir, viraj
dönme kebap —–> döner
dönmek —–> benzemek, burulmak, değişmek, devretmek, dönüşmek, hatırlamak, kayıtmak, kesilmek, sapmak, yönelmek
donsuz —–> serseri, yoksul
donuk —–> mat
dönüş —–> devir
dönüşmek —–> çevrilmek, dönmek, girmek
dönüştürmek —–> çevirmek
dönüşüm —–> inkılap
dopdolu —–> hıncahınç
dördül —–> kare, rubai
dört dörtlük —–> birlik, mükemmel, tam
dörtlü —–> murabba
dörtlük —–> kıta
dörtte bir —–> çeyrek
doru —–> keher
doruk —–> zirve
döş —–> bağır, göğüs
dosdoğru —–> dimdik, doğru
döşek —–> yatak
döşekçe —–> minder, şilte
döşem —–> tesisat
döşeme —–> mefruşat, taban, zemin
döşemek —–> çekmek
döşenmemiş —–> kuru
dost —–> arkadaş, bacanak, sevgili, yar, yoldaş
dostça —–> sohbet
dostluk —–> hukuk
dosya —–> şahsi iş
dövme —–> dayak, yarma
dövmek —–> çarpmak, çırpmak, ezmek, hırpalamak, silkelemek, tartaklamak, vurmak
dövüşmek —–> vuruşmak
döyeçlemek —–> pataklamak
doygu —–> rızık
doygunluk —–> tatmin
doymak —–> kanmak
doymaz —–> açgözlü
doyulmak —–> doymak
doyum —–> kanaat, tatmin
doyumluk —–> yağma
doyunca —–> tıka basa
doyunmak —–> doymak
doyurucu —–> tatminkar
doz —–> derece, miktar
dözmek —–> katlanmak
dözüm —–> hoşgörü, tahammül, tolerans
dözümlü —–> dayanıklı
dragon —–> ejderha
dram —–> acıklı
dramatik —–> acıklı
dren —–> ark
dü —–> iki
dua —–> fatiha
dubara —–> düzen, hile, oyun
dublör —–> benzer
düçar olmak —–> uğramak
dudak —–> ağız
dudak boyası —–> ruj
dudu —–> hanım, papağan
düdük —–> kaval
düdüklemek —–> aldatmak
dudukuşu —–> papağan
düğme —–> çapraz
düğmelemek —–> iliklemek
düğmük —–> düğüm
düğü —–> pirinç
düğüm —–> ukde
düğümlemek —–> bağlamak
düğümlü —–> karışık
düğün —–> cemiyet, deri, dernek, eğlence, toy
düğürcük —–> simit
duhul —–> giriş
dükkan —–> kumarhane, mağaza, salon
dulda —–> himaye, siper
düldül —–> at
dülger —–> marangoz
duluk —–> şakak, yüz
dumağı —–> nezle
duman —–> esrar, kötü, tütsü, tütün, yaman
duman etmek —–> bozmak, yok etmek
dumanlanmak —–> karışmak
dumanlı —–> bulanık, puslu, sarhoş
dümbek —–> dümbelek
dümbelek —–> dümbek, dümbül, sersem
dümbük —–> pezevenk
dümbül —–> dümbelek
dümdüz —–> basit, sade
dümen —–> dalavere, hile, idare, sükkan, yönetim
dümenci —–> düzenbaz
dun —–> alçak, aşağı, aşağılık
dün —–> dünen, geçmiş
dünen —–> dün
dünkü —–> acemi, toy, yeni
dünür —–> dünürcü, kuda, elçi
dünürcü —–> dünür, görücü
dünya —–> alem, camia, cihan, çevre, devran, dış, diyar, herkes, kainat, küre, ortam, yer, yeryüzü, zemin
dünya malı —–> servet, varlık
dünyalık —–> mal, mülk, para, servet
dupduru —–> berrak
düpedüz —–> gerçekten
duraç —–> kaide
durağan —–> sabit, yerli
durak —–> dayanacak
duraklık —–> durgunluk
duraksama —–> tereddüt
duraksamadan —–> gözü kapalı
duraksamak —–> duraklamak
duraksız —–> direkt, oynak
duralamak —–> duraklamak
durdurma —–> tevkif
durdurmak —–> bastırmak, karşılamak, kesmek
durgu —–> sekte
durgun —–> pasif, sakin, sessiz, sütliman
durgunlaşmak —–> sakinleşmek
durgunluk —–> nekahet, sükun, sükunet
durmadan —–> sürekli
durmak —–> beklemek, dayanmak, dinmek, eğlenmek, kalmak, kesilmek, yaşamak, yüzmek
dürme —–> lahana
dürmek —–> dürüm, yuvalamak
dursuz duraksız —–> durmadan
dürtmek —–> değmek, dokunmak, tahrik etmek, uyarmak
duru —–> berrak, temiz
dürü —–> armağan, çeyiz, hediye
durulmak —–> sakinleşmek, uslanmak, yatışmak
dürülmek —–> katlanmak, sarılmak, toplanmak
duruluk —–> açıklık
durum —–> boyut, gidiş, hal, hal, hatır, hava, hesap, kalıp, keyfiyet, konum, manzara, mevki, tavır, vaziyet, yağday, yer
dürüm —–> dürmek
dürümlemek —–> kıvırmak
durumunda —–> yerinde
duruş —–> mevzi, sekte
duruşma —–> mahkeme
dürüst —–> ak, doğru, usturuplu
dürüşt —–> kırıcı, sert
dürüstlük —–> doğruluk, namus
düş —–> hayal, rüya, umut, uyku
duşaklamak —–> kösteklemek
düşerge —–> kamp
düşey —–> şakuli
düşkün —–> manyak, mecbur, meraklı, yangın
düşkünleşmek —–> düşmek
düşkünlük —–> iptila, merak, zaaf, zül
düşlemek —–> hayal etmek
düşman —–> hasım
düşmanlık —–> adavet, husumet
düşmek —–> alışmak, atlanmak, azalmak, bulunmak, değmek, eksilmek, gitmek, inmek, kapılmak, rastlamak, uğramak, vurmak, yağmak, yakışmak, yıkılmak
düstur —–> kaide, şiar
düşük —–> az, uşak saldırma
düşün —–> fikir
düşünce —–> akıl, endişe, fikir, kanaat, kanı, kaygı, mülahaza, mütalaa, nabız, niyet, rey, sıkıntı, tasa, tasarı, tasavvur
düşünceler —–> efkar
düşüncesince —–> için
düşüncesiz —–> akıllı
düşünme —–> hatır, tefekkür
düşünmeden —–> ezbere, gözü kapalı
düşünmek —–> demek, kaygılanmak, kurmak, muhakeme etmek, tasarlamak
düşünmeksizin —–> bedaheten
düşünücü —–> düşünür
düşünülmüş —–> hesaplı
düşünüm —–> fikir
düşünür —–> mütefekkir
düşünüş —–> mütalaa, tefekkür
düşürmek —–> azaltmak, dökmek, sıyırmak
düşüt —–> düşük
duvar —–> cidar, engel, hisar
düven —–> tahıldöven
düver —–> direk
duyar —–> duyarlı, duygulu, hassas
duyarga —–> anten
duyarlı —–> hassas
duyarlık —–> hassasiyet
duygu —–> his, ihtisas, kalp, ruh
duygulandırmak —–> dokunmak
duygulanım —–> teessür
duygulanma —–> ihtisas, kabarma
duygulu —–> hassas, yanık
duygun —–> duygulu, hassas
duygusal —–> birey, romantik
duygusuz —–> kalpsiz
duyma —–> sema
duymak —–> hissetmek, işitmek, sezmek, taşımak, tatmak, yaşamak
duyu —–> his
duyulan —–> mahsus
duyulmak —–> aksetmek, çıkmak, vurmak, yansımak
duyultu —–> şayia
duyum —–> duyu, istihbarat
duyurmak —–> yayımlamak
duyurmamak —–> saklamak
duyuru —–> bildiriş, ilan
duyurulmayan —–> gizli
duyuş —–> şiar
düz —–> alan, bozkır, direkt, doğru, ova, sade, yalçın, yalın
düz yazı —–> inşa, mensur, nesir
düz yüzüne demek —–> dobra dobra söylemek
düzbucak —–> dikdörtgen
düze —–> doz
düzelmek —–> uslanmak
düzelti —–> düzeltme
düzeltici —–> musahhih
düzeltme —–> ıslah, ıslahat, reform, rötuş
düzeltmek —–> onarmak, toplamak, yapmak
düzem —–> düzey
düzen —–> al, dek, dolap, fırıldak, hile, intizam, kapan, kol, komplo, nizam, olta, oyun, rabıta, seviye, sıra, sistem, tertibat, tertip, uyum, yerleştirme
düzenci —–> çakal, düzenbaz, oyunbaz, oyuncu
düzenek —–> sistem
düzengah —–> ova
düzenleme —–> tertip
düzenlemek —–> açmak, dizmek, hazırlamak, yapmak
düzenleniş —–> tertibat, tertip
düzenli —–> düzgün, kararlı, manzum, mazbut, muntazam
düzenlik —–> ova
düzenlilik —–> asayiş, karar
düzensiz —–> bulaşık, dağınık, karışık, perişan, savruk
düzensizlik —–> ihtilal
düzey —–> seviye
düzgün —–> iyi, mazbut, muntazam
düzlem —–> düz, ortam, yassı
düzleşmek —–> aşınmak, düzelmek, yatmak
düzlük —–> alan, düz
düzme —–> düzmece, sahte, uydurma
düzmece —–> sahte
düzmeci —–> sahtekar
düzmecilik —–> sahtekarlık
düzmek —–> söylemek, uydurmak
düzüm —–> dizi
düzyazı —–> nesir
ebat —–> boyut, mikyas, ölçü
ebe —–> mamacı, nine
ebedi —–> sonsuz
ebedi —–> ilelebet, ölümsüz
ebedi —–> sonsuz
ebedi uyku —–> ölüm
ebeveyn —–> anne baba, ata ana, valideyn
ebleh —–> budala
ecdat —–> ata
ece —–> kraliçe
ecinni —–> cin
ecir —–> sevap, ücret
ecnebi —–> yabancı
eda —–> davranış, hava, işve, naz, şive, tavır
edabazlık —–> fiyaka
edat —–> ilgeç
ede —–> ağabey
edebiyat —–> yazın
eden —–> fail
edep —–> incelik, terbiye
edep etmek —–> sıkılmak, utanmak
edeple —–> nazikane
edepli —–> ince, nazik, uslu
edepsiz —–> densiz, şirret
eder —–> değer, fiyat, paha
edibane —–> nazik
edilgen —–> pasif
edilgen fiil —–> edilgen
edilgin —–> pasif
edim —–> amel, fiil, ivaz
edimsel —–> aktüel
edinmek —–> kazanmak, olmak, yapmak
edip —–> yazar
edisyon —–> baskı
edviyat —–> katık
edviye —–> baharat
efe —–> ağabey, kabadayı, yiğit, zeybek
efendi —–> bey, kibar, koca, nazik
efendilik —–> neciplik
efendim —–> affedersiniz, bağışlayın, beli, evet
efkar —–> kaygı, tasa
efkarıumumiye —–> içtimai fikir
efkarlanmak —–> kaygılanmak
efor —–> çaba, güç
efsane —–> mit
efsun —–> büyü, sihir
efsunlamak —–> büyülemek
efsus —–> yazık
eften püften —–> çürük, değersiz
ege —–> veli
eğe —–> kaburga
eğe (kemik) —–> kaburga
egemen —–> hükümran
egemenlik —–> buyruk, hüküm
eğer —–> şayet, velev
eğik —–> eğilmiş, eğri, meyilli
eğiklik —–> meyil
eğilim —–> heves, meyil, nabız, temayül
eğilimli —–> istekli, meyyal
eğilmek —–> meyletmek, yamulmak, yatmak
eğilmiş —–> meyyal
eğim —–> meyil
eğimli —–> meyyal
eğin —–> arka, beden, endam, vücut
eğirmen —–> iğ
eğitim —–> terbiye
eğitim bilimi —–> eğitim
eğitimsiz —–> ilkel
eğitmek —–> terbiye vermek
eğleç —–> fren
eğlek —–> han, konak
eğlemek —–> durdurmak, oyalamak
eğlence —–> alem, cümbüş, düğün, meze, sefa, sefahat, zevk
eğlenceli —–> matrak, şen
eğlendirici —–> maskara
eğlenme —–> tezyif
eğlenmek —–> beklemek, durmak, gezinmek, izlemek, lağa koymak, maskaraya koymak, seyretmek
eğleşme —–> ikamet
eğleşmek —–> durmak, eğlenmek, kalmak, yaşamak
eğmeç —–> kavis
eğmeçli —–> eğri
eğmek —–> bükmek
ego —–> ben
egoist —–> bencil
eğreti —–> bozuk, geçici, muvakkat, muvakkati, öteri, takma, üstünkörü, yararsız
eğri —–> çap
eğrim —–> eğri, girdap
eğrisine —–> yanlama
egzersiz —–> meşk
ehemmiyet —–> önem
ehemmiyetli —–> önemli
ehil —–> cemaat, erbap, eş, sahip, sanatkar, topluluk, usta, üstat
ehli —–> ehlileştirme, evcil
ehlidil —–> kalender
ehlileşmek —–> alışmak
ehlileşmiş hayvan —–> evcil
ehlileştirme —–> ehli
ehliyet —–> sürücülük vesikası
ehliyetli —–> tam, yeterli
ehliyetsiz —–> yetersiz
ehram —–> köpyak, piramit
ehven —–> ucuz
ejder —–> ejderha
ejderha —–> canavar, ejder
ek —–> devam, ilave, ilişik, koşma, şekilci
ekalliyet —–> azınlık, azlık
eke —–> büyük, kart, yaşlı, yetişkin
ekecek —–> tohum
ekin —–> kültür
ekin sahası —–> çiftlik
ekinci —–> çiftçi, rençper
ekincilik —–> tarım, ziraat
ekip —–> grup, kol, takım
ekipman —–> takım
eklem —–> bent, boğum, mafsal, oynak
ekleme —–> ilave, ilhak
eklemek —–> beslemek, ilave etmek, koşmak, koymak, ulamak
eklenmek —–> binmek, gelmek
eklenmiş —–> ek, ilişik
ekmek —–> aş, çörek, dikmek, kazanç, serpmek, yemek
eko —–> yankı
ekol —–> meslek, okul
ekolojik ortam —–> çevre
ekonomi —–> iktisat, tutum
ekonomik —–> hesaplı, iktisadi
eksen —–> çizgi, dingil, mihver, ok
ekseri —–> genellikle
ekseriya —–> genellikle
ekseriyet —–> çoğunluk, çokluk
ekseriyetle —–> genellikle
ekşi —–> uygunsuz
ekşi kiraz —–> vişne
eksik —–> az, noksan, sakat, yarım, yarım yamalak
eksik etek —–> kadın
eksikli —–> kadın, muhtaç
eksiklik —–> ayıp, eksi, kusur, noksan, şaibe, zaaf
eksiksiz —–> bütün, harika, iyi, kamil, komple, mükemmel, tam, tamam, tamamlamak, temiz, tüm
eksilmek —–> azalmak, çıkmak, düşmek
eksiltme —–> ihale
eksiltmek —–> almak
ekşimek —–> bozulmak, kesilmek, kıçkırmak, sırnaşmak, somurtmak, turşumak, utanmak
ekşimik —–> kesik
ekşimsi —–> buruk
eksperyans —–> deneyim
ekspoze —–> özet
ekstre —–> öz
ekstrem —–> aşırı, uç
ekti —–> arsız, cimri, yüzsüz
el —–> ahali, aşiret, baskı, defa, etki, halk, il, kez, memleket, mülkiyet, pençe, ülke, yabancı, yönetim, yurt
el alem —–> herkes
el alışkanlığı —–> maharet
el birliği —–> beraberlik, birgelik, dayanışma
el işi —–> işleme
el kandalı —–> kelepçe
el kantarı —–> kantar
el sürmek —–> dokunmak
el ulağı —–> yamak, yardımcı
el uzluğu —–> maharet
elan —–> daha, hala, henüz, şimdi
elbet —–> elbette
elbette —–> elbet, nasıl, nasılsa, pekala, şüphesiz, zahir
elbir —–> yardakçı
elbise —–> giyim, giysi, paltar
elbisesiz —–> çıplak
elçekme —–> feragat
elçekmemek —–> tebelleş olma
elçi —–> büyükelçi, delege, dünür, görücü, peygamber, sefir
elçilik —–> sefaret
elde etmek —–> almak, çıkarmak, sağlamak, temin etmek, ulaşmak, uydurmak
elden —–> doğrudan, hemen
ele salma —–> iğfal
elebaşı —–> kuldurbaşı
elektrik —–> cazibe, çıngı
elektriklemek —–> etkilemek
elektron —–> çınca
elektronik —–> çıncalık
elektronik beyin —–> bilgisayar
elem —–> acı, dert, keder, üzüntü
elemek —–> çalkalamak
elemli —–> kederli
elenmek —–> süzülmek
eleştiri —–> kritik, sınama, tenkit
eleştirici —–> münekkit, tenkitçi
eleştirme —–> tenkit
eleştirmeci —–> münekkit, tenkitçi
eleştirmek —–> rey vermek, tenkit etmek
eleştirmen —–> münekkit, tenkitçi
elgin —–> garip, yabancı
elgün —–> dünya
elhak —–> doğrusu, gerçekten
eli açık —–> cömert
eli sıkı —–> cimri, hasis
eli uz —–> usta
elim —–> acıklı
elimine etmek —–> elemek
elinin körü —–> kötü
elit —–> seçkin
elkızı —–> eş, gelin, kadın
elleme —–> iyi
ellik —–> eldiven
elmacık kemiği —–> elmacık sümüğü
elmacık sümüğü —–> elmacık kemiği
elmas —–> cevahir
elmastıraş —–> elmas
eloğlu —–> damat, el, koca, yabancı
elöpen —–> kertenkele
elüstü —–> yarım yamalak
elverişli —–> makul, müsait, uygun, yarar
elverişsiz —–> dar, ters
elvermek —–> kifayet etmek
elzem —–> çok lazımlı, zaruri
em —–> ilaç, merhem
emanet —–> can, mevduat, ruh
emanet etmek —–> ısmarlamak
emare —–> alamet, belirti, delil, iz
embesil —–> ahmak, aptal, budala
emcek —–> meme
emcik —–> meme
emek —–> himmet, iş, mesai
emekçi —–> zahmetkeş
emekli —–> tekaüt, zor
emeksiz —–> bedava, kolay
emektar —–> eski
emektaşlık —–> iş birliği, teşrikimesai
emin —–> emniyetli
emin amanlık —–> emniyet, güvenlik
emin olmak —–> güvenmek, inanmak
emir —–> buyruk, ferman, istek, komut, talimat
emir subayı —–> yaver
emir vermek —–> komut vermek
emisyon —–> sürüm
emlak —–> yurt
emmek —–> çekmek, içmek
emmi —–> amca
emniyet —–> asayiş, emin amanlık, güven, güvenlik, itimat
emniyet etmek —–> güvenmek
emniyetli —–> emin, güvenilir
emniyyet —–> güvenlik
emretmek —–> buyurmak
emreylemek —–> buyurmak
emrihak —–> ölüm
emrivaki —–> oldu bitti
emsal —–> benzer, denk, eş, numune, örnek, yaşıt
emtia —–> mal
emzik —–> ibik
en —–> arz, işaret
en adi —–> ilkel
en az —–> asgari
en çok —–> azami
en dairesi —–> enlem
enam —–> halk
enayi —–> budala, giç, ördek, sarsak
encam —–> gelecek
endam —–> kesim
endamsız —–> çelimsiz, kısa
endaze —–> ölçü
endazeli —–> ölçülü
endeks —–> dizin, gösterge
ender —–> nadir
endirekt —–> dolaylı
endişe —–> bulut, düşünce, kaygı, korku, kuşku, tasa
endişe etmek —–> kaygılanmak, korkmak
endişelenmek —–> kaygılanmak
endüstri —–> sanayi
endüstrileşmek —–> sanayileşmek
endüstriyel —–> sınai
enerjik —–> acar, aktif
enez —–> hantal
eneze —–> cılız, zayıf
enformasyon —–> haberleşme
engebe —–> arıza, iniş yokuş, kabarık
engebelik —–> engebe
engel —–> duvar, köstek, mahzur, mani, müşkül, pürüz, yük
engel olmak —–> alıkoymak, çelmek, göğüslemek, menetmek, önlemek
engelleme —–> işgal
engellemek —–> çelmek, hapsetmek, karışmak, kösteklemek
engellenmeyen —–> özgür
engelleyen —–> kırıcı
engelli —–> sakat
engelsiz —–> açık
enik —–> çocuk, küçük
enikonu —–> ince, oldukça
enişte —–> küreken, yezne
enjeksiyon —–> iğne
enjektör —–> iğne
enkaz —–> döküntü, harabe, harabelik, yıkıntı
enlem —–> en dairesi, paralel
enli —–> geniş
ense —–> arka, art, dal
ensesi kalın —–> varlıklı, zengin
ensiz —–> dar
enstrüman —–> çalgı
entari —–> giysi, kadın paltarı
entegrasyon —–> uyum
entelektüel —–> aydın, münevver
enteresan —–> ilginç, meraklı
enternasyonal —–> beynelhalk, uluslararası
entipüften —–> uydurma
entrika —–> dek, hile, oyun
envai çeşit —–> nevbenev
envanter —–> demirbaş
envestisman —–> yatırım
epey —–> bayağı, hayli, oldukça, oldukça çok
epeyce —–> epey
epeyi —–> epey
epeyice —–> epey
epik —–> destani
epikriz —–> hikaye
epilepsi —–> sara
epizot —–> dilim
epope —–> destan
eprimek —–> erimek, yumuşamak
er —–> asker, erkek, erken, kahraman, kişi, koca, mert, nefer, yiğit, zevç
er avrat —–> eş
er bezi —–> haya, yumurta
er kişi —–> erkek
erbap —–> ehil, usta
erdem —–> fazilet
erdemli —–> yüksek
erden —–> bakire
erek —–> amaç, gaye, hedef, maksat, murat
eren —–> aziz, ermiş
ergen —–> bekar
ergilik —–> şilt
ergin —–> reşit
ergonomik —–> elverişli, kullanışlı
erik —–> alça, kayısı
erim —–> çalım, menzil, muştu
erimek —–> bitmek, tükenmek, yok olmak
erinç —–> huzur, rahat
erincek —–> tembel, üşengeç
erinçli —–> rahat
erinçsiz —–> rahatsız
erinmek —–> üşenmek
erir —–> münhal
erişim —–> ulaşım
erişkin —–> kamil
erişme —–> idrak
erişmek —–> çatmak, çıkmak, değmek, demek, girmek, ulaşmak, varmak, yetişmek
erişmiş —–> nail
eritme —–> hal
eritmek —–> yok etmek
eriyebilen —–> münhal
eriyik —–> mahlul
erk —–> iktidar, kudret, kuvvet, nüfuz
erkan —–> yol, yöntem
erkanıharbiyeiumumiye —–> genelkurmay
erkanıharp —–> kurmay
erke —–> ışık, kudret
erkek —–> bay, er, kişi, koca, mert, sap
erkek berberi —–> berber
erkeklik organı —–> kamış
erken —–> er
erken bahar —–> ilkbahar
erketeci —–> gözcü
erkin —–> hür, serbest
erkincilik —–> inanç
erkli —–> kadir, muktedir
erköyün —–> şımarık
erköyünleşmek —–> şımarmak
ermek —–> erişmek, kavuşmak, yetişmek
ermiş —–> aziz, evliya, veli
eroin —–> maden
erteleme —–> tecil, tehir
ertelemek —–> atmak, savsaklamak, sonraya saklamak
ertelenmek —–> kalmak
erzan —–> ucuz
erzel —–> alçak, soysuz
eş —–> adam, aile, arkadaş, avrat, bayan, benzer, bey, bir, ehil, emsal, er avrat, familya, hanım, harem, hatun, karı, kişi, koca, koşa, kuma, ortak, tay, yoldaş
eş anlamlı —–> anlamdaş
eş güdüm —–> koordinasyon
eş koşma —–> şirk
esans —–> ıtır, ruh
esaret —–> boyunduruk
eşarp —–> atkı, baş örtüsü
esas —–> ana, anayasa, asıl, baş, başlıca, gerekçe, gövde, hakikat, ilke, kök, mahiyet, omurga, temel, üs
esas kanun —–> anayasa
esasen —–> gene, zaten
esasi —–> esas
esaslanmak —–> kökleşmek
esaslı —–> doğru, güzel
esassız —–> asılsız, yalan
esatir —–> mitoloji
esbabımucibe —–> gerekçe
esbak —–> eski, geçmiş
esef —–> kaygı, tasa, üzüntü
esef etmek —–> hayıflanmak
eşek —–> merkep
eşekçe —–> kaba
eşelemek —–> deşelemek, eşinmek, kurcalamak
eseme —–> mantık
esen —–> iyi, selamet
esenleme —–> selam
esenleşmek —–> vedalaşmak
esenlik —–> afiyet, sağlık, selamet, sıhhat
eser —–> im, işaret, iz, kitap, ürün, yapıt, yayın
esermek —–> bakmak, beslemek
eşey —–> cinsiyet
eşeysel —–> cinsel
eşik —–> astana, başlangıç
esin —–> ilham
esinlenmek —–> ilham almak
eşinmek —–> eşelemek
esinti —–> hava
esir —–> hava, köle, tutsak
esir etmek —–> alıkoymak
esirgeme —–> himaye, rahim
esirgemek —–> himaye etmek, korumak, sakınmak, saklamak
esirgememek —–> kıymak
esirlik —–> esaret
esirmek —–> delirmek, sertleşmek
eşit —–> beraber, müsavi, tay
eşitlik —–> müsavat
eşkal —–> biçim
eşkal —–> biçim, görünüş, kılık
eski —–> çaput, emektar, ezeli, külüstür, paçavra, sabık
eskiden —–> evvelce, evveller, geçmişte
eskileşmek —–> eskimek
eskimek —–> aşınmak, yaşlanmak, yıpranmak
eskimiş —–> yırtık
eşkin —–> filiz, sürgün
eskiz —–> taslak
eşkıya —–> harami, kuldur
eslek —–> itaatli
eşlem —–> kopya
eşleşmek —–> çiftleşmek
esme —–> ürperti
eşme —–> kaynak, pınar
esmek —–> üfürmek
eşmek —–> araştırmak, incelemek
esmer —–> kara, karaca
esna —–> sıra
espas —–> aralık
espressivo —–> duygulu, içten
espri —–> nükte
esrar —–> duman, keyif, maden, mal, ot
esrarlı —–> esrarengiz
esrik —–> dumanlı, sarhoş
essah —–> doğru, gerçek
estetik —–> bedii
esvap —–> giysi
eşya —–> kayıt, yük
et —–> ten
et kafalı —–> budala, enayi, kaba
etanol —–> alkol
etap —–> adım, aşama
etçi —–> kasap
etekserpen —–> pasaklı
etiket —–> kimlik
etil alkol —–> alkol
etken —–> aktif, faktör, malum, müessir
etki —–> bulaşık, el, hasiyet, hüküm, tesir, yardım
etki etmek —–> savmak
etkileme —–> tesir
etkilemek —–> cezbetmek, dokunmak, işlemek, koymak, silkelemek, tesir etmek
etkilenmiş —–> müteessir
etkileyicilik —–> karizma
etkili —–> aktif, canlı, dokunaklı, güçlü, keskin, kuvvetli, müessir, tesirli, yanık, yüksek
etkili olmak —–> yapmak
etkime —–> tesir
etkimek —–> tesir etmek
etkin —–> aktif, faal
etkin olmak —–> konuşmak
etkinlik —–> faaliyet
etkinlik merkezi —–> oditoryum
etkisiz —–> tesirsiz
etlenmek —–> semirmek, şişmanlamak
etli —–> dolgun, kalın
etli canlı —–> güçlü
etmek —–> buyurmak, görmek, kılmak, yapmak
etmen —–> faktör
etraf —–> civar, çevre, muhit, ortalık, yöre
etrafını alarak —–> çepçevre, çepeçevre
etsiz —–> kuru, sıska, zayıf
etüt —–> mütalaa, müzakere
etüt etmek —–> araştırmak, incelemek
ev —–> aile, beyit, dar, hane, konut, mekan, nesil, ocak, soy, sülale
ev bark —–> ev, mülk
evcil —–> ehli, ehlileşmiş hayvan, yerli
evcilleşmek —–> alışmak
evet —–> beli, efendim, oldu, olur, peki, tamam, ya
evetlemek —–> onaylamak
evham —–> kuruntu, kuşku, vehim, vesvese
evhamlanmak —–> kuşkulanmak
evinsiz —–> boş, kof
evirme —–> akis
evirmek —–> çevirmek
evirtim —–> akis
evla —–> yeğ
evlat —–> çocuk, döl, soy, yavru
evlek —–> mandal
evlendirmek —–> yapmak
evlenme —–> izdivaç
evlenmek —–> varmak
evlenmemiş —–> mücerret
evlilik akdi —–> nikah
evliya —–> ermiş
evolüsyon —–> gelişme
evrak —–> senet
evre —–> aşama, basamak, merhale, mertebe, safha
evren —–> alem, cihan, kainat
evrim —–> tekamül
evsaf —–> hususiyet, seciye
evsiz barksız —–> avare, başıboş
evvel —–> geçmiş, ilk, kabak, önce
evvel bahar —–> ilkbahar
evvela —–> ilkin, önce
evvelce —–> eskiden, önce, önceden
evvelden —–> eskiden, evvelce, önceden
evveli —–> eskiden
evvelki —–> sabık
evveller —–> eskiden
evvelsi —–> evvelki
eyalet —–> taşra, vilayet
eyitmek —–> demek
eylem —–> fiil, hareket, iş
eylemek —–> buyurmak, etmek, yapmak
eyvallah —–> hüdahafız
eyvan —–> teras
ezancı —–> müezzin
ezber etmek —–> ezberlemek
ezberden —–> ezbere
ezbere —–> bilmeden, ezberden
ezel ebet —–> ebediyen
ezeli —–> eski
ezeli takdir —–> yazgı
ezgi —–> gidiş, haz, melodi, nağme, sıkıntı, şarkı, tarz, tempo, terane, üzüntü, yol
ezginlik —–> sıkıntı, üzüntü
ezik —–> çürük
ezinç —–> azap
ezinti —–> sıkıntı
eziştirmek —–> tartaklamak, tepelemek
eziyet —–> azap, sıkıntı, zulüm
eziyet etmek —–> zulmetmek
ezkaza —–> kazara
ezme —–> kahır
ezmek —–> çiğnemek, dövmek, harcamak, kahretmek, kısmak, öğütmek, yenmek
faal —–> aktif, canlı, cevval
faale —–> işçi
faaliyet —–> etkinlik, hareket, icraat, yürürlük
faaliyetler —–> ameliyat
faça —–> çehre, giysi, surat, yüz
façalı —–> gösterişli
facia —–> afet, fecaat
facialı —–> feci
fahir —–> övünç
fahişe —–> kahpe, orospu
fahişehane —–> kerhane
fahişelik —–> fuhuş
fahri —–> gönüllü
faik —–> üstün, yüksek
faikiyet —–> yükseklik
fail —–> günahkar, mukassır, özne
faiz —–> nema, ürem
faizci —–> tefeci
fak —–> kapan, tuzak
fakat —–> ama, ancak, lakin
fakir —–> fukara, kimsesiz, yoksul, zavallı
fakirce —–> yoksul
fakirlik —–> zaruret
faksimile —–> tıpkıbasım
faktör —–> unsur
fakül —–> benek
fakülte —–> medrese
falan festekiz —–> falan filan
falanca —–> falan
falsolu —–> YANLIŞ
familya —–> aile, eş, fasile, karı
fan —–> pervane, vantilatör, yelletke
fanatik —–> bağnaz
fani —–> ölümlü
fani —–> ölümlü
fantom —–> hayalet
far —–> düzgün
faraş —–> hakendaz, turfanda
faraza —–> tutalım ki
fare —–> sıçan
farfara —–> aceleci, boşboğaz, çerenci
fariğ —–> rahat
fariza —–> görev
farımak —–> eskimek, ihtiyarlamak, kocamak, usanmak, vazgeçmek, yaşlanmak, yıpranmak, yorulmak
fark —–> ayrım, üstelik
fark etmek —–> anlamak, ayırmak, değişmek, duymak, görmek, seçmek, sezmek
farklandırma —–> temyiz
farklanma —–> temayüz
farklı —–> başka, değişik
fars —–> güldürü
Farsça —–> Acemce
farz etmek —–> bilmek, düşünmek, sanmak, saymak, tutmak
fasikül —–> cüz
fasile —–> familya
fasit —–> bozuk, kötü
fasıl —–> bölüm, devre, dönem, kısım
fasıla —–> ara, aralık, kesinti
fasılasız —–> durmadan
fasletmek —–> ayırmak, bölmek, çözmek
fason —–> kesim
fatalite —–> kader, yazgı
fatiha —–> dua
faul —–> cerime
fay —–> kırık
fayans —–> çini
fayda —–> çıkar, kar, yarar
faydalı —–> hayır
faydasız —–> nafile, yararsız
fayrap etmek —–> açmak, çıkarmak
faz —–> safha
fazilet —–> erdem
faziletli —–> yüksek
fazla —–> artık, çok, lüks, ziyade
fazladan —–> caba
fazlalaşmak —–> artmak, çoğalmak
fazlalık —–> artı, bolluk
fecaat —–> facia, musibet
feci —–> acıklı, facialı, musibetli
fecir —–> tan
feda etmek —–> harcamak, kıymak, satmak
fedakarlık —–> özveri
fedakarlık etmek —–> vazgeçmek
fehamet —–> değer
fehmetmek —–> anlamak, kavramak
fehva —–> anlam, deyim, kavram, terim
fek —–> ayırma, bozma
felah —–> kurtuluş, selamet
felaket —–> ateş, bela
felç —–> damla, ifliç, nüzul, sekte
felek —–> alem, baht, dünya, gök, gökyüzü, sema, şans, talih
fellah —–> çiftçi
felsefe —–> hikmet
fen —–> bilgi, bilim, hile
fena —–> çok, kötü, pis, şer
fena olmak —–> bozulmak, fenalaşmak
fenalık —–> şer
fener —–> askı
fenomen —–> olay
fenomenal —–> olağanüstü
fent —–> düzen, hile
fer —–> aydınlık, güç, ışık, kuvvet, nüfuz
feragat —–> elçekme, imtina
ferah —–> bol, geniş, hafif, sevinç, sevinçlilik
ferahi —–> bolluk
ferahlamak —–> serinlemek
ferahlanmak —–> rahatlamak
feraset —–> sezgi, zeka
ferda —–> yarın
ferdası —–> ertesi
ferde —–> top
ferdi —–> kişisel
ferih —–> neşeli
ferişte —–> melek
ferman —–> buyruk, emir
ferment —–> maya
fermuar —–> çapraz
fersiz —–> donuk
fert —–> birey
feryat —–> çığlık
ferz —–> vezir
fesat —–> bozukluk, hile, kargaşalık, kundak
feshetmek —–> bozmak, kaldırmak, lağvetmek
fesholunmak —–> dağılmak
fesih —–> bozma
festival —–> şenlik
fetha —–> üstün
fethetmek —–> açmak, almak, girmek
fetiş —–> put
feveran —–> kaynama
feveran etmek —–> köpürmek, parlamak, sinirlenmek
fevk —–> üst, yukarı
fevkalade —–> olağanüstü
fevkettabii —–> tabiatüstü
fevri —–> hırslı
fevri —–> yarım yamalak
fevt olmak —–> ölmek, yitmek
fevvare —–> fıskiye
feyezan —–> bereket
feyiz —–> bereket, mutluluk
feyizli —–> verimli
feza —–> gök, uzay
fezleke —–> hülasa, özet
fidyeinecat —–> fidye
figan —–> çığlık
figan etmek —–> inlemek
fihrist —–> dizin, içindekiler
fiil —–> amel, davranış, eylem, hareket, iş
fiilen —–> gerçekten, hakikaten
fikir —–> düşünce, görüş, kuruntu, rey
fikir söylemek —–> değerlendirmek
fikirler —–> efkar
fikirleşmek —–> tasarlamak
fikirli —–> akıllı
fikren —–> zihnen
fikrinden taşınmak —–> caymak
fikrisabit —–> saplantı
fiktif —–> itibari
fil dişi —–> fil sümüğü
fil sümüğü —–> fil dişi
filan —–> falan
filan falan —–> falan filan
file —–> ağ
filhakika —–> doğrusu, gerçekten, hakikaten
filinta —–> güzel, yakışıklı
filiz —–> sürgün
filo —–> bit
filoloji —–> dil bilimi
filtre —–> süzgeç
filvaki —–> gerçekten, vakıa
finans —–> mal, para
finansal —–> mali
fingir fingir —–> oynak
fino —–> esrar
firar —–> kaçış
firar etmek —–> kaçmak
firari —–> kaçak
fire —–> eksik, noksan
firez —–> ekin
fiş —–> çengel, makbuz
fiske —–> çırtma
fiskos —–> pıçapıç
fit —–> ödeşme, razılaşma
fitne —–> kargaşa, kundak
fitnekarlık etmek —–> kışkırtmak
fitnelemek —–> gammazlamak, yermek
fiyaka —–> caka, çalım, edabazlık, gösteriş, lokalık
fiyasko —–> iflas, muvaffakiyetsizlik
fiyat —–> eder, hediye, paha, yükselmek
fiyatlanmak —–> pahalılaşmak
fiyatlı —–> pahalı
fizik —–> hikmet
fıkıh —–> islam hukuku
fıkır fıkır —–> oynak
fıkra —–> latife
fıldır —–> çabuk
fınkırmak —–> sümkürmek
fır —–> piç
fırdolayı —–> çepeçevre
fırfıra —–> fırıldak, topaç
fırıldak —–> dolap, düzen, fırfıra, fırlangıç, foya, hile
fırıldakçılık —–> dolandırıcılık
fırlama —–> piç
fırlamak —–> atılmak
fırlangıç —–> fırıldak, topaç
fırlatmak —–> atmak, savurmak
fırsat —–> vesile
fırtık —–> sümük
fırtına —–> sıkıntı
fırtınalı —–> karışık
fısırtı —–> fısıltı
fıskiye —–> fevvare, fışkırık
fışkırık —–> fıskiye, ıslık
fışkırma —–> feveran
fıslamak —–> fısıldamak
fıtrat —–> hilkat, yaradılış
fıtraten —–> yaradılıştan
fıttırmak —–> çıldırmak, delirmek
flama —–> alev
flaş —–> gözde, ünlü
flört etmek —–> çıkmak, kırıştırmak, konuşmak
folk —–> halk
folklor —–> halk bilimi
fon —–> görüntü, kaynak
fondöten —–> düzgün
fonetik —–> ses bilgisi
fonksiyon —–> işlev
fonoloji —–> ses bilimi
fora etmek —–> açmak, çıkarmak, çözmek
form —–> biçim, şekil
forma —–> biçim, şekil
format —–> biçim, boyut
formel —–> şekli
formül —–> yöntem
fors —–> saygınlık
forslu —–> güçlü
fos —–> boş, çürük, kof
fosforlu —–> gösterişli, parlak
fosilleşmek —–> gerilemek
foto —–> ışık
fotoğraf —–> kılık, resim, suret
foya —–> fırıldak, hile, kelek
fraksiyon —–> hizip
frape —–> meşrubat
frekans —–> tezlik
fren —–> eğleç
frigorifik —–> soğutucu
frijider —–> buzdolabı
fücceten —–> ansızın
fuhuş —–> fahişelik
fukara —–> derviş, fakir, yoksul, zavallı
fukaralık —–> güçsüzlük
fürumaye —–> soysuz
füsun —–> büyü
fut —–> ayak
futa —–> peştamal
fütur —–> usanç
füze —–> roket
fuzuli —–> gereksiz, yersiz
füzyon —–> birleşme
gabi —–> ahmak
gabilik —–> ahmaklık
gacı —–> dost, kadın, metres, sevgili
gaddar —–> acımasız, cani, hınzır
gaf —–> yersiz hareket, yersiz iş
gafillik —–> gaflet
gaflet —–> dikkatsizlik, uyku
gaflet uykusu —–> bilgisizlik
gafleten —–> ansızın, birden, birdenbire, zıpçıktı
gaga —–> ağız, dimdik
gagalamak —–> azarlamak, hırpalamak
gagayı —–> martı
gah —–> bazen, kah
gaile —–> dert, kaygı, keder, sıkıntı, üzüntü, yük
gailesiz —–> dinç
galat —–> hata
galebe —–> çokluk
galeyan —–> coşkunluk, kaynama
galeyan etmek —–> coşmak, kaynamak
galiba —–> ihtimal ki, olabilir ki
galip gelmek —–> kazanmak
galiz —–> iğrenç
galsame —–> solungaç
gam —–> çile, gam, hüzün, kasvet, kaygı, tasa, teessür, üzüntü
gamlanmak —–> kaygılanmak
gammaz —–> jurnalci
gammazlamak —–> çuğullamak, kötülemek, satkınlık etmek
gamsız —–> rahat
gamze —–> batık
gamze etmek —–> kırıtmak
gani —–> bol, çok, varlıklı, zengin
garaz —–> amaç, hedef, kin, maksat
garet —–> yağma
garet etmek —–> soymak, yağmalamak
gariban —–> biçare, garip, kimsesiz, zavallı
garip —–> abus, acayip, cins, gariban, kimsesiz, tuhaf, yabancı, zavallı
gariplik —–> garabet
garipsemek —–> yadırgamak
gark etmek —–> batırmak, boğmak
gark olmak —–> batmak
garp —–> batı
gaseyan etmek —–> kusmak
gato —–> çörek, pasta
gavur —–> acımasız, merhametsiz
gayda —–> tulum
gaye —–> amaç, erek, hedef, maksat, meram, murat, uğur, yol
gayr —–> başkası
gayret —–> çaba, himmet, hız
gayret etmek —–> çabalamak, uğraşmak
gayriadi —–> olağanüstü
gayriciddi —–> laubali
gayrikanuni —–> yasa dışı
gayrilegal —–> illegal
gayrimahdut —–> sonsuz
gayrimakul —–> saçma
gayrimemnun —–> kırgın, kızgın, küskün
gayrimenkul —–> emlak
gayrimeskun —–> boş, ıssız
gayrimuntazam —–> dağınık, gelişigüzel
gayrimüstakil —–> bağımlı
gayrisafi —–> karışık, katışık
gayritabii —–> acayip, sapık
gayrı —–> başka, diğer, gayri
gayz —–> hınç, öfke
gayzlanmak —–> öfkelenmek
gaz —–> tül
gaza —–> cihat
gazal —–> ceylan
gazap —–> hiddet, hınç, hışım, öfke
gazaplandırmak —–> kızdırmak
gazaplanmak —–> kızmak, öfkelenmek
gazaplı —–> kızgın
gazete —–> sütun
gazlamak —–> kaçmak
gebe —–> boğaz, hamile
geberik —–> ölü
gebertmek —–> öldürmek
gebeş —–> aptal, sersem
gece —–> akşam, geceleyin
geçe —–> yaka
gece kuşu —–> yarasa
gece vakti —–> geceleyin
geçek —–> güzergah, hat
gecelemek —–> konaklamak
geceleyin —–> gece, gece vakti
geceli gündüzlü —–> sürekli
geçen —–> sabık
geçen yıl —–> bıldır
geçende —–> bugünlerde, geçenlerde
geçenek —–> aralık, koridor
geçenlerde —–> geçende
geçer —–> makbul
geçer akçe —–> muteber
geçerlemek —–> onaylamak
geçerli —–> itibarlı, makbul, muteber
geçerli olmak —–> konuşmak
geçerlik —–> revaç
geçerlilik —–> hüküm
geçici —–> bulaşıcı, eğreti, muvakkat, muvakkati, öteri, sari, yaya, yolcu
gecikme —–> rötar
geciktirme —–> tehir
geciktirmek —–> savsaklamak
geçilme —–> geçiş
geçilmek —–> bırakmak, terk etmek
geçim —–> anlaşma, dolanma, maişet, uyum
geçimlik —–> nafaka
geçimsiz —–> bedreftar, huysuz, şirret, yola gitmeyen
geçimsizlik —–> hırgür, hırıltı, zıddiyet, zırıltı
geçindirmek —–> bakmak
geçinme —–> geçim, maişet
geçinmek —–> anlaşmak, dolanmak, ölmek, taslamak, uzlaşmak, yaşamak
geçirme —–> nakil
geçirmek —–> etmek, giymek, görmek, iletmek, kalmak, kaydetmek, nakletmek, oturmak, savmak, takmak, tespit etmek, vurmak, yapmak, yazmak
geçiş —–> geçilme, geçme, intikal, transfer
geçişim —–> intikal
geçişli —–> tesirli
geçişsiz —–> lazım, tesirsiz
geçiştirmek —–> kurtulmak, savuşturmak
geçit —–> intikal, transfer
geçkin —–> geçmiş
geçme —–> geçiş, transfer
geçmek —–> aşmak, bırakmak, bitmek, buyurmak, girmek, gitmek, harcamak, işlemek, kalmak, kapmak, olmak, oturmak, sirayet etmek, sönmek, tükenmek, vazgeçmek, yaşamak, yermek, yürümek
geçmez olmak —–> kalkmak
geçmiş —–> dün, evvel, geri, mazi
geçmişte —–> eskiden
geda —–> dilenci, fakir, yoksul
gedik —–> imtiyaz, kertik, yara
gedmek —–> delmek
gelecek —–> ati, encam, ileri, istikbal, müstakbel
gelenek —–> adet, anane
gelgeç —–> geçici
gelgit —–> kabarma
geli —–> kilo
gelin —–> kukla
gelin abla —–> yenge
gelin olmak —–> evlenmek
gelincik —–> lale
gelir —–> hasılat, medahil
gelişememek —–> küsmek
gelişememiş —–> geri
gelişigüzel —–> itinasız, rastgele, üstünkörü
gelişim —–> inkişaf, tekamül
gelişme —–> inkişaf, nema, tekamül, terakki
gelişmek —–> ilerlemek, inkişaf etmek, palazlanmak, parıldamak, serpilmek, şişmanlamak, yetişmek
geliştirme —–> ihya
gelme —–> göçmen
gelmek —–> akmak, başlamak, buyurmak, çıkmak, dayanmak, doğmak, getirmek, izlemek, katılmak, takip etmek, türemek, ulaşmak, uymak, varmak, yönelmek
gemi —–> tekne
gemilik —–> tersane
gen —–> geniş
genç —–> dinç, körpe, toy
genç erkek —–> çocuk
gençler —–> çoluk çocuk
gene —–> esasen, tekrar, yeniden, yine
genel —–> umumi
genelev —–> kerhane, koltuk
genelge —–> tamim
genelleme —–> tamim
genelleştirme —–> tamim
genellikle —–> ekseri, umumen, umumiyetle
geniş —–> çok, ferah, gen, koca, rahat, yaygın
genişlemek —–> büyümek, gelişmek, kabarmak, şişmek
genişletme —–> teşmil
genişliğinde —–> kadar
genişlik —–> arz, boyut, en, vüsat
genlik —–> bolluk, refah
gerçek —–> asıl, başlıca, ciddi, doğru, doğruluk, hak, hakikat, sadık, sahici, tam, temel
gerçekleme —–> teyit
gerçekleşme —–> tahakkuk
gerçekleşmek —–> çıkmak, tutmak
gerçekleştirmek —–> hazırlamak, yapmak
gerçekli —–> muhakkak
gerçeklik —–> asıl, gerçek, hakikat
gerçekten —–> bayağı, doğrudan, fiilen, hakikat, hakikaten, nitekim, sahi, sahiden, yakinen
gerçi —–> vakıa
gerdanbent —–> gerdanlık
gerdanlık —–> gerdanbent
gereç —–> malzeme, materyal
gereğince —–> göre
gerek —–> icap, lazım, lüzum, lüzumlu
gerek olmak —–> gerekmek, istemek
gerekçe —–> delil, esas, münasebet
gerekli —–> lazım, lüzumlu, vacip, zaruri
gereklik —–> icap, lüzum
gereklilik —–> hacet, lüzum, zaruret
gerekseme —–> ihtiyaç
gereksemek —–> muhtaç olmak
gereksinim —–> ihtiyaç
gereksinmek —–> muhtaç olmak
gereksiz —–> abes, boşuna, fuzuli, lüzumsuz, nahak, yararsız
gerelti —–> engel, perde
gergi —–> perde
gergin —–> bozuk, sinirli
gerginlik —–> gerilim
geri —–> aptal, arka, art, geçmiş, geri kalmış, mazi, son, sonuç
geri bırakmak —–> atmak
geri çekilme —–> ricat
geri dönmek —–> kayıtmak
geri kalmış —–> geri
geri vermek —–> kaytarmak
gerici —–> irticacı, mürteci
gericilik —–> irtica
geride bırakmak —–> geçmek
gerileme —–> ricat
gerilim —–> tansiyon
gerilmek —–> kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek
geriz —–> lağım
germek —–> çekmek, uzatmak
germen —–> hisar
gestalt —–> biçim, boy, durum, yapı
getiri —–> faiz, kazanç, ürem, yarar
getirmek —–> gelmek, iletmek, sağlamak, sürüklemek
getirtmek —–> celbetmek
geveze —–> atak, boşboğaz, çaçaron, lafazan, zevzek
gevezelik —–> çene
gevher —–> cevher
gevrek —–> gözü sulu
gevşek —–> uyuşuk
gevşek ağızlı —–> geveze
gevşeklik —–> rehavet
gevşemek —–> boşalmak, hoşlanmak, sakinleşmek, sevmek, tavsamak, yatışmak, yumuşamak
gevşetmek —–> boşaltmak
gezelemek —–> gezinmek
gezgin —–> seyyah
gezi —–> seyahat
gezici —–> gezgin
gezinme —–> seyran
gezinmek —–> dolaşmak, eğlenmek
gezinti —–> koridor, seyran, sofa
gezme —–> seyran
gezmek —–> başvurmak, bulunmak, dolanmak, dolaşmak, gitmek, görmek, yürümek
gezmen —–> gezgin
gibi —–> kabil, kadar
gibi olmak —–> kesilmek
giç —–> budala, enayi
gicişme —–> uyuz
gicişmek —–> kaşınmak
gider —–> çıkar, mahariç, masraf
giderek —–> tedricen, yavaş yavaş
giderilmek —–> çıkmak
gidermek —–> almak, aradan kaldırmak, bastırmak, çıkarmak, kesmek, yok etmek
gidi —–> pezevenk
gidiş —–> davranış, durum, ezgi, hal hareket, seyir, tempo, tutum
gidiş geliş —–> trafik
gidiş yolu —–> güzergah
gidişat —–> davranış, durum, tutum
gidişmek —–> kaşınmak
gine —–> gene, yine
giranbaha —–> değerli
girdap —–> burulgan
girenlemek —–> serinlemek
girev —–> diyet, ipotek, rehine
girev götürmek —–> haczetmek
girgin —–> pişkin
girift —–> çapraşık, dolaşık, karışık
girinti —–> tırtıl
girintisiz çıkıntısız —–> düzgün
giriş —–> başlangıç
girişik —–> girift
girişim —–> adım, teşebbüs
girişimci —–> müteşebbis
girişken —–> atak
girişme —–> teşebbüs
girişmek —–> davranmak, girmek, kalkmak, koyulmak, sarılmak, tutmak
girizgah —–> giriş
girme —–> intisap
girmek —–> almak, başlamak, bulaşmak, buyurmak, dönüşmek, erişmek, fethetmek, geçmek, girişmek, kaçmak, katılmak, sığmak, ulaşmak, vurmak
git —–> yallah
gitmek —–> başvurmak, buyurmak, çalışmak, çıkmak, dayanmak, değerlendirmek, düşmek, geçmek, gezmek, işlemek, karşılamak, ölmek, saymak, ulaşmak, uzanmak, varmak, yakışmak, yapmak, yaraşmak, yetişmek, yetmek, yürümek
gittikçe —–> tedricen
giyecek —–> giyim, giyinecek, giysi, paltar, üst
giyim —–> çul, elbise, giyecek, giysi, kıyafet
giyinecek —–> giyecek
giyit —–> giysi
giymek —–> çekmek, kullanmak, taşımak
giysi —–> çıkarmak, çul, don, elbise, entari, giyecek, giyim, kıyafet, paltar, üst, üzeri
giz —–> peçe, sır
gizem —–> sır
gizemli —–> esrarengiz
gizleme —–> inkar
gizlemek —–> örtmek
gizler —–> esrar
gizletmek —–> saklamak
gizli —–> illegal, kapalı, mahrem, örtülü, saklı, zımni
gizlice —–> kaçak
gizlilik —–> mahremiyet
gıcık etmek —–> kızdırmak
gıcıklanmak —–> huylanmak, kuşkulanmak
gıcır —–> yeni
gıcır gıcır —–> taptaze, yeni
gıcırı bükme —–> anlamsız, yersiz, zoraki
gıcırtı —–> protesto
gıda —–> besin
gıdık —–> gerdan
gına —–> bolluk
gıpta etmek —–> imrenmek
gır —–> lakırtı, söz, uydurma, yalan
gır gır —–> komik, matrak
gıybet —–> kötüleme
gıybet etmek —–> yermek
global —–> toptan
göbek —–> gömlek, karın, kindik, kuşak, merkez, nesil
göç —–> nakil
göçer —–> göçebe
göçeri —–> konar göçer
göçermek —–> değiştirmek, devretmek, göçürmek
göçkün —–> göçebe
göçmek —–> çökmek, oturmak, ölmek, taşınmak, yıkılmak
göçmen —–> gelme, muhacir
gocuk —–> kürk
göçük —–> çökme, çökük, yıkıntı
gocunmak —–> acışmak, çekinmek, kaçınmak, üstüne götürmek
göçürme —–> nakil
göçürmek —–> aktarmak, nakletmek
göden —–> işkembe
gödeş —–> semiz
godoş —–> pezevenk
göğermek —–> morarmak
göğerti satan —–> manav
göğüs —–> bağır, döş, meme, sadır, sine
göğüslemek —–> direnmek, karşı durmak
göğüslük —–> önlük
gök —–> feza, gökyüzü, sema, uzay, yetişmemiş
gök kubbe —–> gök
gökçe —–> mavi, semavi
gökçe yazın —–> edebiyat, yazın
gökçül —–> semavi
göksel —–> semavi
gökyüzü —–> gök, hava, sema
göl ayağı —–> ayak
gölcük —–> azmak
gölge —–> hayalet
gölgelendirmek —–> bozmak
gömlek —–> basamak, derece, göbek, işlik, kat, kılıf
gömmek —–> bastırmak, batırmak, defnetmek
gömü —–> define
gömülmek —–> gark olmak, kaybolmak, yok olmak
gömüt —–> kabir, mezar
gön —–> deri, kösele
gönç —–> varlıklı, zengin
gonca —–> tomurcuk
gönder —–> bayrak ağacı, üvendire
gönderilmek —–> gitmek
göndermek —–> atmak, çıkarmak, sevk etmek, sunmak, ulaşmak, uzatmak, yollamak
gönen —–> nem, rutubet
gönenç —–> bolluk, refah
gönençli —–> müreffeh
gönlünü almak —–> gönlünü etmek
gönlünü etmek —–> gönlünü almak, razı salmak
gönül —–> arzu, can, dil, hatır, içeri, istek, kalp, karın, sine, yürek
gönül avcısı —–> çapkın
gönül belası —–> dert
gönül borçlusu —–> minnettar
gönül borcu —–> minnet, şükran
gönül rahatlığı —–> huzur
gönülden —–> candan
gönüllenmek —–> alınmak, darılmak, gücenmek
gönüllü —–> fahri
gönülsüz —–> kerhen
göre —–> diye, için, nazaran
göreceli —–> izafi, nispi
görelik —–> bağlılık
görelilik —–> izafiyet
görenek —–> adet
göresimek —–> özlemek
görev —–> hizmet, işlev, vazife, yer
görevlendirmek —–> bırakmak, göstermek
görevli —–> memur
görgü —–> deneyim, tecrübe, terbiye
görgülü —–> aydın, efendi
görgüsüz —–> basit, çakal, hıyar, ilkel, kabak, tor, yavan
görk —–> gösteriş
görkem —–> gösteriş, ihtişam, şaşaa, şatafat, tantana
görkemli —–> gösterişli, muhteşem
görklü —–> gösterişli, güzel
görme —–> müşahede
görme engelli —–> ama, kör
görmeden —–> gıyaben
görmek —–> almak, anlamak, bakmak, çıkmak, değerlendirmek, gezmek, izlemek, karşılaşmak, kavramak, rastlaşmak, seçmek, seyretmek, sezmek, vermek, yaşamak
görmemek —–> uyumak
görmez —–> görme engelli
görmezliğe vurmak —–> görmezlikten gelmek
görmezlikten gelmek —–> görmezliğe vurmak
görü —–> nezaret
görücü —–> dünürcü, elçi
görülen —–> tanıdık
görülmedik —–> fevkalade
görülmek —–> rastlanmak, seçilmek
görümce —–> baldız
görünen —–> zahiri
görünme —–> cilve, tebarüz, tezahür
görünmek —–> azarlamak, başlamak, benzemek, gelmek, göstermek, gözükmek
görünmez olmak —–> kaybolmak, yitmek
görüntü —–> hayal, hayalet, manzara, sahne
görüntülemek —–> yaratmak
görüntülük —–> ekran
görünüm —–> görünüş, manzara
görünüş —–> çehre, eşkal, görünüm, manzara, suret, zahir
görünüşte —–> sureta
görüş —–> fikir, göz, inanç, mezhep, mütalaa, randevu, rey, telakki, ufuk, vuslat
görüşme —–> konuşma, musahabe, mülakat, müzakere, temas, ziyaret
gösterge —–> belirti, im, işaret, nişan
gösteri —–> nümayiş, tezahürat
gösteri yapmak —–> çıkış etmek, ifa etmek
gösteriş —–> caka, cila, çalım, fiyaka, göze girme, kurum, lüks, nümayiş, şan, tumturak
gösterişli —–> ağır, ağırbaşlı, görkemli, lüks, oturaklı, zengin
gösterişlilik —–> şan
gösterişsiz —–> basit, mütevazı, sade, ünsüz, yalın
gösterişsizlik —–> tevazu
gösterme —–> tayin, teşhir
gösterme parmağı —–> işaret parmağı
göstermek —–> açıklamak, benzemek, çıkarmak, işaret etmek, tayin etmek
göstermelik —–> numune, örnek
göt —–> dip, kıç
götürge —–> asansör
götürmek —–> atmak, çalmak, dayanmak, iletmek, katlanmak, öldürmek, sevk etmek, sökmek
götürülmek —–> gitmek
götürüm —–> sabır, tahammül
gövde —–> beden, cisim, esas, vücut
göveri —–> sebze
gövermek —–> morarmak, yeşermek
göverti —–> sebze
goygoycu —–> dilenci
göymek —–> yakmak
göynük —–> yanık
göyük —–> yanık
göz —–> bakış, bölüm, çekmece, delik, görüş, hane, kaynak, nazar, oda
göz atmak —–> göz gezdirmek
göz doktoru —–> gözcü
göz erimi —–> ufuk
göz gezdirmek —–> göz atmak
göz hapsi —–> göz tutsağı
göz kamaştırıcı —–> görkemli, muhteşem, parlak
göz kırpımı —–> lahza
göz tutsağı —–> göz hapsi
gözaltı —–> nezaret
gözcü —–> gözetmen, nokta
gözdağı —–> tehdit
gözde —–> aziz
göze girme —–> gösteriş
gözene —–> gözlük
gözenek —–> pencere
gözetçi —–> bekçi
gözetim —–> himaye, nezaret
gözetlemek —–> gözlemek, tarassut etmek
gözetme —–> himaye, nezaret
gözetmek —–> bakmak, beklemek, himaye etmek, kayırmak, kollamak, korumak, kovmak, sakınmak
gözetmen —–> gözcü
gözgü —–> ayna
gözlem —–> müşahede, rasat
gözlemci —–> müşahit
gözlemek —–> araştırmak, beklemek, gözetlemek, incelemek, izlemek, kollamak, korumak, müşahede etmek, tarassut etmek
gözlemevi —–> rasathane
gözlemlemek —–> gözlemek, müşahede etmek
gözlenilmeden —–> kazara, zıpçıktı
gözletmek —–> oyalamak
gözlük —–> aynek
gözsüz —–> görme engelli
gözü aç —–> açgözlü
gözü kapalı —–> gözübağlı, kör körane
gözü kara —–> cesaretli
gözü pek —–> cesur, yiğit
gözü sulu —–> gevrek, nazik yürekli
gözü tok —–> tokgözlü
gözübağlı —–> gözü kapalı
gözükme —–> tezahür
gözyaşı —–> yaş
grado —–> derece
gramer —–> dil bilgisi
grev —–> tatil
gri —–> boz, boz renk, kül rengi
gril —–> ızgara
grup —–> camia, deste, hizip, kol, küme, öbek, saf, set, takım, zümre
gübür —–> çöp, süprüntü
güç —–> ağır, bilek, can, çetin, derman, fer, hal, hız, kudret, kuvvet, mecal, müşkül, sarp, takat, zor
güç kuvvet —–> hal
güçbeğenir —–> müşkülpesent
gücendirmek —–> incitmek, yaralamak
gücenik —–> küskün
gücenmek —–> burulmak, darılmak, ıkınmak, incimek, incinmek, kırılmak
gücenmiş —–> kırık
güçlendirme —–> ihya
güçlendirmek —–> perçinlemek
güçlenmek —–> yükselmek
güçlenmiş —–> oturmuş
güçleşmek —–> daralmak
güçleştirmek —–> kesmek
güçlü —–> canlı, dayanıklı, demir, diri, gürbüz, kadir, korkunç, kudretli, kuvvetli, muazzam, üstelik, yüksek
güçlük —–> engel, meşakkat, müşkül, müşkülat, pürüz, sarp, zahmet, zor
güçlükle —–> dar, zor
güçlükler —–> müşkülat
güçsüz —–> aciz, çelimsiz, kof, ölü, pestil
güçsüzleşmek —–> tükenmek
güçsüzleştirmek —–> tüketmek
güçsüzlük —–> zafiyet
güçten düşmüş —–> bitkin
gücük —–> bodur, kısa
gücük ay —–> şubat
gücün —–> ancak, zorla
güdelemek —–> kovalamak
güdü —–> saik
güdücü —–> çoban, sürücü
güdük —–> kısa
güdülebilen —–> güdümlü
güdüm —–> idare
gufran —–> bağışlama
güfte —–> söz
gül —–> çiçek, kızılgül
gül destesi —–> buket
gül renkli —–> pembe
güldeste —–> buket
güldürü —–> komedi
güldürücü —–> gülünç, komik, maskara, tuhaf
güle güle —–> yakşı yol
güleç —–> mütebessim
gulgule —–> gürültü, şamata
gülgun —–> pembe
güllabi —–> açıkgöz, kurnaz
gülle —–> kumbara, kurşun, mermi, top mermisi
güllelemek —–> kurşunlamak, vurmak
güllü kelem —–> karnabahar
gülme —–> kahkaha
gülmece —–> mizah
gülmeceli —–> mizahi
gülmeli —–> mizahi
gülmeyen —–> ciddi
gülücük —–> tebessüm
gülük —–> hindi
gülümseme —–> tebessüm
gülümser —–> sevimli
gülümseyen —–> mütebessim
gülünç —–> kepaze, komik, matrak, tuhaf
güman —–> şaibe, şans, zan
gümbedek —–> birdenbire
gümbürdemek —–> ölmek
gümrah —–> zinde
gümrahlık —–> bolluk
gümrüksüz —–> kaçak
gümüş varak —–> varak
gümüşgöz —–> açgözlü, cimri
gün —–> çağ, devir, gündüz, güneş, sıra, tarih, zaman
gün batımı —–> gurup
gün batısı —–> batı
gün doğusu —–> doğu
gün gülü —–> gelincik
gün ortası —–> öğle
günah —–> cürüm, hata, sorumluluk, vebal, yazık
günahkar —–> fail, sanık
günahlı —–> günahkar
günahsız —–> arı, masum
günaydın —–> sabahın hayır
güncek —–> şemsiye
güncel —–> aktüel, mühim, şimdiki
güncellik —–> aktüalite, aktüellik
gündelik —–> yevmiye
gündeş —–> güncel
gündizme —–> dallık, takvim
gündüz —–> gün
gündüz feneri —–> zenci
gündüz gösterimi —–> matine
gündüz seansı —–> matine
güneş —–> gün
güney —–> cenup
günindi —–> batı, garp
günlük —–> jurnal
günorta —–> öğle
günortada —–> öğleyin
günü —–> haset, kuma
günü geçmiş —–> bayat
günübirlik —–> gelişigüzel
günücü —–> kıskanç
günülemek —–> kıskanmak
güpür —–> kumaş
gür —–> bol, verimli
gurbet acısı —–> sıkıntı
gurbetlik —–> gurbet
gürbüz —–> güçlü, muhkem, sağlam
güre —–> çekingen, dinç, korkak, kuvvetli, ürkek
güreşçi —–> pehlivan
güreşçi köprüsü —–> köprü
gurk —–> kuluçka
gurlamak —–> guruldamak
gürlek —–> çağlayan
gürlük —–> bereket
gürpedek —–> ansızın
guru —–> pir
güruh —–> sürü
gürüldemek —–> tangırdamak
gürültü —–> hengame, patırtı, şamata
gürültü patırtı —–> gürültü, kavga
gürültüsüz —–> sütliman
gurup etmek —–> batmak
gurur —–> benlik, çalım, kasıntı, kibir, kurum, loka, tekebbür
gururlanmak —–> kabarmak, şişmek
gururlu —–> mağrur
gussalı —–> acıklı
gusto —–> beğeni
gütmek —–> izlemek, otarmak, takip etmek
güven —–> cesaret, emniyet, güvenç, güvenme, hörgüç, itimat, kredi
güven oyu —–> itimat reyi
güvenç —–> güven, itimat, kıvanç
güvence —–> garanti, teminat
güvence akçesi —–> depozit, depozito
güvenerek —–> istinaden
güveni olmak —–> güvenmek, inanmak
güvenilen —–> güvenilir
güvenilir —–> ciddi, emniyetli, itimatlı, muteber, sağlam
güvenilmez —–> kancık
güvenli —–> emin, emniyetli
güvenlik —–> asayiş, emin amanlık, emniyet, emniyyet
güvenme —–> güven
güvenmek —–> dayanmak, inanmak, itibar etmek
güvey —–> damat, küreken, yezne
güveyi —–> damat
güya —–> sanki, sözde
güz —–> payiz, sonbahar
güzel —–> doğru, hoş, iyi, kalburüstü, kıvrak, körpe, leziz, yakışıklı
güzellik —–> letafet, yumuşaklık
güzellik salonu —–> kuaför
güzergah —–> gidiş yolu
güzeşt —–> ıskonto, taviz
güzeşte —–> geçmiş
güzgü —–> ayna
güzide —–> seçkin, seçme
güzün —–> payizde
ha —–> evet
hab —–> uyku
habaset —–> alçaklık
haber —–> bilgi, havadis, salık, yüklem
haber vermek —–> salık vermek
haberci —–> muhbir, müzevir
habercilik —–> ihbar, jurnal
haberdar —–> muttali
haberdarlık —–> ihtar, ikaz, uyarı
haberdarlık etmek —–> uyarmak
haberi olmak —–> bilmek
haberler —–> istihbarat
haberleşme —–> iletişim, muhabere
haberli —–> agah, haberdar
habip —–> sevgili
habitat —–> yurt
haç —–> put
haça —–> çatal
hacet —–> idrar, lüzum
hacet yeri —–> tuvalet
hacısı hocası —–> hepsi, herkes
haczetmek —–> girev götürmek
had —–> derece, kota, sınır, terim, uç
hadden artık —–> aşırı
haddinden fazla —–> aşırı
hadi —–> haydi
hadise —–> olay, vaka, vukuat
hafakan —–> sıkıntı
hafi —–> gizli, saklı
hafif —–> ferah, kolay, rahat, uçuk, yavaş, yumuşak, yüngül
hafif yollu —–> hafifmeşrep
hafiflemek —–> azalmak, rahatlamak
hafifletmek —–> azaltmak
hafiflik —–> rahatlık
hafıza —–> bellek, hatır, yaddaş
hafızlamak —–> ezberlemek
hafriyat —–> kazı
hahiş —–> rica
hahiş etmek —–> yakarmak
hail —–> engel
hain —–> alçak
hainlik —–> hıyanet, ihanet
haiz —–> sahip
haiz olmak —–> taşımak
hak —–> adalet, doğru, doğruluk, gerçek, hukuk, kazanç, kazı, pay
hak —–> toprak
hak yolu —–> doğruluk
hakan —–> kağan
hakaret —–> taşlama
hakendaz —–> faraş
hakeş —–> cetvel
hakeza —–> böyle
hakikat —–> asıl, doğru, esas, gerçek, gerçekten
hakikaten —–> doğrudan, fiilen, gerçekten, nitekim, sahiden
hakikatli —–> vefakar
hakiki —–> gerçek
hakim —–> idare eden, söz geçiren, yargıç
hakim —–> baskın, egemen
hakim —–> yargıç
hakim olmak —–> hükmetmek
hakimiyet —–> hüküm
hakir —–> değersiz, keyfiyetsiz
hakkaniyet —–> doğruluk
hakketmek —–> kazmak
hakkında —–> baresinde, için, karşı
haklamak —–> bozmak, kırmak, yenmek
haklar —–> hukuk
haklı —–> doğru, yerinde
haksız —–> nahak
haksızlık —–> mağduriyet
hal —–> ben, benek
hal —–> durum
hal —–> puan
hal —–> davranış, dert
hal —–> durum, güç, güç kuvvet, hatır, kuvvet
hal —–> sıkıntı, takat, tavır, tutum, vaziyet
hal hareket —–> gidiş
hal tercümesi —–> öz geçmiş
hala —–> bibi
hala —–> teyze
hala —–> henüz, şimdiye kadar
halas —–> kurtuluş
halas etmek —–> kurtarmak
halas olma —–> iflah
halas olmak —–> kurtulmak
halaskar —–> velinimet
halayık —–> cariye
halbuki —–> oysa
halbuki —–> oysa
hale —–> ağıl
halel —–> bozma, bozukluk
haleldar —–> bozuk, bozulmuş
haleldar etmek —–> bozmak, sarsmak
haleldar olmak —–> bozulmak, sarsılmak
halen —–> şimdi, şimdice
halen —–> hala
halet —–> durum
haletiruhiye —–> ahvaliruhiye
hali —–> boş, ıssız, tenha
haliç —–> koy, körfez
halife —–> hükümdar
halifelik —–> hilafet
halis —–> arı, saf
halis muhlis —–> öz
halisane —–> samimi
halk —–> ahali, el, kamu
halk bilimi —–> folklor
halk etmek —–> yaratmak
halk oylaması —–> halk oyu, referandum
halk oyu —–> halk oylaması, referandum
halk ozanı —–> aşık
halka —–> kangal
halkiyat —–> folklor, halk bilimi
hallenmek —–> değişmek
halletmek —–> çözmek
hallolmak —–> sonuçlanmak
hallolmuş —–> mahlul
halsiz —–> bitkin
halt etmek —–> kabahat etmek, sefihlemek
halta —–> tasma
halvet —–> kuytu
ham —–> kaba, kabak, olmamış, tor
ham madde —–> ham mal
ham mal —–> ham madde
hamakat —–> ahmaklık
hamam —–> banyo, sıcak
hamaset —–> cesaret, kahramanlık
hamasi —–> kahramanlık
hamaylı —–> muska
hamdetmek —–> şükretmek
hamel —–> koç
hamhalat —–> çorak, kuru
hami —–> velinimet
hamil —–> destek
hamil olmak —–> taşımak
hamile —–> gebe
hamiş —–> not
hamı —–> topyekun, tüm
hamle —–> adım, atak, hücum
hamletmek —–> yormak
hamule —–> yük
hamur —–> asıl, maya, öz
han —–> karvansaray
hanay —–> avlu, hol, sofa
hançer —–> kama
hançere —–> gırtlak
handan —–> neşeli, şen
handikap —–> engel
hane —–> basamak, ev, göz, konut
hanedan —–> sülale
hanek —–> konuşma, söz
hangar —–> çardak, talvar
hangi —–> ne
hanım —–> avrat, bayan, eş, hanımefendi, hatun, hayat yoldaşı, kadın
hanımanne —–> kaynana
hanımefendi —–> hanım
hantal —–> abullabut, iri, kaba, kocaman
hanuman —–> ocak
hap etmek —–> yemek, yutmak
hapaz —–> avuç
hapis —–> cezaevi, hapishane, mahpus
hapishane —–> cezaevi, hapis, içeri, kafes, mahpus, tekke
hapsetmek —–> alıkoymak, engellemek, kapamak, sınırlamak, tutuklamak
hapşırık —–> aksırık
hapşırma —–> aksırık
hapşırmak —–> aksırmak
har —–> kızgın, sıcak
harabat —–> meyhane
harabati —–> dağınık, derbeder
harabe —–> enkaz
harabelik —–> enkaz
haram —–> yasak
harami —–> eşkıya, haydut, hırsız, kuldur, yolkesen
haramzade —–> piç
harap —–> bitkin, laçka, perişan, viran, yorgun
hararet —–> coşkunluk, ısı
hararetlenmek —–> canlanmak
hararetli —–> canlı, koyu
haraza —–> gürültü, kavga, öfke, sinir
harbe —–> harbi
harbi —–> askeri, doğru, mert, temiz
harbi deste —–> müfreze
harbiden —–> gerçekten
harbilik —–> doğruluk
harç —–> katışık, mahlul, masraf
harcama —–> gider, sarfiyat
harcamak —–> dökmek, ezmek, geçmek, kullanmak, sarf etmek, tüketmek, vermek, yemek
harcanmak —–> gitmek
harçenk —–> yengeç
harcırah —–> yolluk
harek —–> sedye
hareket —–> akım, davranış, deprem, devinim, eylem, faaliyet, fiil, tutum, yürürlük
hareket etmek —–> davranmak, deprenmek, oynamak, yapmak, yürümek
hareket tarzı —–> tutum
hareketli —–> aktif, atak, canlı, faal, kıvrak, oynak
hareketsiz —–> durgun, ölü, tek
hareketsizlik —–> sükunet
harem —–> eş, karı
harfler —–> hurufat
hariç —–> dış, dışarı, müstesna
harici —–> yabancı
harici işler —–> dış işleri, hariciye
hariciye —–> dış işleri, harici işler
hariflemek —–> bunamak
harika —–> mükemmel, tam
harikulade —–> olağanüstü
harimiismet —–> ocak
harir —–> ipek
haris —–> aç, açgözlü
harislik —–> hırs
harıldamak —–> çalışmak, yanmak
harın —–> hain, huysuz, obur
harlak —–> çağlayan
harlamak —–> alevlenmek
harman etmek —–> harmanlamak
harmandalı —–> sarhoş
harmanlamak —–> karıştırmak
harmoni —–> ahenk, düzen, uyum
harp —–> savaş
hars —–> ekin, kültür
has —–> mahsus, özgü, saf
hasar —–> sur, zarar, ziyan
haşarı —–> nadinç
haşat —–> bitkin, bozuk, kötü, yorgun
haşat olmak —–> yorulmak
hasbelkader —–> tesadüfen
hasbihal —–> söyleşi
hasbihal —–> sohbet
hasbihal —–> söyleşi
hasep —–> nitelik
haşere —–> böcek
haset —–> günü
haset etmek —–> kıskanmak
hasetçi —–> kıskanç
hasetlenmek —–> kıskanmak
haşin —–> sert, zahimli
hasis —–> bayağı, cimri, değersiz, eli sıkı, pinti
haşiv —–> doldurma
hasiyet —–> etki, haslet, hassa, huy, mizaç, yaradılış
hasıl olmak —–> türemek
hasılat —–> gelir, kazanç, ürün
hasılı —–> hülasa
hasım —–> düşman, rakip
hasımlık —–> düşmanlık
hasır otu —–> saz
haşırdamak —–> hışıldamak
haşlamak —–> azarlamak, dalamak
haşlanmak —–> kaynamak
haslet —–> hasiyet, huy, tabiat
haşmetli —–> görkemli
hasret —–> özlem
hasretini çekmek —–> özlemek
hasretmek —–> vermek
hassa —–> hasiyet, özellik
hassas —–> alıngan, duyarlı, duygulu
hassaten —–> bilhassa, özellikle
hasse —–> duyu
hasta —–> parasız, pestil, rahatsız, züğürt
hasta bakıcı —–> tıp bacısı, tıp kardeşi
hasta etmek —–> tutmak, vurmak
hasta olmak —–> hastalanmak
hastalanmak —–> hasta olmak
hastalanmış —–> hasta
hastalık —–> dert, illet, tutku
hastalıklı —–> çürük, marazi, yarım
hasut —–> kıskanç
haşyet —–> korku
hat —–> biçim, çizgi, sınır, yazı, yol
hat çekmek —–> çizmek
hata —–> galat, günah, kusur, suç, yanılgı, YANLIŞ, yanlış, zühul
hatalı —–> YANLIŞ
hatar —–> risk
hatim —–> bitirme
hatime —–> son, sonuç
hatip —–> natık
hatır —–> akıl, durum, gönül, hafıza, hal, kalp, keyif, sevgi, yad, yaddaş, zihin
hatıra —–> anı, hediye, yadigar, yazıt
hatırı sayılır —–> oldukça çok
hatırlamak —–> anmak, bilmek, bulmak, çıkarmak, dönmek
hatırlamamak —–> unutmak
hatırlatmak —–> deşmek, okşamak, söylemek
hatırlı —–> saygın
hatta —–> bile, dahi, velev
hattıhareket —–> davranış, tutum
hatun —–> bayan, eş, hanım, kadın, zevce
hatun kişi —–> kadın
hav —–> pamuk
hava —–> ahvalruhiye, alem, beste, cazibe, çevre, durum, eda, esinti, esir, gökyüzü, keyif, muhit, ortam, tarz
hava gazı —–> metan gazı
hava meydanı —–> havalimanı
hava taşı —–> gök taşı
hava tebdili —–> hava değişimi
havadan —–> boş, değersiz
havadar —–> dayı, torpil, velinimet
havadis —–> haber
havai —–> boş, değersiz, uçarı
havalanmak —–> kalkmak
havale etmek —–> devretmek, göndermek, ısmarlamak, yollamak
havalename —–> havale
havali —–> yöre
havalı —–> havadar
havan topu —–> havan
havandeste —–> havaneli
havaneli —–> havandeste
havari —–> yardımcı
havayi —–> bedava, beleş
havi olmak —–> içermek, ihata etmek, kapsamak
havil —–> korku
havlamak —–> ürümek
havlanmak —–> kabarmak
havlu —–> silgi
havsala —–> leğen
havuç —–> kök, yerkökü
havyar —–> kürü
havza —–> bölge, mıntıka, tekne
hay küy —–> şamata, vaveyla
haya —–> utanç, utanma
haya etmek —–> utanmak
hayal —–> düş, görüntü, rüya, serap
hayal etmek —–> düşlemek
hayal gücü —–> muhayyile
hayalci —–> hayalperest
hayalet —–> gölge, görüntü
hayali —–> muhayyel
hayalı —–> sıkılgan, utangaç
hayallemek —–> hayal etmek
hayat —–> avlu, can, meslek, ömür, varlık, yaşam, yaşantı, yazgı
hayat arkadaşı —–> eş
hayat dolu —–> canlı, neşeli
hayat hikayesi —–> öz geçmiş
hayat kadını —–> fahişe, orospu, sürtük
hayat tarzı —–> yaşantı
hayat yoldaşı —–> hanım, karı, zevç
hayati —–> önemli
hayatileşme —–> tahakkuk
hayatiyetli —–> canlı
hayatta olmak —–> yaşamak
haydamak —–> defetmek, kovmak
haydavcı —–> sürücü, şoför, yöndemci
haydut —–> harami, kuldur, şaki
haydutlar —–> eşkıya
haydutluk —–> soygunculuk
hayıf —–> haksızlık
hayır —–> iyi
hayırlı —–> güzel, hayır, iyi
hayırsız —–> asi
haykırış —–> feryat
haykırma —–> nara
haykırmak —–> çağırmak, seslenmek
haylaz —–> çapkın, hınzır, nadinç, yaramaz
hayli —–> birçok, çok, epey
haymana —–> tembel
hayret etmek —–> şaşmak
haysiyet —–> değer, itibar, onur, saygınlık
hayta —–> başıboş, haylaz, serseri
haz —–> ezgi, lezzet, zevk
haz almak —–> hazzetmek
hazan —–> sonbahar
hazandide —–> solgun
hazar —–> barış
hazfetmek —–> çıkarmak, gidermek, kaldırmak, silmek
hazin —–> acıklı, dokunaklı
hazine —–> kaynak
hazım —–> sindirim
hazır —–> amade
hazır olmak —–> yetişmek
hazır para —–> nakit
hazırlamak —–> dizmek, kotarmak, kurmak, sağlamak
hazırlanmak —–> davranmak, yetişmek
hazırlanmış —–> mücehhez
hazırlık —–> tedarik, tedbir
hazırlıklı —–> mücehhez
hazmetmek —–> dayanmak, katlanmak, sabretmek
hazne —–> depo, hazine
hazzetmek —–> haz almak, hoşlanmak, lezzet almak
he —–> evet
heba etmek —–> mahvetmek
hedef —–> amaç, erek, garaz, gaye, maksat, uğur
hediye —–> armağan, fiyat, hatıra
hekim —–> doktor, tabip
hekim hakkı —–> vizite
hela —–> ayakyolu, tuvalet
helak olmak —–> ölmek, yok olmak
hele —–> alelhusus, özellikle
helikopter —–> dikuçar
helke —–> kova
hemasır —–> çağdaş
hemayar —–> denk, eşit
hemen —–> çabucak, derhal, sadece, yalnız
hemencecik —–> çabucak
hemencek —–> çabucak
hemfikir —–> kafadar
hemişe —–> daima, hep, vızır vızır
hemişelik —–> daimi
hempa —–> arkadaş
hemreylik —–> dayanışma
hemşire —–> bacı, tıp bacısı
hemsohbet —–> muhatap
hengam —–> vakit, zaman
hengame —–> gürültü, kavga, patırtı
henüz —–> daha, hala, yeni
hep —–> cemi, cümle, daima, hemişe, hepsi, kamu, mecmu
hepsi —–> hep, tüm
hepten —–> tamamıyla
her daim —–> daima
her halde —–> sağlam
hercümerç etmek —–> karıştırmak
herhangi —–> rastgele
herif —–> adam
herke —–> kova
herkes —–> alem, cümle, dünya, kainat, millet
hesap —–> durum, tahmin, tutum
hesap etmek —–> düşünmek, hesaplamak, tartmak, tasarlamak
hesap günü —–> kıyamet
hesap pusulası —–> hesap
hesapçı —–> tutumlu
hesaplamak —–> zamanlamak
hesaplanmış —–> hesaplı
hesaplı —–> düşünülmüş, hesaplanmış, ölçülü, tedbirli, tutumlu, ucuz
hesaplıca —–> hesaplı
hesapsız —–> müsrif, savruk
heves —–> arzu, eğilim, istek, keyif, merak, şevk
heves etmek —–> yatmak, yeltenmek
heveskar —–> amatör, hevesli
hevesli —–> aç, heveskar, istekli, tutku
heybetli —–> büyük, ulu
heyecan sinyali —–> alarm
heyecanlanmak —–> alevlenmek, coşmak, kaynamak
heyelan —–> uçkun
heyet —–> kurul
heykelci —–> heykeltıraş
hezel —–> alay, mizah, şaka
hezen —–> dal, değnek, sopa
hezeyan —–> sayıklama, sersemleme
hezeyan etmek —–> saçmalamak
hezimet —–> darmadağın olma, tarumar olma, yenilgi
hibe —–> bağış, bağışlama
hibe etmek —–> bağışlamak
hibrit —–> melez
hiç —–> tek
hicap —–> perde, utanç, utanma
hiçbir —–> tek
hiciv —–> taşlama, yergi
hicret —–> göç
hicviye —–> yergi
hiddet —–> gazap, hışım, öfke
hiddet etmek —–> kızmak, öfkelenmek
hiddetlendirmek —–> kızdırmak
hiddetlenmek —–> kızmak, öfkelenmek
hiddetli —–> kızgın
hijyen —–> temiz
hijyenik —–> temiz
hikaye —–> kıssa
hikaye —–> öykü
hikaye —–> olay
hikaye —–> öykü
hikaye etmek —–> söylemek
hikayecik —–> fıkra
hikayeler —–> kısas
hikmet —–> felsefe
hilaf —–> aykırı, karşıt, ters, yalan
hilat —–> kaftan
hile —–> al, dek, dolap, dolma, dümen, düzen, entrika, fesat, fırıldak, foya, kapan, külah, mekir, nakış, olta, oyun, şaibe, tertip
hileci —–> cambaz, hilekar, madrabaz, oyunbaz, oyuncu, soytarı
hilekar —–> cambaz
hilekarlık —–> dolandırıcılık
hilesiz —–> harbi
hilkat —–> fıtrat, yaradılış
hilkaten —–> yaradılıştan
himaye etmek —–> esirgemek, gözetmek, kayırmak, kollamak, korumak
himayecilik —–> iltimas
himayecilik etmek —–> kayırmak
himmet —–> emek, gayret, yardım
himmet etmek —–> kayırmak
hin —–> kurnaz, zaman, zamane
hindi —–> aptal, şaşkın
Hindistan cevizi —–> hint kozu
hinoğlu —–> kurnaz
hint kozu —–> Hindistan cevizi
his —–> duygu, duyu, kalp, sezgi
hisar —–> duvar
hislenmek —–> duygulanmak
hisli —–> duygulu
hisse —–> pay, tutam
hissedar —–> ortak, paycı
hissedilen —–> mahsus
hissetmek —–> anlamak, duymak, sezmek, taşımak, tatmak, yaşamak
hissi —–> duygusal
hissiselim —–> sağduyu
hitabe —–> söylev
hitam —–> son
hitap —–> müracaat
hitap etmek —–> seslenmek
hiza —–> cerge, sıra
hizip —–> deste, grup, kısım, tayfa
hizmet —–> görev, ihtimam, iş, özen
hizmet etmek —–> çalışmak
hizmetçi —–> uşak
hizmetkar —–> uşak
hizmetkarlık —–> uşaklık
hıfzetmek —–> bellemek, ezberlemek, saklamak
hımbıl —–> tembel, uyuşuk
hınç —–> ateş, gazap, hırs, kin
hıncahınç —–> dopdolu
hınzır —–> domuz, gaddar, haylaz, yaramaz
hır —–> kavga
hırçın —–> aksi, sert, ters
hırdavatçı —–> işportacı
hırgür —–> çekişme, dalaşma, kavga
hırıltı —–> kavga
hırlamak —–> mırıldamak
hırpalamak —–> dövmek, tepelemek
hırpani —–> derbeder, süfli
hırs —–> ateş, harislik, hınç, öfke, tamah
hırsız —–> harami, oğru
hırsız anahtarı —–> maymuncuk
hırsızlamak —–> çalmak
hırsızlık etmek —–> çalmak, çırpmak
hırslandırmak —–> kızdırmak
hırslanmak —–> öfkelenmek
hırslı —–> açgözlü, fevri, kızgın
hırt —–> ahmak, budala, sersem
hırtapoz —–> aptal, sersem, şaşkın
hırtlık —–> ahmaklık
hışıldamak —–> haşırdamak
hısım —–> akraba, kohum
hışım —–> gazap, hiddet, öfke
hışımlı —–> kızgın, sinirli
hışır —–> aptal, sersem
hıyanet —–> ihanet, suistimal
hıyanetlik —–> hıyanet
hıyar —–> budala, salatalık
hız —–> çaba, gayret, güç, hüküm, sürat, şiddet, takat, yol
hızla —–> çabucak
hızlanmak —–> süratlenmek
hızlı —–> çabuk, çapkın, hovarda, seri, sıkı, süratli, uçarı
hızlı hızlı —–> çabucak
hızlılık —–> sürat
hızma —–> küpe
hoca —–> ahunt, molla, muallim, öğretmen
hodbin —–> bencil
hodkam —–> bencil
hodpesentlik —–> sükse
hödük —–> korkak, ürkek
hol —–> sofa
homurdanmak —–> mırıldanmak
homurtu —–> mırıltı
hop —–> dayan
hoparlör —–> sesucaltan
hoplamak —–> hoppanmak
hoppa —–> hafif, havai
hoppadak —–> hemen
hoppanmak —–> hoplamak
hor —–> aşağı, değersiz
hörgüç —–> çıkıntı, güven
horlamak —–> horuldamak
hortum —–> burağan
hoş —–> güzel, körpe, leziz, maskara, matrak, şirin, yumuşak
hoş bulduk —–> hoş gördük
hoş gördük —–> hoş bulduk
hoş söz —–> iltifat
hoşaflık —–> güçsüzlük
hoşbaht —–> kutlu, mutlu
hoşgörü —–> dözüm, müsamaha, tolerans
hoşgörülü —–> geniş, müsamahakar
hoşgörüsüz —–> katı
hoşlanır olmak —–> ısınmak
hoşlanma —–> haz, teveccüh
hoşlanmak —–> hazzetmek, sevmek
hoşlanmamak —–> buruşmak, yermek
hoşluk —–> letafet
hoşnutluk —–> yaşa
hoşur —–> bayağı, değersiz, dolgun, kaba, şişman
hovarda —–> avratbaz, çapkın
hoyrat —–> lakayıt, selikasız
hoyratça —–> kaba
höyük —–> kurgan, tepe
hububat —–> tahıl
hüccet etmek —–> bahse girmek
hücum —–> atak, hamle, saldırı, taarruz
hücum etmek —–> atılmak, çatmak, saldırmak, sarmak, yürümek
hüdahafız —–> Allah’a ısmarladık, eyvallah
hudayinabit —–> kendiliğinden
hudut —–> serhat, sınır, son, uç
hükmetme —–> tahakküm
hükmetmek —–> çiğnemek
hukuk —–> hak
hukuki mühlet —–> müruruzaman
hüküm —–> etki, hız, karar, önem, şiddet, yargı
hükümdar —–> halife, padişah
hükümdarlık —–> taht
hükumet —–> iktidar
hükumet merkezi —–> başkent
hükümlü —–> mahkum
hükümran —–> egemen
hülasa —–> hasılı, öz, özet
hülasa etmek —–> özetlemek
hulliyat —–> takı
hulul —–> gelme
hulul etmek —–> girmek
huluskar —–> dalkavuk, içten, şakşakçı
huluskarlık —–> içtenlik
hülya —–> hayal, kuruntu
hümanist —–> insancıl
hümayun —–> kutlu, mutlu
humbara —–> kumbara
hummalı —–> sıkı, yoğun
hun —–> kan
hüner —–> marifet
hunhar —–> kasap
hür —–> azat, bağımsız, erkin, özgür, serazat, serbest
hurdahaş —–> paramparça
hurdahaş etmek —–> parçalamak
hurdalamak —–> bozdurmak
huriş —–> katık
hürmet —–> saygı
hürmet etmek —–> saymak
hürmetkar —–> hürmetli
hürmetli —–> muhterem, sayın
hürmetsiz —–> müptezel
hürriyet —–> azatlık
huruç —–> çıkış, göç
hüsran —–> zarar, ziyan
huşsuz —–> unutkan
husumet —–> adavet, düşmanlık
husus —–> konu, madde, özellik, yön
hususen —–> özellikle
hususi —–> özel
hususile —–> özellikle
hususiyet —–> evsaf, özellik
hususiyle —–> bilhassa
hususuyla —–> özellikle
husye —–> torba
hüveyda —–> aşikar
hüviyet —–> kimlik, şahsiyet
huy —–> damar, doğa, hasiyet, haslet, mizaç, seciye, tabiat, tıynet, yaradılış
huylanmak —–> işkillenmek, kuşkulanmak, pirelenmek, şeklenmek, şüphelenmek
huysuz —–> aksi, çakal, geçimsiz, suratsız, şirret, ters, yaman, yolagitmez
hüzün —–> gam, kasvet, keder, sıkıntı
hüzünlü —–> hazin
huzur —–> dinçlik, karşı, kat, keyif, makam, ön, rahat, rahatlık, sükunet, yamaç, yan
huzurevi —–> kocalar evi
huzurlu —–> rahat
huzursuz —–> bozuk, gergin, karmakarışık, rahatsız, tedirgin
iade etmek —–> kaytarmak
iadeli —–> iade
iane —–> bağış, yardım
iare —–> eğreti, ödünç
iaşe —–> boğaz
iaşe etmek —–> beslemek
ibadetgah —–> tapınak
ibadethane —–> tapınak
ibdai —–> özgün
ibik —–> emzik, kenar, köşe, uç
ibiş —–> şapşal
iblis —–> şeytan
ibne —–> inek
ibnelik etmek —–> aldatmak
ibra etmek —–> aklamak
ibret —–> acayip, çirkin, ders, kötü
ibrişim kurdu —–> ipek böceği
iç —–> bağırsak, ciğer, dahil, karın, kucak, mide, muhteva, sine, yürek
iç işleri —–> dahili işler
iç oğlanı —–> celep
iç sürme —–> ishal
icabet —–> razılık
içalat —–> işkembe, sakatat
icap —–> gerek, lüzum, zaruret
icap etmek —–> gerekmek
icar —–> kira
icare —–> kira
icareye vermek —–> kiralamak
icat —–> buluş
icat etmek —–> bulmak
icatçı —–> kaşif
icazet —–> diploma, izin, müsaade, onay
icazetname —–> diploma
içe dönük —–> kapalı, karadinmez
içecek —–> içilecek, içki, meşrubat
içeri —–> gönül, hapishane, yürek
içerik —–> mazmun, muhteva, zımni
içerlemek —–> alınmak, bozulmak, kırılmak
içerme —–> ihtiva
içermek —–> havi olmak, ihtiva etmek
içgüdüsel —–> insiyaki
içi boş —–> değersiz, kof
içi geniş —–> rahat
içici —–> ayyaş
içilecek —–> içecek
için —–> diye, göre, hakkında, karşı, özgü
içinde —–> zarfında
içindekiler —–> fihrist
içki —–> cam, içecek, ispirto, tütsü
içki içmek —–> çekmek
içkici —–> ayyaş
iclas —–> celse, içtima, meclis, oturum
içlenmek —–> duygulanmak, kahrolmak
içli —–> duygulu, hassas
içli dışlı —–> samimi
icmal —–> gösterge, özet
icmal etmek —–> özetlemek
içmek —–> çekmek, emmek, kullanmak
icra etmek —–> vermek, yapmak
icra vekili —–> bakan
icraat —–> faaliyet
icraiye komitesi —–> belediye
içsiz —–> anlamsız, kuru
içten —–> candan, samimi, yürekten
içtenlik —–> samimiyet
içtenlikle —–> candan, halisane, yürekten
içtenlikli —–> içten, samimi
içtihat —–> görüş
içtima —–> iclas, toplantı
içtima etmek —–> toplanmak
içtimai —–> sosyal, toplumsal
içtimai fikir —–> efkarıumumiye
içtimai rey —–> kamu oyu
içtimaiyet —–> kamu
içtinap etmek —–> çekinmek, kaçınmak, sakınmak
içyüz —–> mahiyet, zamir
idadi —–> lise
idam cezası —–> idam
idam etmek —–> asmak
idam sehpası —–> darağacı
idare —–> daire, dümen, kuruluş, tutum, yönetim
idare eden —–> hakim
idare etmek —–> çevirmek, kurtarmak, örtbas etmek, yetişmek, yetmek, yönetmek
idareci —–> becerikli, tutumlu, yönetici
idarehane —–> büro
idareli —–> tutumlu
idari —–> inzibati
iddiasız —–> mütevazı
ide —–> düşünce
idea —–> düşünce
ideal —–> mefkure, ülkü
idefiks —–> saplantı
identik —–> özdeş
idman —–> jimnastik
idmansız —–> acemi, ham
idrak —–> dimağ
idrak etmek —–> algılamak, anlamak, erişmek, kavramak, ulaşmak
idraksiz —–> ahmak
idrar —–> hacet, sidik
idrar torbası —–> kavuk
ifa etmek —–> gösteri yapmak, ödemek, yapmak
ifade —–> anlatım, tabir
iffet —–> namus
ifildemek —–> ürpermek
iflah —–> halas olma
iflah olmak —–> düzelmek
iflas —–> fiyasko
iflas etmek —–> batmak
ifliç —–> felç
ifna etmek —–> tüketmek, yok etmek
ifrat —–> aşırı
ifratçı —–> müfrit
ifrazat —–> irin
ifrite —–> cadaloz
ifşa —–> yayma
ifşa etmek —–> açıklamak
ifsat —–> kargaşalık
iftar vakti —–> iftar
iftihar —–> kıvanç, övünç
iftihar etmek —–> övünmek
iftira —–> isnat, kara, tezvirat
iftira etmek —–> karalamak
iftiracı —–> karacı
iğ iplik —–> iğ
iğdiş —–> aktalanmış
iğdiş etmek —–> burmak
iğfal —–> ele salma, yoldan çıkartma
iğfal etmek —–> aldatmak
iğne —–> şırınga
iğne vurmak —–> iğne yapmak
iğne yapmak —–> iğne vurmak
iğneli —–> dokunaklı, kırıcı
iğrenç —–> mekruh
iğrendirici —–> pis
iğrenerek —–> kerhen
iğrenme —–> ikrah
iğrenmek —–> tiksinmek
iğtinam —–> yağma
iham —–> ima, telmih
ihanet —–> hıyanet
ihanet etmek —–> aldatmak
ihata —–> kapsam, kuşatma, ufuk
ihata etmek —–> anlamak, çevirmek, havi olmak, kapsamak, kavramak, kuşatmak, sarmak
ihbar —–> habercilik
ihbarcı —–> muhbir
ihdas etmek —–> kurmak
ihlal —–> bozma
ihmal —–> dikkatsizlik, itinasızlık, lakayıtlık
ihmal etmek —–> savsaklamak, terk etmek
ihmalci —–> ihmalkar
ihmalkar —–> dikkatsiz, itinasız, lakayıt, savsak
ihracat —–> dışsatım
ihsan —–> armağan, lütuf, nimet
ihsan etmek —–> lütfetmek
ihsanıhümayun —–> ödül, rütbe
ihsas —–> ima
ihtar —–> haberdarlık, ikaz, uyarı
ihtarname —–> protesto
ihtilaç etmek —–> çırpınmak
ihtilaf —–> uyuşmazlık
ihtilal —–> devrim, kargaşalık
ihtimal —–> belki, olasılık, şans
ihtimal ki —–> galiba
ihtimali —–> muhtemel
ihtimam —–> hizmet, özen
ihtiram —–> saygı
ihtiras —–> tutku
ihtiraslı —–> tutku
ihtisas —–> branş, dal, duygu
ihtiva etmek —–> içermek, kapsamak
ihtiyaç —–> gereksinim
ihtiyacı olmak —–> gereksinmek
ihtiyar —–> karı, koca, moruk, pir, seçme, yaşlı
ihtiyar etmek —–> katlanmak
ihtiyar olmak —–> yaşlanmak
ihtiyarlamak —–> kocamak, yaşlanmak
ihtiyarlık —–> güçsüzlük, zayıflık
ihtiyat —–> yedek
ihtiyat etmek —–> sakınmak
ihtiyatsızlık —–> gaflet
ihtizaz —–> titreşim
ika —–> yapma
ika etmek —–> işlemek, yapmak
ikame —–> doldurma, ivaz etme
ikamet etmek —–> oturmak
ikametgah —–> konut
ikaz —–> haberdarlık, ihtar, tembih, uyarı
ikaz etmek —–> dürtmek, uyarmak
ikbal —–> arzu, istek
iki canlı —–> gebe, hamile
iki paralık —–> değersiz
ikilemek —–> tekrarlamak, yinelemek
ikilik —–> tefrika
ikinci —–> tali
ikinci sınıf —–> değersiz, sıradan
ikincil —–> tali
ikircik —–> kuruntu, şüphe, tereddüt
ikirciklenmek —–> işkillenmek, kuşkulanmak
ikircikli —–> mütereddit
ikirciklik —–> tereddüt
ikiyüzlü —–> mürai, riyakar
ikiyüzlülük —–> riya
ikiz —–> koşa
iklim —–> diyar, ülke
ikmal —–> bitirme, tamamlama
ikmal etmek —–> tamamlamak
ikmale kalmak —–> borcu olmak, payize kalmak
ikna —–> inandırma, kandırma
ikna olmak —–> inanmak, kanmak
ikrah etmek —–> iğrenmek, tiksinmek
ikrahlık —–> tiksinti
ikram etmek —–> ağırlamak
ikramiye —–> mükafat
ikrar —–> kabul, tasdik
iktibas —–> alıntı
iktidar —–> dirayet, hükumet, kifayet, kudret
iktidarlı —–> güçlü
iktidarsız —–> yetersiz
iktidarsızlık —–> güçsüzlük
iktifa —–> kanaatlenme, kifayetlenme
iktifa etmek —–> kanmak, yetinmek
iktiran etmek —–> erişmek, ulaşmak
iktisap etmek —–> kazanmak
iktisat —–> ekonomi, tutum
iktiza etmek —–> gerekmek
il —–> el, ülke, vilayet, yurt
ilaç —–> çare, derman, deva, ot, önlem
ilahe —–> tanrıça
ilahi —–> mükemmel
ilan —–> bildiriş, duyuru
ilan etmek —–> yayımlamak
ilave —–> ek
ilave etmek —–> eklemek, ulamak
ilbay —–> vali
ilbiz —–> salyangoz, sümüklü böcek
ilçebay —–> kaymakam
ilelebet —–> ebedi
ilenç —–> beddua
ilenme —–> beddua
ilenmek —–> kahretmek
ileri —–> gelecek, müterakki, sonra
ilerici —–> müterakki
ilerleme —–> terakki, terfi
ilerlemek —–> gelişmek, kalkınmak, yürümek
ilerlemiş —–> müterakki
ilerleyiş —–> seyir, tempo
iletilmek —–> almak
iletişim —–> haberleşme, komünikasyon, muhabere, ünsiyet
iletken —–> beletçi
iletmek —–> aktarmak, çattırmak, getirmek, götürmek, nakletmek, vermek
ilga —–> lağvetmek
ilgeç —–> edat
ilgi —–> alaka, bağ, dikkat, ilişik, ilişki, nispet, rabıta, rağbet
ilgilendiren —–> ait
ilgilenmek —–> alakalanmak, bakmak
ilgili —–> ait, müntesip
ilgili olmak —–> dokunmak
ilgililik —–> mensubiyet
ilginç —–> enteresan, meraklı
ilgisiz —–> bigane, dargın, lakayıt, soğuk
ilgiyle —–> candan
ilhak —–> bağlama
ilhak etmek —–> bağlamak, katmak
ilham almak —–> esinlenmek
iliklemek —–> düğmelemek
ilim —–> ayrıntı, bilim
ilim —–> nitelik, özellik
ilinti —–> ilişki, münasebet, nispet
ilişik —–> ait, bağlılık, ek, ilgi, ilişki, münasebet
ilişki —–> alışveriş, bağ, bağlantı, ilgi, ilişik, münasebet, rabıta, temas
ilişkilendirmek —–> vurmak
ilişkin —–> ait, bağlı, ilişik
ilişmek —–> bağlanmak, değinmek, değmek, dokunmak, karışmak, müdahale etmek
ilistir —–> süzgeç
iliştirilmiş —–> ilişik
iliştirmek —–> takmak
ilk —–> evvel, ön
ilk kanun —–> aralık
ilk yardım —–> acil yardım, tacili yardım
ilkbahar —–> bahar, yaz
ilke —–> esas, umde, unsur
ilkel —–> barbar, en adi, iptidai
ilkelce —–> ilkel
ilkgüz —–> eylül
ilkin —–> evvela, önce
ilköğrenim —–> ilköğretim
ilköğretim —–> ilköğrenim, iptidai tahsil
ilkokul —–> beş, iptidai, iptidai mektep
ilkyaz —–> ilkbahar
illa —–> hele, ille, özellikle
illegal —–> gayrilegal, gizli, yasa dışı
illet —–> bozukluk, neden, sebep, zehle döken
illet etmek —–> kızdırmak
ilmek —–> değmek, din, dokunmak, ilmik
ilmi —–> bilimsel
ilmi —–> bilimsel
ilmik —–> ilmek
iltica —–> sığınma
iltica etmek —–> sığınmak
iltifat —–> hoş söz
iltifat etmek —–> beğenmek
iltihak —–> katılma, koşulma
iltihak etmek —–> girmek, katılmak
iltihap —–> apse
iltihaplanmak —–> irinlenmek
iltimas —–> himayecilik, kohumbazlık
iltimas etmek —–> kayırmak
iltisak —–> birleşme
im —–> alamet, eser, gösterge, işaret, telmih
ima —–> iham, işare, kinaye
imaj —–> izlenim
imale etmek —–> çevirmek, eğmek
imam —–> molla, önder
imam suyu —–> rakı
imamkayığı —–> tabut
iman —–> inanç
iman etmek —–> inanmak
imanlı —–> mümin
imansız —–> acımasız
imar —–> abadanlık, abatlık, bayındır, bayındırlık
imdat —–> medet
imdi —–> artık, şimdi
imece —–> imecilik
imecilik —–> imece
imge —–> düş, hayal, izlenim
imgeleme —–> tahayyül
imgelemek —–> hayal etmek
imha —–> kökünü kesme
imha etmek —–> yok etmek
imik —–> boğaz, gırtlak
imitasyon —–> taklit
imkan —–> olanak
imkan —–> olanak
imkanlılık —–> kapasite
imla —–> doldurma, yazım
imleme —–> ima
imparator —–> kağan
imrenmek —–> gıpta etmek, kıskanmak
imtihan —–> sınav
imtihan etmek —–> denemek, sınamak
imtina —–> feragat
imtina etmek —–> çekinmek, kaçınmak
imtiyaz —–> ayrıcalık, muafiyet
imtiyazlı —–> muaf
imtizaç —–> uygunluk
imtizaç etmek —–> bağdaşmak, uyuşmak
imza etmek —–> imzalamak
in —–> insan, kümes, mağara, yuva
inam —–> emanet
inamsız —–> kalleş
inan —–> iman, itikat
inanan —–> mümin
inanç —–> görüş, iman, itikat, kanaat, kanı
inançlı —–> mümin
inandırma —–> ikna
inanılır —–> emniyetli, muteber
inanılmaz —–> olağanüstü
inanlı —–> mümin
inanma —–> emniyet, itikat, kanaat
inanmak —–> bilmek, güvenmek, kani olmak, yutmak
inanmış —–> kani
inat etmek —–> direnmek
inatçı —–> aksi, gavur, inat, keçi
inayet —–> ihsan, lütuf
inç —–> parmak
ince —–> edepli, narin, nüktedan, yufka, zarif, zayıf
ince ağrı —–> verem
ince hastalık —–> verem
ince iş —–> nakış
ince yapılı —–> narin, nazik, zayıf
inceden —–> duygulu
inceleme —–> tetkik
incelemeden —–> ezbere
incelemek —–> araştırmak, bakmak, eşmek, gözlemek, izlemek, karıştırmak, kaşımak
incelik —–> ayrıntı, edep, letafet, nezaket, zarafet
incelikle —–> nazikane
incelmek —–> kibarlaşmak, zayıflamak
incelmemiş —–> ham
inceltmek —–> törpülemek
incik —–> baldır, kırgın
incimek —–> gücenmek, kırılmak
incimiş —–> kırgın
incinmek —–> darılmak, gücenmek, kırılmak
incir —–> yemiş
incitici —–> acı, keskin
incitmek —–> acıtmak, batmak, delmek, kırmak, rencide etmek, üzmek, yaralamak
indeks —–> dizin, gösterge
indifa etmek —–> püskürmek
indikatör —–> gösterge
indirim —–> indirme, tenzilat, ucuzlaştırma
indirme —–> indirim
indirmek —–> düşürmek, kapamak, kırmak
inek —–> aptal
infaz etmek —–> uygulamak
infilak etmek —–> patlamak
infisah etmek —–> bozulmak, dağılmak, kokuşmak
ingin —–> engin, nezle
inhidam —–> çökme
inhilal etmek —–> boşalmak, dağılmak
inhiraf etmek —–> sapmak
inhisar —–> müstemlekecilik, tekel
inhitat —–> çökme
inhitat etmek —–> çökmek, gerilemek
inikas —–> yankı
inikas etmek —–> yankılanmak, yansımak
inikat —–> anlaşma
iniş yokuş —–> engebe
inkar —–> olumsuz
inkişaf —–> gelişme
inkişaf etmek —–> gelişmek, kalkınmak
inkıbaz —–> kabız, keder, sıkıntı
inkılap —–> devrim, ıslahat, iyileştirme, reform
inkıta —–> kesinti
inleme —–> figan
inme —–> felç, nüzul, sekte
inmek —–> atlamak, düşmek, kaymak, konaklamak, ulaşmak, uzamak, varmak, vurmak, yıkılmak
inşa —–> düz yazı
inşa etmek —–> dikmek, kurmak, yapmak
inşaat —–> dikinti
insafsız —–> vicdansız
insan —–> adam, beşer, in, insanoğlu, isim, kişi, ölümlü, sima
insanca —–> insani
insancı —–> insancıl
insancıl —–> insanperver
insanlık —–> beşeriyet
insanoğlu —–> beşer, insan
insanperver —–> insancıl
insicamlı —–> düzgün, tutarlı
intaç —–> bitirme
intiba —–> izlenim
intibak —–> uyum
intibak etmek —–> alışmak, uymak
intihap —–> seçim, seçme
intikal —–> geçiş, geçit
intikal etmek —–> anlamak, gelmek, kavramak
intikam —–> öç
intisap —–> bağlılık, taraftarlık
intisap etmek —–> bağlanmak, girmek
intişar etmek —–> dağılmak
intizam —–> çekidüzen, düzen
intizamlı —–> düzgün
intizamsız —–> karışık
intizar —–> beddua
intizar etmek —–> beklemek, gözlemek
inzal —–> indirme
inzibati —–> idari
inzibatsız —–> başıboş
inzimam —–> katılma
inzimam etmek —–> katılmak, üstelemek
inziva —–> terkidünyalık
ip —–> iplik
ip ucu —–> delil, kelepin ucu
ipek böceği —–> barama kurdu
iplik —–> ip
ipotek —–> girev
ipsiz —–> haylaz, serseri
ipsiz sapsız —–> anlamsız, serseri
iptal —–> bozma
iptal etmek —–> bozmak
iptida —–> başlangıç, ilkin
iptidai —–> ilkel, ilkokul
iptidai mektep —–> ilkokul
iptidai tahsil —–> ilköğretim
iptila —–> düşkünlük, müptelalık
ipucu —–> emare, iz
irade —–> buyruk, dilek, istek
irat —–> gelir
irat etmek —–> söylemek
iratçıl —–> müşkülpesent
irca etmek —–> çevirmek
irdeleme —–> mütalaa
irdelemek —–> araştırmak
irfan —–> kültür
iri —–> hantal, koca, kocaman, yoğun
iri un —–> irmik
irin —–> cerahat
irinlenmek —–> iltihaplanmak
irkilmek —–> sarsılmak, ürkmek
irkinti —–> korku, tiksinti
irkmek —–> birikmek, tiksinmek, toplamak
irmik —–> iri un, yarma
irs —–> kalıtım
irsal etmek —–> göndermek
irşat etmek —–> uyarmak
irsiyet —–> kalıtım, veraset
irtibat —–> bağlantı
irticacı —–> gerici
irticalen —–> bedaheten
irtifa —–> yükseklik, yükselti
irtihal —–> ölüm
irtihal etmek —–> ölmek
is —–> kurum, sürme
iş —–> alışveriş, amel, davranış, emek, eylem, fiil, hizmet, işlem, kar, konu, maslahat, mesai, mesele, meslek, nöbet, sorun, teamül, uğraş, yürürlük
iş adamı —–> sudager, tacir
iş birliği —–> emektaşlık, teşrikimesai
iş bırakımı —–> grev
iş bıraktırımı —–> lokavt
iş kadını —–> iş adamı
isabet —–> vurma
isabet etmek —–> çıkmak, değmek, gelmek, kazanmak, rastlamak, vurmak
isabetli —–> uygun, yerinde
isabetsiz —–> yersiz
işare —–> ima, telmih
işaret —–> alamet, bel, belirti, damga, delalet, en, eser, gösterge, im, koku, nişan
işaret etmek —–> göstermek
işaret parmağı —–> şahadet parmağı
işaretleme —–> ima
işbaz —–> işgüzar
işçi —–> amele, faale
işçilik —–> iş
işgal etmek —–> oyalamak, tutmak
işgüzar —–> işbaz
ishal —–> amel, sürgün
isim —–> ad, insan, kişi
işitilmedik —–> fevkalade
işitme —–> sema
işitmek —–> duymak
iskambil kağıdı —–> kağıt
iskan —–> yerleştirme
iskandil etmek —–> araştırmak
iskelet —–> çıplak, kuru
işkembe —–> içalat, mide
iskemle —–> sandalye
işkence —–> azap
işkence etmek —–> zulmetmek
işkil —–> evham, kuruntu, kuşku
işkillenmek —–> huylanmak, pirelenmek, şüphelenmek
iskonto —–> indirim
islam gizemciliği —–> tasavvuf
islam gizemcisi —–> mutasavvıf
islam hukuku —–> fıkıh, şeriat
işlek —–> canlı, kıvrak
işlem —–> ameliyat, iş, muamele
işlemek —–> çalışmak, etkilemek, geçmek, gitmek, nakışlamak, yürümek
işlemez olmak —–> durmak
işlenmiş —–> mamul
işler —–> ameliyat
işletmek —–> istismar etmek, kullanmak
işletmen —–> operatör
işlev —–> görev, vazife
işleyen —–> fail
işleyim —–> sanayi
işlik —–> atölye, gömlek
isnat —–> iftira
isnat etmek —–> dayandırmak
ispat etmek —–> ispatlamak, kanıtlamak
ispati —–> sinek
ispatlamak —–> ispat etmek, kanıtlamak
ispirto —–> alkol, içki
ispit —–> jant
işporta —–> sergi
işportacı —–> hırdavatçı
israf etmek —–> savurmak
işsiz —–> avare, boş
iştahlı —–> istekli
istavroz —–> haç
işte —–> bu, budur, o, odur
istek —–> arzu, dilek, emir, gönül, heves, irade, kasıt, keyif, meram, murat, rağbet, rıza, sevda, şevk, talep
istekle —–> candan
isteklendirme —–> teşvik
isteklendirmek —–> haydi
istekli —–> hevesli, talip, yavuklu
isteksiz —–> gönülsüz
istem —–> arzu, talep
isteme —–> rıza
istemek —–> beklemek, dilemek
istemeyerek —–> gönülsüz, zoraki, zorla
işten kaçmak —–> kaytarmak
istenç —–> irade
ister —–> gerek, icap, lüzum
işteş fiil —–> işteş
isteyen —–> talip
isteyerek —–> kasten, kasti, mahsus
iştial etmek —–> alevlenmek, parlamak
istiare —–> ödünç
isticar etmek —–> kiralamak
isticvap —–> sorgu
istida —–> dilekçe
istidat —–> yetenek
istifham —–> soru
istifra etmek —–> kusmak
iştigal etmek —–> ilgilenmek, uğraşmak
iştiha —–> iştah
istihbar etmek —–> duymak, öğrenmek
istihfaf etmek —–> küçümsemek
istihkamcılık —–> istihkam
istihlak —–> tüketim
istihlak etmek —–> tüketmek
istihlakçı —–> tüketici
istihsal —–> üretim
istihsal etmek —–> çıkmak, elde etmek
istihzalı —–> müstehzi
istikamet —–> rota, yön
istikbal —–> gelecek
istikbal etmek —–> karşılamak
istikrah etmek —–> iğrenmek, tiksinmek
istikrar —–> denge, karar tutma, sabitlik
istikrarlı —–> kararlı
istikrarsızlık —–> zikzak
istikraz —–> ödünç
istila —–> kaplama, salgın, sarma
istila etmek —–> bürümek, kaplamak, sarmak
istilacı —–> müstevli
istimal etmek —–> kullanmak
istimzaç —–> yoklama
istimzaç etmek —–> sormak
istinat —–> mesnet
istinat etmek —–> dayanmak
istinatgah —–> dayanak
istinkaf etmek —–> çekinmek, sakınmak
istintak —–> kovuşturma, sorgu, sorgulama
istirahat —–> tatil
istirahat etmek —–> dinlenmek
iştirak —–> katılma
iştirak etmek —–> katılmak
iştirakçi —–> işçi
istirham etmek —–> dilemek, yalvarmak
istişare —–> maslahat, müşavere
istişare etmek —–> danışmak
istismar etmek —–> işletmek, kullanmak, sömürmek
istisna etmek —–> ayırmak
iştiyak —–> arzu
istop etmek —–> durmak
işve —–> cilve, eda, naz
işveli —–> dişi
işveren —–> patron
isyan —–> başkaldırı
isyan etmek —–> ayaklanmak, başkaldırmak
işyar —–> memur
it —–> köpek
it canlı —–> dayanıklı
itaat etmek —–> dinlemek, ram olmak
itaatkar —–> itaatli
itaatkarlık —–> teslimiyet
itaatli —–> uslu, uysal
itap etmek —–> azarlamak, paylamak
ite kaka —–> zorla
iteklemek —–> itelemek
itelemek —–> itmek
itfa etmek —–> ödemek
itfaiye aracı —–> itfaiye
ithalat —–> dışalım
itham etmek —–> suçlamak
itibar —–> haysiyet, kadir, kredi, onur, ölçü, rağbet, saygınlık
itibar etmek —–> güvenmek
itibarlı —–> geçerli, saygın
itibarsız —–> kalleş, kaypak
itici —–> soğuk
itidalli —–> ılımlı
itikat —–> inanç
itila —–> yükselme
itila etmek —–> yücelmek, yükselmek
itilaf —–> anlaşma
itilaf etmek —–> anlaşmak, uyuşmak
itimat —–> emniyet, güven, güvenç
itimat etmek —–> güvenmek
itimat reyi —–> güven oyu
itimatlı —–> güvenilir
itina —–> özen
itina etmek —–> özenmek
itinasız —–> gelişigüzel, ihmalkar, vurdum duymaz
itinasızlık —–> ihmal
itiraz etmek —–> çelişmek, yuhalamak
itişmek —–> çekişmek
itlaf etmek —–> öldürmek, yok etmek
itmam —–> bitirme, tamamlama
itmam etmek —–> tamamlamak
itmek —–> itelemek, sevk etmek, sürüklemek
itminan —–> güvenme
ittifak —–> anlaşma, bağlaşma
ittifak etmek —–> anlaşmak, uyuşmak
ittihat etmek —–> birleşmek
ittihaz —–> tutma
ivaz —–> karşılık, ödün, taviz
ivaz etme —–> ikame
ivazlık —–> zamir
ivecen —–> aceleci
ivedi —–> acele, tacili
iveğen —–> aceleci
ivinti —–> hız, sürat
iye —–> malik, sahip
iyelik —–> mülkiyet
iyi —–> ala, bol, çok, düzgün, esen, güzel, hayır, uygun, yakşı, yerinde
iyi etmek —–> kaldırmak
iyi olmak —–> iyileşmek
iyice —–> pir, sıkı, yakinen
iyileşmek —–> dirilmek, kaynamak, yakşılaşmak
iyileştirme —–> inkılap, ıslah, tedavi
iyileştirmek —–> kaldırmak
iyilik —–> ihsan, lütuf, nimet
iyilikbilir —–> kadirşinas
iyilikbilmez —–> nankör
iyimser —–> nikbin
iz —–> alamet, bulaşık, çığır, delalet, emare, eser, kanıt, nişan, yer
izafe etmek —–> bağlamak, eklemek, ilave etmek, katmak, yüklemek
izafi —–> nispi
izafiyet —–> nispilik
izah —–> açıklama
izah etmek —–> açıklamak
izale etmek —–> gidermek, yok etmek
izam etmek —–> abartmak
izan etmek —–> düşünmek
izaz etmek —–> ağırlamak
izbe —–> sapa
izci —–> lepirci
izdiham —–> kalabalık
izdivaç etmek —–> evlenmek
izhar etmek —–> açıklamak, göstermek
izin —–> icazet, mezuniyet, müsaade, onay, ruhsat
izinli —–> mezun
izlek —–> patika
izlem —–> takip
izleme —–> takip
izlemek —–> eğlenmek, gelmek, görmek, gözlemek, gütmek, incelemek, koşmak, kovalamak, seyretmek, takip etmek, tutmak
izlenim —–> teessürat
izlev —–> işlev
izleyici —–> seyirci
izmihlal —–> çökme
izolatör —–> yalıtkan
izzetinefis —–> onur
izzetüikbal —–> saygınlık
ıcığı cıcığı —–> hepsi
ığrıp —–> düzen, yalan
ıhlamur —–> cöke
ıkıl ıkıl —–> zorla
ıkınmak —–> gücenmek
ılgım —–> serap
ılıca —–> kaplıca
ılıklaştırmak —–> ılıştırmak, ılıtmak
ılım —–> itidal
ılıman —–> mutedil
ılımlı —–> itidalli, mutedil, orta, ölçülü, temkinli
ılımlılık —–> itidal
ılıştırmak —–> ılıklaştırmak, ılıtmak
ılıtmak —–> ılıklaştırmak, ılıştırmak
ımızganmak —–> uyuklamak
ınga ınga —–> viyak viyak
ıpıssız —–> ıssız
ıra —–> karakter
ırak —–> uzak
ıraklaşmak —–> uzaklaşmak
ıralamak —–> karakterize etmek
ırgalamak —–> sarsmak
ırgalanmak —–> sallanmak, sarsılmak, yalpalamak
ırgamak —–> davranmak
ırganmak —–> sallanmak
ırgat —–> rençber, rençper
ırk —–> soy
ırlamak —–> türkü
ırmak —–> nehir
ısı —–> hararet
ısıdam —–> hamam
ışık —–> fer, nur, ziya
ışıklanmak —–> aydınlanmak
ışıklı —–> aydın, aydınlık, mutlu, ziyalı
ışıksız —–> karanlık
ışıl —–> parlak
ışılak —–> parıltı
ışılamak —–> ışıldamak, parlamak
ışıldamak —–> parıldamak, şahlanmak
ışıldayan —–> parlak
ışıltı —–> parıltı
ışıltılı —–> ışıl ışıl, ışıldak
ışımak —–> aydınlanmak
ışın —–> şua
ısınamamak —–> yadırgamak
ışınlamak —–> şualamak
ısınmak —–> alışmak, benimsemek
ısıölçer —–> kalorimetre
ısırmak —–> dalamak, dişlemek, yemek
ısıtma —–> sıtma
ısıtmak —–> kızdırmak
ıskat etmek —–> düşürmek
ıskonto —–> güzeşt
ıslah —–> düzeltme, iyileştirme
ıslah etmek —–> düzeltmek
ıslah olmak —–> uslanmak
ıslahat —–> devrim, düzeltme, inkılap, reform
ıslak —–> nem, nemli, yaş
ıslakkarga —–> çekingen, ürkek
ıslanmak —–> yaşarmak
ıslık —–> fışkırık
ısmarlama —–> havale, sipariş
ısrar etmek —–> direnmek, ekşimek, tutturmak, üstelemek, zorlamak
ıssız —–> tenha, yaban
ıssızlık —–> vahşet
ıstampa —–> damga, mühür
ıstılah —–> terim
ıstırap —–> acı
ıtır —–> esans, koku
ıvır zıvır —–> cefengiyat, küçük, lakırtı
ızdırap —–> acı, keder, sıkıntı, sızı, üzüntü
ıztırari —–> zorunlu
jale —–> çiğ, kırağı
jandarma —–> açıkgöz, zaptiye
janjan —–> yanar döner, yanardöner
janr —–> tarz, tür
jant —–> ispit
japon gülü —–> kamelya
japongülü —–> kamelya
jen —–> gen
jenerasyon —–> kuşak
jeolog —–> yer bilimci
jeoloji —–> yer bilimi
jest —–> çalım
jilet —–> ülgüç
jimnastik —–> idman, kültürfizik
jips —–> alçı, alçıtaşı
jön —–> genç
jülide —–> dağınık, karışık
jüpiter —–> müşteri
jurnal —–> çuğul, habercilik, kötüleme
jurnalci —–> gammaz, muhbir
kaba —–> abullabut, çirkin, ham, hantal, kabak, kalas, kötü, köylü, nadan, yoğun, yoz
kaba but —–> kıç
kaba et —–> kıç
kabadayı —–> dayı, efe, koçu, yürekli
kabadayılık —–> caka
kabahat —–> kusur, suç, töhmet
kabahat etmek —–> halt etmek
kabahatli —–> suçlu
kabak —–> bilgisiz, dazlak, evvel, ham, kaba
kabak kafalı —–> aptal, budala, dazlak
kabak kemane —–> kabak
kabakki —–> sabık
kabaklık —–> bilgisizlik
kabala —–> toptan
kaban —–> tepe
kabar —–> nasır
kabarcık —–> tümsek, uçuk
kabare —–> meyhane
kabarık —–> engebe, şiş
kabarıklık —–> tümsek
kabarma —–> gelgit
kabarmak —–> başkaldırmak, böbürlenmek, büyümek, kalkmak, şişmek
kabartı —–> kabarcık
kabartmak —–> atmak
kabil —–> benzer, cins, gibi, mümkün, olabilir, tür, türlü
kabile —–> boy
kabilinden —–> gibi
kabiliyet —–> dirayet, kapasite, yetenek
kabine —–> hela, hükumet
kabir —–> mezar
kabız —–> makbuz
kabızlık —–> kabız
kabul etmek —–> almak, beğenmek, demek, gelmek, saymak
kabul olmak —–> kaydolmak
kabul töreni —–> resepsiyon
kabul yeri —–> resepsiyon
kabullenememek —–> yutkunmak
kabullenmek —–> benimsemek
kaburga —–> eğe, eğe (kemik)
kaburgasız —–> dalkavuk, yılışık
kabus —–> karabasan
kabus —–> karabasan
kabza —–> sap
kaç —–> birçok, ne kadar, niçe
kaçak —–> firari
kaçar —–> ne kadar, niçe niçe
kaçık —–> deli, divane
kaçıncı —–> niçenci
kaçıngan —–> çekingen
kaçınma —–> imtina
kaçınmak —–> çekinmek, gocunmak, kaçmak
kaçıntı —–> kaçak, sızıntı
kaçırmak —–> aşırmak, çalmak, delirmek, kaldırmak
kaçış —–> firar
kaçma —–> firar
kaçmak —–> benzemek, girmek, kaçınmak, kırmak, koşmak, sıvışmak, tüymek, yok olmak
kadağan —–> memnu, yasak
kadağan etmek —–> menetmek, yasaklamak
kadar —–> değin, dek, derece, gibi
kadeh —–> cam
kadem —–> adım, ayak, uğur
kademe —–> aşama, basamak, derece, pille
kademhane —–> tuvalet
kader —–> baht, devran, kısmet, talih, tecelli, yazgı
kadife —–> muhmel
kadifeleşmek —–> yumuşamak
kadim —–> eski, ezeli
kadimi —–> sürekli
kadir —–> değer, güçlü, itibar, kıymet, kudretli
kadit —–> iskelet
kadın —–> avrat, bayan, dişi, hanım, hatun, karı
kadın berberi —–> kuaför
kadın paltarı —–> entari
kadıncıl —–> zampara
kadran —–> ölçek
kafa —–> baş, bellek, karın, kelle, saksı, zeka, zihin, zihniyet
kafa dengi —–> kafadar
kafa içi —–> kafatası
kafadar —–> hemfikir, meslektaş
kafadaş —–> kafadar
kafası küflü —–> gerici
kafatası —–> kelle
kafes —–> hapishane
kafeterya —–> aşhane
kaffesi —–> hepsi
kafi —–> yeter
kafi —–> yeter
kafiye —–> uyak
kağan —–> hakan
kagir —–> taş bina
kağıt —–> pusula, tezkere
kağıt torba —–> kese kağıdı
kağnı arabası —–> kağnı
kağşamak —–> ihtiyarlamak, oynamak, zayıflamak
kah —–> bazen
kahinlik —–> kehanet
kahı —–> marul
kahır —–> sıkıntı
kahpe —–> dönek, fahişe
kahpecik —–> oynak
kahraman —–> er, yiğit
kahramanlık —–> hamasi
kahretmek —–> ezmek
kahve parası —–> bahşiş
kahvedan —–> cezve
kahvedanlık —–> cezve
kahvehane —–> kahve
kahverengi —–> kahveyi
kahveyi —–> kahverengi
kaide —–> düstur, kalça, kural, taban
kail olmak —–> inanmak
kaime —–> buyruk, ferman
kainat —–> dünya, evren, herkes
kak —–> pestil
kaka —–> çirkin
kakavan —–> bilgisiz, budala
kakımak —–> darılmak, kızmak, öfkelenmek, paylamak
kakınç —–> öfke
kakırdak —–> kıkırdak
kakırdamak —–> kurumak, ölmek
kakırdık —–> kıkırdak
kakmak —–> itmek, vurmak
kaknem —–> çirkin, huysuz, kuru, sıska
kakül —–> perçem
kal —–> laf, lakırtı, söz
kala —–> kalmış
kalaba —–> kalabalık
kalabalık —–> izdiham, kargaşa, ordu
kalas —–> kaba, kereste, tir
kalay —–> küfür
kalaycı —–> sahtekar
kalaycılık —–> sahtekarlık
kalaylamak —–> sövmek
kalben —–> içten, yürekten
kalbi kırık —–> üzgün
kalburüstü —–> değerli, güzel, seçme
kalça —–> kaide
kaldığında —–> kala
kaldırıcı —–> kriko
kaldırım —–> seki
kaldırma —–> tahammül
kaldırmak —–> almak, aşırmak, atamak, çalmak, çekmek, feshetmek, katlanmak, lağvetmek, saklamak, sıyırmak, taşımak, tayin etmek, toplamak, yakışmak
kalem —–> çeşit, tür, yazar
kalem açacağı —–> kalemtıraş
kalem efendisi —–> katip
kalem erbabı —–> yazar
kalemtıraş —–> kalemyonan
kalemyonan —–> kalemtıraş
kalensöve —–> yüksük
kalite —–> keyfiyet, nitelik
kalıç —–> orak
kalıcı —–> sürekli, temelli
kalık —–> eksik, kalmış, noksan
kalımlı —–> kalıcı, ölümsüz
kalımsız —–> ölümlü
kalın —–> başlık, dolgun, kesif, yoğun
kalın kafalı —–> aptal, budala
kalıntı —–> bulaşık, harabe, işaret, iz, tortu
kalıp —–> biçim, durum, patron
kalıplı —–> düzgün
kalıplı kıyafetli —–> gösterişli
kalıt —–> miras
kalıtım —–> irsiyet, soya çekim, veraset
kalıtımsal —–> irsi
kalkınmak —–> ilerlemek, inkişaf etmek
kalkışma —–> isyan
kalkışmak —–> başlamak, girişmek, yeltenmek
kalkmak —–> başlamak, davranmak, girişmek, havalanmak, kabarmak, taşınmak, uçmak, yeltenmek
kallavi —–> kocaman
kalleş —–> inamsız, itibarsız
kalmak —–> durmak, geçmek, konaklamak, konmak, oturmak, tutmak, yaşamak, yetinmek
kalmamak —–> tükenmek
kalmış —–> kala
kalorifer —–> radyatör
kalorimetre —–> ısıölçer
kalp —–> duygu, gönül, hatır, his, sadır, sahte, sevgi, tembel, yürek
kalpak —–> külah, papak
kalpsiz —–> acımasız, merhametsiz
kaltaban —–> şarlatan, yalancı
kam —–> şaman
kam —–> dilek, mutluluk
kam —–> tat, zevk
kama —–> hançer, takoz
kambur —–> çıkıntı, dert, sıkıntı
kambur zambur —–> kambur
kamelya —–> japongülü
kamer —–> ay
kamera —–> sınalga
kameriye —–> çardak
kamet —–> boy, endam
kamga —–> yonga
kamil —–> ağırbaşlı, mükemmel, olgun
kamilen —–> toptan
kamış —–> kargı, saz
kamp —–> düşerge
kampana —–> çan
kampanacı —–> düzenbaz, hilekar, sahtekar
kamplaşmak —–> bölünmek
kamu —–> bütün, halk, hep, içtimaiyet
kamu oyu —–> içtimai rey
kamufle etmek —–> gizlemek
kamuoyu —–> efkarıumumiye
kamus —–> sözlük
kamyon —–> yük makinası
kamyonet —–> pikap
kan —–> soy
kan basıncı —–> tansiyon
kanaat —–> düşünce, inanç, kanı
kanaat etmek —–> yetinmek
kanaatçil —–> tutumlu
kanaatlendirici —–> tatminkar
kanaatlenme —–> iktifa, tatmin
kanal —–> arna, hat
kanalizasyon —–> lağım, şebeke
kanamak —–> depreşmek
kanara —–> mezbaha
kanat —–> kol, taraf, yan
kanayaklı —–> çaresiz, kadın, yoksul, zavallı
kanca —–> karmak
kancık —–> dönek
kandal —–> pranga
kandela —–> mum
kandırıcı —–> güzel
kandırma —–> ikna
kandırmak —–> aldatmak, ayarlamak
kanepe —–> divan
kangal —–> halka
kani olmak —–> inanmak, kanmak, yetinmek
kanı —–> akıl, düşünce, inanç, kanaat
kanık —–> tokgözlü
kanıklanmak —–> yetinmek
kanıklık —–> kanaat
kanıksamak —–> alışmak, usanmak
kanış —–> kanaat, kanı
kanıt —–> delil, iz
kanıtlama —–> ispat
kanıtlamak —–> ispat etmek, ispatlamak
kankırmızı —–> üstün, yaman
kankızıl —–> becerikli
kanlı —–> katil
kanma —–> kanaat
kanmak —–> aldanmak, doymak, kani olmak, yetinmek, yutmak
kanmış —–> kani
kantar —–> kapan
kantarlamak —–> sınamak
kantite —–> nicelik
kanun —–> yasa
kanun dışı —–> yasa dışı
kanun maddesi —–> bent, fıkra
kanuncu —–> kanuni
kanuni —–> yasal
kanunlar —–> seçim
kanunsuz —–> yasa dışı
kanunuesasi —–> anayasa
kanunuevvel —–> aralık
kanunusani —–> ocak
kanunvericilik —–> yasama
kaos —–> kargaşa
kap —–> cilt, kapak, örtü, yüz
kapak —–> kap
kapalı —–> bağlı, gizli, içe dönük, müphem, örtülü, saklı, zımni
kapama —–> metres
kapamak —–> hapsetmek, örtmek
kapan —–> düzen, hile, kantar, tele
kapanca —–> düzen, hile
kapanmak —–> kesilmek
kapasite —–> imkanlılık, kabiliyet, yetenek
kapatılmak —–> kesilmek
kapatma —–> metres, yama
kapatmak —–> feshetmek, kapamak, kilitlemek, mühürlemek
kapçık —–> kovan
kapela —–> şapka
kapik —–> köpek
kapital —–> sermaye
kapı zengi —–> tokmak
kapılanma —–> intisap
kapılmak —–> düşmek
kapışmak —–> kapmak
kapkaççı —–> alelade, üstünkörü
kapkaranlık —–> zifiri
kaplam —–> kapsam, şümul
kaplama —–> istila, şümul
kaplamak —–> almak, basmak, bastırmak, bürümek, dolmak, kuşatmak, örtmek, sarmak, tutmak, yürümek, yüzlemek
kaplan —–> pars, pelenk
kaplaştırmak —–> paketlemek
kaplıca —–> ılıca
kaplumbağa —–> tosbağa
kapmak —–> geçmek, kıstırmak, koparmak, tutmak
kapsam —–> boyut, ihata, şümul
kapsama —–> şümul
kapsamak —–> havi olmak, ihata etmek, ihtiva etmek, şamil olmak
kaptan —–> efe
kapüşon —–> başlık
kaput —–> bozuk, kötü
kar —–> fayda, iş, kazanç, menfaat, meyve, ticaret, yarar
kar uçkunu —–> çığ
kara —–> esmer, iftira, kötü, leke, siyah, toprak
kara baht —–> kara yazı
kara düzen —–> karışık
kara pazar —–> karaborsa
kara tahta —–> levha, tahta, yazı tahtası
kara talih —–> kara yazı
kara yer —–> mezar
kara yüzlü —–> günahkar, suçlu
karabaş —–> rahip
karabasan —–> kabus, kabus
karabat —–> penguen
karaborsa —–> kara pazar
karabulut —–> sıkıntı
karaca —–> esmer
karacı —–> piyade asker
karacılık —–> iftira, isnat
karadinmez —–> içe dönük
karagül —–> astragan
karahumma —–> tifo
karakabak —–> somurtkan
karakaçan —–> eşek
karakarga —–> kuzgun
karakol —–> kol
karakolcu —–> bekçi
karakoncolos —–> hayalet, umacı
karakorku —–> blöf
karakter —–> ıra, mizaç, seciye, tabiat
karakterize etmek —–> nitelemek
karakul —–> karagül
karakulak —–> haberci
karakutu —–> sırdaş
karalama —–> müsvedde
karaltı —–> karartı, leke
karamak —–> karalamak, kötülemek, lekelemek, yermek
karamal —–> büyükbaş (hayvan)
karamsar —–> kötümser, meyus
karanlık —–> çirkin, karışık, sıkıntı, üzüntü, zifiri, zulmet
karar —–> hüküm, rey, tartı, yargı
karar tutma —–> istikrar
kararlama —–> tahminen, tahmini, takribi
kararlaştırılmış —–> muayyen
kararlaştırma —–> tayin
kararlaştırmak —–> kesmek, tayin etmek
kararlayarak —–> kararlama
kararlı —–> azimli, ölçülü
kararlılık —–> istikrar
kararsız —–> çekimser, değişken, karmakarışık, mütereddit, oynak
kararsız olmak —–> bocalamak
kararsızlık —–> tereddüt
karartı —–> karaltı
karartmak —–> yakmak
karasakız —–> zift
karasinek —–> cibin
karavaş —–> kul
kardeş —–> birader, küçük bacı, küçük kardeş
kardeş oğlu —–> yeğen
kardeşlik —–> beraberlik, birlik
kare —–> murabba
kargaşa —–> anarşi, fitne, kalabalık, mahşer
kargaşalık —–> fesat, ihtilal
kargir —–> kagir
kargı —–> kamış
kargıma —–> lanet, telin
kargımak —–> lanetlemek
kargış —–> beddua, telin
kargışlı —–> melun
karikatür —–> taslak
karine —–> belirti
karı —–> aile, avrat, bayan, eş, familya, harem, hayat yoldaşı, ihtiyar, kadın, yaşlı, zevce
karık —–> ark
karıkmak —–> bocalamak
karılmak —–> karışmak
karımak —–> ihtiyarlamak, kocamak, yaşlanmak
karın —–> akıl, göbek, gönül, iç, kafa, mide, rahim, yürek
karındaş —–> kardeş
karınmak —–> çiftleşmek
karısı köylü —–> kılıbık
karışık —–> bozuk, bulaşık, çapraşık, dağınık, girift, jülide, karanlık, karma, katışık, kompleks, melez, muğlak, pis
karışıklık —–> fesat, fitne, ihtilal, keşmekeş
karışma —–> dahil, müdahale
karışmak —–> akmak, bakmak, dolanmak, engellemek, ilişmek, katılmak, müdahale etmek
karıştırmak —–> araştırmak, deşelemek, deşmek, dokunmak, harmanlamak, incelemek, karmak, katmak, kurcalamak, oynamak
karma —–> karışık, katışık, yığma
karmak —–> çengel, kanca, karıştırmak, olta
karmakarış —–> karmakarışık
karmakarışık —–> karmaşık, perişan
karmaşa —–> kompleks
karmaşık —–> karmakarışık, kompleks, mürekkep
karmaşıklık —–> kompleks
karnabahar —–> güllü kelem
karnabit —–> karnabahar
karnaval —–> şenlik
karnaval maskesi —–> maskara
karşı —–> alın, hakkında, huzur, için, karşıt, kat, muhalif, mukabil, nazır, ön, zıt
karşı durma —–> direniş
karşı durmak —–> direnmek, göğüslemek
karşılama —–> istikbal, mukabele
karşılamak —–> durdurmak, gitmek, önlemek
karşılaşdırmak —–> kıyaslamak
karşılaşmak —–> buluşmak, çatmak, görmek, rastlamak, rastlaşmak
karşılaştırma —–> kıyas, mukayese
karşılaştırmak —–> karşılaştırmak, kıyaslamak, mukayese etmek
karşılık —–> cevap, ivaz, mukabele, ödenek, tahsisat, taviz, yanıt
karşılık olmak —–> değmek, karşılamak
karşılıklı —–> çapraz, zikzak
karşılıksız —–> bedava, fahri
karşın —–> rağmen
karşıt —–> aksi, aykırı, karşı, zıt
karşıtlık —–> tezat, zıddiyet
kart —–> bayat, kartpostal, köhne
kartalmak —–> yaşlanmak
kartbasan —–> üçkağıtçı
karton —–> mukavva
kartpostal —–> kart
kartvizit —–> kart
karvansaray —–> han
karye —–> köy
kas —–> adale
kaş —–> set, uçurum
kasa —–> sandık
kasaba —–> belde, bucak
kaşalot —–> aptal, budala
kasap —–> hunhar
kasaphane —–> mezbaha
kasavet —–> kaygı, sıkıntı, tasa, üzüntü
kasavet etmek —–> kaygılanmak
kase —–> çanak, piyale
kaşe —–> damga, mühür
kaşelemek —–> mühürlemek
kasem —–> ant, yemin
kaşif —–> keşfeden
kaşı —–> çini
kaşık düşmanı —–> eş, kadın
kasılma —–> kuruluş
kaşımak —–> araştırmak, incelemek
kasınç —–> kramp
kaşındırmak —–> ısırmak, yemek
kaşınma —–> uyuz
kasıntı —–> dikbaş, gurur, kurum, tekebbürlü
kasır —–> köşk
kasıt —–> amaç, istek, komplo, maksat
kaşkariko —–> dolap, düzen, oyun, yalan
kaskatı —–> acımasız
kaşkaval —–> aptal, sersem
kaşkol —–> atkı
kasmak —–> kısaltmak
kaşmer —–> maskara, soytarı
kasten —–> kasti, mahsus, taammüden
kasti —–> kasten
kastor —–> kunduz
kasvet —–> gam, hüzün, keder
kat —–> bitirme, daire, defa, gömlek, huzur, karşı, kez, makam, mertebe, mevki, ön, tabaka, yamaç, yan
kat sayı —–> emsal
katakulli —–> düzen, oyun, tuzak
katalog —–> fihrist, yayınevi
katar —–> şimendifer, tren
katarakt —–> perde
kategori —–> grup
kategorik —–> açık, kesin, kesinlikle
katetmek —–> bölmek, kesmek
kati —–> kesin
kati —–> somut
katil —–> cani
katileşmek —–> kesinleşmek
katiyen —–> asla, kesinlikle
katiyetle —–> kesinlikle
katı —–> acımasız, berk
katı —–> koyu, merhametsiz, misli, muhkem, pek, sert, sıkı
katı —–> tıkız, zalim
katık —–> ayran, edviyat, huriş, yoğurt
katıksız —–> doğal, saf, tabii, tam, yavan
katılaşmak —–> sertleşmek
katılım —–> iştirak
katılımcı —–> delege
katılma —–> iltihak, iştirak
katılmak —–> akmak, benimsemek, binmek, gelmek, girmek, karışmak, kavuşmak, uğunmak, üstelemek
katılmış —–> ek
katışık —–> harç, karışık, karma, melez
katışıksız —–> arı, halis, has, saf, som
katışmak —–> katılmak
katkı —–> yardım
katkısız —–> saf, tam
katlama —–> katmer, yufka
katlamak —–> bükmek
katlanma —–> devrim, tahammül
katlanmak —–> çekmek, dözmek, götürmek, hazmetmek, kaldırmak, taşımak, yutmak
katletmek —–> öldürmek
katliam —–> kırgın
katma —–> ilhak
katmak —–> beslemek, karıştırmak, koymak, salmak, ulamak, vermek
katman —–> kat, tabaka
katmer —–> katlama
katmerleşmek —–> artmak, çoğalmak
katmerli —–> aşırı
katolunmak —–> kesilmek
katran —–> zift
katre —–> damla
kaval —–> düdük, tef
kavara —–> gürültü, patırtı, yel
kavat —–> pezevenk
kavga —–> cenk, hengame, hırgür, hırıltı, savaş
kavga etmek —–> çatışmak
kavgalı —–> dargın
kavi —–> dayanıklı, güçlü
kavil —–> anlaşma, söz, sözleşme
kavilleşmek —–> anlaşmak
kavim —–> millet
kavkı —–> kabuk
kavlıç —–> fıtık
kavlükarar —–> söz, sözleşme
kavram —–> mazmun, mefhum
kavrama —–> intikal
kavramak —–> derk etmek, görmek, ihata etmek, okumak, tutmak
kavrayış —–> ihata, ufuk, zihin
kavruk —–> yanık
kavrulmuş —–> kebap
kavşak —–> ağız
kavun —–> yemiş
kavun içi —–> sarımtıl
kavurmak —–> mahvetmek, yakmak, yok etmek
kavuşmak —–> birleşmek, buluşmak, katılmak, ulaşmak, varmak
kavuştak —–> nakarat
kavuşturmak —–> dolamak
kavuşum —–> içtima
kavzamak —–> kavramak, korumak
kay etmek —–> kusmak
kayaç —–> kaya
kayağan —–> kaypak
kayar —–> pay
kayarlamak —–> küfretmek, sövmek
kayarto —–> melun
kaybedilmiş —–> yitik
kaybetme —–> yenilgi
kaybetmek —–> yitirmek
kaybolma —–> kayıp
kaybolmak —–> yitirmek, yitmek
kaycı —–> makas
kaydetmek —–> söylemek, yazmak
kaydiyat —–> sabıka
kaydolmak —–> kabul olmak
kaygan —–> kaypak, sürüşken, yalçın
kaygı —–> dert, düşünce, efkar, endişe, gaile, gam, merak, tasa, üzüntü
kaygılanmak —–> düşünmek, meraklanmak
kaygılı —–> meraklı
kayık —–> sandal
kayın —–> kayın ağacı
kayın ağacı —–> kayın
kayınbaba —–> kaynata
kayınbirader —–> kayın
kayınpeder —–> kaynata
kayınvalide —–> kaynana
kayıp —–> yitik
kayıplar —–> zayiat
kayırıcı —–> adam, arka, dayı, torpil
kayırma —–> himmet, iltimas, koltuk
kayırmak —–> gözetmek, himaye etmek, himayecilik etmek, kohumbazlık etmek
kayısı —–> erik
kayıt —–> araç, eşya, not, şart, yiyecek
kayıtmak —–> dönmek, geri dönmek
kayıtsız —–> lakayıt
kaymak —–> inmek, kurtulmak, sürüşmek
kaymakamlık —–> ilçe
kaymış —–> kaçık
kaynak —–> asıl, bulak, göz, hazine, kaynama, kök, memba, menşe, pınar
kaynakça —–> kaynaklar, kitabiyat
kaynaklar —–> kaynakça
kaynama —–> feveran, galeyan, kaynak
kaynamak —–> artmak, coşmak, çoğalmak, iyileşmek, yoğunlaşmak
kaynar —–> kaynak, pınar
kaynarca —–> kaynak
kaynaşmak —–> birleşmek, hareket etmek
kaynatmak —–> konuşmak
kaypak —–> dönek, itibarsız, kaygan
kayra —–> ihsan, lütuf
kayran —–> alan
kaytaban —–> başıboş
kaytak —–> dalkavuk, kuytu, yağcı
kaytarmak —–> geri vermek, işten kaçmak
kayyum —–> vasi
kaz —–> budala
kaza —–> ilçe, yargı
kazaen —–> kazara
kazalı —–> tehlikeli
kazamat —–> cezaevi
kazanç —–> çıkar, ekmek, hak, hasılat, kar, para, yarar
kazançlı —–> iyi
kazandırmak —–> vermek
kazanılmak —–> gelmek
kazanma —–> isabet
kazanmak —–> almak, çıkmak, galip gelmek, yenmek
kazanmış —–> nail
kazara —–> bilmeden, gözlenilmeden, rastgele, tesadüfen, yanlışlıkla
kazı —–> hak
kazık —–> direk, sopa
kazıklamak —–> oymak
kazıl —–> sicim
kazıma —–> kürtaj
kazımak —–> çıkarmak, temizlemek, yok etmek
kazma —–> külünk
kazmak —–> deşmek, oymak
kazulet —–> kocaman
kebap —–> yanık
kebir —–> büyük, ulu, yaşlı
keçe —–> çadır
keçi yolu —–> patika
keder —–> acı, bulut, dert, elem, gaile, hüzün, kasvet, sıkıntı, tasa, üzüntü, zehir
kederli —–> acıklı
kedi —–> pişik
kefalet —–> zaminlik
kefaret —–> diyet
kefenci —–> zorba
kefil —–> zamin
kefillik —–> kefalet
keher —–> doru
kehle —–> bit
keke —–> kekeme, pepe
kekeç —–> kekeme
kekeme —–> keke, peltek
kelam —–> söz
kele —–> boğa, tosun
kelek —–> aptal, foya
kelem —–> lahana
kelep —–> çile, demet
kelepçe —–> bilezik, el kandalı
kelepin ucu —–> ip ucu
keleş —–> cesur, çirkin, kel, kötü, yiğit
kelime —–> lafız, lügat, söz, sözcük
kelimesi kelimesine —–> tıpkı
kelimesiz —–> sessiz
kelle —–> baş, kafa, kafatası
kellesinden olmak —–> ölmek
keloğlan —–> hindi
kem —–> eksik, noksan
keman —–> yay
kement —–> urgan
kemik —–> mızrap, sümük
kemikli —–> sıska
kemiksiz —–> açık, kesin
kemirmek —–> yemek
kemiyet —–> nicelik
kemre —–> gübre, tezek
kenar —–> ağız, bucak, ibik, kıyı, taşra, yaka, yan
kenar etmek —–> azletmek
kendi —–> öz, özü, zat
kendi halinde —–> sessiz
kendi kendine —–> kendiliğinden
kendilik —–> benlik
kendince —–> için
kendir —–> kenevir
kenef —–> berbat, pis, tuvalet
kenetlemek —–> bentlemek, bitiştirmek, kilitlemek
kenevir —–> çetene, kendir
keniz —–> cariye
kent —–> köy, şehir
kentçi —–> köylü
kentli —–> köylü
kentlileşmiş —–> medeni
kepaze —–> değersiz, gülünç, rezil, utanmaz
kepazelik —–> rezalet
kepenek —–> pervane
kepenk —–> pencere kapağı
kepez —–> dağ
kepmek —–> çökmek, yıkılmak
ker —–> kudret, kuvvet, sadasız, sağır
kere —–> defa, kez, sefer, yol
kerem —–> asalet, lütuf
kerenti —–> tırpan
kereste —–> kalas
kerhane —–> fahişehane
kerhen —–> gönülsüz
kerih —–> iğrenç
kerim —–> asil, cömert, soylu
keriz —–> aptal, çirkef, kumar, pislik
kerki —–> keser
kermen —–> hisar, kale
kerpiç —–> tuğla
kerte —–> basamak, derece, radde
kertik —–> çentik
kertikli —–> çentik
kertme —–> çentik
keş —–> aptal, ayyaş, esrarkeş
kesafet —–> çokluk
kesbetmek —–> elde etmek, kazanmak
kese —–> kestirme
kese kağıdı —–> kağıt torba
kesek —–> tezek
kesenek —–> aidat
keser —–> kerki
keşfeden —–> kaşif
keşfetmek —–> bulmak
kesif —–> kalın, sık, yoğun
keşif —–> tahmin
kesik —–> kısa
keşik —–> nöbet, sıra
keşikçi —–> bekçi
kesiksiz —–> devamlı, sürekli, süreli
kesilme —–> kat
kesilmek —–> benzemek, dinmek, dönmek, durmak, ekşimek
kesilmeme —–> devam
kesim —–> anlaşma, bölge, bölüm, endam, kesit, kısım, parça, pazarlık
kesimevi —–> mezbaha
kesin —–> kati, kesinlikle, mutlak
kesinkes —–> kesinlikle
kesinleşmek —–> katileşmek
kesinlik —–> katiyet
kesinlikle —–> katiyen, kesin, keskinlikle, muhakkak, mutlak, mutlaka, nasıl, pekala
kesinti —–> fasıla, tutma, tutulma
kesintisiz —–> durmadan, tam
kesir —–> küsur
keşiş —–> rahip
kesit —–> kesim
keşke —–> bari
keski —–> tırnak
keşki —–> keşke
keskin —–> acı, kırıcı, kuvvetli, sert, zampara
keskinlikle —–> kesinlikle
kesme —–> kat, kesin, lokum
kesmek —–> ayırmak, azaltmak, biçmek, bölmek, dayandırmak, doğramak, durdurmak, gidermek, kararlaştırmak, kırpmak, kötülemek, parçalamak, susmak, yontmak
kesret —–> çokluk
keşşaf —–> izci
kestane —–> şabalıt
kestirim —–> tahmin
kestirme —–> kese
kestirmece —–> tahmini, yaklaşık
kestirmek —–> sezmek
ket —–> engel
ketenpere —–> dolandırıcılık
ketmen —–> çapa
ketmenlemek —–> çapalamak
kevgir —–> sarkaç, süzgeç
keyfi —–> özbaşına
keyfiyet —–> durum, kalite, nitelik, sıfat
keyfiyetsiz —–> derme çatma, hakir
keyif —–> afiyet, esrar, hatır, hava, heves, huzur, istek, rahat, sağlık, zevk
keyifli —–> neşeli
keyifsiz —–> durgun, rahatsız
kez —–> defa, el, kat, kere, nöbet, öğün, sefer, su, yol
ki —–> kim
kibar —–> değerli, efendi, seçkin, soylu, zengin
kibarlaşmak —–> incelmek
kibarlık —–> incelik
kibir —–> benlik, böbür, burun, gurur
kibirlenme —–> tekebbür
kibrit —–> alışkan, kükürt
kibritçi —–> cimri
kifayet —–> iktidar, liyakat
kifayet etmek —–> elvermek, yetmek
kifayetlenme —–> iktifa
kifayetlenmek —–> yetinmek
kifayetli —–> yeterli
kifayetsiz —–> yetersiz
kik —–> futa
kile —–> ölçek
kiler —–> ambar
kilim —–> sergi
kilitlemek —–> kenetlemek, kıfıllamak
kilitsiz küreksiz —–> açık
kiliz —–> saz
kilo —–> geli
kilogram —–> kilo
kilolu —–> ağır, şişman
kilometre —–> çağrım
kim —–> ki
kimesne —–> kimse
kimi —–> bazen, bazı, bazısı, birtakım, kimisi
kimisi —–> bazısı, kimi
kimlik —–> çehre, etiket, hüviyet, şahsi vesika, üzeri
kimlik belgesi —–> kimlik
kimlik kartı —–> kimlik
kimse —–> sima
kimsesiz —–> fakir, gariban, garip, öksüz
kin —–> garaz, hınç
kinaye —–> ima
kinci —–> kindar
kindar —–> kinli
kindik —–> göbek
kinli —–> kindar
kip —–> dayanıklı, kalıp, örnek, sağlam
kir —–> çirk, leke, pasak, pislik
kir —–> şaibe
kira —–> icare
kiralamak —–> icareye vermek
kirlenmek —–> batmak
kirletmek —–> batırmak, becermek, lekelemek, pislemek
kirli —–> bulaşık, murdar, pasaklı, pis
kirli kartopu —–> kuyruklu yıldız
kirlilik —–> pislik
kirmen —–> iğ
kirşan —–> pudra
kişi —–> can, er, erkek, eş, insan, isim, koca, nefer, nüfus, şahıs, şahsiyet, zat
kişiler —–> zevat
kişileştirme —–> teşhis
kişilik —–> benlik, şahsiyet
kişioğlu —–> insan, insanoğlu
kişisel —–> şahsi
kişiselleştirmek —–> bağlamak
kişizade —–> soylu
kişmiri —–> çekici, esmer
kit —–> macun
kitabe —–> yazıt
kitabevi —–> kütüphane
kitabiyat —–> kaynakça
kitap —–> eser, yapıt
kitapça —–> broşür
kitapçık —–> risale
kitaplık —–> kütüphane
kitapsız —–> zalim
kitle —–> kütle, yığın
kıç —–> ayak, bacak, dip, küfe
kıçkırmak —–> ekşimek
kıfıllamak —–> kilitlemek
kıkırdak —–> kıkırdak
kıkırdamak —–> ölmek
kıl kuyruk —–> çelimsiz, zayıf, züğürt
kıl payı —–> neredeyse
kılavuz —–> mürşit, öncü, rehber
kılavuz gemisi —–> kılavuz
kılavuz kaptan —–> kılavuz
kılavuzluk —–> delalet
kılbaz —–> dalkavuk
kılçıklı —–> çapraşık, karışık
kılgılı —–> kullanışlı, uygulamalı
kılgısal —–> uygulamalı
kılıbık —–> avratağız
kılıç —–> tığ
kılıf —–> gömlek
kılık —–> eşkal
kılıklamak —–> oyalamak
kılıklı —–> güzel, temiz
kılıksız —–> süfli
kılkapan —–> kehribar
kılkoparan —–> kehribar
kılmak —–> etmek, yapmak
kılsız —–> kelek
kılükal —–> dedikodu, söylenti
kımıldamak —–> debelenmek, deprenmek, kımıldanmak, kıpırdamak, oynamak, sallanmak
kımıldamayan —–> sakin
kımıldanmak —–> deprenmek, kımıldamak
kımıldatma —–> tahrik
kımıldayan —–> oynak
kınamak —–> ayıplamak
kınnap —–> sicim
kıpır kıpır —–> hamarat
kıpırdak —–> canlı
kıpırdamak —–> kımıldamak
kıpırdanmak —–> kıpırdamak
kıpkızıl —–> aşırı, koyu
kıpmak —–> kırpmak
kıpramak —–> kıpırdamak
kır —–> beyaz, çal
kır —–> sahra
kır —–> yazı
kır sakız olmak —–> sırnaşmak
kır vermek —–> kırıtmak
kıraat —–> okuma
kıraat etmek —–> okumak
kıraathane —–> kahve
kırağı —–> jale
kırak —–> kıyı
kıran —–> afet, bayır, çevre, kenar, kıyı, tepe, uç
kırat —–> değer, düzey, nitelik, seviye
kıray —–> asi, delikanlı, genç
kırba —–> matara
kırcı —–> dolu
kırçıllanmak —–> ağarmak
kırgavul —–> sülün
kırgın —–> incik, incimiş, katliam
kırıcı —–> acı, ağır, keskin
kırıcı olmak —–> sertleşmek
kırık —–> kırıntı, melez, üzgün
kırık dökük —–> çürük, değersiz, eski
kırıklamak —–> ufalamak
kırılan —–> alıngan
kırılmak —–> alınmak, azalmak, darılmak, gücenmek, içerlemek, incimek, incinmek, sınmak, yatışmak
kırım —–> katliam
kırınmak —–> oynamak
kırıntı —–> kırık
kırışmak —–> öldürmek, paylaşmak, yok etmek
kırıştırmak —–> oynaşmak
kırıtma —–> cilve, işve
kırıtmak —–> gamze etmek, kır vermek, naz etmek
kırkmak —–> kırpmak
kırma —–> melez
kırmak —–> delmek, haklamak, incitmek, kaçmak, sındırmak, uzaklaşmak, yaralamak, yok etmek
kırmızı —–> al, kızıl
kırmızılaşmak —–> kızarmak
kırnak —–> cariye, çevik, güzel, titiz
kırpıntı —–> kesinti
kırpma —–> makas
kırpmak —–> kesmek, kırkmak
kırtasiyecilik —–> bürokrasi
kısa —–> kesik
kısaboy —–> bodur
kısaca —–> hülasa, kısa
kısacası —–> hasılı, velhasıl
kısaltarak —–> kısa
kısaltım —–> taksir
kısaltma —–> taksir
kısaltmak —–> almak, budamak, kasmak, özetlemek
kısık —–> ağır
kısım —–> bölüm, fasıl, hizip, kesim, kol
kısır —–> çorak, yararsız, yoz
kışır —–> kabuk
kısıtlamak —–> mahdutlaştırmak, sınırlamak
kısıtlanmış —–> kısıtlı
kısıtlı —–> mahdut
kıskançlık —–> haset
kıskançlık etmek —–> kıskanmak
kıskanmak —–> imrenmek
kıskı —–> kama, takoz
kışkırtma —–> tahrik
kışkırtmak —–> fitnekarlık etmek, körüklemek, tahrik etmek
kıskıvrak —–> berk, muhkem
kısma —–> kısıntı, taksir
kısmak —–> azaltmak, büzmek, ezmek
kısmet —–> kader, nasip, şans, talih
kısmık —–> cimri
kıssa —–> hikaye, veciz
kıssalar —–> kısas
kıstak —–> dil
kıstas —–> miyar, ölçüt
kıstırmak —–> kapmak
kıta —–> parça, tane
kıtal —–> savaş
kıtipiyoz —–> bayağı, değersiz, kötü
kıtır —–> yalan
kıtlamak —–> incitmek, ısırmak
kıtlık —–> kesat
kıvanç —–> güvenç, iftihar, övünç, sevinç
kıvançla —–> memnuniyetle
kıvançlanmak —–> övünmek
kıvançlı —–> memnun, mutlu
kıvanma —–> iftihar
kıvılcım —–> alev
kıvırcık —–> cingelek
kıvırcık koyun —–> kıvırcık
kıvırcık marul —–> kıvırcık
kıvırmak —–> burmak, bükmek, sapmak
kıvracık —–> hamarat
kıvrak —–> aceleci, canlı, güzel, şık, yakışıklı
kıvrantı —–> sıkıntı
kıvrılmak —–> dönmek, katlanmak, kırılmak, sapmak
kıvrım —–> ayrım, büklüm, dönemeç, lüle
kıvrıntı —–> dönemeç, kıvrım
kıya —–> cinayet
kıyacı —–> cani
kıyafet —–> giyim, giysi
kıyak —–> gaddar, mükemmel, zalim
kıyam etmek —–> ayaklanmak, başkaldırmak
kıyamet —–> afet
kıyamet günü —–> kıyamet
kıyas —–> karşılaştırma, mukayese
kıyasıya —–> korkunç, müthiş
kıyasla —–> nazaran
kıyaslama —–> mukayese
kıyaslamak —–> karşılaşdırmak, karşılaştırmak, mukayese etmek
kıygı —–> haksızlık, zulüm
kıygın —–> mağdur
kıygınlık —–> mağduriyet
kıyı —–> kenar, kırak, sahil, yaka
kıyıcı —–> gaddar
kıyık —–> çuvaldız
kıyın —–> zulüm
kıymak —–> zulmetmek
kıymet —–> değer, kadir, not, paha
kıymetiharbiye —–> değer, önem
kıymetlendirmek —–> değerlendirmek
kıymetli —–> değerli
kıymetsiz —–> değersiz
kıymettar —–> değerli
kıytırık —–> basit, bayağı, değersiz
kız kardeş —–> bacı
kızamık —–> kızılca
kızanak —–> domates
kızarmış —–> kebap
kızdırma —–> ateş
kızdırmak —–> ısıtmak
kızgın —–> bozuk, hırslı, sert
kızgınlık —–> gazap, hiddet, hırs, hışım, öfke
kızıl —–> al, altın, kırmızı, kızılca
kızılca —–> kızamık, kızıl
kızılgül —–> gül
kızılkuş —–> doğan
kızıllık —–> düzgün, pudra
kızışık —–> kızgın
kızışmak —–> artmak, hızlanmak
kızıştırmak —–> körüklemek, pompalamak
kızmak —–> asabileşmek, gazaplanmak, hiddetlenmek, öfkelenmek, sinirlenmek
kızoğlan —–> bakire
kızoğlankız —–> bakire
klakson —–> korna
klan —–> boy
klas —–> sınıf
klasik —–> alışılmış
klasman —–> küme, tasnif
klik —–> hizip
klon —–> kopya
koca —–> adam, ağa, bey, büyük, efendi, er, erkek, eş, geniş, ihtiyar, iri, kişi, kocaman, moruk, pir, ulu, yaşlı, yüksek, zevç
kocabaş —–> büyükbaş
kocabaşı —–> muhtar
koçak —–> cömert, yürekli
kocakarı —–> anne
koçaklama —–> savaş
kocalar evi —–> huzurevi
kocalmak —–> kocamak, yaşlanmak
kocamak —–> ihtiyarlamak, yaşlanmak
kocaman —–> büyük, hantal, iri, koca
koçan —–> özek
kocaoğlan —–> ayı
köçek —–> rakkas, rakkase
koçmak —–> kucaklamak
koçu —–> kabadayı
kod —–> harf
kodak —–> aile
kodaman —–> büyük
kodes —–> cezaevi
kof —–> içi boş, mazmunsuz
kofa —–> saz
kofluk —–> ahmaklık, bilgisizlik, güçsüzlük
koğuş —–> kovuk
köhne —–> çağ dışı, kart
köhneleşmek —–> küflenmek
kohum —–> akraba, hısım
kohumbazlık —–> iltimas
kohumbazlık etmek —–> kayırmak
kök —–> asıl, cins, dip, esas, havuç, kaynak, köken, nesep, sap, şişman, temel, üs
kök salmış —–> oturmuş
kökelen —–> semiz
kökelmek —–> şişmanlamak
köken —–> asıl, kök, menşe, soy
kökeninden —–> esasen
kökenli —–> asıllı
kökertmek —–> köklemek
koklamak —–> kokmak
koklaşmak —–> kokuşmak
köklemek —–> ayarlamak
köklenme —–> ayar
kökler —–> usul
kökleşme —–> teessüs
kökleşmek —–> oturmak
köklü —–> kökten
kokmak —–> koklamak, kokuşmak
kokmuş —–> değersiz, miskin, tembel
kokoroz —–> mısır
kokoz —–> züğürt
kökten —–> temelden
kökten sürme —–> soylu
kokteyl —–> karışım
koku —–> belirti, işaret, ıtır
koku alma organı —–> burun
kökünü kesme —–> imha
kokuşma —–> tefessüh
kokuşmak —–> kokmak
kol —–> bölüm, branş, dal, destek, dizi, düzen, grup, kanat, karakol, kısım, şube, tutacak
kolay —–> asan, basit, hafif
kolayca —–> kolay
kolaylık —–> kolay
kolaylıkla —–> çabucak, rahat
kolcu —–> muhafız
köle —–> bende, esir, kul
kolektif —–> ortaklaşa
kölelik —–> esaret
kolera —–> veba
kollamak —–> gözetmek, gözlemek, himaye etmek, korumak
kollayan —–> muhafız
kolon —–> sütun
koloni —–> sömürge
kolpo —–> dalavere
koltuk —–> destek, makam, sandalye
koltuklamak —–> pohpohlamak
kolye —–> boyunbağı
kom —–> çiftlik
kombinasyon —–> tertip
kombine —–> toplu
kombinezon —–> gömlek
komedi —–> güldürü
komedya —–> komedi
kömek —–> muzaheret, torpil, yardım
kömek etmek —–> desteklemek
kömekçi —–> yamak
komik —–> gülünç, mezeli
komisyoncu —–> simsar
kompetan —–> uzman
komple —–> dolu, mükemmel, tam, tamamen
kompleks —–> karışık, karmaşık, mürekkep
komplike —–> karmaşık
komplo —–> düzen, kasıt, suikast, tertip, tuzak
kompozit —–> karma
kompozitör —–> bestekar
komprime —–> hap
kompüter —–> bilgisayar
komşu —–> bitişik
komünikasyon —–> alaka, iletişim, rabıta, ünsiyet
komünist —–> kızıl
kömüş —–> manda
komut —–> emir
komut vermek —–> emir vermek
komutan —–> bey
komütatör —–> anahtar
konak —–> menzil, merhale, misafir
konakçı —–> konak, mihmanhane, otel
konaklamak —–> dincelmek, gecelemek, inmek, kalmak
konar göçer —–> göçeri
köndelen —–> yanlama
kondisyon —–> durum, şart
kondu —–> gecekondu
kondüktör —–> beletçi
konferans —–> konuşma
konferansçı —–> hatip
konfirme etmek —–> onaylamak
konfor —–> rahatlık
kongre —–> kurultay
konkre —–> somut
konkur —–> yarış, yarışma
konmak —–> kalmak, konulmak, koyulmak, salınmak
konsantre —–> yoğun
konsantre olmak —–> yoğunlaşmak
konsept —–> düzen, görüş, kavram, tarz
konservatör —–> tutucu
konsey —–> kurul, şura
konson —–> ünsüz
konsonant —–> ünsüz
konstitüsyon —–> anayasa
konstrüksiyon —–> yapı
konsulto —–> konsültasyon
kont —–> derebeyi
kontak —–> bağlantı, ilgi, temas
kontak lens —–> lens
kontekst —–> çevre
kontra —–> aksi, karşı, karşıt
kontrast —–> karşıt, tezat
kontrat —–> bağlaşma, mukavele, sözleşme
kontrol —–> denetçi, denetim, muayene, nezaret, yoklama
kontrol etmek —–> denetlemek, ölçmek
kontrolcü —–> denetçi
kontrolör —–> denetçi, kontrol
konu —–> bahis, husus, iş, laf, mevzu, sayfa, sermaye
konu olmak —–> geçmek
konuk —–> mesken, misafir
konuk olmak —–> konmak
konukçu —–> mihmandar
konukevi —–> misafirhane
konuksever —–> misafirperver
konulmak —–> konmak
konum —–> durum, vaziyet, yer
konuş —–> konum
konuşamayan —–> dilsiz
konuşkan —–> danışkan
konuşma —–> görüşme, konferans, laf, musahabe, müzakere, nutuk, sanat, sohbet
konuşmacı —–> hatip
konuşmak —–> bahsetmek, danışmak
konuşmama —–> sükut
konusunda —–> dair
konut —–> ev, hane, ikametgah, menzil, mesken, yurt
konvansiyon —–> anlaşma
konvoy —–> kafile
koordinasyon —–> alakalandırılma, alakalandırma
koparmak —–> almak, kapmak
kopça —–> çapraz
köpek —–> it
kopmak —–> çıkmak, kurtulmak
kopuk —–> serseri
köpürme —–> feveran
köpürmek —–> sinirlenmek
kopya —–> nüsha, suret, yüz
köpyak —–> ehram, piramit
kor —–> dert, sıkıntı, üzüntü
kör —–> ama, görme engelli, kötü
kör körane —–> gözü kapalı
kör sıçan —–> köstebek
koridor —–> aralık, dehliz, gezinti
korkak —–> ödlek
korkakça —–> korkak
korkmadan —–> pervasız
korkmak —–> utanmak, ürpermek, yılmak
korkmama —–> yürek
korku —–> çekinmek, endişe, tehlike, vahşet
korkulmak —–> korkmak
korkulu —–> ağır, kritik, netameli, tehlikeli, vahim
korkunç —–> güçlü, müthiş
korkusuz —–> pervasız, yürekli
korkusuzluk —–> yürek
korkutan —–> korkulu
körlemeden —–> bilmeden
korluk —–> mangal
körlük —–> frengi
korna —–> sinyal
korna çalmak —–> sinyal vermek
korner —–> köşe
körpe —–> genç, güzel, hoş
korse —–> lastik
korte —–> flört
kortej —–> alay, maiyet
korteks —–> kabuk
koru —–> meşecik
korucu —–> meşebeyi
körüklemek —–> kışkırtmak, pompalamak, tahrik etmek
koruma —–> himaye, muhafaza, müdafaa
korumacılık —–> himayecilik
korumak —–> bakmak, beklemek, esirgemek, gözetmek, gözlemek, himaye etmek, kollamak, müdafaa etmek, sakınmak, saklamak, savunmak
korunan —–> mahfuz
koruncak —–> mahfaza
korunmak —–> sakınmak, sığınmak
korunmuş —–> mahfuz
korunum —–> muhafaza
koruyan —–> hafız
koruyucu —–> hami, kalkan, muhafız
koruyuculuk —–> himaye
koşa —–> çift, eş, ikiz
koşam —–> avuç
köşe —–> bucak, çene, ibik, künç
köşe yazısı —–> fıkra
kösele —–> gön
kösele suratlı —–> utanmaz
köşk —–> kulübe
koskoca —–> muazzam
koskocaman —–> büyük, geniş, muazzam
koşma —–> ek
koşmak —–> eklemek, izlemek, kaçmak, kovalamak, yüğürmek
kösnü —–> şehvet
kösnümek —–> kızmak
kostak —–> kabadayı, kibar, yakışıklı, yiğit, yürekli, zarif
köstek —–> bukağı, cidar, engel
kösteklemek —–> bukağılamak, engellemek
koşturmak —–> çabalamak, uğraşmak
koşu —–> koşun
koşuk —–> koşma, şiir, türkü
koşul —–> şart
koşullar —–> şerait
koşulma —–> iltihak
koşum takımı —–> koşum
koşun —–> koşu, ordu, saf, yarış
koşuntu —–> tayfa
koşuşturmak —–> koşmak
koşut —–> paralel
kota —–> had, norma
kotarmak —–> boşaltmak, hazırlamak
kötek —–> baston, dayak, sopa
kotlamak —–> şifrelemek
kotlet —–> pirzola
kötü —–> acı, aşağı, aşırı, berbat, çok, döküntü, duman, fena, ibret, kaba, kaput, kara, kör, melun, nadan, nahoş, pis, sıfır, şer, tehlikeli, yaman, yaş
kötüleme —–> gıybet, jurnal
kötülemek —–> gammazlamak, kesmek, pislemek, yamanlamak
kötülük —–> şer
kötümser —–> bedbin, bozuk, karamsar, pesimist
kotur —–> uyuz
kötürüm —–> oturak
kov —–> gıybet
kovalamak —–> izlemek, koşmak, kovmak, takip etmek
kovan —–> arı peteği, arı teknesi, yayık
kovcu —–> gammaz
kovculuklar —–> tezvirat
kovlamak —–> gammazlamak, kötülemek
kovmak —–> atmak, defetmek, gözetmek, kovalamak, savmak, sepetlemek, süpürmek
kovuk —–> koğuş, oyuk
kovuşturma —–> istintak, takibat, takip
kovuşturmak —–> takip etmek
kovuşturulma —–> takip
köy —–> kent
köy muhtarı —–> muhtar
köy yeri —–> köy
koyak —–> vadi
köydeş —–> köylü
koygun —–> acıklı, dokunaklı
köylü —–> kaba, kentçi, kentli
köylük yer —–> köy
koymak —–> almak, atmak, ayırmak, bırakmak, çekmek, dokunmak, eklemek, etkilemek, katmak, salmak, terk etmek, vazetmek, vurmak, yakınmak
koyu —–> derin, katı, tok, yoğun
koyulaşmak —–> koyulmak
koyulaştırma —–> teksif
koyulmak —–> başlamak, çıkmak, girişmek, konmak
koyun —–> kucak
koyun bakışlı —–> budala, şaşkın
koyun dede —–> aptal
koyuntu —–> keder, sıkıntı, üzüntü
koyuverme —–> mola
koyuvermek —–> koymak, salmak
koz —–> ceviz
koza —–> barama, kozalak
kozak —–> kozalak
kozalak —–> koza, şiş
kozmos —–> evren
kredi —–> borç, güven, itibar, para, saygınlık
kredili —–> güvenilir, itibarlı
kredisiz —–> itibarsız
kristal —–> billur
kriter —–> ölçüt
kritik —–> ciddi, eleştiri, korkulu, nazik
kritik etmek —–> araştırmak, eleştirmek, incelemek
kriz —–> buhran, bunalım
kubat —–> kaba
kucak —–> iç, koyun, ocak, ortam
kucaklamak —–> kuşatmak, sarılmak, sarmak
küçe —–> sokak
küçük —–> bayağı, değersiz, enik, ıvır zıvır, ufak
küçük abdest —–> idrar
küçük bacı —–> kardeş
küçük çay —–> dere
küçük dil —–> dilcek
küçük kardeş —–> kardeş
küçülmek —–> daralmak, ufalmak
küçümencik —–> küçücük, küçük
küçümseme —–> alay
kuda —–> dünür
kudret —–> güç, iktidar, ker, yetenek
kudret hamamı —–> ılıca
kudretli —–> güçlü, kadir, üstün
kudretten —–> yaradılıştan
kudurganlık —–> azgınlık
kudurmak —–> öfkelenmek
kuduruk —–> saldırgan
kuduz olmak —–> kudurmak
küf —–> pas
küf atmak —–> küflenmek
küfe —–> kıç
küflenmek —–> küf atmak
küflü —–> köhne
küfretmek —–> okumak, sıvamak, sövmek
küfür —–> kalay, sövüş
küfürbaz —–> sövüşçül
kuhi —–> ıssız
kukla —–> gelin
kükremek —–> aslan, bağırmak, deniz, şahlanmak, taşmak
kükürt —–> kibrit
kul —–> bende, köle
kül —–> bütün, tüm
kül etmek —–> kavurmak, yakmak
kül rengi —–> gri
külah —–> hile, kalpak, oyun, papak
kulaklı —–> kazan
küldöken —–> eş, kadın
kuldur —–> çapulcu, eşkıya, harami, haydut, şaki
kuldur destesi —–> çete, şebeke
kuldurbaşı —–> elebaşı
külfet —–> sıkıntı
külhanbeyi —–> başıboş, kabadayı, serseri
külhani —–> kabadayı, serseri
kullanılır olmak —–> yaramak, yerleşmek
kullanılmamak —–> ölmek
kullanılmamış —–> sıfır
kullanımda olmak —–> geçmek
kullanıvermek —–> kullanmak
kullanmak —–> almak, değerlendirmek, dökmek, giymek, harcamak, içmek, istismar etmek, işletmek, sarf etmek, sömürmek, takmak, tutmak, yönetmek
küllenmek —–> unutulmak, yadırgamak
külliyen —–> tamamen, tamamıyla
külliyet —–> bolluk, çokluk
kulluk —–> karakol
küllük —–> tabla
kullukçu —–> uşak
külot —–> don
kulp —–> bahane
kült —–> din
külte —–> demet, külçe
kültür —–> ekin, irfan, medeniyet, tarım
kültürel —–> medeni
kültürfizik —–> jimnastik
kültürlü —–> aydın
kültürsüz —–> ilkel
kulübe —–> köşk
külünk —–> çapa, kazma
kulüp —–> pakt
külüstür —–> eski
kuma —–> eş, günü, ortak
kumanda etmek —–> yönetmek
kumandan —–> komutan
kumanya —–> azık
kumar —–> oyun
kumarbaz —–> üçkağıtçı
kumarcı —–> kumarbaz
kumarhane —–> dükkan
kumbara —–> gülle
kumbaşı —–> kumsal
kümbet —–> kubbe
küme —–> grup, kütle, öbek, takım, tomar, topa, yığın
kümelemek —–> yığmak
kümelenmek —–> topalaşmak, yığılmak
kümes —–> in
kumkuma —–> çömlek
kumlu —–> kumsal
kumluk —–> çöl, kumsal
kumpas —–> düzen, hile
kumpir —–> patates
kumsal —–> plaj, sahil
künç —–> köşe
kundak —–> dipçik, fesat, fitne
kundaklamak —–> aldatmak
künde —–> düzen, hile, köstek, oyun, tuzak
künh —–> kök, öz
küp —–> sarhoş
küp şeker —–> kesme şeker
kupa —–> yürek
küpe —–> sırga
küplü —–> ayyaş
kupür —–> kesik
kur —–> düzey
kurada —–> cılız
kural —–> kaide, nizam
kural dışı —–> müstesna
kuram —–> nazariye
kuramsal —–> nazari
kurander —–> cereyan
kuraştırma —–> kurgu
kurbağa adam —–> dalgıç
kurcalamak —–> deşmek, eşelemek, karıştırmak
küre —–> dünya, yeryüzü
küre kuşağı —–> kuşak
kürecik —–> bilye
küreken —–> damat, enişte, güvey
kürevi —–> toparlak
kurgan —–> höyük
kurgu —–> anahtar, çatı, kuraştırma, montaj, spekülasyon
kürk —–> gocuk
kurma —–> inşa
kurmak —–> düşünmek, hazırlamak, sağlamak, tasarlamak, yapmak
kurnaz —–> açıkgöz, cambaz, çakal, kurt, uyanık
kurs —–> çörek
kursak —–> boğaz
kürsü —–> bölüm, sandalye
kurşun —–> gülle, mermi
kurşunlamak —–> güllelemek, vurmak
kurt —–> canavar, kurnaz
kürtaj —–> uşak saldırma, uşak salma
kurtarıcı —–> halaskar
kurtarmak —–> bitmek, halas etmek, idare etmek, tüketmek
kurtluca —–> meşecik
kurtulma —–> firar
kurtulmak —–> boşanmak, geçiştirmek, halas olmak, kaymak, kopmak
kurtulmalık —–> fidye
kurtuluş —–> halas, selamet
kürtün —–> palan
kuru —–> çelimsiz, çıplak, iskelet, sıska, zayıf
kürü —–> havyar
kurul —–> heyet, konsey
kurulaşmak —–> yozlaşmak
kurulma —–> teşekkül
kurulmak —–> böbürlenmek, yerleşmek
kurulu —–> oturmuş
kuruluş —–> bünye, idare, kurum, müessese, tesis, teşkilat, üretim, yapı
kuruluşlar bütünü —–> kompleks
kurum —–> cemiyyet, çalım, gösteriş, gurur, is, kasıntı, kuruluş, müessese, tekebbür
kurumak —–> sertleşmek, zayıflamak
kurumlu —–> mağrur
kurun —–> çağ
kuruntu —–> evham, fikir, kuşku, şüphe, vehim, vesvese
kurup takma —–> montaj
kurusıkı —–> blöf, korku
kurutmak —–> yok etmek
kuruyasıca —–> kötü
küs —–> dargın
kuş beyinli —–> aptal
küşade —–> açık
kuşak —–> göbek, jenerasyon, nesil
kuşanmak —–> takmak
küşat —–> açma
kuşatan —–> sapan
kuşatma —–> abluka, ihata, muhasara
kuşatmak —–> çevirmek, ihata etmek, kaplamak, kucaklamak, muhasara etmek, sarmak
küşayiş —–> açıklık
küseğen —–> çıtkırıldım
kuşku —–> endişe, evham, kuruntu, narahatlık, şüphe
kuşkulanmak —–> huylanmak, pirelenmek, şüphelenmek
küskün —–> dargın
kuskunsuz —–> derbeder, perişan
kuşkusuz —–> elbette, malum, şüphesiz, zahir
kusmak —–> boşaltmak, reddetmek
küsmek —–> darılmak
küsmüş —–> küs
küstahça —–> küstah
küşüm —–> kaygı, kuşku
küşümlenmek —–> kaygılanmak, kuşkulanmak
kusur —–> arıza, ayıp, hata, kabahat, noksan, özür, pürüz, şaibe
kusurlar —–> taksirat
kusurlu —–> eksik, yarım yamalak
kusursuz —–> düzgün, harika, mükemmel, tam
kut —–> bereket, mutluluk
kutlama —–> tebrik
kutlamak —–> kutlulamak, tebrik etmek
kütle —–> cemaat, küme, yığın
kutlu —–> hoşbaht, mübarek
kutlulamak —–> kutlamak
kutsal —–> mukaddes, mübarek
kutsallaştırmak —–> kutsamak
kutsama —–> takdis
kutsi —–> kutsal
kutsuz —–> kötü, zavallı
kütük demir —–> kütük
Kutup Yıldızı —–> Demir Kazık
kutur —–> çap
kuvertür —–> örtü
kuvve —–> düşünce, niyet
kuvvet —–> bilek, cebir, fer, güç, hal, ker, mecal, nüfuz, şiddet, takat, zor
kuvvetlendirme —–> takviye
kuvvetleştirme —–> tekit
kuvvetli —–> demir, güçlü, keskin, saygın, üstelik, üstün
kuvvetlice —–> kuvvetli
kuvvetsizlik —–> güçsüzlük
kuyruklu —–> akrep
kuytu —–> halvet, siper, tenha
kuyu anası —–> öcü, umacı
kuyumcu —–> zerger
kuzey —–> şimal, yıldız
kuzguni —–> kara
kuzuluk —–> ağıl
lacerem —–> elbette
laçın —–> laçın
laçka —–> harap
laçkalaşmak —–> bozulmak
laf —–> bahis, dedikodu, konu, konuşma, lakırtı, mevzu, söz
laf anlamaz —–> kaba
laf cambazlığı —–> demagoji
lafazan —–> geveze
lafçı —–> geveze
lafız —–> kelime, söz
laflamak —–> konuşmak
lağ —–> alay
lağa koymak —–> eğlenmek
lagar —–> çelimsiz, zayıf
lağım —–> kanalizasyon
lağım döşemi —–> kanalizasyon
lağlağıcı —–> şaklaban
lağvetmek —–> feshetmek, ilga, kaldırmak
lahana —–> kelem
lahana sarması —–> sarma
lahika —–> ek
lahut —–> kutsal
lahza —–> an, göz kırpımı
lahzada —–> çabucak
lain —–> melun
lakap —–> müstear
lakayıt —–> hoyrat, ihmalkar, vurdum duymaz
lakayıtlık —–> ihmal
lakin —–> ama, fakat
lakırdı —–> söz
lakırtı —–> dedikodu, ıvır zıvır, laf, söz
lakırtı ebesi —–> geveze
lakırtı etmek —–> konuşmak
lakırtı kavafı —–> geveze
lakırtıcı —–> geveze, konuşkan
lakonik —–> veciz
lal —–> dilsiz
lala —–> daye
lale —–> gelincik
lalettayin —–> gelişigüzel, rastgele, sıradan
lalüebkem —–> dilsiz
lama —–> deve
lamba —–> çıra
lamba karpuzu —–> karpuz
lambacık —–> ampul
lanet —–> beddua
lanet etmek —–> lanetlemek
lanetleme —–> telin
lanetli —–> melun
lanse etmek —–> meşhur etmek, tariflemek
larp —–> ansızın
larpadak —–> ansızın
laşe —–> leş
laso —–> kement
lastik —–> korse
latif —–> leziz
latifçe —–> hoş, latif
latife —–> fıkra, şaka
latilokum —–> lokum
lavabo —–> ayakyolu, hela, musluk, tuvalet, yüznumara
lavta —–> ebe
layemut —–> ölümsüz
layiha —–> proje, tasarı
layık —–> müstahak, şayan
layık bilmek —–> tenezzül etmek
layık görmek —–> tenezzül etmek
lazım —–> geçişsiz, gerek, gerekli, lüzumlu
lazım olmak —–> gerekmek
lazıme —–> gerekçe
lazımlık —–> ördek
lazut —–> mısır
leçek —–> başörtüsü
legal —–> yasal
leğen —–> havsala
lehim yapmak —–> lehimlemek
lehimlemek —–> lehim yapmak
lehtar —–> taraftar
leke —–> kara, karaltı, kir, pis, şaibe
lekelenmek —–> kirlenmek
lekeli humma —–> tifüs
lektör —–> okutman
lenger —–> çapa
lengimek —–> tavsamak
lengitmek —–> savsaklamak
lengüistik —–> dil bilimi
lenk —–> mıymıntı
lens —–> mercek
lento —–> boyunduruk
leopar —–> böbür, pars
lep —–> dudak, kenar
lepirci —–> izci
lerze —–> titreme
leşker —–> asker, ordu
letafet —–> incelik, letafet, yumuşaklık
levber —–> çapa
levent —–> uzun
levha —–> kara tahta, resim
leylaç —–> üçkağıtçı
leyli —–> yatılı
leziz —–> güzel, hoş, latif, zevkli
lezzet —–> haz, tat, zevk
lezzet almak —–> hazzetmek
lezzetli —–> leziz
libas —–> giysi
lider —–> önder, reis, şef
liet —–> şarkı
lif —–> tel
lig —–> küme
likidasyon —–> tasfiye
likit —–> nakit, sıvı
limanlamak —–> sakinleşmek, yatışmak
lime —–> parça
lime lime —–> cırık cındır, parça parça
limit —–> sınır, son had
limonluk —–> merdiven
linet —–> ishal
linolyum —–> muşamba
lira —–> teklik
liralık —–> lira
lisan —–> dil
lisaniyat —–> dil bilimi
lisans —–> ali tahsil
lisans belgesi —–> diploma, şahadetname
lise —–> idadi
liste —–> cetvel, siyahe
literatür —–> edebiyat, kaynak
liva —–> sancak
liyakat —–> kifayet, uygunluk
loda —–> demet, küme, yığın
lodos —–> güney
lodosluk —–> güney
lojik —–> mantık, mantıklı
lojman —–> devlet evi
loka —–> çalım, gurur
lokal —–> yerel
lokalanmak —–> böbürlenmek, övünmek
lokalize etmek —–> sınırlamak
lokalık —–> fiyaka
lokanta —–> aşçı, aşhane, restoran
lokma —–> yemek
lokma tatlısı —–> lokma
lot —–> tutam
lügat —–> kelime, söz, sözcük, sözlük
lüks —–> aşırı, fazla, gösteriş, gösterişli, şatafat
lüle —–> kıvrım, namlu
lünet —–> gözlük
lup —–> büyüteç
lütfetmek —–> bağışlamak, söylemek, vermek
lütfeylemek —–> lütfetmek
lütuf —–> ihsan, nimet, yardım
lütufkar —–> kibar
lüzuci —–> yapışkan
lüzum —–> gerek, hacet, icap
lüzumlu —–> gerek, gerekli, lazım
lüzumsuz —–> gereksiz
maaile —–> ailevi
maalmemnuniye —–> memnuniyetle
maarif —–> öğrenim
maaş —–> aylık
maatteessüf —–> maalesef
mabat —–> kıç
mabet —–> tapınak
mabeyin —–> ara
mabude —–> sevgili, tanrıça
macera —–> serüven
maceracı —–> maceraperest
maceralı —–> karmaşık
macerasız —–> basit, sıradan
macun —–> mala
madara —–> kötü
madde —–> husus, öz, şey
maddesel —–> maddi
madem —–> mademki
mademki —–> madem
maden —–> esrar, metal, mineral, mızrap, uyuşturucu
maden suyu —–> mineral suyu
mader —–> ana, anne
madik —–> dolap, hile
madun —–> alt
mafevk —–> üst, yukarı
mafsal —–> boğum, eklem, oynak
mağara —–> in
mağaza —–> dükkan, salon
mağduriyet —–> adaletsizlik, haksızlık
mağdurluk —–> mağduriyet
mağfiret —–> bağışlama
mağlubiyet —–> yenilgi
mağlup —–> yenik
mağlup etmek —–> bozmak, sındırmak, yenmek
mağrip —–> batı
mağşuş —–> karışık
mahal —–> mevki, mevzi, yer, yöre
mahalle muhtarı —–> muhtar
mahalli —–> yerel
maharetli —–> becerikli, usta
mahariç —–> gider
mahbes —–> cezaevi
mahcup —–> utangaç
mahcup olmak —–> ekşimek, morarmak, şişmek, utanmak
mahcur —–> kısıtlı
mahdudiyetli —–> münhasır
mahdum —–> oğul
mahdut —–> az, basit, dar, kısıtlı
mahdutlaştırma —–> tahdit
mahdutlaştırmak —–> kısıtlamak, sınırlamak
mahfaza —–> mücre, sandıkça
mahfazalı —–> mahfuz
mahfi —–> gizli, saklanmış
mahfilik —–> mahremiyet
mahfuz —–> korunmuş, saklanmış, saklı
mahir —–> becerikli, sanatkar, usta, uzman, yırtıcı
mahirane —–> becerikli
mahiye —–> aylık
mahiyet —–> asıl, esas, nitelik, öz, vasıf
mahkeme kapısı —–> mahkeme
mahkeme kararı —–> hüküm
mahkum —–> hükümlü, mecbur
mahlas —–> tahallüs
mahluk —–> yaratık
mahlul —–> harç
mahlut —–> karışım, katışık
mahmul —–> dolu, yüklem
mahmur —–> uykulu
mahmurlaşmak —–> süzülmek
mahpus —–> hapis, hapishane
mahpushane —–> cezaevi
mahrek —–> yörünge
mahrem —–> gizli, sırdaş
mahremiyet —–> gizlilik, mahfilik
mahrukat —–> yakıt
mahrum —–> yoksun
mahrut —–> koni
mahşer —–> kargaşa
mahşer günü —–> kıyamet
mahsul —–> mamul, ürün, verim, yapıt
mahsuldar —–> verimli
mahsuldarlık —–> randıman, verim
mahsullü —–> velut
mahsus —–> aşikar, belli, has, kasten, münhasır, özel, özellikle, özgü, şakadan
mahsusen —–> özellikle
mahsusi —–> münhasır
mahsustan —–> özellikle
mahveden —–> tüketici
mahvetme —–> kahır
mahvetmek —–> batırmak, heba etmek, kavurmak, yakmak, yemek, yok etmek
mahviyet —–> alçak gönüllülük
mahvolma —–> yıkıntı
mahvolmak —–> yıkılmak, yok olmak
mahzun —–> üzgün
mahzur —–> engel, sakınca
mai —–> mavi
mail —–> eğri
maişet —–> geçim
majör —–> büyük, önemli
makale —–> yazı
makam —–> huzur, kat, koltuk, mesnet, mevki, post, sandalye, terane, yer
makara —–> tel
makas —–> dirsek, kaycı
makaslamak —–> kesmek, yazı
makaslanmak —–> kesilmek
makat —–> kıç
makber —–> kabir, mezar
makbere —–> sanduka
makbul —–> geçerli
makbuz —–> fiş, kabız
makine —–> araba, otomobil
makro —–> büyük, geniş
maksadıyla —–> için
maksat —–> amaç, erek, garaz, gaye, hedef, kasıt, meram, niyet, tasavvur, yol
maksi —–> uzun
maksimal —–> azami, maksimum
maksimum —–> azami
makta —–> kesit
maktu —–> kesik, kesin
makul —–> akıllı, elverişli, mantıklı, uygun
makule —–> çeşit, takım
makus —–> kötü
mal —–> esrar, orospu, varlık
mal olmak —–> çıkmak, gelmek, oturmak, patlamak
mala —–> macun
malaklamak —–> manda
malarya —–> sıtma
malayani —–> saçma
maldar —–> celep
malihülya —–> kara sevda, kuruntu
malik —–> sahip
maliyetli —–> değerli
maliyetsiz —–> değersiz
maltalık —–> avlu
malul —–> şikest
malum —–> belli
malumat —–> bilgi, veri
malumatsız —–> bilgisiz
malzeme —–> materyal
mama —–> abla
mamacı —–> ebe
mamul —–> mahsul, mamulat
mamulat —–> mamul
mamur —–> bayındır
mamure —–> bayındırlık
mana —–> anlam
manalı —–> manidar
manasız —–> anlamsız, boş, yararsız, yersiz
manav —–> göğerti satan, sebzevatçı
manca —–> yiyecek
manda —–> camış
mandal —–> sıkaç
mandepsi —–> oyun, tuzak
maneviyat —–> moral
mangiz —–> para
mangır —–> para
mani —–> engel
mani —–> engel
mani olmak —–> alıkoymak, engellemek, önlemek
mania —–> engel
manidar —–> manalı
manifesto —–> bildiri
manita —–> sevgili
manivela —–> kaldıraç
mankafa —–> aptal
mantar —–> yalan
mantar hastalığı —–> mantar
mantarcı —–> düzenbaz
mantinota —–> metres
mantıki —–> mantıklı
mantıklı —–> makul, mantıki
mantıksal —–> mantıklı
manyak —–> düşkün, müptela
manzara —–> durum, görüntü, görünüm, görünüş
manzum —–> muntazam
manzume —–> şiir
mapus —–> cezaevi, hapishane, mahpus
mapushane —–> cezaevi
maraba —–> çiftçi
maral —–> ren geyiği
marangoz —–> dülger
maraza —–> çekişme, kavga
marazlanmak —–> hasta olmak, hastalanmak
marazlı —–> hasta
marifet —–> bilgi, bilim, hüner
marifetli —–> usta
marj —–> pay
marjinal —–> aykırı
markaj —–> tutma
martaval —–> palavra, yalan
martir —–> şehit
martı —–> gagayı
maruf —–> belli, meşhur
marul —–> kahı
maruza —–> tebliğ
maruzat —–> arz
maşa —–> alet
masal —–> nağıl
maşer —–> toplum
maşeri —–> toplumsal
maşeri —–> toplumsal
masif —–> som
maskara —–> hoş, rimel, sevimli, soytarı
maskaralık —–> rezalet
maskaraya koymak —–> eğlenmek
maske —–> peçe
maskelenmek —–> gizlemek
maslahat —–> istişare, iş, mesele
maslahatçı —–> danışman
masnu —–> düzmece, sahte, uydurma, yapma
masraf —–> gider, harç, sarfiyat
maşrık —–> doğu
masum —–> saf, temiz
masumca —–> temiz
masun —–> korunmuş, saklanmış
mat —–> donuk
mat etmek —–> bozmak
mat kalmak —–> şaşalamak
matbaa —–> basımevi
matbuat —–> basın
matem —–> yas
matematik —–> cebir
materyal —–> malzeme
materyalist —–> maddeci
matine —–> gündüz seansı
matkap —–> burgu
matlaşmak —–> solgunlaşmak
matlup —–> alacak
matrak —–> değnek, gülünç, hoş
mavera —–> öte
mavra —–> palavra
mavracı —–> geveze
maya —–> cevher, damızlık, hamur, tıynet, yatırım
maya koymak —–> yatırım yapmak
mayalanmak —–> ekşimek
mayi —–> sıvı
maymun —–> taklitçi
mayo —–> çimme tumanı
mazarrat —–> zarar
mazbata —–> tutanak
mazbut —–> ahlaklı, düzgün
mazeret —–> bahane, özür
mazeret kağıdı —–> tezkere
mazeretli —–> mazur
mazhakeli —–> mizahi
mazhar olmak —–> arzuya yetişmek, ulaşmak
mazi —–> geçmiş, geri, öten, ötmüş
mazlum —–> çilekeş
mazmun —–> anlam, içerik, kavram, muhteva
mazmunsuz —–> kof
maznun —–> sanık
mazot —–> süt
mazruf —–> içerik
meal —–> anlam, kavram, mefhum, netice, sonuç
mebde —–> baş, başlangıç, ilke, kaynak, kök
mebus —–> milletvekili
mebzul —–> bol, çok
mebzuliyet —–> bolluk, çokluk
mecal —–> derman, dinçlik, güç, kuvvet, takat
mecbur —–> bağlı, düşkün, mahkum, zorunlu
mecbur etmek —–> zorlamak
mecburi —–> zorunlu
mecburiyet —–> zor
meccanen —–> bedava
meccani —–> bedava, parasız
mecelle —–> kitap
meclis —–> divan, iclas, toplantı, yığıncak
mecmu —–> bütün, hep, toplam
mecmua —–> dergi
mecnun —–> çılgın, deli
mecnun olmak —–> çıldırmak, delirmek
mecra —–> yatak
mecruh —–> yaralı
meczup —–> deli, sapık
medahil —–> gelir
medar —–> dayanak, yardımcı
medarımaişet —–> iş
medcezir —–> gelgit
medeni —–> kültürel, uygar
medeni —–> uygar
medenilik —–> uygarlık
medeniyet —–> kültür, uygarlık
medet —–> yardım
medih —–> övgü
medlul —–> anlam
medyun —–> borçlu
mefhum —–> kavram
mefkure —–> ideal, ülkü
mefret —–> büyük, iri, kocaman, muazzam
mefruşat —–> döşeme
mefsuh —–> bozulmuş
meful —–> tümleç
meğer —–> meğerse, oysa, oysaki
meğerse —–> meğer
mehabet —–> heybet
mehabetli —–> büyük, ulu, yüce
mehil —–> mühlet, vade
mehterhane —–> hapishane
mehzur —–> sakınca
mekan —–> belde, ev, uzay, yer, yurt
mekanizma —–> sistem
mekik —–> uzay gemisi
mekir —–> hile
meknuz —–> saklı
mekruh —–> iğrenç
mektep —–> okul
mektep çocuğu —–> acemi, toy
mektepli —–> öğrenci
mektup —–> name, yazı
melahatli —–> şirin
melal —–> dert, hüzün, usanç, üzüntü
melankoli —–> hüzün, kara sevda
melce —–> sığınak
melez —–> hibrit, karışık, katışık, kırık
melik —–> hakan, hükümdar, padişah
melodi —–> beste, ezgi, nağme, şarkı
melul —–> üzgün
melun —–> kötü
memat —–> ölüm
memba —–> kaynak, pınar
meme —–> göğüs
memişhane —–> tuvalet
memleket —–> el, şehir, ülke, yurt
memleketler arası —–> uluslararası
memleketli —–> hemşehri
memluk —–> köle
memnu —–> kadağan, yasak
memnuiyet —–> yasak
memnun —–> mutlu
memnunluk —–> kıvanç
memul etmek —–> beklemek, ummak
memur —–> yükümlü
memurluk —–> memuriyet
menajer —–> yönetici
mendebur —–> iğrenç, pis
menekşe —–> benefşe
menent —–> benzer, eş
menetmek —–> kadağan etmek, yasaklamak
menfaat —–> çıkar, kar, yarar
menfez —–> açma, delik
menfi —–> aksi, olumsuz
menfur —–> iğrenç
meni —–> bel
menkıbe —–> dini hikaye
menkul —–> taşınır
menşe —–> başlangıç, kaynak, köken, sebep
mensur —–> düz yazı
menşur —–> nişancı
menteşe —–> reze
menus —–> alışık
menzil —–> çalım, daire, konak, konut, merhale
mera —–> otlak
merak —–> düşkünlük, heves, kaygı, tasa
merak etmek —–> kaygılanmak
meraklanan —–> mütecessis
meraklanmak —–> kaygılanmak, umursamak
meraklı —–> amatör, araştırıcı, düşkün, enteresan, ilginç, müptela, mütecessis, zevkli
meram —–> amaç, gaye, istek, maksat
merasim —–> tören
merasimsiz —–> sade, yalın
merbut —–> bağlı, ilişik
merbutiyet —–> bağlılık
mercan balığı —–> mercan
mercek —–> lens
merdiven korkuluğu —–> tırabzan
merhaba —–> salameleyküm, selam
merhale —–> aşama, basamak, derece, konak, menzil, safha
merhamet —–> acıma
merhamet etmek —–> acımak
merhametli —–> müsamahakar
merhametsiz —–> acımasız, gavur, kalpsiz, katı
merhametsizce —–> acımasız
merhem —–> çare
merhum —–> rahmetli
merhum olmak —–> ölmek
merhume —–> rahmetli
meri —–> geçerli
meridyen —–> boylam
meridyen düzlemi —–> öğlen
meriyet —–> yürürlük
merkat —–> kabir, mezar
merkep —–> eşek
merkez —–> biçim, göbek, mihrak, odak, özek, tarz
merkezcilik —–> merkeziyetçilik
merkeziyet —–> merkeziyetçilik
mermi —–> gülle, kurşun
mersiye —–> ağıt
mert —–> er, erkek, harbi, yiğit
mertebe —–> aşama, derece, kat, rütbe, safha, san
mes —–> bakır
mesabe —–> değer, derece, rütbe
mesabesinde —–> yerinde
mesafe —–> açıklık, ara, aralık
mesafelik —–> aralık
mesaha —–> yüz ölçümü
mesai —–> emek, iş
mesaj —–> düşünce
meşakkatli —–> güç
meşal —–> meşale
meşale —–> meşal
meşbu —–> dolmuş, dolu
mescit —–> cami
meşe —–> orman
meşebeyi —–> korucu
meşecik —–> koru
mesel —–> atasözü
mesela —–> örneğin, söz gelimi, söz gelişi
mesele —–> iş, maslahat, problem, sıkıntı, sorun
meselen —–> örneğin, söz gelimi
meserret —–> sevinç
meşgul —–> dolu
meşgul etmek —–> oyalamak
meşgul olmak —–> bakmak, otlamak, uğraşmak
meşguliyet —–> uğraş
meşhur —–> maruf, tanınmış, ünlü
meşhur etmek —–> lanse etmek
meşhut suç —–> suçüstü
meşk —–> egzersiz
mesken —–> konuk, konut
meslek —–> çığır, hayat, iş, okul, uğraş
mesleksel —–> mesleki
meslektaş —–> kafadar
mesnet —–> dayak, dayanak, istinat, makam, mevki
meşrep —–> huy, karakter, mizaç, yaradılış
meşru —–> yasal
meşrubat —–> içecek
mest —–> sarhoş
mestur —–> gizli, kapalı, örtülü
mesture —–> gizli, kapalı, örtülü
mesul —–> sorumlu
mesuliyet —–> sorumluluk
mesuliyetli —–> sorumlu
mesut —–> mutlu
meşveret etmek —–> danışmak
met —–> kabarma
meta —–> sermaye
metafor —–> mecaz
metal —–> maden, mühür
metan gazı —–> hava gazı
metanetli —–> dayanıklı, metin
metazori —–> zorla
metelik —–> zırnık
meteliksiz —–> züğürt
meteor —–> gök taşı
meteor taşı —–> gök taşı
meteorit —–> gök taşı
metfen —–> kabir, mezar
methal —–> giriş
methetmek —–> övmek
methiye —–> övgü
metin —–> dayanıklı, dimdik, sağlam
metis —–> melez
metot —–> usul, yol, yöntem
metres —–> oynaş
mevcudiyet —–> varlık
mevcut —–> var
mevcut olmak —–> bulunmak
mevduat —–> emanet, yatırım
mevhibe —–> bağış, ihsan, vergi
mevize —–> öğüt, vaaz
mevki —–> devlet, durum, kat, mahal, makam, mesnet, rütbe, sandalye, yer
mevki tutmak —–> mevzilenmek
mevkuf —–> tutuklu
mevkut —–> periyodik, süreli
mevkute —–> periyodik
mevla —–> efendi, malik, sahip
mevlit —–> doğum
mevlut —–> mevlit
mevsim —–> zaman
mevsimli mevsimsiz —–> gereksiz, yersiz
mevsuk —–> doğru, sağlam
mevt —–> ölüm
mevta —–> ölü
mevzi —–> duruş, mahal, yer
mevzii —–> yerel
mevzilenmek —–> mevki tutmak
mevzu —–> bahis, konu, laf, sadet
mevzun —–> düzgün, ölçülü
mey —–> şarap
meyan —–> ara, orta
meydan —–> alan, ortalık, saha
meydan okumak —–> rest çekmek
meydana gelmek —–> çıkmak
meydana koymak —–> serdetmek
meydanca —–> pist
meydanda —–> açık, aşikar, belli
meydanlık —–> açıklık
meyil —–> eğilim, temayül
meyilli —–> meyyal
meyit —–> ceset
meyletme —–> temayül
meyletmek —–> eğilmek, yeltenmek
meymenet —–> uğur
meyus —–> karamsar, üzgün
meyus etmek —–> üzmek
meyve —–> kar, semere, sonuç, ürün, yemiş
meyyal —–> eğilmiş, meyilli
meyyit —–> ölü
mezar —–> çukur, kabir
mezbaha —–> sallakhane
meze —–> alay, eğlence
mezeli —–> komik
mezhep —–> görüş
mezun olmak —–> çıkmak
mezuniyet —–> bitirme, izin, yetki
mezür —–> ölçü
mide —–> iç, işkembe, karın, yürek
midi —–> orta
midye —–> balıkkulağı
miftah —–> anahtar
miğfer —–> tolga
mihenk taşı —–> mihenk
mihman —–> kalıcı, konuk
mihmanhana —–> otel
mihmanhane —–> konakçı, otel
mihnet —–> sıkıntı
mihrak —–> merkez, odak
mihriban —–> babacan, sevecen
mihver —–> dingil, eksen, önemli
mikap —–> küp
mikro —–> dar
mikroplanmak —–> kirlenmek
miktar —–> doz, nicelik, ölçü, rakam
miktarda —–> kadar
mikyas —–> boyut, ebat, ölçek, ölçü
mil —–> balçık
milimi milimine —–> tam
millet —–> herkes, kavim, ulus
milletlerarası —–> uluslararası
milletvekili —–> mebus, vekil
milli —–> ulusal
milli —–> ulusal
milliyet —–> tabiiyet
milliyetsever —–> milliyetçi
milyon —–> pekmen
mimari —–> mimarlık, yapı
mimarlık —–> mimari
minder —–> döşekçe
mineral —–> maden
mineral suyu —–> maden suyu
minicik —–> küçücük
minimal —–> asgari
minimini —–> küçücük
minimum —–> asgari
minnetdarlık —–> şükran
minnettarlık —–> şükran
minval —–> biçim, tarz, yol
mir —–> amir, baş, bey, emir
miras —–> tereke
mirat —–> ayna
misafir —–> konak, konuk
misafirperver —–> konuksever
misak —–> antlaşma, bağlaşma, sözleşme
misal —–> benzer, örnek
misil —–> benzer, defa, eş, kat, kez, miktar, örnek
misk —–> mis
misket —–> bilye
miskin —–> aciz, zavallı
miskinlik —–> uyuşuk
misli —–> defa, katı
mismar —–> çivi, mıh
misyon —–> amaç, görev
mit —–> efsane
mitos —–> mit
miyar —–> kıstas, ölçü, ölçüt
miyavıldamak —–> miyavlamak
miyavlamak —–> miyavıldamak
mizaç —–> hasiyet, huy, karakter, sağlık, tabiat, yaradılış
mizaçsız —–> rahatsız
mizahi —–> gülmeli, mazhakeli
mizan —–> ölçü, terazi
mıh —–> çivi, mismar, üvendire
mıhça —–> üvendire
mıhlamak —–> çakmak
mıhlı —–> dimdik, sabit
mıhsıçtı —–> cimri
mıntıka —–> bölge
mırıldamak —–> hırlamak
mırıldanmak —–> homurdanmak
mırıltı —–> homurtu
mırlanmak —–> mırıldanmak
mısdak —–> ölçüt
mısır —–> darı
mısır tavuğu —–> hindi
mısır yasemini —–> yasemin
mısra —–> dize
mıymıntı —–> ataletli, lenk
mızıkçı —–> oyunbozan, şıltak, şuluk
mızıldanmak —–> sızıldanmak
mızırdanmak —–> sızıldanmak
mızrap —–> kemik, maden, tezene
möble —–> mobilya
model —–> benzer, biçim, örnek, sistem
modern —–> çağdaş, muasır
modül —–> parça
mola —–> teneffüs
molekül —–> madde
molla —–> hoca, imam
momentum —–> hız
monopol —–> tekel
montaj —–> kurgu
monte —–> montaj
monte etmek —–> kurmak
moral —–> ahlak, maneviyat
morarmak —–> göğermek
morg —–> ölühane
mortlamak —–> ölmek
morto —–> ölü
mortocu —–> imam
moruk —–> baba, ihtiyar, koca
moruklaşmak —–> ihtiyarlamak, yaşlanmak
moskof —–> acımasız, zalim
mosmor olmak —–> bozulmak
mostra —–> göstermelik, örnek
mösyö —–> bay
motif —–> nakış
motto —–> slogan
muaddel —–> değişik
muadele —–> beraberlik, denklem
muaf —–> imtiyazlı, özgür, serbest
muafiyet —–> imtiyaz
muahede —–> antlaşma
muaheze —–> eleştiri
muaheze etmek —–> ayıplamak, kınamak, paylamak
muahharen —–> sonradan
mualecehane —–> muayenehane
mualla —–> yüce, yüksek
muallak —–> asılı
muallel —–> eksik, sakat
muallim —–> hoca, okutman, öğretmen
muallime —–> öğretmen
muamelat —–> işlem
muamele —–> alışveriş, davranış, işlem, yol, yöntem
muamele etmek —–> davranmak
muamma —–> bilmece
muammer olmak —–> yaşamak
muaraza —–> çekişme, kavga
muarefe —–> tanışma
muasır —–> çağdaş, modern
muasır olmayan —–> çağ dışı
muattal —–> boş
muavenet —–> yardım
muavin —–> yardımcı
muayene —–> kontrol, yoklama
muayene etmek —–> araştırmak, incelemek
muayenehane —–> mualecehane
muayyen —–> belli
muayyen etmek —–> belirlemek
muazzam —–> güçlü, önemli
muazzez —–> aziz, sevgili
mübadele etmek —–> değişmek
mübahase etmek —–> bahse girmek, tartışmak
mübalağa —–> abartı
mübalağa etmek —–> abartmak
mübarek —–> kutlu, kutsal, verimli
mübareze —–> çekişme, mücadele
mübayaa etmek —–> satın almak
mübayenet —–> uyuşmazlık
mücadele —–> mübareze, savaş, uğraş
mücadele etmek —–> çatışmak, güreşmek, savaşmak, uğraşmak
mücahede —–> gayret
mücavir —–> komşu
mücella —–> parlak
mücerret —–> bekar, soyut
mücevher —–> cevahir, cevher
mücevherci —–> kuyumcu
mucize —–> olağanüstü, şaşırtıcı
mücre —–> mahfaza
mücrim —–> suçlu
müdafaa —–> savunma
müdafaa etmek —–> korumak, savunmak, tutmak
müdafaaname —–> savunma
müdahale etmek —–> ilişmek, karışmak
müdana —–> minnet
müddeiumumi —–> savcı
müddet —–> süre
müdebbir —–> tedbirli
müdevver —–> yuvarlak
mudil —–> karmaşık
müdür —–> yönetmen
müdürlük —–> müdüriyet
müebbet —–> ömürlük
müeddep —–> edepli, uslu
müellif —–> yazar
müessese —–> kuruluş, kurum
müessir —–> dokunaklı
müessir olmak —–> etkilemek
müessiriyet —–> etkinlik
müeyyide —–> ceza, yaptırım
müezzin —–> ezancı
müfettiş —–> denetçi
müfredat programı —–> ders programı
müfret —–> teklik
müfreze —–> harbi deste
müfrit —–> aşırı, ifratçı
müft —–> bedava, beleş
müfte —–> beleş
müfteri —–> karacı
mugayir —–> aykırı
muğber —–> küskün
muğber olmak —–> gücenmek, küsmek
muğlak —–> çapraşık, karışık
muhabbet —–> sevgi
muhabbet tellalı —–> pezevenk
muhabere —–> haberleşme, iletişim
muhaccer —–> tırabzan
muhaceret —–> göç
muhacir —–> göçmen
muhafaza etmek —–> beklemek, korumak, saklamak
muhafazakar —–> tutucu
muhakeme etmek —–> düşünmek, yargılamak
muhakkak —–> kesinlikle, mutlak, sağlam, şüphesiz
muhalif —–> aykırı, karşı
muhammedi —–> müslüman
muhannet —–> alçak, korkak, namert
muharebe —–> savaş
muharebe etmek —–> savaşmak
muharrir —–> yazar
muhasamat —–> düşmanlık
muhasara —–> abluka, kuşatma
muhasara etmek —–> kuşatmak
muhasaraya almak —–> çevirmek
muhasebeci —–> sayman
muhasip —–> sayman
muhasır —–> kuşatan
muhassasat —–> ödenek
muhatap —–> hemsohbet
muhatap olmak —–> karşılaşmak
muhatara —–> korku, tehlike, zarar, ziyan
muhataralı —–> tehlikeli
muhayyel —–> hayali
muhazara —–> ders
muhbir —–> çuğul, haberci, jurnalci
müheyya —–> hazır
muhik —–> DOĞRU
mühim —–> güncel, önemli
mühimmat —–> cephane
mühimsemek —–> önemsemek
muhip —–> dost
muhit —–> çevre, etraf, hava, ortam, vasat, yöre
muhkem —–> dinç, gürbüz, katı, kıskıvrak, sağlam, tıkız
mühlet —–> mehil, vade
mühlik —–> tehlikeli
muhmel —–> kadife
mührelemek —–> düzeltmek
muhtaç olmak —–> gereksinmek
muhtar —–> özerk
muhtariyet —–> otonomi
muhtariyetlik —–> özerk
mühtedi —–> dönme
muhtekirlik —–> vurgun
muhtel —–> bozuk
muhtelif —–> çeşitli, türlü
muhtelit —–> karma
muhtemel —–> ihtimali, mümkün, olası
muhtemelen —–> belki, olabilir
muhterem —–> hürmetli, saygıdeğer, sayın
muhteris —–> hırslı
muhteriz —–> çekingen
muhteşem —–> büyük, görkemli
muhteva —–> iç, içerik, mazmun
muhteviyat —–> içindekiler
mühür —–> damga, kaşe, metal
muin —–> yardımcı
müjde —–> muştu
müjdeci —–> öncü
müjgan —–> kirpik
mukabele —–> karşılık
mukabil —–> karşı, rağmen
mukaddema —–> eskiden, evvelce, önce
mukadderat —–> yazgı
mukaddes —–> kutsal, veli
mukaddime —–> başlangıç, ön söz
mükafat —–> ödül
mükafat —–> ikramiye
mükafat —–> ödül, prim
mukallit —–> taklitçi
mukannen —–> belli
mukarenet —–> uygunluk
mukassır —–> fail
mukataa —–> kesim
mukavele —–> antlaşma, kontrat, sözleşme
mukavelename —–> sözleşme
mukavemet —–> direnç, direniş
mukavemet etmek —–> dayanmak
mukavemetli —–> dayanıklı, güçlü
mukavim —–> dayanıklı, güçlü
mukavva —–> karton
mukavves —–> eğri
mukayese —–> karşılaştırma, kıyas
mukayese etmek —–> karşılaştırmak, kıyaslamak
mukayeseli —–> karşılaştırmalı
mukayyet olmak —–> gözetmek, korumak
mükedder —–> kederli, üzgün
mükellef —–> yükümlü
mükellefiyetli —–> yükümlü
mükemmel —–> harika, kamil, komple, şahane, tam
mükemmellik —–> tam
mükerrer —–> tekrarlanmış
muktesit —–> tutumlu
mukteza —–> gerekli
muktezi —–> gerekli
mülahaza —–> düşünce
mülahham —–> şişman
mülakat —–> görüşme, musahabe
mülaki olmak —–> buluşmak, kavuşmak
mülayemet —–> yumuşaklık
mülevves —–> karışık, kirli, pis
mülhem olmak —–> esinlenmek
mülk —–> ülke, varlık
mülki —–> sivil
mülkiyet —–> el
mum —–> şam
mümasil —–> benzer
mümbit —–> verimli
mümessil —–> temsilci
mümin —–> müslüman
mümkün —–> kabil, muhtemel, olabilir, olası
mümkünlük —–> olanak
mumluk —–> şamdan
mümtaz —–> seçkin
münakale —–> ulaşım
münakaşa —–> tartışma
münakaşa etmek —–> tartışmak
münasebet —–> alışveriş, gerekçe, ilişik, ilişki, neden, sebep, temas, vesile
münasebetsiz —–> aksi, çirkin, ters, uygunsuz
münasip —–> usturuplu, uygun, yerinde
münasip olmak —–> uymak, yakışmak
münazaa —–> çekişme, düşmanlık, kavga, münakaşa
mundar —–> murdar
münderecat —–> içindekiler
münekkit —–> tenkitçi
münevver —–> aydın, ziyalı
münezzeh —–> arı, temiz, uzak
münfail —–> kırgın
münfesih —–> bozulmuş
münfesih olmak —–> dağılmak
münhal —–> açık, boş
münhani —–> eğri
münhasır —–> mahdudiyetli, mahsus, mahsusi
münhasıran —–> özellikle, yalnız
münhat —–> engin
münhezim —–> bozulmuş
munis —–> sevimli, uygun, uysal
münkesir —–> kırgın, kırık
munsap —–> ağız, kavşak
muntazam —–> düzgün, manzum
muntazır olmak —–> beklemek, gözlemek
münteha —–> son
müntehap —–> seçme
müntehip —–> seçmen
münteşir —–> yaygın
munzam —–> ek
münzevi —–> terkidünya
müphem —–> kapalı, örtülü
müptedi —–> acemi, özne
müptela —–> aşık, manyak, meraklı, vurgun
müptela olmak —–> alışmak, düşmek
müptelalık —–> iptila
müptezel —–> değersiz, hürmetsiz
murabahacı —–> tefeci
murabba —–> kare, reçel
müracaat —–> başvuru, hitap
müracaat etmek —–> başvurmak, danışmak
müradif —–> eş anlamlı
murahhas —–> delege
mürai —–> ikiyüzlü
mürailik —–> ikiyüzlülük
murakabe —–> nezaret, teftiş
murakabe etmek —–> denetlemek
murakıp —–> denetçi
murat —–> amaç, dilek, erek, gaye, istek
murat etmek —–> dilemek, istemek
murdar —–> kirli, pis
murdarilik —–> omurilik
müreccah —–> yeğ
mürekkep —–> karmaşık, kompleks
mürgüleme —–> şekerleme
mürgülemek —–> uyuklamak
mürşit —–> kılavuz
mürteci —–> gerici
mürtefi —–> yüce, yüksek
mürur —–> geçme
müruruzaman —–> hukuki mühlet
mürüvvet —–> sevinç
müsaade —–> icazet, izin, ruhsat
müsaade etmek —–> lütfetmek
müsabaka —–> yarışma
müşabih —–> benzer
müsademe —–> çarpışma, vuruşma
müsadif olmak —–> rastlamak
musahabe —–> görüşme, konuşma, mülakat, söyleşi
müşahede —–> gözlem
müşahede etmek —–> gözlemek, tarassut etmek
müşahhas —–> somut
müsait —–> elverişli, uygun
musallat olmak —–> sataşmak, tutmak, yapışmak
müsamaha —–> hoşgörü, yumuşaklık
müsamahakar —–> merhametli, yumuşak
musandıra —–> yüklük
musanna —–> uydurma
musannif —–> yazar
müsavat —–> beraberlik
müşavere —–> istişare
müsavi —–> eşit
müşavir —–> danışman
müşekkel —–> gösterişli, iri
müselles —–> üçgen
müşevveş —–> karışık
müşfik —–> sevecen
musibet —–> fecaat
musibetli —–> feci
müşir —–> gösterge
müşkül —–> çetin, engel, güç, zor
müşkülpesent —–> iratçıl, titiz
müslim —–> müslüman
müslüman —–> dindar, mümin
müsmir —–> verimli
müspet —–> olumlu
müsriflik —–> israf
müstacel —–> acele
müstacelen —–> çabucak
müstahak —–> layık
müstahsil —–> üretici
müstakbel —–> gelecek
müstakil —–> bağımsız
müstamel —–> eski
mustatil —–> dikdörtgen
müstear —–> lakap, takma
müstebit —–> zorba
müstehase —–> fosil
müştehi —–> istekli
müstehlik —–> tüketici
müstehzi —–> istihzalı
müşteki olmak —–> yakınmak
müstekreh —–> iğrenç
müstemleke —–> sömürge, tekel
müstemlekecilik —–> inhisar
müstenkif —–> çekimser
müşterek —–> bir, birlikte, ortak
müştereken —–> ortaklaşa
müşteri —–> alıcı
müsterih —–> dinç, sakit
müstesna —–> hariç
müsteşrik —–> şarkşinas
müstevi —–> düz
müstevli —–> istilacı, salgın
muştu —–> müjde
muştulamak —–> müjdelemek
muştuluk —–> müjde
müsvedde —–> karalama
mut —–> mutluluk
muta —–> veri
mutaassıp —–> bağnaz
mutabakat —–> muvafıklık, uygunluk, uyum, yekdillik
mutabık —–> birge, uygun, yekdil
mutabık olmak —–> anlaşmak
mütalaa —–> düşünce, görüş, müzakere
mütalaa etmek —–> okumak
mutantan —–> görkemli
mutasarrıflık —–> sancak
mutasavver —–> düşünülmüş
mutasavvıf —–> sufi
mutat —–> alışılmış
müteaddi —–> geçişli
müteaddit —–> birçok
muteber —–> değerli, geçerli, güvenilir, saygın
mütebessim —–> güleç
mütecaviz —–> saldırgan, tecavüzkar
mütecessis —–> araştırıcı, meraklanan, meraklı
mütedeyyin —–> dindar
mutedil —–> ılımlı
mütefekkir —–> düşünür
müteferrik —–> dağınık
mütegallibe —–> zorba
mütehammil —–> dayanıklı
mütehassıs —–> uzman
mütehavvil —–> değişken
mütehevvir —–> kızgın
mütekait —–> emekli
mutekit —–> dindar, mümin
mütemadi —–> sürekli
mütemadiyen —–> devamlı
mütemekkin —–> yerleşik
mütemmim —–> tümleç
mutena —–> önemli, seçkin
mütenakız olmak —–> çatışmak, çelişmek
mütenasip —–> uygun
mütenevvi —–> çeşitli, türlü
müteradif —–> eş anlamlı
müterakki —–> ileri, ilerici
müteşebbis —–> teşebbüskar
müteselli olmak —–> avunmak
mütetebbi —–> araştırıcı
mütevazı —–> alçak gönüllü
müteveffa —–> ölü
mütevehhim —–> korkak, ödlek
müteyakkız —–> uyanık
mutfak —–> aşhane
müthiş —–> korkunç
mutlak —–> bağımsız, kesin, kesinlikle, muhakkak, salt
mutlaka —–> kesinlikle
mutlu —–> bahtiyar, hoşbaht, memnun, mesut
mutluluk —–> devlet, saadet, sevinç
mutsuz —–> bedbaht, zavallı
muttali —–> agah, haberdar
muttasıl —–> durmadan
muvafakat etmek —–> onaylamak
muvaffak olmak —–> başarmak
muvaffakiyet —–> başarı
muvaffakiyetsizlik —–> fiyasko
muvafık —–> uygun
muvafıklık —–> mutabakat
muvakkat —–> eğreti, geçici, muvakkati
muvakkaten —–> muvakkati
muvakkati —–> eğreti, geçici, muvakkat, muvakkaten
muvasala —–> ulaşım
muvasalat etmek —–> ulaşmak, varmak
muvazene —–> denge
muvazene etmek —–> karşılaştırmak
muvazeneli —–> ölçülü
muvazi —–> paralel
muzaheret —–> kömek, yardım
müzaheret etmek —–> desteklemek
müzahir —–> yardımcı
müzakere —–> görüşme, konuşma, mütalaa
müzayaka —–> sıkıntı
müzd —–> ücret
müzebzep —–> karmakarışık
müzelik —–> eski, köhne
müzevir —–> haberci
müziç —–> sıkıcı
müzik —–> çalgı, musiki
müziklendirmek —–> süslemek
muzip —–> zarafatçıl
muzlim —–> gizli, karanlık
naaş —–> ceset
nabekar —–> avare, haylaz, serseri
nabız —–> düşünce, eğilim, niyet
naçar —–> çaresiz, düşkün, zavallı
naçiz —–> değersiz
nadan —–> bilgisiz, cahil, kaba, kötü
nadanlık —–> cehalet
nadim —–> pişman
nadinç —–> haşarı, haylaz
nadir —–> ender, seyrek
nadiren —–> seyrek
nafile —–> boşuna, faydasız, yararsız
nagehan —–> ansızın
nağıl —–> masal
nağme —–> ezgi, melodi, terane
nahak —–> boşuna, gereksiz
nahak yere —–> boşuna
nahif —–> cılız, çelimsiz, zayıf
nahiv —–> söz dizimi
nahiye —–> bölge, bucak
nahoş —–> çirkin, kötü
naif —–> saf
nail olmak —–> bulmak, erişmek, kavuşmak, ulaşmak
nakil —–> atama, göç, göçürme
nakil —–> taşıma, tayin
nakil —–> iletken
nakil aracı —–> taşıt
nakil vasıtası —–> taşıt
nakisa —–> kusur
nakit —–> akça, para
nakıs —–> eksi, eksik, noksan
nakış —–> dantel, desen, hile, motif
nakısa —–> kusur
nakışlamak —–> işlemek
nakız —–> bozma
nakkal —–> çenebaz
nakletmek —–> aktarmak, göçürmek, iletmek
nakliyat değişmek —–> aktarma yapmak
nakliyatçı —–> taşımacı
nakliyeci —–> taşımacı
nakolay —–> sakar
nakşetmek —–> kazımak
nakzetmek —–> bozmak
nalbur —–> hırdavatçı
nalça —–> nal
nalın —–> takunya
nallamak —–> öldürmek
nam —–> ad, ün
namahrem —–> el, yabancı
namazlık —–> seccade
namdar —–> ünlü
name —–> mektup
namert —–> alçak
namertlik —–> alçaklık
namevcut —–> yok
namına —–> yerine
namlı —–> ünlü
namlu —–> lüle
namünasip —–> uygunsuz
namus —–> doğruluk, iffet
namus borcu —–> borç
namuslu —–> DOĞRU
namussuzluk —–> leke
namzet —–> aday, yavuklu
nan —–> ekmek
nanay —–> yok
nanemolla —–> üşengeç
nanıaziz —–> ekmek
nar —–> ateş
narahat —–> tedirgin
narahatlık —–> kuşku
narenç —–> turunç
narenci —–> turuncu
narin —–> ince, nazik
narkotik —–> uyuşturucu
nasbetmek —–> atamak
naşi —–> ötürü
nasihat —–> öğüt
nasip —–> baht, kısmet, talih
nasip olmak —–> elvermek, kavuşmak, ulaşmak
naşir —–> yayan
naşı —–> toy
nasıl —–> elbette, kesinlikle, ne, nice
nasılsa —–> elbette
nasıp —–> atama
nasır —–> kabar
natamam —–> eksik
natık —–> hatip
natür —–> doğa
natürel —–> doğal
nav —–> oluk
naylon —–> düzmece, sahte
naz —–> cilve, eda, işve, şive
naz etmek —–> kırıtmak, nazlanmak
nazar —–> bakış, göz
nazar boncuğu —–> göz boncuğu, tek
nazara almak —–> zamanlamak
nazara çattırmak —–> vurgulamak
nazaran —–> göre
nazarıitibar —–> dikkat, ilgi
nazenin —–> narin
nazik —–> edepli, efendi, kritik, narin, tetik
nazik yürekli —–> alıngan, gözü sulu
nazikane —–> edeple
nazikçe —–> ince, nazik
naziklik —–> nezaket
nazir —–> benzer, eş
nazir —–> örnek
nazire —–> söz
nazım —–> şiir
nazır —–> bakan
nazır —–> karşı
nazır —–> taraf
nazırlık —–> vekalet
nazlanmak —–> naz etmek
nazlı —–> nazik
ne —–> hangi, nasıl, ne, neden
ne için —–> neden
ne kadar —–> kaç, kaçar
nebat —–> bitki
necabetli —–> asil
necaset —–> pislik
necat —–> kurtuluş
necip —–> soylu, temiz
neciplik —–> asalet, efendilik
neden —–> illet, münasebet, ne, ne için, niçin, niye, sebep
nedeniyle —–> yüz
nedret —–> azlık
nefaset —–> nefislik
nefer —–> er, kişi
nefes —–> soluk
nefes almak —–> solumak
nefeslemek —–> üflemek
nefha —–> esinti
nefis —–> kişilik
nefis izzeti —–> izzetinefis
nefislik —–> nefaset
nefiy —–> sürgün
nefret —–> tiksinti
negatif —–> menfi, olumsuz
nehir —–> ırmak
nekahet —–> durgunluk
nekes —–> cimri
nem —–> ıslak, rutubet
nema —–> faiz, gelişme, ürem
nemlenmek —–> yaşarmak
nemli —–> ıslak
nene —–> anne, babaanne, büyükanne, nine
neoplazma —–> ur
nerttahta —–> tavla
neşe —–> bayram, sefa, sevinç, şenlik, şevk
neşelendiren —–> şen
neşelenmek —–> keyiflenmek
neşeli —–> şad, şen
nesep —–> asıl, kök
neşesiz —–> durgun
neşet etmek —–> doğmak
nesiç —–> doku
nesil —–> döl, ev, göbek, kuşak, tohum
nesilsiz —–> soysuz
nesim —–> esinti
nesir —–> düz yazı, düzyazı
neşir —–> baskı, saçma, yayma
nesir kafiyesi —–> seci
nesne —–> şey, zat
neşretmek —–> saçmak, yayımlamak
neşriyat —–> yayın, yayınevi
neşterlemek —–> deşmek
neşvünema —–> gelişme
netameli —–> korkulu, tehlikeli
netice —–> sonuç
neticelenmek —–> sonuçlanmak
nev —–> cins, çeşit, tür
neva —–> ahenk, nağme, ses
nevale —–> azık
nevazil —–> nezle
nevaziş —–> iltifat
nevbahar —–> ilkbahar
nevbenev —–> envai çeşit
neve —–> torun
nevmit —–> çaresiz
neymiş —–> güya
nezaket —–> incelik, zarafet
nezaketle —–> nazikane
nezaketli —–> ince, nazik
nezaret —–> bakanlık, kontrol, murakabe
nezaret etmek —–> bakmak, denetlemek
nezarethane —–> nezaret
nezih —–> temiz
nezretmek —–> adamak
nice —–> birçok, nasıl
niçe —–> kaç
niçe niçe —–> kaçar
nicelik —–> kemiyet, miktar, oran, rakam
niçenci —–> kaçıncı
niçin —–> neden, niye
nida —–> ünlem
nihai —–> son
nihan —–> gizli
nihayet —–> son
nikap —–> peçe
nikbet —–> düşkünlük
nikbin —–> iyimser
nim —–> yarı
nimet —–> ihsan, lütuf
nine —–> babaanne, büyük anne, büyükanne, ebe, nene
nisa —–> kadın
nişan —–> alamet, belirti, çentik, dağ, gösterge, işaret, iz, rozet
nişancı —–> antlaşma
nişane —–> belirti, eser, hedef, iz
nişangah —–> hedef
nişanlık —–> belirti, işaret
nispet —–> ilgi, oran
nispeten —–> oldukça
nispetle —–> nispeten
nispetsiz —–> farklı
nispi —–> izafi
nispilik —–> izafiyet
nite —–> nasıl, niçin
nitekim —–> gerçekten, hakikaten
nitelemek —–> karakterize etmek
niteleyerek —–> diye
nitelik —–> boyut, damga, ilim, kalite, keyfiyet, mahiyet, renk, vasıf
nitelikler —–> evsaf
niteliksiz —–> basit, düz, kepaze
niyaz etmek —–> yakarmak
niye —–> neden, niçin
niyet —–> düşünce, maksat, nabız, tasavvur
niyet etmek —–> düşünmek
niyetlenmek —–> tasarlamak
niza —–> çekişme, kavga
nizam —–> çekidüzen, düzen, kural
nizamname —–> tüzük
nısfınnehar —–> öğlen
nısıf —–> yarı
nöbet —–> defa, iş, kez, sıra
nöbetçi —–> nokta
nobran —–> nadan
nobranca —–> kaba, kırıcı, sert
nod —–> yumru
nodullamak —–> dürtmek, uyarmak
nohut —–> bezelye
nöker —–> uşak, yamak
noksan —–> eksik, kusur, yarım
nokta —–> bekçi, benek, derece, gözcü, nöbetçi, puan, radde, sınır, yer
noktalama —–> tenkit
norma —–> kota
normal —–> olağan, uygun
nosyon —–> kavram
not —–> derece, kayıt, kıymet
not etmek —–> kaydetmek
nötr —–> tarafsız, yansız
nü —–> çıplak
nüans —–> fark
nüfus —–> ahali, kişi
nüfuz —–> fer, kuvvet
nüfuz etmek —–> anlamak, geçmek, işlemek, sinmek
nüfuzkar —–> güçlü
nüfuzlu —–> kuvvetli
nüks etmek —–> depreşmek
nükteci —–> nüktedan
nüktedan —–> ince
nükul etmek —–> caymak, kayıtmak, vazgeçmek
numara —–> dalavere, düzen, hile, ölçü, rakam, yalan
numaracı —–> düzenbaz
numaralamak —–> kotlamak
nümayende —–> delege, temsilci
nümayiş —–> gösteri, gösteriş
nümayiş ettirmek —–> sergilemek
numune —–> emsal, göstermelik, örnek
nur —–> aydınlık, ışık, parıltı, ziya
nurlu —–> aydınlık, parlak
nüsha —–> aynı, benzer, kopya, reçete, sayı, suret
nutuk —–> konuşma, söylev, söz
nüzul —–> felç
o —–> işte
o an —–> derken
o halde —–> demek ki
o taraf —–> öte
o vakit —–> derken
oba —–> çadır, el
obaştanlık —–> sahur
öbek —–> deste, grup, küme
obje —–> nesne
öbür —–> başka, diğer, öteki, özge
öbürkü —–> öbürü
öbürü —–> başkası, diğeri, öteki, özgesi
öç —–> intikam
ocak —–> aile, ev, kucak, soy, şömine
ocaklık —–> baca, mutfak, ocak
öcü —–> umacı
ocumak —–> çekinmek, ürkmek
od —–> ateş
öd kesesi —–> safra kesesi
oda —–> göz
odacı —–> hademe, müstahdem
odak —–> merkez, mihrak
odalık —–> padişah
ödeme —–> ifa, tediye
ödemek —–> bayılmak, dökmek, ifa etmek, vermek
ödememek —–> yemek
ödence —–> tazminat
ödenek —–> karşılık, tahsisat
ödenti —–> aidat
ödeşme —–> fit
ödev —–> borç, vazife, vecibe
ödevcil —–> vazifeşinas
oditoryum —–> dershane
ödlek —–> korkak
ödül —–> armağan, mükafat, mükafat
ödün —–> ivaz, taviz
ödünç —–> borç, istikraz
ödünleme —–> ödün
odunsu —–> iri, kaba
odur —–> işte
ofans —–> atak
ofis —–> büro, daire
öfke —–> ateş, gazap, hiddet, hırs, hışım, sinir
öfkelendirmek —–> kızdırmak
öfkelenme —–> feveran
öfkelenmek —–> alevlenmek, asabileşmek, gayzlanmak, gazaplanmak, hiddetlenmek, kızmak, kudurmak, sinirlenmek
öfkeli —–> hırslı, kızgın
oflaz —–> güzel, iyi, mükemmel
öge —–> eleman, ilke, unsur
öğe —–> unsur
oğlan —–> bacak
öğle —–> günorta, öğlen
öğle vakti —–> öğleyin
öğlen —–> öğle
öğleyin —–> günortada
öğrenci —–> şakirt, talebe
öğrenim —–> maarif, tahsil
öğrenimli —–> okumuş
öğrenmek —–> bellemek, yetişmek
öğreti —–> inanç, meslek, mezhep
öğretim —–> tahsil, talim
öğretim programı —–> ders programı, müfredat programı
öğretim yardımcısı —–> okutman
öğretmek —–> göstermek, işlemek
öğretmen —–> hoca, muallim
oğru —–> hırsız
oğul —–> velet
öğün —–> defa, kez
öğür —–> takım, zümre
oğurlamak —–> çalmak
öğürmek —–> böğürmek
öğürtlemek —–> ayırmak, seçmek, temizlemek
öğüt —–> ders, nasihat
öğütçü —–> vaiz
öğütleme —–> nasihat
öğütmek —–> çekmek, çiğnemek, ezmek
ok —–> dingil, eksen
okazyon —–> fırsat
ökçe —–> taban, topuk
okkalamak —–> pohpohlamak
okkalı —–> ağır, çok, fazla, hürmetli
okşamak —–> benzemek, sevmek, sıvamak, sıvazlamak
okşar —–> özdeş
okşayıcı —–> güzel, yumuşak
öksemek —–> istemek, özlemek
okside olmak —–> paslanmak
öksürmek —–> yötelmek
öksürük —–> yötel
öksüz —–> kimsesiz, yetim
okul —–> mektep, meslek
okul çocuğu —–> öğrenci
okullu —–> öğrenci
okuma —–> kıraat
okumak —–> kavramak, küfretmek, sövmek
okumamış —–> cahil
okumuş —–> aydın
okuntu —–> davetiye
okus pokus —–> dolap, düzen, hile
okutman —–> muallim
olabildiğince —–> oldukça
olabilen —–> ihtimali
olabilir —–> kabil, muhtemelen, mümkün, olur
olabilir ki —–> galiba
olabilirlik —–> ihtimal, olasılık
olağan —–> adi, alelade, alışılmış, basit, tabii
olağanüstü —–> çılgın, dehşet, fevkalade, gayriadi, harikulade, mucize
olanak —–> imkan, imkan, mümkünlük
olanaklı —–> kabil, mümkün
olanca —–> bütün, son, var
olası —–> muhtemel, mümkün
olasılı —–> ihtimali, muhtemel
olasılık —–> ihtimal
olay —–> hadise, hikaye, vaka, vakıa
olaysız —–> sütliman
ölçek —–> çap, kadran, mikyas
ölçü —–> boyut, çap, değer, ebat, itibar, miktar, mikyas, miyar, ölçüt, tartı, vezin
ölçülmüş —–> ölçülü
ölçülü —–> hesaplı, ılımlı, kararlı
ölçülülük —–> itidal, ölçülü
ölçüm —–> takdir
ölçümlemek —–> muhakeme etmek
ölçüşmek —–> karşılaştırmak, mukayese etmek
ölçüştürmek —–> karşılaştırmak, mukayese etmek
ölçüsünde —–> kadar
ölçüsüz —–> aşırı, gelişigüzel, rastgele
ölçüt —–> kıstas, miyar, ölçü
oldu —–> evet, tamam
oldu bitti —–> emrivaki
oldubitti —–> emrivaki
oldukça —–> bayağı, epey, nispeten
oldukça çok —–> epey
öldürme —–> katil
öldürmek —–> götürmek, katletmek, kırışmak, temizlemek, vurmak
öldürücü —–> sıkıcı
öldürürcesine —–> öldüresiye
ole —–> yaşa
olgu —–> vakıa
olgun —–> bilgi, değmiş, kamil, pişkin, yetişmiş
olgunlaşma —–> tekamül
olgunlaşmak —–> gelişmek, kızarmak, olmak, yetmek
olgunlaşmamış —–> gök, olmamış, tor
olgunlaşmış —–> yetişkin
olgunluk —–> tekamül
olmak —–> başlamak, bulunmak, çıkmak, geçmek, tamamlanmak, yapmak, yetişmek
olmamış —–> ham
olmayan —–> sıfır
ölme —–> kabız
ölmek —–> geçinmek, gitmek, göçmek, solmak, yürümek
olsa olsa —–> nihayet
olta —–> düzen, hile, karmak, oyun, yem
ölü açımı —–> otopsi
ölü doğmak —–> düşmek
ölü salı —–> teneşir
ölühane —–> morg
oluk —–> nav
ölüm —–> son, vefat
ölüm cezası —–> idam
olumlama —–> icap
olumlu —–> müspet, tasdik
ölümlü —–> fani, insan
ölümlülük —–> fena
ölümsek —–> ölümcül
olumsuz —–> aksi, inkar, menfi
ölümsüz —–> ebedi
olur —–> evet, olabilir, tamam, yakşı
oluş —–> teşekkül, vuku
oluşma —–> teşekkül, tezahür
oluşmak —–> başlamak, çıkmak, peyda olmak, teşekkül etmek
oluşturmak —–> kurmak
oluşum —–> teşekkül, teşkil
ömre bedel —–> değerli, güzel
omur —–> fıkra
ömür —–> hayat, varlık, yaşam
omurga —–> esas, temel
ömürlük —–> müebbet
omuz —–> çiğin, dal
omuz omuza —–> birlikte
omuzlamak —–> aşırmak
ön —–> civar, huzur, ilk, karşı, kat, yamaç, yöre
ön ad —–> sıfat
ön deyi —–> kehanet, ön söz
ön gösterim —–> gala
ön gün —–> arife
on paralık —–> hiç
ön söz —–> mukaddime
onama —–> tasvip
onarım —–> tamir, tamirat
onarma —–> tamir
onarmak —–> düzeltmek, tamir etmek, yapmak
onat —–> düzgün, uygun
onay —–> icazet, izin, tasdik
onaylama —–> icazet, kabul, tasdik
onaylamak —–> beğenmek, denetlemek, paylaşmak, tasdik etmek
önce —–> evvel, evvela, evvelce, ilkin, peşin
önceden —–> evvelce, peşin, peşinen
önceki —–> eski, evvel, evvelki, sabık
öncelemek —–> lanse etmek, takdim etmek
öncesiz —–> ezeli
öncü —–> bayrak, birinci, kılavuz, önder
öncül —–> kılavuz, öncü
önder —–> başçı, imam, lider, öncü, rehber, şef
önel —–> mehil
önem —–> ehemmiyet, hüküm, yer
önemli —–> büyük, ciddi, mihver, muazzam, mutena, mühim
önemlice —–> ciddi
önemsemek —–> mühimsemek, saymak, takmak
önemsiz —–> cılız, değersiz, derme çatma, içi boş, ıvır zıvır, küçük
önerge —–> teklif
öneri —–> teklif
önerme —–> teklif
önermek —–> teklif etmek
ongun —–> ağaç, bayındır, bol, kutlu, mesut, mutlu
ongunluk —–> bereket, bolluk, mutluluk, saadet
önlem —–> ilaç, tedbir, tılsım
önlemek —–> karşılamak
onma —–> iflah, şifa
önsezi —–> duygu
onulmaz —–> çaresiz
onur —–> haysiyet, itibar, izzetinefis, şeref
onurlu —–> vakur
onursal —–> fahri
operasyon —–> ameliyat
operatör —–> cerrah
operatris —–> operatör
opsiyon —–> seçenek
optimist —–> iyimser
öpücük —–> buse
öpüş —–> öpücük
orak ayı —–> temmuz
oran —–> nicelik, nispet, orantı, tahmin, tartı, tenasüp
oranla —–> nazaran, nispeten
oranlama —–> hesap, kıyas, tahmin
oranlamak —–> demek, hesaplamak, karşılaştırmak, kıyaslamak, ölçmek
oranlı —–> uygun
orantı —–> oran, orta, tenasüp
orantılı —–> uygun
orası —–> ora
ördek —–> enayi, oturak
ordu —–> kalabalık, koşun
ordubozan —–> oyunbozan, varis
örek —–> duvar
ören —–> harabelik
örenlik —–> harabelik
örf —–> anane
örfi idare —–> sıkıyönetim
organ —–> aza, uzuv
organik —–> uzvi
organizasyon —–> kuruluş, kurum, teşkilat
organize etmek —–> örgütlemek
örge —–> motif
örgen —–> organ, uzuv
örgensel —–> uzvi
örgü —–> ağ, örme, yapı
örgüt —–> teşekkül, teşkilat
örgütleme —–> teşkil
örgütlemek —–> teşkil etmek
örgütlenmek —–> teşkilatlanmak
orijin —–> başlangıç, kaynak, köken
orijinal —–> özgün
orman —–> meşe
örme —–> dantel, örgü
örneğin —–> mesela, meselen, söz gelişi
örnek —–> emsal, göstermelik, misal, numune
örnekseme —–> kıyas
örneksemek —–> kıyaslamak
orospu —–> fahişe, mal
orospu çocuğu —–> haylaz, hilekar, kalleş, serseri
orospuluk —–> fahişelik
orostopolluk —–> dalavere, dolap
örs —–> zindan
örselemek —–> hırpalamak, sarsmak, zedelemek
orta —–> ılımlı, orantı, tutarlı, vasat
orta mektep —–> ortaokul
ortada —–> mahsus
ortada olmaksızın —–> gıyaben
ortak —–> eş, hissedar, kuma, müşterek
ortak olmak —–> katılmak
ortakça —–> ortaklaşa
ortaklaşa —–> birge, birlikte
ortaklık —–> iştirak, şeriklik, şirket
ortalama —–> vasati, yaklaşık
ortalık —–> çevre, etraf, meydan, piyasa
ortam —–> alem, ara, dünya, hava, kucak, muhit, vasat, zemin
ortaöğretim —–> lise
ortaokul —–> orta mektep
ortaya koymak —–> çıkarmak, dökmek
örtbas etmek —–> idare etmek
örtmece —–> kandırma
örtmek —–> almak, atmak, basmak, bürümek, çekmek, gizlemek, kapamak, kaplamak, saklamak, sarmak
örtü —–> antika, dam, kap, paravan, tente
örtük —–> kapalı, örtülü
örtülü —–> gizli, kapalı, müphem, saklı
örtüsüz —–> açık
örü —–> otlak
örümce —–> örümcek
orun —–> makam, mesnet, mevki
oryantalizm —–> şarkiyat
ot —–> esrar, ilaç, zehir
otacı —–> hekim
otağ —–> çadır
otalamak —–> zehirlemek
otama —–> tedavi
otantik —–> orijinal
otarmak —–> gütmek
öte —–> çok, o taraf, üst
ötede —–> aşırı
öteki —–> diğer, diğeri, öbür, öbürü, sair
ötekisi —–> başkası, diğeri
otel —–> konakçı, mihmanhane
öteleme —–> intikal
öten —–> mazi
öteri —–> eğreti, geçici
otlak —–> mera
otlatmak —–> otarmak
ötme —–> terennüm
ötmek —–> şakımak
ötmüş —–> mazi
otokton —–> yerli
otomatik —–> kendiliğinden
otomobil —–> araba
otonom —–> özerk
otonomi —–> muhtariyet
otopsi —–> açma
otorite —–> sulta
ötümlü —–> sedalı, sürekli, yumuşak
ötümsüz —–> sert
oturak —–> kötürüm, ördek, taban, yerleşik
oturaklı —–> ağır, gösterişli, sabit, sağlam
oturma —–> istikrar
oturmak —–> geçmek, göçmek, kalmak, kökleşmek, yaşamak, yerleşmek
oturmuş —–> kök salmış, yerleşik
oturtmak —–> koymak
ötürü —–> dolayı
ötürük —–> ishal
oturum —–> celse, iclas
ova —–> düz, düzengah, düzenlik, yazı
övgü —–> medih, tarif
övme —–> medih
övmek —–> cilalamak, methetmek, tariflemek
övünç —–> fahir, iftihar, kıvanç
övünme —–> gurur, iftihar, kıvanç, övünç
övünmek —–> lokalanmak
oy —–> rey, ses
oy vermek —–> rey vermek, ses vermek
oyalama —–> işgal
oyalamak —–> aldatmak, gözletmek, kılıklamak, uzatmak
oyalanmak —–> aldanmak, avunmak, beklemek, eğlenmek, sallanmak
oydaş —–> hemfikir
öykü —–> hikaye, hikaye
öyküler —–> kısas
öykünme —–> taklit
oylamak —–> sese koymak
oylaşma —–> müzakere
öyleyse —–> bari, o halde
oylum —–> hacim
oylumlu —–> büyük, geniş
oymak —–> aşiret, deşmek, kazmak, tayfa, yemek
oynak —–> değişken, eklem, mafsal
oynamak —–> aldatmak, hareket etmek, karıştırmak, kımıldamak
oynaş —–> metres
oynaşmak —–> kırıştırmak
oynatmak —–> sarsmak
oysa —–> halbuki, meğer, oysaki
oysaki —–> meğer, oysa
oyuk —–> kovuk
oyulgalamak —–> saplamak, sokmak
oyulgalanmak —–> birikmek
oyulmak —–> kazıklanmak
oyumlamak —–> tutmak
oyun —–> dans, düzen, entrika, hile, kumar, külah, olta, sahne, temaşa, temsil
oyun ebesi —–> ebe
oyunbaz —–> palyaço
oyunbozan —–> mızıkçı
oyuncu —–> aktör, aktris
oyunluk —–> sahne
oyuntu —–> çukur, oyuk
öz —–> arı, çay, dere, hamur, hülasa, kendi, madde, mahiyet, ruh, saf, sonuç, zat
öz geçmiş —–> biyografi, tercümeihal, yaşam öyküsü
öz saygı —–> haysiyet, izzetinefis
öz yapı —–> karakter
ozan —–> aşık, şair
özbaşına —–> keyfi
özdek —–> madde
özdekçi —–> maddeci
özden —–> candan, içten, samimi
özdeş —–> aynı, bir cür, okşar
özdeyiş —–> vecize
öze —–> özgü
özek —–> koçan, merkez
özel —–> hususi, mahsus, şahsi
özellik —–> çeşni, hassa, husus, hususiyet, ilim
özellikle —–> alelhusus, bilhassa, hele, hususen, hususile, mahsus
özen —–> dikkat, hizmet, ihtimam, itina
özenç —–> istek
özendirme —–> teşvik
özenme —–> özen
özenmek —–> itina etmek, yeltenmek
özensiz —–> dikkatsiz, gelişigüzel
özensizlik —–> dikkatsizlik, itinasızlık
özenti —–> taklit
özerk —–> muhtar, muhtariyetlik
özerklik —–> muhtariyet, otonomi
özet —–> hülasa, sonuç
özetlemek —–> hülasa etmek, kısaltmak
özge —–> başka, diğer, öbür, yabancı, yad
özgesi —–> öbürü
özgü —–> has, için, mahsus
özgülemek —–> hasretmek, vermek
özgülük —–> hasiyet, hassa
özgün —–> asıl, orijinal
özgür —–> azat, bağımsız, hür, muaf, serbest
özgürlük —–> hürriyet
özlem —–> hasret
özlemek —–> aramak, darıkmak, hasretini çekmek, sağınmak, susamak
özlenti —–> hasret, özlem
özleştirme —–> tasfiye
özlük —–> kişi, mahiyet, zat
özne —–> fail, müptedi
özü —–> kendi
özül —–> temel
özümleme —–> temsil
özür —–> kusur, mazeret
özürlü —–> sakat
özveri —–> fedakarlık
özverili —–> fedakar
pabuç —–> ayakkabı
paçarız —–> çapraz
paçavra —–> cındır, çaput, eski
paçoz —–> fahişe
padişah —–> hükümdar, sultan
pafta —–> leke
paha —–> değer, eder, fiyat, kıymet
pahal —–> ağır, aksi, hantal, ters
pahalanmak —–> pahalılaşmak
pahalılanmak —–> pahalanmak
pahalılaşmak —–> pahalanmak
pak —–> temiz, veli
paket —–> bağlama
paket etmek —–> paketlemek
paketlemek —–> kaplaştırmak, yakalamak, yığıp bağlamak
pakt —–> anlaşma, antlaşma
palamut —–> sivri
palan —–> semer
palas —–> kolay, rahat
palas pandıras —–> telesik
palavra —–> balon, yalan danışma
palazlanmak —–> büyümek, gelişmek, varlanmak
palazlaşmak —–> büyümek, gelişmek
palet —–> tırtıl
paltar —–> elbise, giyecek, giysi
palyaço —–> oyunbaz, telhek
palyatif —–> geçici
pancar —–> pancar
pandül —–> sarkaç
pansuman —–> sargı, sarık
panter —–> pars
pantolon —–> şalvar
panzehir —–> tiryak
papağan —–> dudukuşu
papak —–> kalpak, külah
papatya —–> çobanyastığı
papaz —–> peder
para —–> kazanç, kredi, nakit, pul, vakıf, varlık
para cüzdanı —–> çarık
paradigma —–> dizi, örnek
paradoks —–> çelişki
parafin —–> beyaz
paragraf —–> fıkra
paralamak —–> parçalamak
paralanmak —–> didinmek
paralel —–> enlem
paralıca —–> zengin
parametre —–> değişken
paramparça —–> hurdahaş, parça parça
paramparça olmak —–> kırılmak
parantez —–> ayraç
parasal —–> mali
parasız —–> bedava, hasta, yoksul
paravan —–> örtü, perde
paravana —–> paravan
parça —–> devam, kesim, kıta, tane
parça parça —–> lime lime, paramparça
parça pürçük —–> az
parçacık —–> kırıntı
parçalama —–> bölme
parçalamak —–> bölmek, kesmek, paralamak, sındırmak
parçalanmak —–> didinmek, sınmak
parçalanmamış —–> bütün
parçalanmış —–> yırtık
pardon —–> affedin, bağışlayın
pare —–> adet, kısım, parça, tane
parıldamak —–> gelişmek, ışıldamak, parlamak, yanmak, yükselmek
parıltı —–> nur, şaşaa, şimşek
parıltılı —–> ışıl ışıl
parke —–> parke taşı
parke taşı —–> seki taşı
parlaklık —–> cila, fer, şaşaa
parlama —–> feveran
parlamak —–> parıldamak, şahlanmak, şıkırdamak, yanmak
parlamaz olmak —–> sönmek
parlamenter —–> milletvekili
parlayan —–> ışıldak, parlak
parmaklamak —–> dürtmek
pars —–> kaplan, leopar, pelenk
parsellemek —–> paylaşmak
partal —–> yalan
parti —–> kazanç, kısım, vurgun
partner —–> eş, ortak
pas —–> küf
paşa —–> ağırbaşlı, uslu
pasaj —–> parça
pasak —–> kir
pasaklı —–> kirli
pasif —–> çekingen, durgun, edilgen, tepkisiz
paslı —–> üzgün
paspas —–> ayaksilen, silecek
pasta —–> rulo
pat —–> yassı
patadak —–> ansızın
patak —–> dayak, kötek
pataklamak —–> döyeçlemek
patavatsızlık —–> gaf
patetik —–> dokunaklı
patika —–> çığır
patırtı —–> gürültü, hengame, şamata
patlak —–> yırtık
patlamak —–> yeşermek
patlatılmak —–> atılmak
patolojik —–> bozulmuş
patron —–> kalıp
patronaj —–> yönetim
pattadak —–> ansızın
pay —–> hak, hisse, üleş
pay etmek —–> bölüşmek, paylaşmak, üleşmek
payan —–> nihayet, son, sonuç
payanda —–> dayak, destek
payansız —–> sonsuz
paycı —–> hissedar
paydaş —–> hissedar
paydaşlık —–> iştirak
paydos —–> teneffüs
paye —–> aşama, derece, rütbe
payitaht —–> başkent, başşehir
payiz —–> güz, sonbahar
payizbülbülü —–> saka
payizde —–> güzün
payize kalmak —–> ikmale kalmak
paylamak —–> acılamak, azarlamak, darılmak, tanlamak
paylaşmak —–> benimsemek, kırışmak, onaylamak, üleşmek
pazar —–> alışveriş, piyasa
pazarlık —–> kesim
pazarlık etmek —–> kırışmak
peçe —–> giz, nikap, sır
peçelemek —–> gizlemek
peçete —–> peşkir
peder —–> ata, baba, papaz
pehpehlemek —–> pohpohlamak
pejmürde —–> dağınık, perişan, yırtık
pek —–> çok, dayanıklı, katı, sağlam, sert
pek iyi —–> ala
pekala —–> elbette, kesinlikle, peki
peki —–> evet, pekala, tamam, yakşı
pekişmek —–> artmak, çoğalmak, katılaşmak, sertleşmek
pekiştirme —–> şiddetlendirme, takviye
pekiştirmek —–> beslemek, sertleşmek
pekitme —–> tekit
pekiyi —–> ala
pekleşmek —–> katılaşmak, sertleşmek
peklik —–> direnç, kabız
pekmen —–> milyon
pelenk —–> kaplan, pars
pelit —–> palamut
peltek —–> kekeme, pepe
pelteleşmek —–> yumuşamak
pembe —–> gül renkli
pena —–> mızrap
pençe —–> el
pençeli —–> güçlü
pencere —–> cam
pencere kapağı —–> kepenk
penguen —–> karabat
pens —–> pense
pepe —–> keke, peltek
pepeme —–> pepe
perakende —–> dağınık, perişan
perçem —–> kakül, yele
perdahlamak —–> küfretmek, sövmek
perde —–> hicap, paravan, zar
perdelemek —–> gizlemek
perdesiz —–> utanmaz
perese —–> derece, durum
perestiş etmek —–> sevmek
perhiz —–> diyet
periferi —–> çevre, kıyı
perişan —–> berbat, dağınık, harap, karmakarışık, pejmürde, perakende, zavallı
perişan etmek —–> haklamak, kahretmek, yemek
perişanlık —–> karanlık
periton —–> kavram
periyodik —–> devri, süreli
periyot —–> devir, dönem
perşembe —–> cuma akşamı
pert —–> zarar
pertavsız —–> büyüteç
peruk —–> suni saç
perukar —–> berber
perva —–> korku
pervane —–> kepenek
pervasız —–> cüretli, korkusuz
pervaz —–> çerçeve
pervaz etmek —–> uçmak
pes —–> teslim
peş —–> arka, art
pesimist —–> kötümser
peşin —–> önce, önceden
peşin fikir —–> ön yargı
peşin hüküm —–> ön yargı
peşin yargı —–> ön yargı
peşinen —–> önceden
peşkeş çekmek —–> peşkeş etmek
peşkeş etmek —–> peşkeş çekmek
peşkir —–> peçete
pespaye —–> alçak, aşağılık, bayağı, soysuz
pespayelik —–> alçaklık
peştamal —–> futa
pestenkerani —–> saçma
pestil —–> hasta, kak
petek —–> radyatör
peyda —–> açık, belli
peyda etmek —–> çıkarmak
peyda olmak —–> belirmek, çıkmak, oluşmak, sadır olmak
peydah olmak —–> peyda olmak
peydahlanmak —–> oluşmak
peyderpey —–> dalbadal
peygamber —–> elçi
peyk —–> uydu
peylemek —–> ısmarlamak, sağlamak, temin etmek
peyvent —–> aşı
pike yapmak —–> şığımak
piknik —–> seyir
pilaki —–> ahmak, aptal
pille —–> kademe
pilleken —–> basamak
pimpirik —–> bozuk, harap, virane
pimpiriklenmek —–> kuşkulanmak
pineklemek —–> tembellik etmek
pinhan —–> gizli, saklı
pinpon —–> yaşlı
pinti —–> cimri, hasis
pintilik etmek —–> kısmak
pipet —–> kamış
pir —–> ihtiyar, koca
piramit —–> ehram, köpyak
pirelenmek —–> huylanmak, işkillenmek, kuşkulanmak, şüphelenmek
pirinç —–> düğü
pis —–> çirkli, fena, karışık, kirli, kötü, leke, murdar
pişdar —–> öncü
pişe —–> zanaat
pişeğen —–> pişkin
pişek —–> pişkin
pisi pisine —–> boşuna
pisik —–> kedi
pişik —–> kedi
pişirmek —–> yakmak
pişkin —–> girgin, olgun, sırtık, utanmaz
pislemek —–> kötülemek, yermek
pislenmek —–> kirlenmek
pisletmek —–> pislemek
pislik —–> kir
pişmanlık —–> nedamet
pist —–> meydanca
piştahta —–> tezgah
piyade —–> yaya, yayan
piyade asker —–> karacı
piyale —–> kase
piyasa —–> ortalık, pazar
piyasa etmek —–> dolaşmak
piyata —–> yassı
piyes —–> oyun, temaşa
piyon —–> piyade
pıçapıç —–> fiskos
pınar —–> bulak, çeşme, kaynak, memba
pırasa —–> sebze nevi
pırıldamak —–> ışıldamak
pırıltılı —–> parlak
pırpırı —–> hovarda, uçarı
pırtı —–> eşya
pırtlak —–> patlak
pıtrak —–> sık
plaçkacı —–> çapulcu
plaj —–> çimerlik, kumsal
plak —–> plaka
plaka —–> plak
plan —–> çekim, düşünce, maksat, niyet, tasavvur
planet —–> gezegen
planlı —–> hesaplı, ölçülü
plasman —–> yatırım
platform —–> ortam
plato —–> yayla
platonik —–> eflatuni
plebisit —–> halk oylaması
plüralist —–> çoğulcu
pöçük —–> kuyruk
polat —–> çelik
polis —–> zabıta
politik —–> siyasal, siyasi
politika —–> siyaset, yöntem
politikacı —–> siyasi
pompalamak —–> körüklemek
ponzalamak —–> ovmak, temizlemek
popo —–> kıç
popülarite —–> tutulma
popülasyon —–> nüfus, varlık
porsumak —–> pörsümek
pörsümemiş —–> diri
pörsümüş —–> porsuk
portbagaj —–> bagaj
porte —–> değer, önem
posa —–> tortu
poşet —–> torba
post —–> makam
posta —–> defa, kez, kol, sefer, takım, vardiya
pot —–> gaf, hata
potansiyel farkı —–> gerilim
poyra —–> göbek
poz —–> çalım, kurum
pozisyon —–> durum, konum
pozitif —–> artı, olumlu
pranga —–> kandal
pratik —–> kullanışlı, tatbiki, teamül, uygulamalı
prediksiyon —–> kehanet
prensip —–> ilke
pres —–> baskı, cendere, mengene
prestij —–> saygınlık
prezervatif —–> kaput
prim —–> mükafat
primat —–> maymun
primitif —–> ilkel
print —–> baskı
problem —–> mesele, sıkıntı, sorun
prodüktör —–> üretici, yapımcı
profesyonel —–> hevesli, meraklı
program —–> bağdarlama
programcı —–> yapımcı
proje —–> layiha
projektör —–> ışıldak
proleter —–> emekçi
prosedür —–> işlem, yöntem
proses —–> süreç
prostela —–> önlük
protesto —–> gıcırtı
protesto etmek —–> itiraz etmek, reddetmek
protez —–> takma
prova —–> sınama, yoklama
provoke etmek —–> kışkırtmak
puan —–> benek, hal, nokta
pudra —–> kirşan
pul —–> para
pulsuz —–> bedava, beleş, züğürt
pünez —–> raptiye
punt —–> fırsat
pupa —–> kıç
pürçek —–> zülüf
pürneşe —–> neşeli
pürüz —–> engel, kusur
pürüzlü —–> karışık
pusarık —–> puslu, serap
pusat —–> araç
püskül —–> saçak
püskürtmek —–> sıkmak
püskürtü —–> lav
puslu —–> dumanlı
pusmak —–> sinmek
pusula —–> kağıt, tezkere
püsür —–> tembel
put —–> haç
putrel —–> bağlama
rabıt —–> bağ, bağlama, bent
rabıta —–> bağ, bağlantı, düzen, ilgi, ilişki, komünikasyon, sıra, ulaşım
rabıtalı —–> ağırbaşlı, düzgün, tutarlı
raci olmak —–> dayanmak, dokunmak, ilgilenmek
racon —–> fiyaka, gösteriş, usul, yol, yöntem
radde —–> derece, nokta
raddelerinde —–> sularında
radikal —–> kökten
radyatör —–> petek
rafine —–> duygulu, hassas, ince, nazik, seçkin
rağbet —–> arzu, ilgi, istek, itibar
rağmen —–> bakmayarak, karşın, mukabil
rahat —–> ak, geniş, hafif, huzur, keyif, rahatlık, sıkıntı, sükunet
rahat etmek —–> dinlenmek
rahatça —–> rahat
rahatlamak —–> sakinleşmek
rahatlık —–> huzur, konfor, rahat
rahatsız —–> hasta, tedirgin
rahatsız etmek —–> tırmalamak
rahatsızlanmak —–> hastalanmak
rahatsızlık —–> zor
rahim —–> acıma, balalık, karın, uşaklık
rahip —–> keşiş
rahle —–> dayak, destek
rahmet —–> yağmur
rahmetli —–> merhum
rahmetli olmak —–> ölmek
rahmetlik —–> merhum
rahmetlik olmak —–> ölmek
rakam —–> miktar, nicelik
raket —–> tokaç
rakik —–> ince, narin
rakip —–> hasım
rakiplik —–> rekabet
rakım —–> yükselti
rakkas —–> köçek, sarkaç
rakkase —–> köçek
raks —–> dans
raks etmek —–> oynamak
ramak kalmak —–> az kalmak
randevu —–> görüş
randıman —–> mahsuldarlık, verim
randımanlı —–> verimli
rantabl —–> verimli
rapor —–> anlatım, ifade
raporlu —–> kaçık
rappadak —–> ansızın
raptetmek —–> berkitmek, tutturmak
rasat —–> gözlem
raşelenmek —–> titremek, ürpermek
rast —–> doğru, düzgün, tesadüf
rast gelmek —–> rastlamak, rastlaşmak
rastgele —–> gelişigüzel, kazara, tesadüfen
rastık —–> sürme
rastlamak —–> çatmak, düşmek, karşılaşmak, rast gelmek
rastlanmamak —–> eksilmek
rastlantı —–> tesadüf
rastlaşmak —–> görmek, karşılaşmak, rast gelmek
rasyo —–> oran
rasyonel —–> hesaplı, ölçülü
ratıp —–> nemli, yaş
razı olmak —–> yatmak
razı salmak —–> gönlünü etmek
razılaşma —–> fit
razılık —–> icabet
reaksiyon —–> tepki
realist —–> gerçekçi
rebabi —–> duygulu, ince
reçel —–> murabba
reçete —–> çare, nüsha, yol, yöntem
reddetme —–> iade
reddetmek —–> kusmak, terslemek, yalanlamak
reddeylemek —–> reddetmek
reddol —–> defol
redif —–> yedek
reel —–> gerçek
refahlı —–> müreffeh, rahat
refakat —–> yoldaşlık
referandum —–> halk oylaması, halk oyu
referans —–> başvuru, kaynak, tavsiye
refetmek —–> gidermek
refik —–> arkadaş, dost, eş, koca, zevç
refika —–> eş, karı
reform —–> düzeltme, inkılap, ıslahat
reha —–> kurtuluş
rehabilitasyon —–> iyileştirme
rehber —–> delil, kılavuz, önder, yönetici
rehine —–> girev
reis —–> başkan, lider
reis bey —–> başkan
reisicumhur —–> cumhurbaşkanı
rejim —–> diyet, düzen
rejisör —–> yönetmen
rekabet —–> yarış, yarışma
rekabet etmek —–> yarışmak
rekzetmek —–> dikmek, kurmak, saplamak
remiz —–> sembol, simge
ren geyiği —–> maral
rençber —–> ırgat
rencide etmek —–> incitmek
rençper —–> çiftçi, ekinci, ırgat
renk —–> nitelik
renksiz —–> soluk
repertuvar —–> dağarcık
repo —–> faiz
reprodüksiyon —–> çoğaltma
resen —–> doğrudan doğruya, kendiliğinden
resesyon —–> durgunluk
resi bey —–> başkan
resim —–> levha, suret, tasvir, tören
resmetmek —–> çizmek, işlemek
resmi —–> ciddi
resmiyet —–> mesafe
resmiyetçilik —–> bürokrasi
rest çekmek —–> meydan okumak
restoran —–> lokanta
restore etmek —–> onarmak
resul —–> haberci
reva —–> uygun, yerinde
revaç —–> sürüm
reviş —–> gidiş, tutum, yol
revize etmek —–> düzeltmek
rey —–> düşünce, fikir, görüş, karar, oy, ses
rey vermek —–> eleştirmek, oy vermek, ses vermek
rey yazmak —–> değerlendirmek
rezalet —–> rezillik, skandal
reze —–> menteşe
rezerv —–> ihtiyat, yedek
rezil —–> alçak, aşağılık, kepaze, rüsva
rezillik —–> rezalet
rezistans —–> direnç
rezonans —–> titreşim
riayet etmek —–> uymak
riayetkar olmak —–> uymak
riayetsiz —–> kaba
rica —–> dilek, hahiş
rica etmek —–> dilemek
rikkat —–> incelik
rikkatli —–> ince, kibar, nazik
rimel —–> maskara
rint —–> kalender
risale —–> broşür, kitapçık
risk —–> hatar, tehlike
ritüel —–> ayin
rivayet —–> söylenti
riya —–> ikiyüzlülük
riyakar —–> ikiyüzlü
riyakarlık —–> ikiyüzlülük
riziko —–> risk
rıza —–> istek
rızık —–> azık, ruzi, yiyecek
röfle —–> gölge
roket —–> füze
rol —–> gösteriş
romanesk —–> duygusal
romantik —–> duygusal
röportaj —–> mülakat
rota —–> istikamet
rötar —–> gecikme
rötuş —–> düzeltme
rozet —–> nişan
ruba —–> giyecek, giysi
rücu etmek —–> kayıtmak
ruh —–> duygu, emanet, esans, öz
ruhlu —–> canlı
ruhsal —–> ruhi
ruhsal çöküntü —–> bunalım
ruhsat —–> izin, müsaade
ruhsatname —–> ruhsat
ruhsuz —–> miskin
rulo —–> pasta, tomar
rumuz —–> simge
rustai —–> köylü
rüsva —–> rezil
rüşvet —–> arpa
rütbe —–> aşama, derece, mertebe, mevki, paye
rutubet —–> nem
rutubetlenmek —–> ıslanmak
rutubetli —–> nemli
rüya —–> düş, hayal, umut
ruz —–> gün
rüzgar —–> yel
rüzgar —–> yel
rüzgarlamak —–> esmek, savurmak
ruzi —–> rızık
ruzname —–> gündem
ruzuşeb —–> sürekli
saadet —–> mutluluk
saadetli —–> mutlu
saat —–> sayaç, vakit, zaman
sabah —–> sabahleyin, seher, yarın
sabah akşam —–> daima, devamlı, sürekli
sabah sabah —–> sabahleyin
sabah vakti —–> sabahleyin
sabahın hayır —–> günaydın
sabahleyin —–> sabah
şabalıt —–> kestane
sabit —–> oturaklı, tutarlı
sabit fikir —–> saplantı
sabitleme —–> tespit
sabitlemek —–> tespit etmek
sabitlik —–> istikrar
sabık —–> eski, evvelki, kabakki
sabıka —–> kaydiyat
sabırsız —–> aceleci
sabote etmek —–> baltalamak
sabretmek —–> dayanmak, hazmetmek
sabreylemek —–> sabretmek
sabuklanma —–> hezeyan
saçak —–> püskül
saçalamak —–> saçmak, serpmek
saçan —–> naşir
sacayak —–> sacayağı
saçıntı —–> döküntü
saçma —–> neşir
saçma sapan —–> abuk sabuk
saçmak —–> dökmek, neşretmek, savurmak, serpmek
saçmalama —–> hezeyan
saçmalamak —–> zırvalamak
şad —–> neşeli, sevimli
sadakat —–> bağlılık
sadakatli —–> sadık
sadakatsizlik —–> ihanet
sadasız —–> ker
sade —–> ancak, düz, sadece, yalın, yalnız
sadece —–> bir, hemen, sade, yalnız
sadet —–> mevzu
sadık —–> bağlı, doğru, gerçek
sadır —–> başkan, göğüs, kalp, sadrazam, sine, yürek
sadır olmak —–> peyda olmak
şadlık —–> tören
sadme —–> çarpışma, sarsıntı, tokuşma, vurma
sadrazam —–> başvezir, sadır
saf —–> arı, aydınlık, dizi, doğal, grup, halis, has, koşun, masum, öz, sıra, som, tabii
şafak —–> tan
safderun —–> saf
safdil —–> saf
safha —–> merhale, mertebe
safi —–> duru, sadece, temiz, yalnız
safiha —–> ince, levha
safiyet —–> saflık
saflık —–> safiyet
safra —–> öd
saftirik —–> acemi, budala, saf
sağ —–> esen, sağlam
sağ olmak —–> yaşamak
sağ salim —–> sağ selamet
sağ selamet —–> salimen
sağalmak —–> iyileşmek
sağaltım —–> tedavi
sağaltma —–> tedavi
sağılan —–> sağmal
sağımlı —–> sağmal
sağınmak —–> darıkmak, özlemek
sağır —–> ker
sağlam —–> berk, ciddi, dayanıklı, dek, dinç, gürbüz, güvenilir, metin, muhakkak, muhkem, oturaklı, pek, üstelik, zinde
sağlamak —–> bulmak, çıkarmak, elde etmek, getirmek, hazırlamak, kurmak, temin etmek, uydurmak
sağlamlaştırılmış —–> muhkem
sağlamlaştırma —–> takviye, tekit
sağlamlaştırmak —–> berkitmek, perçinlemek
sağlamlık —–> metanet
sağlanılmak —–> gelmek
sağlanmak —–> çıkmak
sağlığını bozmak —–> dokunmak
sağlık —–> afiyet, keyif, mizaç, sıhhat, tost
sağlık muayenesi —–> muayene
sağlıklı —–> dimdik, doğru, esen, gerçek, güvenilir, iyi, sağlam
sağlıksız —–> yarım
sağtöre —–> ahlak
sagu —–> ağıt
saha —–> alan, arsa, meydan, yakut
sahabet etmek —–> kayırmak, korumak
şahadet parmağı —–> işaret parmağı
şahadetname —–> lisans belgesi
sahan —–> sapılca
şahane —–> mükemmel
sahi —–> gerçekten
sahici —–> gerçek
sahiden —–> gerçekten, hakikaten
sahife —–> sayfa
sahih —–> doğru, gerçek
şahika —–> doruk, zirve
sahil —–> kıyı, kumsal, yaka, yalı
sahip —–> ehil, haiz, malik
sahip olmak —–> kazanmak, sağlamak, yapmak
sahiplenmek —–> gözetmek, korumak
sahiplik —–> el, mülkiyet
sahipsiz —–> kimsesiz
şahit —–> tanık
şahıs —–> birey, kişi, zat, zevat
şahlanmak —–> coşmak, ışıldamak, kükremek, parlamak
şahmat —–> satranç
sahn —–> avlu
sahne —–> görüntü, oyun
sahne olmak —–> görmek
sahnelemek —–> temaşaya koymak
sahra —–> çöl, kır
şahsen —–> bizzat
şahsi —–> kişisel, özel
şahsi iş —–> dosya
şahsi vesika —–> kimlik
şahsiyet —–> benlik, hüviyet, kişi, kişilik
sahte —–> düzmece, kalp, uydurma, yapmacık
sahteci —–> sahtekar
sahtecilik —–> sahtekarlık
sahtekarlık —–> yolsuzluk
sahur —–> obaştanlık
şaibe —–> ayıp, güman, hile, kir, kusur, leke, şüphe
saik —–> sebep
saika —–> sebep, yıldırım
sair —–> başka, diğer, öteki
şair —–> ozan
sait —–> sesli, ünlü
sak —–> sap, uyanık
şak —–> yarma
saka —–> payizbülbülü
şaka —–> latife
şaka etmek —–> ilişmek
şakadan —–> mahsus
sakaf —–> çatı, dam
sakamet —–> bozukluk
sakametli —–> bozuk, kötü
sakar —–> nakolay
sakat —–> çürük, eksik, sakat, şikest, yarım
sakatat —–> içalat
sakatlamak —–> bozmak
sakatlık —–> hata, kusur, yanlış
şaki —–> haydut, kuldur, soygunçu
sakil —–> ağır, çirkin, kaba
sakim —–> bozuk, eksik, yanlış
sakin —–> durgun, sessiz, sütliman
sakin olmak —–> oturmak
sakince —–> sakin
sakinlemek —–> sakinleşmek
sakinleşmek —–> durulmak, rahatlamak, yatışmak
sakinlik —–> durgunluk, sükunet
şakirt —–> çırak, öğrenci
sakit —–> müsterih, sessiz, sütliman
sakitleşmek —–> yatışmak
şakımak —–> ötmek
sakın —–> çekin
sakın —–> zinhar
sakınca —–> mahzur, mehzur, zerer
sakıncasız —–> emin
sakınım —–> ihtiyat, tedbir
sakınımlı —–> tedbirli
sakınma —–> ihtiyat, imtina
sakınmadan —–> pervasız
sakınmak —–> esirgemek, gözetmek, ihtiyat etmek, korumak
sakıntı —–> ihtiyat
sakır sakır —–> sürekli
sakırga —–> kene
sakıt —–> düşük
sakız —–> çiklet
şakkadak —–> ansızın
şakketmek —–> parçalamak, yarmak
şaklaban —–> dalkavuk, lağlağıcı
saklama —–> muhafaza
saklamak —–> alıkoymak, ayırmak, bırakmak, esirgemek, gizletmek, kaldırmak, korumak, örtmek, tutmak
saklanmak —–> sinmek
saklanmış —–> mahfuz
saklayan —–> hafız
saklayarak —–> gizli
saklı —–> gizli, kapalı, mahfuz, örtülü
saklık —–> teyakkuz
şakramak —–> şakımak
şakşakçı —–> yaltak
saksı —–> baş, kafa
şakuli —–> dikey, düşey
sal —–> tabut
salacak —–> teneşir
salahiyet —–> yetki
salak —–> ahmak, aptal, dingil
salameleyküm —–> merhaba
salaş —–> tufeyli
salat —–> namaz
salatalık —–> hıyar
salavat parmağı —–> işaret parmağı
şalban —–> tomruk
saldırgan —–> mütecaviz, tecavüzkar
saldırı —–> atak, hücum, taarruz, tecavüz
saldırıcı —–> mütecaviz, saldırgan, tecavüzkar
saldırış —–> atak, hamle
saldırmak —–> atılmak, hücum etmek, salmak, sarmak, yürümek
salgılamak —–> yapmak
salgın —–> istila, müstevli
salim —–> esen, sağlam, sakin
salimen —–> sağ selamet
salip —–> haç
salı —–> çarşamba akşamı
salık —–> haber, tavsiye
salık vermek —–> haber vermek
salıncak —–> yellencek
salınım —–> raks
salınmak —–> konmak
salıvermek —–> terk etmek
salkımak —–> pörsümek
şallak —–> çıplak
sallakhane —–> mezbaha
sallamak —–> sarsmak, savsaklamak, savurmak, yellemek
sallandırmak —–> asmak
sallanmak —–> ırgalanmak, kımıldamak, sarkmak, titremek
salmak —–> bırakmak, dökmek, katmak, koymak, saldırmak
salmalık —–> otlak
salon —–> dükkan, mağaza
saloz —–> salak
salpa —–> tembel
salt —–> arı, mutlak, tek, yalnız
saltanatlı —–> görkemli, gösterişli
saltçılık —–> mutlakiyet
şalter —–> anahtar, gişe
saltık —–> mutlak
şalvar —–> pantolon
salyangoz —–> ilbiz
şam —–> mum
samankapan —–> kehribar
şamar —–> şapalak
şamata —–> gürültü, hay küy, patırtı
şamdanlık —–> şamdan
şamil olmak —–> kapsamak
samimi —–> candan, halisane, içli dışlı, içten, senli benli
samimilik —–> içtenlik, samimiyet
samimiyet —–> içtenlik
samit —–> sessiz, ünsüz
samut —–> suskun
san —–> mertebe, şan, şöhret, unvan, ün
şan —–> gösteriş, san, şöhret, ün
sanal —–> farazi, tahmini
sanarak —–> diye
sanat —–> konuşma, zanaat
sanatçı —–> sanatkar
sanatkar —–> ehil, mahir, usta, zanaatkar
sanatkarca —–> sanatkarane
sanayi —–> endüstri
sancak —–> bayrak, toplu iğne
sancı —–> sıkıntı
sancımak —–> ağrımak, burulmak, tutmak
sançmak —–> batmak, saplamak
sandal —–> kayık
sandalet —–> sandal
sandalye —–> iskemle, koltuk, kürsü, makam, mevki
sandık —–> kasa
sandıkça —–> mahfaza
sanduka —–> makbere, serdabe
sanem —–> put
sanı —–> zan
sanık —–> günahkar, taksirkar
sanılmak —–> gelmek
şanından olmak —–> yaraşmak
sanıvermek —–> sanmak
sanki —–> güya, sözde
sanlı —–> maruf, ünlü
şanlı —–> büyük, tanınmış, ulu, ünlü, yüce
sanmak —–> bellemek, bilmek, ummak, zannetmek
şans —–> baht, güman, ihtimal, kısmet, talih, uğur, yıldız
şansız —–> ünsüz
şanson —–> melodi, şarkı
santimantal —–> duygulu, hassas
santimantalite —–> içtenlik
şantiye —–> dikinti meydanı
santralci —–> santral
sap —–> erkek, kabza, kök, saplak
sapa —–> ücra
şapadanak —–> ansızın
şapalak —–> şamar, tokat
şapalaklamak —–> tokatlamak
sapan —–> kuşatan
sapılca —–> sahan
saplak —–> sap
saplamak —–> çakmak, sançmak, sokmak
saplanmak —–> batmak, girmek, sançmak
saplantı —–> fikrisabit, sabit fikir
sapmak —–> dönmek, kıvırmak
şappadak —–> ansızın
şapşal —–> aptal
saptama —–> tespit
saptamak —–> tespit etmek
saptırma —–> spekülasyon
sarahat —–> açıklık, aydınlık
saraka —–> alay, istihza
saraka etmek —–> eğlenmek
sarakacı —–> müstehzi
şarampol —–> çala çukur
şarap —–> çakır
sarf etmek —–> dökmek, harcamak, kullanmak, tüketmek
sarfiyat —–> masraf
sarfınazar etmek —–> vazgeçmek
sargaç —–> korse
sargı —–> bağ, pansuman
sargın —–> içten, yürekten
sarhoş —–> dumanlı, küp, mest
sarhoş olmak —–> olmak
sari —–> geçici
sari —–> bulaşıcı
sari —–> geçici
sarih —–> açık, aydın
sarı —–> solgun, soluk
sarıerik —–> kayısı
sarık —–> pansuman
sarıkız —–> esrar, inek
sarıklı —–> hoca
sarılaşmak —–> sararmak
sarılmak —–> benimsemek, girişmek, kucaklamak, yapışmak
sarımtıl —–> kavun içi
şarj etmek —–> yüklemek
şark —–> doğu
sarkaç —–> kevgir, rakkas
şarki —–> doğu
şarkiyat —–> şarkşinaslık
şarkı —–> ezgi, melodi
sarkıntı —–> sataşma
sarkıntı olmak —–> sataşmak
sarkıntılık —–> sataşma, tecavüz
sarkıntılık etmek —–> sataşmak
sarkıtmak —–> bırakmak, salmak
sarkmak —–> sallanmak, uğramak
şarkşinas —–> müsteşrik
şarkşinaslık —–> şarkiyat
sarma —–> dolma, istila
sarmak —–> almak, boğmak, bürümek, çekmek, çevirmek, dolamak, hücum etmek, ihata etmek, kaplamak, kucaklamak, kuşatmak, örtmek, saldırmak, tutmak
sarman —–> iri
sarp —–> dik, güç, yalçın
sarpın —–> silo
sarraf —–> kuyumcu
sarrafiye —–> baş
sarsak —–> enayi
sarsalamak —–> sarsmak
sarsılmak —–> deprenmek, ırgalanmak, irkilmek
sarsıntı —–> deprem, titreme
sarsmak —–> sallamak, silkelemek, silkmek
şart —–> kayıt, koşul
şart şurt —–> kural
şartlar —–> şerait
şaşaa —–> parıltı
şaşaalı —–> görkemli, gösterişli
şaşalamak —–> mat kalmak, şaşmak
sasıma —–> tefessüh
sasımak —–> kokuşmak
şaşırma —–> hayret
şaşırmak —–> sapıtmak, şaşalamak, şaşmak, tanlamak
şaşırtan —–> şaşırtıcı
şaşırtıcı —–> mucize
şaşırtmak —–> çarpmak, şaşmak
şaşkın —–> budala, hindi, sersem
şaşma —–> taaccüp
şaşmak —–> bocalamak, şaşalamak, tanlamak
şataf —–> çalım, süs
şatafat —–> lüks, tumturak
şatafatlı —–> görkemli, lüks
sataşkan —–> mütecaviz, saldırgan
sataşma —–> sarkıntılık
sataşmak —–> bulaşmak, dokunmak, yapışmak
saten —–> atlas
sathi —–> üstünkörü
satir —–> yergi
satıh —–> üzeri, yüz, yüzey
satılmak —–> geçmek, gitmek
şatır —–> neşeli, şen
satır arası —–> ima
satış —–> bey
satkınlık etmek —–> gammazlamak
satma —–> bey
satmak —–> taslamak, vermek
satranç —–> şahmat
satrap —–> vali
sav —–> atasözü, dava, haber, iddia, söz, tez
sav söz —–> slogan
sava —–> haber, muştu
savacı —–> haberci
savak —–> aptal, salak
şavalak —–> aptal, budala, sersem
savan —–> örtü
savaş —–> cenk, harp, kavga, muharebe, mücadele, sefer
savaşçı —–> cengaver
savaşım —–> mücadele
savaşma —–> muharebe
savaşmak —–> çarpışmak, uğraşmak, vuruşmak
şavk —–> ışık
şavkımak —–> parlamak
savlet —–> hamle
savmak —–> defetmek, kovmak, savuşturmak
savran —–> merdiven
savruk —–> dağınık, dikkatsiz
savrukluk —–> dikkatsizlik
savrulmak —–> dağılmak
savsak —–> ihmalkar
savsaklama —–> ihmal
savsaklamak —–> ertelemek, lengitmek, sallamak, uğunmak
savsaklanmak —–> sallanmak
savsama —–> ihmal
savsamak —–> savsaklamak, sermek
şavullamak —–> araştırmak
savunma —–> müdafaa
savunmak —–> korumak, müdafaa etmek
savunu —–> savunma
savurgan —–> bedharç
savurganlık —–> israf
savurmak —–> saçmak, sallamak
savuşmak —–> ekmek, iyileşmek, kaçmak
savuşturmak —–> defetmek, geçiştirmek, savmak
say —–> emek
sayaç —–> saat
şayan —–> değer, layık, uygun
saydam —–> şeffaf
saye —–> gölge, yardım
şayeste —–> uygun
şayet —–> eğer
sayfa —–> konu, sahife
sayfalama —–> mizanpaj
saygı —–> çekinmek, hürmet, ihtiram
saygıdeğer —–> muhterem
saygılı —–> hürmetli
saygın —–> itibarlı, kuvvetli, muteber
saygınlık —–> değerli, haysiyet, itibar, kredi
saygısız —–> hürmetsiz
saygıyla —–> nazikane
sayha —–> çığlık
sayı —–> adet, nüsha
sayıklama —–> hezeyan
sayılan —–> saygın
sayılı —–> mahdut, önemli
sayılma —–> ad
sayım bilimi —–> istatistik
sayımlama —–> istatistik
sayın —–> hürmetli, muhterem
sayışma —–> takas
saykallamak —–> cilalamak
saylamak —–> seçmek
saylav —–> mebus, milletvekili
sayma —–> ad, telakki
saymaca —–> itibari
saymak —–> bilmek, demek, gitmek, hürmet etmek, önemsemek, sıralamak, tanımak, tutmak
sayman —–> muhasip
saymanlık —–> muhasebe
sayrı —–> hasta
sayrıl —–> marazi
sayrılık —–> tutku
saz —–> bağlama, çalgı, kamış
şaz —–> müstesna
saz şairi —–> ozan
sazak —–> bataklık
se —–> üç
seans —–> oturum
şeb —–> gece
sebebiyle —–> yüz
şebeke —–> ağ, kanalizasyon, kuldur destesi
sebep —–> illet, menşe, münasebet, neden, saik, vesile
şebnem —–> çiy
sebze nevi —–> pırasa
sebzevat —–> sebze
sebzevatçı —–> manav
seçenek —–> şık, tutum, yöntem
seci —–> nesir kafiyesi
şeci —–> yiğit, yürekli
seçici —–> seçmen
seçilmek —–> sivrilmek
seçilmiş —–> güzide, seçme
seçimlik —–> ihtiyari
seciye —–> evsaf, huy, karakter, yaradılış
seçki —–> güldeste
seçkin —–> güzide, kibar, mutena, seçme, üstün
seçkinleşme —–> temayüz
seçme —–> güzide, ihtiyar, kalburüstü, seçkin, teşhis
seçmek —–> ayırmak, bulmak, görmek, tanımak
seçmen —–> seçici
seda —–> ses
sedef hastalığı —–> sedef
sedir —–> divan, taht
sedye —–> harek
şef —–> lider, önder
sefa —–> eğlence, neşe, zevk
şefaat —–> affetme, bağışlama
sefahat —–> eğlence
sefer —–> defa, kere, kez, savaş, yol
sefer etmek —–> gezmek
şeffaf —–> berrak, saydam
sefih —–> budala, uçarı
sefihlemek —–> halt etmek
şefik —–> müşfik, sevecen
sefil —–> alçak, yoksul
sefillik —–> alçaklık
sefine —–> gemi
sefir —–> büyükelçi, elçi
sefirikebir —–> büyükelçi
şefkatli —–> müşfik, sevecen
seğrimek —–> seğirmek
şehadet parmağı —–> işaret parmağı
şehadetname —–> diploma
şehbender —–> konsolos
seher —–> sabah
sehim —–> hisse, pay
şehir —–> belde, kent, memleket
şehirci —–> kentçi
şehirli —–> kentli
sehiv —–> yanılgı, YANLIŞ
sehpa —–> darağacı
şehremaneti —–> belediye
şehriyar —–> hükümdar, padişah
sehven —–> yanlışlıkla
şek —–> şüphe
sekans —–> dizi
şekavet —–> soygunculuk
şeker hastalığı —–> şeker
şekerleme —–> mürgüleme, uyuklama
şekerli —–> tatlı
şekerrenk —–> soğuk
şekersiz —–> sade
seki —–> kaldırım, set, teras
seki taşı —–> parke taşı
sekil —–> seki
şekil —–> biçim, tarz, tutum, yol
şekilci —–> ek
şeklen —–> zahiren
şeklenmek —–> huylanmak
sekmen —–> basamak, tabure
seks —–> cinsiyet
seksiyon —–> bölüm, oturum
seksüel —–> cinsel
sekte —–> bozukluk, duruş, felç
sektör —–> bölüm, dal, kesim, kol
şekva —–> şikayet
şekva etmek —–> sızlanmak
şekvacı olmak —–> yakınmak
sel —–> baskın, yığın
şelale —–> çağlayan
selam —–> merhaba
selamat kalın —–> Allah’a ısmarladık
selamet —–> esen, kurtuluş
selamünkavlen —–> felç
selbetmek —–> kapmak
selek —–> cömert
seleksiyon —–> seçme
selemci —–> tefeci
selen —–> bilgi, haber, ses
selikalı —–> derli toplu
selikasız —–> hoyrat
selim —–> doğru, dürüst
selvi —–> servi
sem —–> zehir
şem —–> mum
sema —–> gök, gökyüzü
şemail —–> huy, karakter
semavi —–> ulvi
şembe —–> cumartesi
sembol —–> bayrak, remiz, simge
seme —–> ahmak, sersem
semer —–> palan
semere —–> meyve, ürün, verim, yemiş
semereli —–> verimli
semih —–> cömert
semirmek —–> şişmanlamak
semirtmek —–> beslemek
semiz —–> kökelen, şişman
semizlemek —–> semirmek
sempatik —–> sevimli
semptom —–> belirti
şems —–> güneş
şemsiye —–> çetir
semt —–> cihet, taraf, veçhe, yaka, yan, yön
şen —–> neşeli
sena —–> övgü
şenaat —–> alçaklık
sendikacılık —–> kazanç
sendrom —–> belirti, sıkıntı
sene —–> yıl
şenelmek —–> büyümek, keyiflenmek, serpilmek
senet —–> belge, evrak, vesika
senetli —–> belgesel
senger —–> siper
senli benli —–> samimi
şenlik —–> bayram, cümbüş, neşe, sevinç, şölen
sentaks —–> söz dizimi
sentetik —–> yapay
sepetlemek —–> kovmak
sepici —–> tabak
sepilemek —–> uygulamak
sepmek —–> serpmek
ser —–> baş, başkan, kafa, reis
şer —–> fena, kötü
şerait —–> vasat
serap —–> hayal, ılgım
şerare —–> kıvılcım
serazat —–> azat, hür
serbest —–> erkin, hür, muaf, özgür
serbestlik —–> azatlık
serdabe —–> sanduka
serdengeçti —–> fedai
serdetmek —–> meydana koymak
sere —–> sele
sere serpe —–> serbest
şeref —–> onur, ün
şereflendirme —–> teşrif
seremoni —–> tören
serencam —–> akıbet
seretan —–> yengeç
sergen —–> raf, vitrin
sergerde —–> elebaşı
sergi —–> kilim
sergileme —–> teşhir
sergilemek —–> nümayiş ettirmek, sergiye koymak
sergiye koymak —–> sergilemek
sergüzeşt —–> macera
şerh —–> açma, ayırma, yorum
şerha —–> dilim, parça, yara
serhat —–> hudut, sınır
seri —–> dizi, süratli
serian —–> çabucak
şeriat —–> islam hukuku
şerif —–> kutsal, soylu, temiz
şerik —–> ortak
şeriklik —–> şirk
serin kanlı —–> soğukkanlı
serinkanlı —–> soğukkanlı
serinleşmek —–> serinlemek
serkeşlik etmek —–> başkaldırmak
serlevha —–> başlık
sermaye —–> kapital, konu, servet, varlık
sermek —–> yazmak
sermest —–> sarhoş
serpilmek —–> büyümek, gelişmek
serpiştirmek —–> serpmek
serpmek —–> dökmek, ekmek, saçmak, sepmek, vermek
serpuş —–> başlık
sersefil —–> üzgün, yoksul
sersem —–> dümbelek, şaşkın
sersemleme —–> hezeyan
serseri —–> avare, aylak
sert —–> berk, demir, dik, haşin, hırçın, katı, keskin, kızgın, pek, sıkı, ters
sertelmek —–> sertleşmek
sertlenmek —–> sertleşmek
sertleşmek —–> katılaşmak, kurumak
sertlik —–> husumet, şiddet
serüven —–> macera
serüvenci —–> maceraperest
servet —–> sermaye
servet sahibi —–> varlıklı, zengin
servi ağacı —–> servi
serzeniş etmek —–> yakınmak
ses —–> oy, rey, seda, ün, yaygara
şeş —–> altı
ses etmek —–> seslenmek
ses seda —–> alamet, belirti, haber, iz
ses soluk —–> gürültü, patırtı
ses vermek —–> oy vermek, rey vermek
sese koymak —–> oylamak
seslem —–> hece
seslemek —–> çağırmak
seslendirmek —–> kaydetmek
seslenme —–> hitap, nida
seslenmek —–> çağırmak, çığırmak, haykırmak
sesli —–> sait, ünlü
sesli harf —–> ünlü
sessiz —–> durgun, sakin, sakit, samit, suskun, tek, ünsüz, yumuşak
sessiz harf —–> ünsüz
sessizlik —–> sükunet, sükut
sesucaltan —–> hoparlör
set —–> bent, grup, kaş, seki, takım
şetaret —–> neşe, sevinç, şenlik
setretmek —–> gizlemek
şev —–> bayır, meyilli
sevap —–> DOĞRU
sevatsız —–> ümmi
sevda —–> aşk, istek
sevdalı —–> aşık, vurgun
sevecen —–> mihriban, müşfik
sevecenlik —–> şefkat
sevgi —–> bağlılık, hatır, kalp, muhabbet
sevgili —–> dava, dost, yar, yavuklu
sevi —–> aşk
sevilmeyen —–> itici
sevim —–> sevgi
sevimli —–> babacan, can, maskara, munis, şad, şirin, yavuklu
sevimsiz —–> itici
sevinç —–> bayram, ferah, kıvanç, mutluluk, neşe, şenlik, şevk
sevinçli —–> mesut, neşeli, şen
sevinçlilik —–> ferah
sevinme —–> memnuniyet
sevir —–> boğa
sevişmezlik —–> zıddiyet
seviye —–> düzen, düzey
şevk —–> heves, istek, neşe, sevinç
sevk etmek —–> göndermek, götürmek, itmek, sürüklemek
şevket —–> heybet
şevkli —–> tutku
sevme —–> teveccüh
sevmek —–> hoşlanmak, okşamak
şey —–> madde, nesne, zat
seyahat —–> gezi
seyir —–> gidiş, piknik, temaşa
seyirci —–> temaşacı
seyirtmek —–> koşmak
seyran —–> gezinti
seyran etmek —–> gezinmek, gezmek
seyrek —–> nadir, nadiren
seyretme —–> temaşa
seyretmek —–> bakmak, eğlenmek, görmek, izlemek
seyrüsefer —–> trafik
şeytan —–> iblis
şeytanca —–> şeytani
şeytanlık —–> hile
seyyah —–> gezgin
seyyar —–> gezgin
seyyare —–> gezegen
sezgi —–> feraset, his
sezi —–> sezgi
sezinlemek —–> sezmek
seziş —–> feraset
sezme —–> his, irfan, keşif
sezmek —–> anlamak, çıkarmak, duymak, görmek, hissetmek
sezon —–> mevsim
şiar —–> düstur, slogan, ülkü
sicilli —–> müseccel
şiddet —–> hız, hüküm, kuvvet
şiddetlendirme —–> pekiştirme
şiddetlendirmek —–> körüklemek, pompalamak
şiddetlenmek —–> hızlanmak, yükselmek
şiddetli —–> acı, aşırı, güzel, kızgın, korkunç, kuvvetli, yüksek
sidik —–> çiş, idrar
sifilis —–> frengi
şifrelemek —–> kotlamak
siftinlik —–> adi, bayağı, berbat
sigar —–> puro
sihir —–> büyü, efsun
sihirlemek —–> büyülemek
şiir —–> manzume, nazım
şikar —–> av
şikayet —–> yaygara
şikayet etmek —–> yakınmak
şikayet etmek —–> sızlanmak
şikayet etmek —–> yakınmak
şikest —–> malul, sakat
şikeste —–> kederli, kırgın, kırık
siktirici —–> adi, aşağılık, bayağı
silecek —–> paspas
silgeç —–> silecek
silgi —–> bozan, havlu
silgiç —–> silecek
sili —–> arı, temiz
sililik —–> iffet
silkelemek —–> dövmek, etkilemek, sarsmak
silkelenmek —–> silkinmek
silkmek —–> sarsmak
silme —–> iptal, tamamen
silmek —–> yok etmek
silsile —–> sıra
şilte —–> döşekçe
silüet —–> gölge, karaltı
sim —–> gümüş, işaret
sima —–> insan, kimse, yüz
şimal —–> kuzey
şimdi —–> demin, halen
şimdice —–> halen
şimdiki —–> güncel
şimdilerde —–> bugünlerde
şimdiye kadar —–> hala
şimendifer —–> katar, tren
simge —–> bayrak, remiz, rumuz, sembol
simgeleme —–> temsil
simsar —–> tellal
şimşek —–> parıltı
şimşek taşı —–> gök taşı
şimşekli —–> sinirli
şimşirlik —–> kafes
sin —–> kabir, mezar, yaş
sincap —–> değin
sindirim —–> hazım
sindirmek —–> ezmek, hazmetmek, sındırmak
sine —–> bağır, göğüs, gönül, iç, sadır, yürek
sinek —–> cibin
sinerji —–> güç
singin —–> sıkılgan, utangaç
şiniklemek —–> ölçmek
sinir —–> asap
sinir —–> öfke
sinirlemek —–> hazmetmek
sinirlendirmek —–> germek, kızdırmak
sinirlenmek —–> asabileşmek, kızmak, köpürmek, öfkelenmek
sinirli —–> asabi
sinirli —–> gergin
sinirsel —–> asabi
sinirsiz —–> sakin
sinmek —–> suspus olmak
sinonim —–> eş anlamlı
sinyal —–> korna
sinyal vermek —–> korna çalmak
sipariş etmek —–> ısmarlamak
siper —–> kuytu, senger, yağmur
siperlik —–> siper
şipşak —–> çabucak
sirayet etmek —–> bulaşmak, dağılmak, geçmek
şirin —–> aziz, hoş, melahatli, sevimli, tatlı
şirk —–> şeriklik
sirkeleşmek —–> ekşimek
sirküler —–> genelge, tamim
şirniyat —–> tatlı
şirret —–> edepsiz, geçimsiz, huysuz
şiş —–> kabarık, kozalak, ur
şişe —–> cam
şişik —–> kabarık, şiş
şişinmek —–> kabarmak
şişirme haber —–> uydurma
şişirmek —–> abartmak
şişkin —–> kabarık, şiş
şişkinlik —–> tümsek
şişko —–> dolgun, şişman, toplu
sisli —–> bulanık
şişlik —–> şiş
şişman —–> kök, semiz, şişko, tulum, yoğun
şişmanca —–> tıknaz
şişmanlamak —–> gelişmek, kökelmek, semirmek, toplanmak
şişmek —–> kabarmak, utanmak
şişmiş —–> şiş
sistem —–> cümle, düzen, tertibat, yol, yöntem
şita —–> kış
site —–> kent, şehir
şive —–> eda, naz
sivil —–> çıplak, mülki
sivil polis —–> sivil
sivilce —–> sızanak
sivilize —–> uygar
sivri —–> aşırı, palamut
sivrileşmek —–> sivrilmek
sivrilme —–> temayüz
sivrilmek —–> seçilmek, yükselmek
siyah —–> kara
siyahe —–> bordro, liste
siyahi —–> zenci
siyahlaşmak —–> kararmak
siyahlık —–> karartı
siyasa —–> politika
siyasal —–> siyasi
siyaset —–> politika
siyasetçi —–> siyasi
siyasi —–> siyasal
şizoit —–> bozuk
sıcacık —–> içten, samimi, sevimli
sıcak —–> hamam
sıcakkanlı —–> sevimli
sıcaklık —–> alev, hararet
sıcaklıkölçer —–> derece, termometre
sıçan —–> fare
sıçandişi —–> antika
sıçmak —–> bozmak
sıdk —–> doğruluk
sıfat —–> bet, keyfiyet
sıfır —–> kötü, yeni
sıfıra inmek —–> yok olmak
sığa —–> kapasite
şığımak —–> pike yapmak
sığınma —–> iltica
sığınmacı —–> mülteci
sığınmak —–> barınmak
sığmak —–> girmek
sıhhat —–> doğruluk, sağlık
sıhhatli —–> esen, sağlam
sıhhi imdat —–> ilk yardım
sık —–> kesif
şık —–> kıvrak, seçenek, uygun, yerinde
sıkaç —–> mandal
sıkı —–> cimri, dar, katı, sert, tıkız, yoğun
sıkı denetim —–> sansür
sıkıca —–> sıkı
sıkılamak —–> zorlamak
sıkılgan —–> utangaç
sıkılma —–> hicap
sıkılmak —–> bunalmak, utanmak
sıkılmaz —–> utanmaz, yüzsüz
sıkınmak —–> zorlamak
sıkıntı —–> cefa, çile, düşünce, ezgi, eziyet, fırtına, gaile, hal, hüzün, kahır, kambur, karanlık, keder, kor, külfet, mesele, mihnet, problem, rahat, sancı, sorun, usanç, zaruret, zehir, zor
sıkıntılar —–> teessürat
sıkıntılı —–> bozuk, dar, dumanlı, kara
sıkıntısız —–> ak, hafif
şıkırdamak —–> aydınlanmak, parlamak
sıkışık —–> yoğun
sıkışmak —–> daralmak
sıkıştırma —–> tazyik
sıkıştırmak —–> kısmak, kıstırmak, tıkmak, zorlamak
sıklaştırma —–> teksif
sıklet —–> sıkıntı, yük
sıklık —–> kesafet
sıkmak —–> üzmek, zorlamak
sıla —–> vatan
şıltak —–> mızıkçı
sımak —–> bozmak, kırmak, yenmek
şımarık —–> erköyün
şımarmak —–> erköyünleşmek
sınaat —–> zanaat
sınalga —–> kamera
sınalgı —–> televizyon
sınama —–> deneme, eleştiri, prova, tecrübe
sınamak —–> denemek, tecrübe etmek
sınav —–> imtihan
sındı —–> makas
sındırmak —–> kırmak, parçalamak
sıngın —–> çekingen
sıngın —–> ürkek, üzgün
sınıf —–> dershane, derslik
sınıflama —–> tasnif
sınık —–> kırık
sınır —–> çizgi, had, hat, hudut, limit, nokta
sınır —–> serhat, son, uç
sınırlamak —–> belirlemek, hapsetmek, kısıtlamak, mahdutlaştırmak
sınırlandırmak —–> sınırlamak
sınırlanmak —–> kalmak
sınırlanmış —–> bağlı, kısıtlı, mahdut, münhasır
sınırlı —–> bağlı, dar
sınırlı —–> münhasır
sınırsız —–> sonsuz
sınmak —–> arızalanmak, bozulmak, kırılmak
sır —–> giz, peçe
sıra —–> aralık, dizi, düzen, gün, hiza, nöbet, rabıta, saf, silsile
sırada —–> tam
sıradan —–> adi, alelade, bayağı
şırakkadak —–> ansızın
sıralama —–> tanzim, tertip
sıralamak —–> saymak
sırat —–> yol
sırça —–> cam
sırdaş —–> mahrem
sırga —–> küpe
sırgavıl —–> anten
sırıklamak —–> çalmak
sırılsıklam —–> sırsıklam
şırınga —–> iğne
sırlar —–> esrar
sırnaşmak —–> ekşimek, kır sakız olmak
sırsıklam —–> sırılsıklam
sırt —–> dal
sırtarmak —–> sırıtmak
sırtçı —–> hamal
sırtık —–> pişkin
sıska —–> cılız, çelimsiz, kuru
sıskalaşmak —–> kurumak
sıtma —–> titreme
sıvalamak —–> sıvamak
sıvamak —–> küfretmek, okşamak, sıvalamak, sıvazlamak
sıvaşmak —–> sıvışmak
sıvazlamak —–> okşamak, sıvamak
sıvı —–> mayi
sıvık —–> vıcık vıcık
sıvışmak —–> bulaşmak, kaçmak, sızmak
sıyanet etmek —–> korumak
sıygı —–> hacim
sıyırma —–> çekmece
sıyırmak —–> düşürmek, kaldırmak
sıyrılmak —–> boşanmak, çıkmak, kurtulmak
sızanak —–> sivilce
sızgıt —–> kavurma
sızıldanmak —–> sızlanmak
sızıltı —–> şikayet
sızırmak —–> süzmek
sızlamak —–> vızıldamak, yakınmak
sızlanma —–> şikayet, vızıltı, yaygara
sızlanmak —–> ağlamak, sızıldanmak, vızıldamak, yakınmak
sızmak —–> çıkmak, sıvışmak
skala —–> gam
skandal —–> rezalet
ski —–> kayak
skolastik —–> eski
skor —–> sayı, sonuç
slayt —–> saydam
slogan —–> şiar
smaç —–> küt
snop —–> züppe
sobelemek —–> yakalamak
sodyum klorür —–> tuz
sofa —–> gezinti, hol
sofi —–> mutasavvıf
sofistike —–> karmaşık, yapmacık
şoför —–> haydavcı, sürücü, yöndemci
soğuk —–> dargın, itici, şekerrenk
soğukkanlı —–> serin kanlı, serinkanlı
soğukkanlılık —–> itidal
soğuklaşmak —–> soğumak
soğurmak —–> emmek
soğutkan —–> soğutucu
soğutmaç —–> soğutucu
soğutucu —–> buzdolabı
sohbet —–> konuşma, söyleşi
sohbet etmek —–> konuşmak
şöhret —–> ad, san, şan, ün
şöhretli —–> tanınmış, ünlü
şöhretsiz —–> ünsüz
şok —–> şaşırtıcı
sokak —–> küçe
sökel —–> hasta, malul
sokmak —–> saplamak, tıkmak, zehirlemek
sökmek —–> ayırmak, çıkartmak, götürmek
sokulmak —–> girmek, vurmak, yaklaşmak, yanaşmak
sökülmek —–> harcamak
sokum —–> lokma
sokur —–> köstebek
soldurmak —–> almak
şölen —–> şenlik, ziyafet
solgun —–> sarı
solgunlaşmak —–> matlaşmak
solmak —–> atmak, ölmek
solmamış —–> diri
solmuş —–> solgun, soluk
sölpümek —–> pörsümek
soluk —–> nefes, sarı, tarz, uçuk
soluklanmak —–> dinlenmek
solumak —–> nefes almak
solungaç —–> galsame
solunum —–> teneffüs
som —–> saf
sömestir —–> yarıyıl
sömestre —–> yarıyıl
şömine —–> buhari, ocak
şömiz —–> gömlek
sömürge —–> müstemleke
sömürgecilik —–> müstemlekecilik
somurmak —–> emmek
sömürme —–> istismar
sömürmek —–> istismar etmek, kullanmak
somurtkan —–> abus, karakabak, suratsız
somurtmak —–> ekşimek
somut —–> açık, aydın, kati, müşahhas
son —–> akıbet, geri, hudut, nihai, nihayet, olanca, ölüm, sınır, uç
son had —–> limit
son kanun —–> ocak
son teşrin —–> kasım
sona ermek —–> geçmek
sonbahar —–> güz, payiz
sonbaharda —–> güzün
sönmek —–> geçmek, tükenmek, yitmek, yok olmak
sonra —–> bilahare, ileri
sonradan —–> bilahare
sonraları —–> bilahare
sonrasız —–> sonsuz
sonraya saklamak —–> ertelemek
sonsuz —–> çok, ebedi, ebedi, tükenmez
sonuç —–> akıbet, geri, meyve, netice, öz, özet
sonuçlanmak —–> bitmek, neticelenmek
sonuçlu —–> müessir
sonuçsuz —–> hava, kısır
sönük —–> durgun, zayıf
sonuncu —–> nihai
sopa —–> dayak, değnek, kazık, kötek
sopalamak —–> dövmek
şopar —–> küstah, şımarık, yaramaz
sorgu —–> istintak
sorgulama —–> dindirme, istintak
sormaca —–> anket
sormak —–> araştırmak
şorolop —–> yalan
sorti —–> çıkış
soru —–> sual
sorum —–> sorumluluk
sorumak —–> emmek
sorumlu —–> mesul
sorumluluk —–> boyun, günah, mesuliyet
sorun —–> dava, dert, iş, mesele, problem, sıkıntı
soruşturma —–> anket, tahkikat
soruşturmak —–> araştırmak
sorutkan —–> somurtkan
sorutmak —–> beklemek
sosyal —–> içtimai, toplumsal
sosyete —–> cemiyet, topluluk, toplum, zadegan
şov —–> gösteri
söve —–> çerçeve
sövgü —–> küfür
sövme —–> kalay, küfür
sövmek —–> çıkışmak, küfretmek, okumak, yermek
sövüş —–> küfür
sövüşçül —–> küfürbaz
soy —–> asıl, cins, çeşit, damar, ev, evlat, ırk, kan, köken, ocak, sülale, tür
soy ağacı —–> şecere
soy sop —–> döl
soya çekim —–> kalıtım
soygun —–> vurgun, yağma
soygunçu —–> şaki
soygunculuk —–> yağma
söykemek —–> dayamak, yaslamak
söylem —–> ifade, telaffuz, tez
söyleme —–> kelam
söylemek —–> atmak, beyan etmek, buyurmak, çekmek, çıkarmak, dökmek, kaydetmek, lütfetmek, yazmak
söylence —–> efsane
söylenegelmiş —–> menkul
söyleniş —–> telaffuz
söylenmek —–> azarlamak, çıkışmak, eleştirmek, sızlanmak, yakınmak
söylenti —–> rivayet, söz
söyleşi —–> hasbihal, musahabe, sohbet
söylev —–> nutuk
söyleyiş —–> ifade, telaffuz
soylu —–> asil, asıllı, kibar, necip
soylular —–> zadegan
soyluluk —–> asalet
soymak —–> çıkarmak, garet etmek, vurmak, yüzmek
soysuz —–> alçak, asılsız, nesilsiz, pespaye
soysuzlaşmak —–> bozulmak, yozlaşmak
soytarı —–> maskara, telhek
soyut —–> mücerret
söz —–> alay, güfte, kelam, kelime, laf, lafız, lakırdı, lakırtı, lügat, nazire, nutuk, söylenti, sözcük
söz başı —–> ön söz
söz geçiren —–> hakim
söz gelimi —–> mesela, meselen, söz gelişi
söz gelişi —–> mesela, örneğin, söz gelimi, temsil
söz misali —–> söz gelişi
söz temsili —–> söz gelişi
sözcü —–> vekil
sözcük —–> kelime, lügat, söz
sözde —–> güya, sanki
söze bakan —–> uslu, uysal
sözleşme —–> anlaşma, kontrat, mukavele
sözlü —–> namzet, yavuklu
sözlük —–> lügat
sözünü etmek —–> ilişmek, temas etmek
sözünübilmez —–> patavatsız
spekülasyon —–> kurgu, vurgun
spermatozoit —–> tohum
spesiyal —–> özel
spesiyalist —–> uzman
spesiyalite —–> özellik
spontane —–> kendiliğinden
spot —–> peşin
stabil —–> dayanıklı, düz, kararlı, oturmuş, sağlam
stabilizasyon —–> istikrar
star —–> yıldız
statü —–> heykel, tüzük
step —–> bozkır
steril —–> kısır
stil —–> tarz
stratejik —–> önemli
strüktür —–> yapı
su —–> ab, deniz, kez
şu denli —–> çok, fazla
su sığırı —–> manda
su taşkını —–> sel
şua —–> ışın
sual —–> soru
sual etmek —–> sormak
şualamak —–> ışınlamak
sualtı kayık —–> denizaltı
subay —–> bekar, zabit
şube —–> büro, dal, kol
sübvanse etmek —–> desteklemek
suç —–> cürüm, hata, kabahat
suçlama —–> itham, töhmet
suçlar —–> taksirat
suçsuz —–> masum
sucu —–> saka
sudager —–> iş adamı
sudan ucuz —–> bedava
sufi —–> mutasavvıf
süfli —–> adi, alçak, aşağı, aşağılık, bayağı
sugötürmez —–> kesin
şuh —–> dişi
suhulet —–> yumuşaklık
suiistifade —–> suistimal
suikast —–> komplo
suistimal —–> hıyanet, suiistifade
suizan —–> kuşku
süje —–> konu, özne
sükkan —–> dümen
şükran —–> minnetdarlık
şükretmek —–> hamdetmek
şükreylemek —–> şükretmek
sükse —–> başarı, hodpesentlik
sükun —–> durgunluk, sükunet
sükunet —–> durgunluk, huzur, rahat, sükun
sükunetli —–> durgun, sakin
sukut etmek —–> düşmek
sükuti —–> suskun
sülale —–> aile, ev, hanedan, soy, tohum
sulamak —–> suvarmak
sulanmış —–> ıslak
sularında —–> yakınlığında
şule —–> alev
sülf —–> kükürt
sulh —–> barış
sulh olmak —–> uzlaşmak
sulp —–> döl, katı, nesil, omurga
sultan —–> padişah
sultanlık —–> saltanat
sulu —–> bulaşık, vıcık vıcık
sulu zırtlak —–> limon
sulugözlü —–> gözü sulu
şuluk —–> mızıkçı
sülün —–> kırgavul
sümbül —–> başak
sümkürmek —–> fınkırmak
sumsuk —–> yumruk
sümük —–> fırtık, kemik
sümüklü böcek —–> ilbiz
şümul —–> kaplama, kapsam
şunca —–> çok, epey
sundurma —–> hangar, hayat
sundurmak —–> vermek
sünepe —–> uyuşuk
suni —–> takma, yapay, yapma, yapmacık
suni saç —–> peruk
sunma —–> arz, ikram, takdim
sunmak —–> arz etmek, çıkarmak, göndermek, takdim etmek, tutmak, yollamak
sünnet olmak —–> kesilmek
sunturlu —–> görkemli, gösterişli, yaman
sunu —–> arz, takdim
sunulan —–> maruz
sunum —–> lokma, parça
sunuş —–> maruzat, ön söz
şüphe —–> kuruntu, kuşku, şaibe, şek
şüphe etmek —–> kuşkulanmak
şüphelenmek —–> huylanmak, işkillenmek, kuşkulanmak, pirelenmek
şüpheli —–> çirkin
şüphesiz —–> elbette, muhakkak, zahir
süprüntü —–> çer çöp, zirzibil
süpürmek —–> çalmak, kovmak, tüketmek
sur —–> hasar, talih, uğur
şura —–> konsey
şura —–> meclis
surat —–> yüz
sürat —–> hız, tempo
süratle —–> çabucak
süratlenmek —–> hızlanmak
süratli —–> seri, tez
suratsız —–> aksi, çirkin, huysuz, somurtkan
sürçmek —–> yanılmak
sürdürmek —–> kalmak, olmak
sürdürümcü —–> abone
süre —–> müddet
süre aşımı —–> müruruzaman, zaman aşımı
şüreka —–> taraftar
sürekli —–> daima, daimi, daimi, devamlı, durmadan, kalıcı, temelli
süreli —–> devri, periyodik
suret —–> biçim, çehre, görünüş, kopya, nüsha, resim, tarz, yol, yüz
sureta —–> yalandan
sürgit —–> ilelebet
sürgü —–> dayak, sürme
sürgün —–> filiz, ishal
sürme —–> devam, is, sürgü, sürme
sürmek —–> bitmek, çekmek, çıkmak, dökmek, gitmek, salmak, serpmek, sevk etmek, vurmak, yaşamak, yeşermek
sürtünmek —–> sürünmek
sürtüşme —–> uyuşmazlık
sürücü —–> çoban, şoför
sürücü belgesi —–> ehliyet
sürücülük vesikası —–> ehliyet
sürüklemek —–> getirmek, itmek, sevk etmek, sürümek
sürüklenmek —–> kapılmak
sürüm —–> revaç
sürümek —–> sürüklemek
sürümü olmak —–> geçmek
sürur —–> sevinç
sürüşken —–> kaygan
sürüşmek —–> kaymak
sürveyan —–> gözetmen
süs —–> bezek, ziynet
susak —–> aptal, salak
susama —–> hararet
susamak —–> özlemek
susamış —–> teşne
süsen —–> susam
susku —–> sükut
suskun —–> sessiz
süsleme —–> tezhip
süslemek —–> bezemek
süslenmek —–> bezenmek, donanmak
süsler —–> tezyinat
susma —–> sükut
susmak —–> kesmek
susmuş —–> sakit
suspus olmak —–> sinmek
süssüz —–> basit, çıplak, düz, sade, yalın
süst —–> uyuşuk
susturmak —–> bastırmak, gidermek
susuzluk —–> hararet
şut —–> darbe
süt kuzusu —–> bebek, yavru
sutaş —–> su
sütliman —–> durgun, sakin, sakit
sütlü —–> sağmal
sütnine —–> daye
sütre —–> örtü, perde
sütsüz —–> kart
sütun —–> dergi, direk
şuur —–> bilinç
şuuraltı —–> tahteşşuur
suvarmak —–> sulamak
süzek —–> süzgeç
süzgeç —–> kevgir
süzme —–> saf
süzmek —–> taramak
süzük —–> zayıf
süzülmek —–> akmak, arıklamak, zayıflamak
şvester —–> hemşire, kız kardeş
taaccüp etmek —–> şaşmak
taaffün etmek —–> kokuşmak
taahhüt etmek —–> bağlamak, üstlenmek
taalluk —–> ilgi
taam —–> çeşni, yemek, yiyecek
taammüden —–> kasten
taannüt etmek —–> direnmek
taarruz —–> hücum, saldırı
taarruz etmek —–> saldırmak
taayyün etmek —–> belirmek
tab —–> huy, karakter, mizaç, tabiat
tababet —–> tıp
tabak —–> boşkap
tabaka —–> derece, kat
taban —–> aya, dip, döşeme, kaide, oturak, ökçe, temel, yaradılıştan, zemin
tabankeş —–> çekecek
tabansız —–> ödlek
tabanvay —–> yayan
tabasbus etmek —–> yaltaklanmak
tabela —–> levha
tabetmek —–> basmak, çap etmek
tabi —–> bağımlı
tabi olmak —–> uymak
tabiat —–> beğeni, doğa, haslet, huy, karakter, mizaç, yaradılış, zevk
tabiaten —–> yaradılıştan
tabiatıyla —–> kendiliğinden
tabiatsız —–> geçimsiz, huysuz
tabiatüstü —–> fevkettabii
tabii —–> doğal, olağan, saf
tabiiyet —–> bağlılık, milliyet, tebaalık, uyruk, vatandaşlık
tabip —–> doktor, hekim
tabir —–> anlatım, deyim, ifade
tabl —–> davul
tablo —–> levha, manzara
tabur —–> grup, küme, yığın
tabut —–> sal
tabütüvan —–> güç, kuvvet, takat
taç —–> yan
tacili —–> acele, ivedi
tacili yardım —–> ilk yardım
tacir —–> iş adamı, tüccar
tadat etmek —–> saymak
tadil etmek —–> değiştirmek
tadilat —–> tadil
tadımlık —–> çeşni
tafsil —–> açıklama
tafsilat —–> ayrıntı, detay
tagayyür etmek —–> değişmek
tağşiş etmek —–> karıştırmak
tağyir —–> bozma
tağyir etmek —–> bozmak, değiştirmek
tahakkuk —–> gerçekleşme, hayatileşme
tahakküm —–> baskı
tahakküm etmek —–> hükmetmek
tahallüs —–> mahlas
tahammül —–> dözüm
tahammül etmek —–> dayanmak, gelmek, götürmek, kaldırmak, katlanmak
taharetsiz —–> cünüp
taharetsizlik —–> cenabet
taharri etmek —–> araştırmak
taharrüş etmek —–> irkilmek
tahassun —–> sığınma
tahassür —–> özlem
tahaşşüt —–> yığınak
tahattur etmek —–> hatırlamak
tahavvül etmek —–> değişmek, dönüşmek
tahayyül etmek —–> hayal etmek
tahdit —–> mahdutlaştırma
tahdit etmek —–> kısıtlamak, sınırlamak
tahıl —–> hububat
tahıldöven —–> düven
tahkik —–> soruşturma
tahkikat —–> soruşturma
tahkim etmek —–> berkitmek
tahlil etmek —–> çözümlemek
tahliye etmek —–> boşaltmak
tahmin —–> hesap, keşif, oran
tahmin etmek —–> söylemek, ummak
tahminen —–> kararlama, yaklaşık
tahmini —–> kararlama
tahrif etmek —–> bozmak, değiştirmek
tahrik etmek —–> dürtmek, kışkırtmak, körüklemek
tahril —–> çizgi
tahrip —–> bozma
tahrip etmek —–> bozmak, yıkmak
tahripkar —–> yıkıcı
tahriş etmek —–> kurcalamak, tırmalamak, yakmak
tahsil —–> öğrenim, öğretim
tahsis —–> ayırma
tahsis etmek —–> açmak, adamak, ayırmak, bağlamak
tahsisat —–> karşılık, ödenek
taht —–> divan, sedir
tahta —–> kara tahta
tahta biti —–> tahtakurusu
tahtabiti —–> tahtakurusu
tahtaboş —–> teras
tahtakurusu —–> tahtabiti
tahtası eksik —–> budala, şaşkın
tahtelbahir —–> denizaltı
tahterevalli —–> yellencek
tahteşşuur —–> şuuraltı
tahvil vermek —–> devretmek
takanak —–> alacak, borç, ilişki
takas etmek —–> değiştirmek
takat —–> derman, güç, hal, hız, kuvvet, mecal
takatli —–> dayanıklı, güçlü
takatsiz —–> yorgun
takbih etmek —–> ayıplamak
takdim etmek —–> sunmak, tanıştırmak
takdir —–> yazgı
takdir etmek —–> alkışlamak
takdiriilahi —–> yazgı
takdirname —–> takdir
takdis etmek —–> kutsamak
takibat —–> kovuşturma
takip —–> kovuşturma
takip etmek —–> anlamak, gelmek, gütmek, izlemek, kovalamak, tutturmak, yetişmek
takılgan —–> muzip
takılmak —–> ilişmek
takım —–> cihaz, dest, grup, küme, set, zümre
takır takır —–> takır tukur
takışmak —–> dalaşmak, tutaşmak
takkadak —–> birden, hemen
takke —–> arakçın
taklit —–> özenti
taklitçi —–> maymun, mukallit
takma —–> eğreti, müstear, suni
takma ad —–> mahlas
takmak —–> kullanmak, önemsemek, vurmak
takoz —–> kama
takriben —–> yaklaşık
takribi —–> kararlama, yaklaşık
takrir —–> önerge, yerleştirme
taksim —–> bölme
taksim etmek —–> bölmek, bölüşmek
taksir —–> cürüm
taksirat —–> kusurlar, taksirler
taksirkar —–> sanık
taksirler —–> taksirat
takunya —–> nalın
takvim —–> dallık, gündizme
takviye —–> destek, pekiştirme
takviye etmek —–> berkitmek, desteklemek
talan —–> yağma
talan etmek —–> yağmalamak
talancı —–> çapulcu
talaz —–> dalga, kasırga
talebe —–> öğrenci
talep —–> dilek, istek
tali —–> ikinci, yan
talih —–> alın yazısı, baht, devlet, devran, kader, kısmet, nasip, sur, şans, uğur, yıldız
talihsiz —–> bedbaht
talik etmek —–> asmak, ertelemek
talim —–> öğretim
talimat —–> emir, yönerge, yönetmelik
talimatname —–> yönetmelik
talip —–> istekli, isteyen
talip olmak —–> istemek
talipli —–> talip
talkın —–> telkin
tallahi —–> vallahi
talvar —–> çardak, hangar
tam —–> bütün, gerçek, harika, komple, mükemmel, tıpkı, tüm
tam yol —–> süratli
tamah —–> hırs
tamahkar —–> açgözlü
tamam —–> bütün, doğru, evet, oldu, olur, peki, tüm
tamam olmak —–> tamamlanmak
tamamen —–> komple, temelli, top
tamamı —–> hepsi, tüm
tamamıyla —–> tıpkı
tamamlama —–> ikmal
tamamlamak —–> bağlamak
tamamlanmak —–> bitmek, olmak
tamamlanmış —–> tamam
tamamlık —–> tümleç
tamim —–> genelge
tamir —–> onarım
tamir etmek —–> onarmak, yapmak
tamirat —–> onarım
tamlama —–> tamamlama
tamlamak —–> tamamlamak
tamlayan —–> tayin
tamlık —–> bütün
tamtakır —–> bomboş
tamu —–> cehennem
tan —–> şafak
tandans —–> eğilim
tane —–> adet, kıta, parça
tangırdamak —–> gürüldemek
tanı —–> teşhis
tanıdık —–> aşina, bildik, tanış, yar
tanık —–> şahit
tanım —–> tarif
tanıma —–> teşhis
tanımak —–> bilmek, saymak, seçmek
tanımama —–> inkar
tanımamak —–> reddetmek
tanımlamak —–> tarif etmek
tanınan —–> maruf
tanınmayan —–> yabancı, yeni
tanınmış —–> meşhur, şöhretli, ünlü
tanış —–> aşina, bildik, tanıdık
tanış etmek —–> tanıştırmak
tanış olma —–> tanışma
tanışma —–> tanış olma
tanıştırma —–> takdim
tanıştırmak —–> takdim etmek, tanış etmek
tanıt —–> ispat
tanıtlama —–> ispat
tanıtlamak —–> ispat etmek, ispatlamak
tanıtma —–> takdim
tanıtma adı —–> jenerik
tanıtma kartı —–> kimlik
tanıtma yazısı —–> jenerik
tanıtmak —–> takdim etmek, tanıştırmak
tanıtmalık —–> tarife
tanlamak —–> azarlamak, paylamak, şaşmak
tanlanmak —–> çıkışmak
tanrı —–> hak, ilah, yaradan
tansiyon —–> gerilim
tansık —–> mucize, şaşırtıcı
tantana —–> tezahürat, tören
tantanalı —–> görkemli, gösterişli
tanzim etmek —–> sıralamak
tapa —–> tıpa
tapan —–> sürgü
tapınak —–> mabet
tapıncak —–> put
tapınma —–> ibadet
tapmak —–> bağlanmak, bulmak
tapsız —–> bitkin
taptaze —–> gıcır gıcır
taraça —–> seki, teras
taraf —–> cephe, cihet, kanat, nazır, semt, veçhe, yaka, yan, yer, yön, yöre, yüz
taraflar —–> etraf
tarafsız —–> yansız
taraftar olmak —–> tutmak
taraftarlık —–> intisap
taraklamak —–> taramak
taramak —–> süzmek
tarassut etmek —–> gözetlemek, gözlemek, müşahede etmek
taravetli —–> körpe, taze
tarazlaştırmak —–> dengelemek
tardetmek —–> savmak
tarh etmek —–> çıkarmak
tarhana çorbası —–> tarhana
tarif —–> övgü, tanım
tarif etmek —–> tanımlamak
tariflemek —–> lanse etmek, övmek
tarih —–> gün
tarik —–> yol
tariz —–> taşlama
tariz etmek —–> sataşmak
tarım —–> ekincilik, kültür, ziraat
tarla —–> toprak
tartaklamak —–> dövmek, eziştirmek
tartı —–> karar, oran, ölçü, vezin
tartılı —–> ölçülü
tartışma —–> münakaşa
tartışmak —–> mübahase etmek
tarumar —–> dağınık, karışık, perişan
tarumar etmek —–> karıştırmak
tarumar olma —–> hezimet
tarumar olmak —–> dağılmak, karışmak
tarz —–> biçim, ezgi, hava, merkez, minval, soluk, suret, şekil, tempo, tür, usul, vadi, yol
taş arabası —–> aptal, sersem
taş bina —–> kagir
tasa —–> düşünce, efkar, endişe, gam, kaygı, keder, merak, üzüntü
taşak —–> haya
taşaklı —–> yiğit
tasalanmak —–> düşünmek, kaygılanmak, meraklanmak
tasallut —–> sarkıntılık
tasannu —–> yapmacık
tasar —–> yazı
tasarı —–> düşünce, layiha
tasarım —–> tasavvur
tasarlamak —–> düşünmek, fikirleşmek, kurmak
tasarlayarak —–> taammüden
tasarruf —–> tutum
tasarruf etmek —–> artırmak, tutmak
tasavvur —–> amaç, düşünce, maksat, niyet
tasdik —–> olumlu, onay
tasdik etmek —–> onaylamak
tasfiye —–> temizleme
tasfiye etmek —–> temizlemek
tashih —–> düzeltme
tashih etmek —–> düzeltmek
taşıl —–> fosil
tasım —–> kıyas
taşıma —–> nakil, transfer
taşımacı —–> nakliyeci
taşımacılık —–> nakliyat
taşımak —–> çekmek, dökmek, duymak, giymek, hissetmek, kaldırmak, katlanmak, üstlenmek
taşımalık —–> nakliye
taşınabilir —–> taşınır
taşınır —–> menkul
taşınma —–> göç, nakil
taşınmak —–> çıkmak, göçmek, kalkmak
taşınmazlar —–> emlak
taşıt —–> araç, vasıta
taşıtçı —–> sürücü
taşıyan —–> haiz
taşıyıcı —–> hamal
taşkın —–> aşırı
taslak —–> karikatür
taşlama —–> hakaret, hiciv
taslamak —–> geçinmek, satmak
taşlık —–> katı
tasma —–> halta
taşmak —–> azmak, kükremek
tasni —–> suni, uydurma, yapma
taşra —–> eyalet, kenar
tasrif —–> çekim
tasrif etmek —–> çekmek
tasriflenme —–> çekim
tastamam —–> tıpatıp
tastir etmek —–> yazmak
tasvip etmek —–> beğenmek
tasvir —–> resim
tat —–> çeşni, dilsiz, lezzet, zevk
tat alma organı —–> dil
tatbik etmek —–> uygulamak
tatbiki —–> uygulamalı
tatil —–> grev, istirahat
tatlı —–> şirin, şirniyat, yumuşak
tatlıca —–> güzel, hoş, içten
tatlılık —–> tat
tatlılıkla —–> tatlı
tatmak —–> duymak, hissetmek
tatmin —–> kanaatlenme
tatmin olmak —–> doymak, rahatlamak
tatminkar —–> kanaatlendirici, uygun
tatsız —–> yavan
taun —–> veba
tavassut —–> aracılık
tavik —–> tehir
taviz —–> güzeşt, ivaz, karşılık, ödün
tavır —–> davranış, durum, eda, hal, tutum, vaziyet
tavla —–> nerttahta
tavlamak —–> aldatmak
tavlandırmak —–> beslemek
tavlanmak —–> şişmanlamak
tavlı —–> semiz, şişman
tavsamak —–> lengimek, yavaşlamak
tavşan anahtarı —–> maymuncuk
tavşan yürekli —–> korkak
tavsiye —–> salık
tavukgötü —–> siğil
tavzih —–> açıklama
tavzih etmek —–> açıklamak
tay —–> denk, eş, eşit
taya —–> dadı
tayf —–> görüntü, hayalet, ruh
tayfa —–> aşiret, hizip, oymak, uşak
tayfun —–> tufan
tayin —–> atama, nakil, tamlayan
tayin etmek —–> atamak, belirlemek, göstermek, kaldırmak, kararlaştırmak
tayyare —–> uçak
tayyetmek —–> çıkarmak, yok etmek
tazallüm etmek —–> sızlanmak
tazammun etmek —–> içermek
taze —–> dinç, yaş
tazelemek —–> tekrarlamak
tazelenmek —–> tepmek
tazeleşmek —–> canlanmak
taziyet —–> taziye
tazmin etmek —–> ödemek
tazyik —–> basınç, baskı
teali —–> yükselme
teamül —–> davranış, iş, verdiş
tebaa —–> uyruk, vatandaş
tebaalık —–> tabiiyet
tebahhur etmek —–> uçmak
tebarüz etmek —–> belirmek
tebdil etmek —–> değiştirmek
tebdilihava —–> hava değişimi
tebelleş olma —–> elçekmemek
tebellür etmek —–> belirmek
teber —–> balta
teberru —–> bağış
teberru etmek —–> bağışlamak
tebessüm etmek —–> gülümsemek
tebliğ —–> bildiri, çıkış, maruza
tebligat —–> bildiriş
tebrik —–> kutlama
tebrik etmek —–> kutlamak
tebrik kartı —–> tebrik
tebriye etmek —–> aklamak
tebşir etmek —–> müjdelemek
tecavüz —–> saldırı, sarkıntılık
tecavüz etmek —–> aşmak, geçmek, hücum etmek, saldırmak
tecavüzkar —–> mütecaviz, saldırgan
teceddüt —–> yenilik
tecelli —–> cilve, kader
tecemmu —–> yığınak
tecennün etmek —–> çıldırmak, delirmek
tecessüm etmek —–> belirmek, canlanmak
teçhiz —–> donatım
tecil etmek —–> ertelemek
tecim —–> ticaret
tecimen —–> tacir, tüccar
tecrübe —–> deneme, deney, deneyim, sınama
tecrübe etmek —–> denemek, sınamak
tecrübesiz —–> toy
tecrübi —–> uygulamalı
tecziye etmek —–> cezalandırmak
tedai —–> çağrışım
tedarik etmek —–> bulmak, sağlamak, temin etmek
tedariklemek —–> sağlamak
tedavi —–> iyileştirme
tedavi etmek —–> düzeltmek
tedavül —–> sürüm
tedavülde olmak —–> geçmek
tedbir —–> önlem
tedbirli —–> hesaplı
tedenni etmek —–> düşmek, gerilemek
tedirgin —–> narahat, rahatsız
tedirgin etmek —–> bulaşmak, dokunmak, sarmak, yemek
tedirgin olmak —–> huylanmak
tedirginlik olmak —–> kaynamak
tediye etmek —–> ödemek
tedricen —–> yavaş yavaş
tedris —–> öğretim
tedrisat —–> öğretim
tedvin etmek —–> derlemek
tedvir etmek —–> çevirmek, yönetmek
teeddüp —–> utanma
teeddüp etmek —–> sıkılmak, utanmak
teehhül etmek —–> evlenmek
teehhür —–> gecikme
teessüf etmek —–> acımak, kınamak
teessür —–> gam, üzüntü
teessür etmek —–> acımak
teessürat —–> izlenim
tef —–> kaval
tefeci —–> selemci
tefekkür etmek —–> düşünmek
teferruat —–> ayrıntı, detay
teferrüç —–> gezinti
tefessüh etmek —–> çürümek, kokuşmak
tefevvuk etmek —–> bastırmak
tefeyyüz —–> yükselme
tefeyyüz etmek —–> ilerlemek, yükselmek
tefrik —–> ayrım
tefrik etmek —–> ayırmak
tefriş etmek —–> döşemek
tefsir —–> yorum
teftih —–> açma
teftiş —–> denetim, murakabe
teftiş etmek —–> denetlemek
tefviz —–> ihale
tehcir —–> sürme
tehevvür etmek —–> köpürmek, öfkelenmek
tehi —–> boş
tehir etmek —–> ertelemek
tehlike —–> ateş, korku, risk
tehlikeli —–> ağır, ciddi, korkulu, kötü, netameli
tehlikesiz —–> emin, korkusuz
tek —–> bir, biricik, birlik, hiç, hiçbir, salt, sessiz, tekil, tenha, uslu, vahit, yegane
tek tük —–> az, seyrek
tekabül etmek —–> karşılamak
tekamül —–> evrim, gelişme
tekamül etmek —–> gelişmek
tekasüf etmek —–> toplanmak, yoğunlaşmak
tekaüt —–> burs, emekli
tekdir etmek —–> azarlamak, paylamak
tekdüze —–> kuru, yeknesak
tekebbür —–> çalım, gurur, kurum
tekebbürlenmek —–> böbürlenmek
tekebbürlü —–> kasıntı
tekel —–> inhisar, müstemleke
tekellüf —–> gösteriş
tekellüm —–> konuşma
teker —–> tekerlek
tekerlemek —–> yuvarlamak
tekerlenmek —–> dönmek
tekessür etmek —–> artmak, çoğalmak
tekevvün etmek —–> oluşmak
tekil —–> tek, teklik
tekit etmek —–> üstelemek
tekke —–> dergah, hapishane
teklemek —–> kekelemek
teklif —–> önerge, öneri
teklif etmek —–> önermek
teklifsiz —–> laubali
teklifsizce —–> laubali
teklik —–> lira, tekil
tekmil —–> bitirme, bütün, tamamlama, tüm
tekmillemek —–> tamamlamak
tekne —–> gemi
teknik —–> yol, yöntem
tekrar —–> gene, yeniden, yine
tekrar etmek —–> yinelemek
tekrarlamak —–> yinelemek
tekrarlanmış —–> mükerrer
tekrarlı —–> mükerrer
tekrir etmek —–> tekrarlamak
teksir —–> çoğaltma
tekst —–> metin
tekvin etmek —–> yaratmak
tekzip etmek —–> yalanlamak
tel —–> lif, makara
telaffuz etmek —–> söylemek
telafi etmek —–> karşılamak
telakki —–> görüş
telaş —–> endişe, kargaşa, kaygı, sıkıntı, tasa
telaşlanmak —–> kaygılanmak
telaşlı —–> aceleci
telaşsız —–> soğukkanlı
tele —–> kapan, tuzak
telef etmek —–> mahvetmek
telef olmak —–> ölmek
telefon —–> alısün, çınka
telefon etmek —–> zeng etmek
telek —–> yelek
telesik —–> acele, palas pandıras
telesimek —–> zayıflamak
telesmek —–> acele etmek, aşıkmak
televizyon —–> sınalgı
telfin —–> takoz
telgraf —–> tel
telhek —–> palyaço, soytarı
telhis —–> özet
telhis etmek —–> özetlemek
telif hakkı —–> telif
telin etmek —–> lanetlemek
telkih —–> aşı
tellak —–> berber
tellal —–> simsar
telmih —–> iham, im, işare
teltik —–> hata, yanlış
tema —–> düşünce, görüş
temadi —–> sürme
temas —–> bağlantı, görüşme, ilişki, münasebet, ulaşım
temas etmek —–> bahsetmek, değinmek, değmek, dokunmak
temaşa —–> oyun, seyir, temsil
temaşa etmek —–> bakmak, seyretmek
temaşacı —–> seyirci
temaşaya koymak —–> sahnelemek
temayül —–> eğilim, meyil
temayüz —–> farklanma
temayüz etmek —–> sivrilmek
tembel —–> erincek, kalp, uyuşuk, üşengeç
tembellik —–> rehavet
tembellik etmek —–> pineklemek, üşenmek, yüksünmek
tembih —–> ikaz, uyarı
tembih etmek —–> söylemek, uyarmak
tembihlemek —–> uyarmak
temdit etmek —–> uzatmak
temeddüh etmek —–> övünmek
temek —–> pencere
temel —–> ana, anayasa, asıl, baş, çizgi, esas, gerçek, kök, omurga, özül, taban, üs, zemin
temel taşı —–> dayanak, esas
temelden —–> kökten
temelinden —–> esasen
temelleşme —–> teessüs
temelleşmek —–> yerleşmek
temelli —–> daimi, devamlı, kalıcı, sürekli, tamamen
temelsiz —–> asılsız, yanlış
temenni —–> dilek
temenni etmek —–> dilemek
temettü —–> kazanç
temeyyüz etmek —–> sivrilmek
temin etmek —–> bulmak, elde etmek, sağlamak
temiz —–> ak, arı, aydınlık, berrak, duru, harbi, masum, necip, pak
temizleme —–> tasfiye
temizlemek —–> almak, çalmak, kazımak, öldürmek, tüketmek, yok etmek
temizlenmek —–> bitmek
temizlik —–> saflık
temkinli —–> ağırbaşlı, ılımlı
temkinlilik —–> vakar
tempo —–> ezgi, gidiş, sürat, tarz, vuruş
temsil —–> oyun, söz gelişi, temaşa
temsil etmek —–> göstermek
temsilci —–> ajan, nümayende
temyiz —–> farklandırma
ten —–> cilt, deri, et, vücut
tenakuz —–> çelişki, zıddiyet
tenasüp —–> oran, orantı
tendürüst —–> dinç, sağlam
teneffüs —–> mola, paydos, solunum
teneffüs etmek —–> yaşamak
teneklik —–> bağ
tenevvür etmek —–> aydınlanmak
tenezzüh —–> gezinti
tenezzül etmek —–> layık bilmek, layık görmek
tenge gelmek —–> bıkmak
tenha —–> ıssız, kuytu, tek, yalnız
tenhalaşmak —–> boşalmak
tenkis etmek —–> azaltmak
tenkit —–> eleştiri, noktalama
tenkit etmek —–> eleştirmek
tenkitçi —–> münekkit
tensel —–> cinsel
tensik etmek —–> düzeltmek
tente —–> örtü
tentene —–> dantel
tenzil —–> indirme
tenzilat —–> indirim, ucuzlaştırma
tepe —–> höyük, yığın
tepecik —–> tümsek
tepeden inme —–> şaşırtıcı
tepelemek —–> eziştirmek, hırpalamak, yakşıca dövmek
tepesi atmak —–> öfkelenmek
tepesi üstü —–> tepetakla
tepik —–> tekme
tepinmek —–> debelenmek
tepirlemek —–> elemek
tepki —–> aksi cevap
tepkili uçak —–> jet
tepkime —–> teamül
tepkisiz —–> pasif
tepme —–> tekme
tepmek —–> depreşmek
terakki —–> gelişme, yükselme
terakki etmek —–> ilerlemek
terakkiperver —–> ilerici
teraküm etmek —–> birikmek, yığılmak
terane —–> ezgi, makam, nağme
terapi —–> tedavi
teras —–> artırma, seki
terazi —–> vezne
terbiye —–> edep, eğitim
terbiye etmek —–> eğitmek, törpülemek
terbiye vermek —–> eğitmek
terbiyelemek —–> eğitmek
terbiyeli —–> edepli
tercih etmek —–> yeğlemek
tercüme —–> çeviri
tercüme etmek —–> aktarmak, çevirmek
tercümeihal —–> biyografi, öz geçmiş
tercümeihal —–> öz geçmiş
tereddi etmek —–> yozlaşmak
tereddüt etmek —–> duraklamak
tereke —–> miras
terennüm etmek —–> şakımak
teres —–> pezevenk
terettüp etmek —–> gerekmek
terfi —–> yükselme
terhis etmek —–> bırakmak, terk etmek
terim —–> had, ıstılah
terk etmek —–> bırakmak, koymak, vazgeçmek
terkidünya —–> münzevi
terkidünyalık —–> inziva
terlan —–> doğan
termin —–> randevu
termometre —–> derece
ters —–> aksi, aykırı, hırçın, huysuz, münasebetsiz, sert, zıt
tersane —–> tezgah
tersine —–> aksine, aykırı, bilakis
tersinmek —–> hiddetlenmek
terslemek —–> azarlamak, reddetmek
tertemiz —–> pırıl pırıl
tertibat —–> düzen, sistem
tertip —–> dizgi, düzen, hile, komplo
tertip etmek —–> hazırlamak
tertiplemek —–> hazırlamak
tertipsiz —–> dağınık
terütaze —–> körpe
terviç etmek —–> desteklemek
terzihane —–> terzi
tesadüf —–> rastlantı
tesadüf etmek —–> rastlamak, rastlaşmak
tesadüfen —–> kazara, rastgele
tesadüfen gelmek —–> düşmek
tesahup etmek —–> benimsemek
tesanüt —–> dayanışma
teşebbüs —–> girişim
teşebbüs etmek —–> denemek, girişmek, koyulmak
teşebbüskar —–> müteşebbis
teşekkül —–> oluşum, örgüt
teşekkül etmek —–> belirmek, oluşmak
teşekkürname —–> teşekkür
teselsül —–> silsile, sıra
teshin etmek —–> ısıtmak
teshir etmek —–> büyülemek, fethetmek
teşhir etmek —–> göstermek, sergilemek
teşhis —–> seçme
tesir —–> etki
tesir etmek —–> etkilemek
tesirli —–> dokunaklı, geçişli
tesirsiz —–> geçişsiz
tesis —–> kuruluş
tesis etmek —–> kurmak
tesit —–> kutlama
tesit etmek —–> kutlamak
teskere —–> sedye
teşkil —–> oluşum
teşkil edilmek —–> teşkilatlanmak
teşkil etmek —–> örgütlemek
teşkilat —–> kuruluş, örgüt
teşkilatlandırmak —–> örgütlemek
teşkilatlanmak —–> teşkil edilmek
teslim —–> pes
teslim etmek —–> bırakmak, devretmek, terk etmek
teslimiyet —–> itaatkarlık
teşmil —–> yayma
tespit etmek —–> belirlemek, saptamak, vermek
teşri —–> yasama
teşrih —–> iskelet
teşrikimesai —–> emektaşlık, iş birliği
teşrinisani —–> kasım
test —–> sınav
test etmek —–> denemek, ölçmek, sınamak
testi —–> bardak
testis —–> torba
teşvik etmek —–> kışkırtmak
tesviye etmek —–> ödemek, vermek
teşyi etmek —–> uğurlamak
tetebbu etmek —–> araştırmak
tetik —–> çevik, nazik, uyanık
tetkik etmek —–> araştırmak, incelemek
tevabi —–> maiyet
tevahhuş etmek —–> ürkmek
tevakki etmek —–> çekinmek, sakınmak
tevakkuf etmek —–> durmak, eğlenmek
tevazu —–> alçak gönüllülük
tevazukar —–> alçak gönüllü
tevazulu —–> uysal
tevcih etmek —–> çevirmek
tevdi etmek —–> bırakmak, vermek
tevdiat —–> mevduat
teveccüh etmek —–> yönelmek
tevekkeli —–> boşuna
tevellüt —–> doğum
tevessül etmek —–> başlamak, girişmek
tevettür —–> gerilim
tevil etmek —–> çevirmek
tevkici —–> nişancı
tevkif etmek —–> tutmak, tutuklamak
tevsi —–> yayma
tevzi —–> tevziat, yaydırma, yayma
tevziat —–> tevzi
teyze —–> hala
tez —–> acele, çabuk, süratli, yarım yamalak
tezahür —–> belirti
tezahür etmek —–> belirmek
tezahürat —–> alkış, gösteri, tantana
tezat —–> çelişki
tezayüt etmek —–> artmak, çoğalmak
tezce —–> çabucak
tezelden —–> çabucak
tezene —–> mızrap
tezevvüç etmek —–> evlenmek
tezgah —–> piştahta, tersane
tezgahtarlık etmek —–> methetmek
tezkere —–> kağıt, pusula
tezlik —–> frekans
tezvir —–> dedikodu
tezvirat —–> böhtan, iftira
tezyif etmek —–> eğlenmek
tezyifkar —–> adi, bayağı, kötü
tezyin etmek —–> süslemek
tezyit —–> artırma, çoğaltma
tezyit etmek —–> artırmak
ticani —–> gerici, yobaz
ticaret —–> kar
tifo —–> yatalak
tike —–> dilim, lokma
tikel —–> cüzi
tiksindiren —–> iğrenç
tiksindirici —–> mekruh
tiksinerek —–> kerhen
tiksinme —–> ikrah, nefret, tiksinti
tiksinmek —–> buruşmak, iğrenmek, yermek
tiksinti —–> nefret
tilmiz —–> öğrenci
timsal —–> simge
tin —–> ruh
tip —–> çeşit, sima, sistem, tür
tir —–> kalas, tomruk
tir tir —–> zangır zangır
tiran —–> acımasız, gaddar
tirbuşon —–> burgu
tirildemek —–> titremek
tiryak —–> afyon, panzehir
tiryakilik —–> iptila
titiz —–> çakal, müşkülpesent
titizlenmek —–> öfkelenmek
titr —–> san
titrek —–> ışıldamak
titreme —–> sarsıntı, sıtma, ürperti
titremek —–> sallanmak, zangırdamak
titretmek —–> sarsmak
titreyiş —–> sarsıntı
tiyatro —–> temaşa
tıfıl —–> acemi, toy
tığ —–> biz, kılıç
tıka basa —–> doyunca
tıkaç —–> tıpa
tıkıldatmak —–> tıklatmak
tıkır —–> para
tıkışıklık —–> izdiham
tıkız —–> berk, katı, muhkem, sıkı, tıknaz
tıklatmak —–> tıkıldatmak
tıkmak —–> sokmak
tıknaz —–> tıkız, toplu
tıksırıklı —–> rahatsız
tılsım —–> çare, önlem
tımarhane —–> delihane
tınaz —–> yığın
tıngıldamak —–> tıngırdamak
tıngır —–> boş, para, parasız, züğürt
tınlamak —–> çınlamak
tınmak —–> önemsemek, takmak
tıntın —–> bilgisiz, bomboş, boş, cahil
tıp bacısı —–> hasta bakıcı, hemşire
tıp kardeşi —–> hasta bakıcı
tıpa —–> tıkaç
tıpatıp —–> tıpkı
tıpkı —–> aynı, tam, tamamıyla, tıpatıp
tıpkı tıpkısına —–> tıpatıp
tıpkıçekim —–> fotokopi
tıpkısı —–> aynı, örnek
tıpkısı tıpkısına —–> tıpatıp
tıpkısının aynısı —–> tıpatıp
tırabzan —–> muhaccer
tıraş bıçağı —–> jilet
tıraş etmek —–> kazımak
tıraşçı —–> asılsız, yalan
tıraşlamak —–> kazımak, yontmak
tırı vırı —–> aptal, boş, değersiz
tırıl —–> parasız, züğürt
tırkaz —–> sürgü
tırmık —–> tarak
tırmıklamak —–> tırmalamak
tırnaklamak —–> tırmalamak
tırpan —–> kerenti
tırsmak —–> çekinmek, korkmak, ürkmek
tırtık —–> çentik
tırtıkçı —–> yankesici
tırtıklamak —–> aşırmak, çalmak
tırtıl —–> çıkıntı, girinti
tırtırkçı —–> yankesici
tıynet —–> huy, maya, yaradılış
töhmet —–> kabahat
toht —–> tasma
tohum —–> döl, nesil, sülale
tok —–> koyu
toka etmek —–> vermek
tokaç —–> raket
tokat —–> şapalak
tokatçı —–> dolandırıcı
tokatçılık —–> dolandırıcılık
tokatlamak —–> şapalaklamak
tökezmek —–> tökezlemek
tokgözlü —–> gözü tok
tokmak —–> kapı zengi
tokuşma —–> çarpışma, dek
tokuşmak —–> çarpışmak
tolerans —–> dözüm, hoşgörü
tolga —–> miğfer
tomar —–> küme, rulo, top, topa
tombul —–> tulum, yoğun, yuvarlak
tombullaşmak —–> şişmanlamak
tomruk —–> şalban, tir
tomurcuk —–> gonca
tonga —–> düzen, hile, tuzak
top —–> tamamen, tomar, toparlak
top mermisi —–> gülle
top zambak —–> zambak
topa —–> küme, tomar
topaç —–> fırfıra, fırlangıç
topal —–> aksak
topalaşmak —–> kümelenmek
topallamak —–> aksamak
toparlak —–> top, yuvarlak
toplam —–> mecmu, yekun, yekün
toplama —–> cem, tahsil
toplama işareti —–> artı
toplamak —–> derlemek, dermek, düzeltmek, kaldırmak
toplanma —–> içtima
toplanmak —–> şişmanlamak, üşüşmek, yığılmak
toplanmış —–> mecmu, toplu
toplantı —–> deri, dernek, içtima, meclis, yığıncak
toplaşmak —–> toplanmak
toplu —–> şişko, tıknaz, yığın
toplu iğne —–> sancak
topluluk —–> camia, cemaat, cemiyet, ehil, sosyete, toplum, zümre
toplum —–> cemiyet, sosyete, topluluk
toplumsal —–> içtimai, sosyal
toprak —–> arazi, bölge, kara, tarla, ülke
toprak kayması —–> heyelan
toprak sahası —–> arsa
topu —–> hepsi
topu topu —–> hepsi
topuk —–> ökçe
topuz —–> amut
topyekun —–> hamı, umumi
tor —–> acemi, ağ, çekingen, ham, toy, utangaç, yabani
torba —–> poşet
töre —–> adet
tören —–> merasim, resim, şadlık, tantana
torlak —–> derviş, genç, toy
torpido —–> torpil
torpil —–> arka, havadar, kömek
tortu —–> posa
torun —–> neve
tosbağa —–> kaplumbağa
tost —–> sağlık
tosun —–> buruk
toto —–> kıç
toy —–> acemi, çaylak, düğün, genç, naşı, tecrübesiz, tor, ziyafet
töz —–> asıl, cevher, kök
toz olmak —–> kaçmak, uzaklaşmak
tradisyon —–> gelenek
trajedi —–> facia
trajik —–> feci
traksiyon —–> çekim
transfer —–> geçiş, geçit, geçme, taşıma
transparan —–> saydam, şeffaf
transport —–> nakil, nakliyat
trap —–> hendek, tuzak
travma —–> sarsıntı
tren —–> katar, şimendifer
tren yolu —–> demir yolu
trup —–> takım
tüberküloz —–> verem
tüccar —–> tacir
tuf —–> yuf
tuf tuf etmek —–> yuhalamak
tufan —–> tayfun
tufeyli —–> virane
tuğ —–> sorguç
tuğla —–> kerpiç
tuğra —–> tura
tuğrakeş —–> nişancı
tuğyan olmak —–> coşmak, taşmak
tuhaf —–> acayip, antika, cins, garip, gülünç
tuhaflık —–> garabet
tükenmek —–> bitmek, erimek, geçmek, sönmek
tükenmeyen —–> tükenmez
tükenmez —–> sonsuz
tükenmez kalem —–> tükenmez
tüketici —–> istihlakçı
tüketilmek —–> gitmek
tüketmek —–> harcamak, kurtarmak, sarf etmek, süpürmek, temizlemek, yemek
tul —–> boylam
tul derecesi —–> boylam
tullanmak —–> atlamak
tuluk —–> tulum
tulum —–> şişman, tombul, tüp
tüm —–> bütün, hamı, hepsi, kül, tam, tamam, tümsek
tumağı —–> nezle
tuman —–> don, şalvar
tümbek —–> tümsek
tümce —–> cümle
tümce bilgisi —–> söz dizimi
tümen —–> yığın
tümleç —–> tamamlık
tümlemek —–> tamamlamak
tümör —–> ur
tümsek —–> kabarcık, tepecik, tüm, yükselti
tümsekli —–> kabarık
tumturak —–> gösteriş, şatafat
tumturaklı —–> gösterişli
tümü —–> hepsi
tümüyle —–> sırf
tün —–> gece
tunç —–> bronz
tüp —–> tulum
tur —–> devir
tür —–> cins, çeşit, kabil, kalem, nev, soy, tarz, türlü, zümre
türap —–> toprak, toz
türe —–> adalet
türedi —–> zıpçıktı
türel —–> hukuki
türemek —–> çoğalmak, gelmek, hasıl olmak, üremek
turfa —–> eski, nadir
turfa olmak —–> çürümek
turfanda —–> faraş
turist —–> gezgin, seyyah
turkuaz —–> firuze
turlamak —–> dolaşmak
türlü —–> çeşit, çeşitli, kabil, muhtelif, tür
turşu —–> bitkin, yorgun
turşu olmak —–> ekşimek
turşumak —–> ekşimek
turunç —–> narenç
turunçgiller —–> narenciye
turuncu —–> narenci
tuşe etmek —–> değmek, dokunmak
tutaç —–> tutacak
tutacak —–> kol
tutak —–> kabza, rehine, tutacak
tutalım ki —–> faraza
tutam —–> hisse
tutanak —–> zabıt
tutarak —–> sara
tutarga —–> sara
tutarık —–> sara
tutarlı —–> orta, sabit
tutarlık —–> rabıta, uygunluk
tutarsız olmak —–> çelişmek
tutaşmak —–> takışmak
tutkal —–> yapışkan
tutku —–> hevesli, ihtiras, ihtiraslı, şevkli
tutkulu —–> ihtiraslı
tutkun —–> bağlı, düşkün, hasta, mecbur, meftun, yangın
tutkun olmak —–> sevdalanmak
tutma —–> kesinti
tutmak —–> ağrımak, alıkoymak, avlamak, bağlamak, başlamak, beğenmek, benimsemek, bürümek, girişmek, izlemek, kalmak, kaplamak, kapmak, kavramak, kullanmak, müdafaa etmek, saklamak, sarmak, saymak, sunmak, taraftar olmak, tutuklamak, uğramak, ulaşmak, varmak, yakalamak, yapışmak, yapmak, yenmek, yönelmek, zapt etmek
tutsak —–> esir
tutsaklık —–> esaret
tütsü —–> duman, içki
tütsülü —–> bulanık, karışık
tutturmak —–> bağlamak, raptetmek, takip etmek
tutu —–> ipotek, rehin
tutucu —–> muhafazakar
tutuk —–> çekingen, durgun, kapalı, kesik, sıkılgan, tutuklu
tutukevi —–> dam, tomruk
tutuklama —–> tevkif
tutuklamak —–> hapsetmek, tutmak
tutuklu —–> mevkuf
tutulma —–> kesinti
tutulmak —–> kazanmak, kesilmek, olmak, sevmek
tutulmuş —–> müptela
tutum —–> davranış, ekonomi, gidiş, hal, hareket, hareket tarzı, hesap, idare, iktisat, seçenek, şekil, tavır
tutumlu —–> hesaplı, kanaatçil
tutumsuz —–> müsrif, savruk, savurgan
tutumsuzluk —–> israf
tütün —–> duman
tutunmak —–> çıkışmak, dayanmak, direnmek, kullanmak, sataşmak, yerleşmek
tutuşmak —–> girişmek, kızarmak, yanmak
tutuşturmak —–> dökmek, yakmak
tutya —–> çinko, sürme
tuvalet —–> ayakyolu, hela, wc, yüznumara
tüvana —–> canlı, dinç, kuvvetli
tüydürmek —–> aşırmak, çalmak
tüymek —–> kaçmak, yayınmak
tüyo —–> kopya
tüysüz —–> kabak
tuzak —–> ağ, al, komplo, tele
tüze —–> hukuk
tüzel —–> hukuki
tüzük —–> nizamname
uç —–> ağız, had, hudut, ibik, sınır, son
üç buçuk —–> değersiz, üstünkörü
uca —–> yüce
uçak —–> tayyare
uçarı —–> bozgun, havai, sefih
uçarılık —–> sefahat
üçayak —–> sacayağı
üçbucak —–> üçgen
üçgen —–> üçbucak
üçkağıt —–> dolap, düzen, hile
üçkağıtçı —–> dolandırıcı
üçkağıtçı —–> kartbasan, kumarbaz, leylaç
üçkağıtçılık —–> dolandırıcılık
uçkun —–> heyelan
uçlanmak —–> vermek
uçmak —–> belirmek, cennet, kalkmak
uçmuş —–> uçuk
ücra —–> sapa
ücret —–> müzd
uçuk —–> hafif, kabarcık, soluk
uçurmak —–> koparmak, savurmak
uçurum —–> kaş, yar
uçuş —–> pervaz
ucuz —–> adi, bozuk, erzan, hesaplı
ucuzlamak —–> ucuzlaşmak
ucuzlaşmak —–> ucuzlamak
ucuzlaştırma —–> indirim, tenzilat
ufacık —–> küçücük
ufacık tefecik —–> çelimsiz
ufak —–> küçük
ufak tefek —–> küçük, zayıf
ufaklık —–> bit
ufalanmak —–> dağılmak
ufalmak —–> küçülmek
ufki —–> yatay
üflemek —–> üfürmek
ufuk —–> çevre, görüş, ihata
ufunet —–> cerahat, irin
üfürmek —–> esmek, üflemek
üfürükçülük etmek —–> okumak
uğramak —–> düşmek, sarkmak, tutmak, yaklaşmak
uğraş —–> cenk, iş, meslek, meşguliyet, mücadele
uğraşı —–> meşgale
uğraşma —–> müsademe, savaş
uğraşmak —–> bakmak, didişmek, savaşmak
uğraştırma —–> işgal
uğratmak —–> çıkmak, düşürmek, kovmak, salmak, savmak
uğru —–> hırsız
uğrulamak —–> çalmak
uğruna —–> için
uğunmak —–> katılmak, savsaklamak
uğur —–> amaç, gaye, hedef, sur, şans, talih, yol
uğurlu —–> kutlu, mübarek
uğursuz —–> kara, meşum, musibet, şom
uhde —–> görev, sorumluluk
ukde —–> düğüm, yumru
ukubet —–> ceza
ulak —–> haberci
ulam —–> nicelik, nitelik
ulama —–> bağlama, ek, ilave, katkı
ulamak —–> birleştirmek, eklemek, ilave etmek, katmak
ulaşım —–> alaka, rabıta, temas
ulaşma —–> idrak
ulaşmak —–> aksetmek, bulmak, çatmak, dayamak, dayanmak, değmek, elde etmek, erişmek, gelmek, girmek, gitmek, göndermek, inmek, kavuşmak, mazhar olmak, tutmak, uzanmak, varmak, vasıl olmak, yansımak, yetişmek, yetmek
ulaşmış —–> nail
ulaştırmak —–> iletmek
üleş —–> pay
üleşmek —–> ayırmak, bölünmek, bölüşmek, paylaşmak
üleştirme —–> tevzi
üleştirmeler —–> tevziat
ülfet —–> görüşme, tanışma
ülgüç —–> jilet
ülke —–> devlet, diyar, el, iklim, il, memleket, mülk, toprak, yer
ülkü —–> dava, ideal, mefkure, şiar
ülküsel —–> ideal
ülser —–> yara
ulu —–> koca, yüce
ululamak —–> ağırlamak
ulular —–> kibar
ululuk —–> heybet
ulus —–> millet
ulusal —–> milli
ulusalcı —–> milliyetçi
ulusallık —–> milliyet
ulusçu —–> milliyetçi
uluslararası —–> beynelmilel, enternasyonal, milletlerarası
ulvi —–> semavi, yüce
umacı —–> öcü
umar —–> çare
umde —–> ilke
ümit —–> umut
ümit etmek —–> beklemek, ummak
ümitsizlik —–> yeis
umma —–> ümit
ummak —–> beklemek, demek, sanmak
umman —–> okyanus
ümmi —–> sevatsız
ümran —–> bayındırlık
ümranlı —–> bayındır
umu —–> arzu, istek, umut
ümük —–> boğaz, gırtlak
umulmayan —–> şaşmak
umulur —–> muhtemel
umum —–> ahali, bütün, halk, herkes, kamu, tüm
umumen —–> genellikle
umumi —–> genel, topyekun
umumiyetle —–> genellikle
umursamak —–> meraklanmak
umursamamak —–> savsaklamak
umursamaz —–> lakayıt
umut —–> düş, rüya, ümit
umut etmek —–> ummak
umutsuzluk —–> ümitsizlik
ün —–> ad, nam, san, ses, şan, şeref, şöhret
ünalga —–> diktafon
ünite —–> birim
üniversal —–> evrensel
ünlem —–> nida
ünlemek —–> seslenmek
ünlü —–> meşhur, sait, sesli, şöhretli, tanınmış
ünsiyet —–> iletişim, komünikasyon
unsur —–> faktör, ilke, öğe, uzuv
ünsüz —–> samit, sessiz
unutkan —–> huşsuz
unutmak —–> bağışlamak, bırakmak, çıkmak
unutulmak —–> küllenmek
unvan —–> adres, san
ur —–> dert, şiş, tümör, yenitüreme
uran —–> endüstri, sanayi
uray —–> belediye
urba —–> giysi
ürem —–> faiz, nema
üremek —–> artmak, çoğalmak, türemek, yetişmek
üretici —–> müstahsil
üretim —–> istihsal, kuruluş
üretme —–> çoğaltma
üretmek —–> çıkarmak, yapmak
urgan —–> kement
ürkek —–> çekingen
ürkekçe —–> ürkek
ürkmek —–> çekinmek, irkilmek, yılmak
ürküntü —–> vahşet
ürpermek —–> korkmak
ürperti —–> esme, titreme
uruk —–> soy, sülale
ürümek —–> havlamak
ürün —–> eser, hasılat, mahsul, meyve, semere
üryan —–> çıplak
us —–> akıl
üs —–> asıl, esas, kök, temel
usa vurma —–> muhakeme
uşak —–> çocuk, hizmetçi, hizmetkar, kullukçu, nöker, tayfa
uşak bahçesi —–> anaokulu
uşak saldırma —–> düşük, kürtaj
uşak salma —–> kürtaj
uşaklık —–> rahim
usanç —–> sıkıntı, üzüntü
usanmak —–> bezmek, bıkmak, kanıksamak, yılmak
üşenen —–> erincek
üşengeç —–> erincek, tembel
üşengen —–> üşengeç
üşenmek —–> erinmek, tembellik etmek, yüksünmek
uskur —–> pervane
uslanmak —–> durulmak, düzelmek, ıslah olmak
uslu —–> akıllı, edepli, itaatli, paşa, söze bakan, tek, yüzüyola, zeki
üslup —–> hava, tarz
üşmek —–> üşüşmek
üst —–> arka, beden, giyecek, giysi, öte, vücut, yan, yüzey
üst dikili —–> üstyapı
üst üste —–> sıkışık
usta —–> becerikli, cambaz, ehil, erbap, mahir, sanatkar, üstat
ustalık —–> ehliyet, iş, maharet, marifet
ustalıklı —–> usturuplu
üstat —–> ehil, usta
üsteleme —–> tekit
üstelemek —–> depreşmek, direnmek, katılmak, zorlamak
üstelik —–> bile, caba, fark, güçlü, kuvvetli, sağlam
üstenme —–> taahhüt
üstlenme —–> taahhüt
üstlenmek —–> taşımak
üstler —–> erkan
üstlük —–> aba
üstün —–> faik, kudretli, kuvvetli, seçkin
üstüne —–> dair
üstüne düşmek —–> durmak
üstüne götürmek —–> gocunmak
üstünkörü —–> eğreti, gelişigüzel, sathi, yalandan, yarım yamalak, yüngül
üstünlük —–> galebe
usturuplu —–> dakik, dürüst, münasip, uygun
üstyapı —–> üst dikili
usul —–> metot, tarz, yol, yöntem
usulsüzlük —–> yolsuzluk
üşüntü etmek —–> üşüşmek
üşüşmek —–> birikmek, toplanmak, yığışmak
utanç —–> hicap
utangaç —–> mahcup, sıkılgan, tor
utangaçlık —–> mahcubiyet
utangan —–> utangaç
utanma —–> hicap, yüz
utanmak —–> çekinmek, ekşimek, haya etmek, korkmak, sıkılmak, şişmek
utanmaz —–> arsız, kepaze, pişkin, yüzsüz
utkulu —–> muzaffer
utmak —–> yenmek
ütmek —–> yenmek
ütülmek —–> kaybetmek
üvendire —–> gönder, mıh, mıhça
uyak —–> kafiye
uyandırma —–> ikaz
uyandırmak —–> kaldırmak, uyarmak
uyanık —–> açıkgöz, agah, ayık, kurnaz, tetik
uyanıklık —–> dikkat, teyakkuz
uyanmak —–> belirmek, depreşmek
uyarı —–> haberdarlık, ihtar, ikaz, tembih
uyarım —–> tembih
uyarlamak —–> aktarmak
uyarlanmak —–> alınmak
uyarlık —–> uygunluk
uyarma —–> ihtar, ikaz, irşat, tembih
uyarmak —–> dürtmek, haberdarlık etmek
uyartı —–> ihtar, uyarı
uydu —–> peyk
uydurma —–> asılsız, blöf, derme çatma, sahte, uyduruk, uydurulmuş, yalan
uydurmaca —–> düzmece, sahte
uydurmak —–> becermek, bulmak, elde etmek, sağlamak
uyduruk —–> uydurma
uydurulmuş —–> uydurma
üye —–> aza, uzuv
uygar —–> çağdaş, medeni, medeni
uygarlık —–> medeniyet
uygulama —–> infaz
uygulamak —–> tatbik etmek, vurmak, yapmak
uygulamalar —–> icraat
uygulamalı —–> tatbiki, tecrübi
uygulanan —–> geçerli
uygulanmaz olmak —–> kalkmak
uygun —–> elverişli, iyi, makul, munis, mutabık, muvafık, münasip, müsait, şayan, şık, tatminkar, usturuplu, yarar, yaraşıklı, yerinde
uygun olmak —–> bağdaşmak, sığmak, yakışmak, yaklaşmak
uygunluk —–> liyakat, mutabakat, uyum
uygunsuz —–> ekşi, münasebetsiz, yersiz
uyku —–> düş, gaflet
uykulu —–> mahmur
uykuluk —–> dalak
uylaşmak —–> anlaşmak, uzlaşmak
uyma —–> intibak, riayet, takip
uymak —–> bağdaşmak, dinlemek, gelmek, yaraşmak
uymayan —–> uygunsuz
uymaz —–> aykırı
uyruk —–> tabiiyet, tebaa, vatandaş
uyrukluk —–> tabiiyet
uysal —–> itaatli, munis, söze bakan, yumuşak, yüzüyola
uyuklama —–> şekerleme
uyuklamak —–> dalmak, mürgülemek
uyum —–> ahenk, düzen, geçim, intibak, mutabakat, uygunluk
uyumak —–> dalmak, yatmak
uyumamış —–> uyanık
uyumsuz —–> dağınık, eğreti
uyuntu —–> miskin, tembel, uyuşuk
uyuşma —–> anlaşma, ittifak
uyuşmak —–> yola gitmek
uyuşmazlık —–> ihtilaf, zıddiyet
uyuşmuş —–> uyuşuk
uyuşturucu —–> maden
uyuşuk —–> süst, tembel
uyutmak —–> aldatmak
uyuz —–> gicişme, kaşınma, kotur
uyuzlu —–> uyuz
uz —–> becerikli, güzel, iyi, mahir
uzak —–> ırak
uzaklanmak —–> nazlanmak
uzaklaşmak —–> kırmak
uzaklaştırmak —–> ayırmak, azletmek, çıkarmak, kovmak, kurtarmak, sökmek
uzaklık —–> açıklık, mesafe
uzaktan —–> şahsen
uzam —–> vüsat
uzamak —–> inmek
uzanım —–> boyut, nitelik, ölçü, özellik
uzanmak —–> gitmek, ulaşmak, yetişmek
uzantı —–> uzatılmış
uzatılmış —–> uzantı
uzatmak —–> atmak, dayamak, germek, göndermek, oyalamak, uzatmak, vermek
uzay —–> feza, gök, mekan
uzay gemisi —–> mekik
uzay taşı —–> gök taşı
üzere —–> gibi, neredeyse
üzeri —–> beden, boyun, giysi, kimlik, satıh, varlık, vücut, yüz, yüzey
üzerine —–> dair, hakkında
üzgü —–> cefa, eziyet
üzgün —–> bitkin, kırık, mahzun, meyus
uzlaşma —–> ahenk, mutabakat
uzlaşmak —–> bağdaşmak, barışmak, geçinmek
uzlaştırıcı —–> ara bulucu
uzlaştırma —–> telif
uzluk —–> ehliyet
uzman —–> mahir, mütehassıs
uzmanlaşma —–> ihtisas
uzmanlık —–> ihtisas, marifet
üzmek —–> incitmek, sıkmak, yormak
üzücü —–> acı, acıklı, fena
üzülme —–> teessür
üzülmek —–> hayıflanmak, kaygılanmak, kıvranmak, meraklanmak
üzülmüş —–> müteessir, üzgün
uzun dişli —–> açgözlü, hırslı, tamahkar
uzun etek —–> şapşal
uzun hayvan —–> yılan
uzun kulaklı —–> eşek
üzünç —–> üzüntü
uzunluk —–> boy
uzunluk dairesi —–> boylam
üzüntü —–> acı, dert, elem, ezgi, gaile, gam, karanlık, kaygı, keder, kor, tasa, teessür, usanç, yara, yeis
üzüntüler —–> teessürat
üzüntülü —–> kederli, müteessir, yanık, yaralı
uzuv —–> aza, organ, unsur, üye
vabeste —–> bağlı
vacip —–> gerekli
vade —–> mehil, mühlet
vadeli hesap —–> vadeli pul
vadeli mevduat —–> vadeli hesap
vadeli pul —–> vadeli hesap
vadi —–> alan, tarz, yol
vahametli —–> vahim
vahdaniyet —–> birlik
vahdet —–> birlik, teklik
vahi —–> boş, saçma
vahim —–> ağır, ciddi, korkulu
vahit —–> bir, birim, tek
vahşet —–> korku
vahşi —–> yaban, yabani, yamyam
vahvahlanmak —–> yakınmak
vaka —–> hadise, olay
vakar —–> temkinlilik
vakarlı —–> ağırbaşlı
vakfe —–> duruş
vakfedilmiş —–> mevkuf
vakit —–> aralık, çağ, saat, zaman
vakit kaybetmeden —–> hemen
vakıa —–> gerçi, olay, olgu
vakıf —–> para
vakıf olmak —–> bilmek, öğrenmek
vaktizamanında —–> vaktiyle
vakur —–> ağırbaşlı, ciddi
vale —–> bacak, oğlan
valf —–> vana
valide —–> ana, anne
valideyn —–> ebeveyn
valilik —–> il, vilayet
valiz —–> camedan
valör —–> anlam, değer
vandöz —–> satıcı
vantilatör —–> fan, yelletke
var —–> mevcut, olanca
var olmak —–> çıkmak, durmak, yaşamak, yatmak
varak —–> yaprak
varaka —–> varak
varakpare —–> mektup, name
vardırmak —–> götürmek
varidat —–> gelir
variyet —–> varlık
varlanmak —–> palazlanmak
varlı —–> zengin
varlık —–> hayat, mal, mevcudiyet, mülk, ömür, para, sermaye, üzeri, vücut
varlıklı —–> zengin
varmak —–> çıkmak, dayamak, dayanmak, erişmek, evlenmek, gelmek, gitmek, inmek, kavuşmak, tutmak, ulaşmak, vasıl olmak, yetişmek
varoluş —–> mevcudiyet
varsayım —–> faraziye
varsayımsal —–> farazi
varsaymak —–> bilmek, saymak, tutmak
varsıl —–> zengin
varyemez —–> cimri
vasat —–> muhit, orta, ortam, şerait
vasati —–> ortalama
vasi —–> kayyum
vasi —–> engin, geniş
vasiyet —–> vasiyetname
vasiyetname —–> vasiyet
vasıf —–> mahiyet, nitelik
vasıflar —–> evsaf
vasıl olmak —–> çatmak, ulaşmak, varmak, yetişmek
vasıta —–> anahtar, aracılık, araç, taşıt
vasıtacı —–> ara bulucu
vasıtacılık —–> delalet
vasıtalı —–> dolaylı
vasıtalık —–> aracılık
vasıtasız —–> doğrudan
vatan —–> sıla, yurt
vatandaş —–> tebaa, uyruk, yurttaş
vatandaşlık —–> tabiiyet
vatvat —–> yarasa
vaveyla —–> çığlık, hay küy
vazetmek —–> koymak
vazgeçilmez —–> elzem
vazgeçirmek —–> sökmek
vazgeçme —–> ricat
vazgeçmek —–> caymak, geçmek, terk etmek
vazgelmek —–> vazgeçmek
vazife —–> görev, işlev, ödev, vecibe, yevmiye
vaziyet —–> durum, hal, konum, tavır, yer
vazıh —–> açık, aydın, aydınlık, belli
vazolunmak —–> konulmak
veba —–> kolera
vebal —–> günah
veca —–> ağrı
veçhe —–> semt, taraf, yön
vecibe —–> borç, ödev, vazife
vecih —–> çehre, yüz
veciz —–> aydın, kıssa
veda etmek —–> vedalaşmak
vedia —–> emanet
vefalı —–> vefakar
vefasız —–> hayırsız
vefasızlık —–> hıyanet
vefat —–> ölüm
vefat etmek —–> ölmek
vehim —–> evham, kuruntu
vehleten —–> ansızın
vejetasyon —–> ur
vekalet —–> bakanlık, nazırlık
vekil —–> bakan, milletvekili, sözcü
vekillik —–> bakanlık, vekalet
veladet —–> doğum
veledizina —–> piç
velespit —–> bisiklet
velet —–> çocuk, oğul
velev —–> eğer, hatta, velevki
velevki —–> velev
veli —–> ermiş, mukaddes, pak
velinimet —–> ana, halaskar, hami, havadar
veliyullah —–> veli
velur —–> kadife
velut —–> barlı, mahsullü, verimli
veraset —–> irsiyet, kalıtım
verdiş —–> teamül
verecekli —–> borçlu
veremli —–> verem
vergici —–> tahsildar
vergili —–> verimli
veri —–> bilgi, malumat
verilen —–> maruz
verilmek —–> çıkmak
verim —–> mahsul, mahsuldarlık, randıman, semere
verimkar —–> verimli
verimli —–> cömert, dişi, mahsuldar, mübarek, velut, zengin
verimsiz —–> boş, çorak, kısır, sıfır, yetersiz
veriş —–> alışveriş
verme —–> tevdi
vermek —–> ayırmak, bayılmak, çevirmek, dayamak, görmek, harcamak, hasretmek, iletmek, katmak, lütfetmek, ödemek, satmak, serpmek, tespit etmek, uzatmak
vermemek —–> kesmek
versiyon —–> sürüm, yorum
vertikal —–> dikey
vesair —–> diğer
vesika —–> belge, senet
vesikalık fotoğraf —–> vesika
vesile —–> anahtar, bahane, fırsat, münasebet, sebep
vesvese —–> evham, kuruntu
veteriner —–> baytar
vetire —–> süreç
veya —–> veyahut, ya, yahut
veyahut —–> veya, yahut
vezin —–> ölçü, tartı
vezinli —–> ölçülü
veziriazam —–> sadrazam
vezne —–> terazi
vibrasyon —–> titreşim
vicdansız —–> yüzsüz
vikaye etmek —–> esirgemek, korumak
vilayet —–> eyalet, il
vira etmek —–> almak, toplamak
viraj —–> büklüm, dönemeç, dönme
virajsız —–> düz
viran —–> berbat, harap
virane —–> tufeyli, yıkıntı
viranelik —–> yıkıntı
vişne —–> albalı
vitrin —–> camekan
viyak viyak —–> ınga ınga
viyaklamak —–> ağlamak, çığırmak
vizite —–> hekim hakkı
vizyon —–> görünüm, ülkü
vıcık vıcık —–> değersiz, sıvık
vıcık vıcıklık —–> yumuşaklık
vıcırdamak —–> hareket etmek
vınlamak —–> vıyıldamak
vıyıldamak —–> vınlamak
vızıldamak —–> sızlamak, sızlanmak
vızıldanmak —–> sızlanmak, yakınmak
vızır vızır —–> daima, hemişe
vızlamak —–> vızıldamak
vokal —–> ünlü
voli —–> kar, kazanç, vurgun
volkan —–> yanardağ
voltaj —–> gerilim
vualet —–> örtü
vücut —–> beden, cisim, gövde, ten, üst, üzeri, varlık
vukuat —–> ahvalat, hadise
vukuf —–> bacarıklık, bilgi, bilik
vukufsuz —–> bilgisiz
vukufsuzluk —–> bilgisizlik
vuraç —–> raket
vurdum duymaz —–> itinasız, lakayıt
vurgulamak —–> nazara çattırmak
vurgun —–> aşık, muhtekirlik, müptela, soygun, spekülasyon
vurgunculuk —–> spekülasyon
vurma —–> dayak, isabet
vurma işareti —–> çarpı işareti
vurmak —–> aksetmek, basmak, çakmak, çalmak, çarpmak, çekmek, çıkmak, dayamak, desteklemek, dokunmak, dövmek, düşmek, girmek, güllelemek, inmek, koymak, kurşunlamak, öldürmek, soymak, takmak, uygulamak, yansımak, yaralamak
vuru —–> vuruş
vurulmak —–> sevdalanmak
vurulmuş —–> meftun
vurunmak —–> koymak
vuruş —–> darbe, tempo
vuruşma —–> müsademe
vuruşmak —–> çarpışmak, savaşmak
vürut —–> gelme
vuslat —–> görüş
vuzuh —–> açıklık, aşikarlık, aydınlık
wc —–> tuvalet
ya —–> evet, veya
yaban —–> ıssız, vahşi, yabani
yabancı —–> bigane, ecnebi, el, garip, harici, özge, yad
yabancılamak —–> yadırgamak
yabani —–> tor, vahşi, yaban, yamyam
yabanıl —–> vahşi, yabani
yabanıllık —–> vahşet
yabanlık —–> kişilik
yabansı —–> acayip, çirkin, kanunsuz, kötü
yad —–> özge, yabancı
yad —–> hatır
yad —–> zihin
yad el —–> gurbet
yad eller —–> gurbet
yad etmek —–> anmak, hatırlamak
yaddaş —–> hafıza
yaddaş —–> hatır
yadigar —–> anı, armağan, hatıra
yadırgamak —–> garipsemek, küllenmek
yadırgamaz olmak —–> ısınmak
yadırganan —–> acayip
yadırgatıcı —–> tuhaf
yadsıma —–> inkar
yağar —–> yağmur
yağcı —–> dalkavuk, yaltak
yağdanlık —–> dalkavuk
yağday —–> durum, hal, vaziyet
yağdırmak —–> sağlamak, savurmak, söylemek, vermek
yağı —–> düşman, hasım
yağılık —–> düşmanlık
yağır —–> kel
yağış —–> yağmur
yağışsız —–> kurak
yağız —–> esmer, siyah, yiğit
yağlı —–> semiz
yağlı ip —–> darağacı
yağlık —–> çevre, mendil
yağma —–> garet, soygun, soygunculuk, talan
yağma etmek —–> yağmalamak
yağmak —–> düşmek
yağmalamak —–> garet etmek, talan etmek
yağmur —–> bereket, bolluk, çokluk, siper, yağış
yağsız —–> ince, zayıf
yahut —–> veya, veyahut
yaka —–> kenar, kıyı, sahil, semt, taraf, yakalık
yakacak —–> yakıt
yakalamak —–> anlamak, belirlemek, paketlemek, tutmak
yakalanmak —–> kazanmak
yakalık —–> yaka
yakarış —–> dua
yakarma —–> niyaz
yakarmak —–> hahiş etmek, yalvarmak
yakasız gömlek —–> kefen
yakasız mintan —–> kefen
yakinen —–> gerçekten, yakşıca
yakıcı —–> dokunaklı
yakın —–> DOĞRU
yakında —–> geçenlerde, şimdi
yakınlar —–> etraf
yakınlarında —–> DOĞRU
yakınlaşmak —–> yaklaşmak
yakınlığında —–> sularında
yakınlık —–> hususiyet
yakınma —–> şikayet
yakınmak —–> ağlamak, koymak, sızlamak, sızlanmak, şikayet etmek
yakıntı —–> şikayet
yakışık —–> uygunluk
yakışık almak —–> düşmek
yakışıklı —–> güzel, kıvrak, yaraşıklı
yakışıksız —–> ekşi, münasebetsiz, müstehcen
yakışır —–> uygun, yaraşıklı
yakışma —–> tenasüp
yakışmak —–> düşmek, gitmek, kaldırmak, yaraşmak
yakışmamış —–> eğreti
yakıştırmak —–> uydurmak, yormak
yakıt —–> yakacak, yanacak
yaklaşan —–> yakın
yaklaşık —–> ortalama, tahminen, takriben, takribi
yaklaşmak —–> benzemek, uğramak
yaklaştırmak —–> tutmak
yakmak —–> acıtmak, bestelemek, dağlamak, dökmek, kavurmak, mahvetmek
yakşı —–> iyi, olur, peki
yakşı yol —–> güle güle
yakşıca —–> yakinen
yakşıca dövmek —–> tepelemek
yakşılaşmak —–> iyileşmek
yakut —–> saha
yalabık —–> güzel, ikiyüzlü, kaypak, parıltı, parlak, sevimli, şimşek, yakışıklı
yalabımak —–> ışıldamak, parıldamak, parlamak
yalaka —–> arsız, dalkavuk, sırnaşık
yalama olmak —–> aşınmak
yalan —–> dolma, mantar, uydurma
yalan danışma —–> palavra
yalan yanlış —–> karmakarışık, üstünkörü
yalancıktan —–> yalandan
yalandan —–> sureta, üstünkörü, yalancıktan
yalanlama —–> tekzip
yalanlamak —–> reddetmek, tekzip etmek
yalavaç —–> peygamber
yalaz —–> alaz, alev
yalçın —–> dik, düz, kaygan, sarp
yaldırak —–> parlak
yaldız —–> zer, zerli
yaldızlama —–> tezhip
yalgın —–> serap
yalı —–> sahil
yalım —–> alev, şule
yalın —–> alev, basit, bezeksiz, çıplak, dal, düz, sade
yalın durum —–> mücerret
yalın kat —–> basit, üstünkörü
yalınç —–> basit
yalıncak —–> çıplak
yalınlaşmak —–> sadeleşmek
yalınlık —–> açık
yalıtıcı —–> yalıtkan
yallah —–> git
yalman —–> dik, sarp
yalnız —–> ama, bir, hemen, sade, sadece, salt, tenha
yalnızca —–> ancak, sadece, salt, sırf, tek, yalnız
yalnızlık —–> vahşet
yalpak —–> dalkavuk, uçurum
yalpalamak —–> ırgalanmak
yalpı —–> yamaç
yalpık —–> yayvan
yaltak —–> dalkavuk, şakşakçı, yağcı
yaltakçı —–> yaltak
yaltaklanmak —–> yılışmak
yaltaklık etmek —–> yaltaklanmak
yalvaç —–> peygamber
yalvarış —–> rica
yalvarma —–> niyaz
yalvarmak —–> yakarmak
yamaç —–> huzur, kat, ön
yamak —–> kömekçi, nöker, yardımcı
yamalamak —–> yamamak
yamamak —–> yamalamak
yaman —–> duman, huysuz, kötü
yamanlamak —–> kötülemek
yamru yumru —–> yumru
yamuk yumuk —–> yamru yumru
yamulmak —–> eğilmek
yamyam —–> adamyiyen, vahşi, yabani
yamyaş —–> sırılsıklam
yan —–> cephe, cihet, huzur, kanat, kat, kenar, semt, taç, tali, taraf, üst, yer, yön, yüz
yan taraf —–> böğür
yan yan —–> yanlamasına
yan yana —–> birlikte
yanacak —–> yakıt
yanar döner —–> janjan
yanarca —–> meşale
yanardağ —–> volkan
yanardöner —–> alıştım yandım, janjan
yanaşma —–> tutma
yandaki —–> bitişik
yandaş —–> taraftar
yandaşlık —–> taraftarlık
yandırmak —–> yakmak
yangı —–> iltihap
yangılanmak —–> iltihaplanmak
yangın —–> aşık, coşkunluk, düşkün
yanık —–> dokunaklı, duygulu, kebap
yanılarak —–> yanlışlıkla
yanılgı —–> hata, sehiv, YANLIŞ, yanlış
yanılma —–> galat, hata
yanılmak —–> aldanmak, atlamak, sürçmek
yanılmazlık —–> isabet
yanıltı —–> sehiv
yanında —–> birlikte
yanında olmak —–> desteklemek, yardımcı olmak
yanıt —–> cevap, karşılık
yanıtlamak —–> cevap vermek
yankı —–> akis, aksiseda
yankılanmak —–> aksetmek, aksiseda vermek
yanlama —–> çepine, eğrisine, köndelen, yanlamasına
yanlamasına —–> yanlama
yanlar —–> etraf
yanlış —–> hata, sehiv, yanılgı
yanlışlık —–> cürüm, hata
yanlışlıkla —–> bilmeden, kazara, sehven
yanlışsız —–> dürüst
yanmak —–> çabalamak, parıldamak, parlamak
yanmış —–> kebap
yanşak —–> geveze
yansıma —–> akis
yansımak —–> aksetmek, ulaşmak, vurmak
yansıtmak —–> aktarmak, iletmek
yansız —–> bitaraf, tarafsız
yapabilmek —–> yetişmek
yapak —–> yapağı
yapamamak —–> kalmak
yapan —–> fail
yapay —–> suni, yapmacık
yapı —–> bina, bünye, kuruluş, mimari, örgü
yapı taşı —–> esas, temel
yapı yeri —–> şantiye
yapıcı —–> olumlu
yapılanma —–> oluşum
yapılanmak —–> oluşmak
yapılaşmak —–> oluşmak
yapılı —–> iri
yapılış —–> bünye, kuruluş, nitelik
yapılmak —–> çıkmak
yapılmış —–> mamul
yapım —–> imal, inşa, inşaat
yapımevi —–> imalathane
yapınmak —–> özenmek
yapıp etmek —–> yapmak
yapışkan —–> bulaşık, tutkal, yapıştırıcı, zamk
yapışmak —–> sarılmak, sataşmak, tutmak
yapıştırıcı —–> yapışkan
yapıt —–> eser, kitap, mahsul, yayın
yapma —–> suni, yapmacık
yapmacık —–> sahte, suni, yapay, yapma, zahiri
yapmacıksız —–> içten, samimi
yapmak —–> açmak, çıkarmak, davranmak, düzeltmek, etmek, gitmek, görmek, hareket etmek, ifa etmek, kılmak, kurmak, olmak, onarmak, tamir etmek, tutmak, uygulamak, yaratmak
yaprak —–> varak
yaprak sigarası —–> puro
yapraklanmak —–> yeşermek
yaptırım —–> ceza, müeyyide
yar —–> uçurum
yar —–> dost, sevgili, tanıdık
yar —–> yardımcı
yara —–> acı, cerahat, dert, üzüntü
yaradılış —–> damar, fıtrat, hasiyet, hilkat, huy, mizaç, seciye, tabiat, tıynet
yaradılıştan —–> taban, tabiaten
yarak —–> silah
yaralamak —–> incitmek, kırmak, vurmak
yaralanmak —–> gücenmek, incinmek, kırılmak
yaramaz —–> çapkın, haylaz, hınzır
yarar —–> çıkar, elverişli, fayda, kar, kazanç, menfaat, uygun
yararlanma —–> istifade
yararlanmak —–> anlamak, istismar etmek
yararlı —–> hayır, iyi, olumlu
yararsız —–> beyhude, boş, çöp, eğreti, faydasız, gereksiz, kısır, nafile
yaraşan —–> layık, yaraşıklı
yaraşık —–> uygunluk
yaraşıklı —–> uygun, yakışıklı
yaraşır —–> layık, şayan, uygun
yaraşırlık —–> liyakat
yaraşmak —–> gitmek, uymak, yakışmak
yaraşmayan —–> uygunsuz
yaraştırma —–> tensip
yaratan —–> mucit
yaratıcı —–> mucit
yaratık —–> mahluk
yaratma —–> halk
yaratmak —–> yapmak
yarayan —–> yarar
yarbay —–> kaymakam
yardakçı —–> elbir
yardım —–> bağış, etki, himmet, iane, katkı, kömek, lütuf, medet, muzaheret
yardımcı —–> muavin, yamak, yar, yaver
yardımcı olmak —–> desteklemek
yaren —–> arkadaş
yarenlik —–> muhabbet, sohbet
yargı —–> hüküm, karar
yargı yeri —–> mahkeme
yargıç —–> hakim
yargıcı —–> hakem
yargıevi —–> mahkeme
yargılama —–> eleştiri, muhakeme
yargılamak —–> muhakeme etmek
yarık —–> patlak, yara
yarılmak —–> patlamak
yarım —–> buçuk, eksik, noksan, sakat
yarım akıllı —–> aptal
yarım yamalak —–> eksik, elüstü, fevri, tez, üstünkörü
yarımlık —–> fıtık
yarın —–> sabah
yarış —–> koşun, rekabet, yarışma
yarışım —–> yarışma
yarışlık —–> pist
yarışma —–> müsabaka, rekabet, yarış
yarıyıl —–> dönem, sömestir, sömestre
yarlıgama —–> bağışlama
yarlık —–> ferman
yarma —–> dövme, irmik
yarmak —–> açmak, dilmek
yas —–> matem
yaş —–> çağ, ıslak, kötü, taze, zor
yasa —–> kanun
yaşa —–> yaşasın
yasa dışı —–> gayrikanuni, illegal, kanunsuz
yasak —–> haram, kadağan, memnu, yok
yasak etmek —–> yasaklamak
yasakçı —–> bekçi, nöbetçi
yasaklamak —–> kadağan etmek, menetmek
yasal —–> kanuni, meşru
yasalı —–> kanuni
yaşam —–> hayat, ömür
yaşam biçimi —–> hayat tarzı
yaşam öyküsü —–> öz geçmiş
yasama —–> kanunvericilik, teşri
yaşama —–> can
yaşamak —–> durmak, duymak, geçinmek, geçmek, görmek, hissetmek, kalmak, oturmak
yaşantı —–> hayat, hayat tarzı
yaşarmak —–> ıslanmak
yaşasın —–> yaşa
yasasız —–> kanunsuz
yaşayan —–> canlı
yaşıt —–> emsal
yaslamak —–> dayak olmak, dayamak, söykemek
yaslanan —–> müstenit
yaslanma —–> istinat
yaslanmak —–> dayanmak, güvenmek
yaşlanmak —–> büyümek, eskimek, ihtiyarlamak, kocamak
yaslı —–> acıklı
yaşlı —–> ihtiyar, karı, koca, pinpon
yaşlı başlı —–> olgun
yaşlılar yurdu —–> huzurevi
yasmık —–> mercimek
yastamak —–> dayamak, yaslamak
yastıklama —–> yığma
yatak —–> denk, döşek, mecra
yataklı —–> yataklı vagon
yataklık —–> karyola
yatalak —–> tifo
yatay —–> ufki
yatır —–> evliya
yatırım —–> maya, mevduat
yatırım yapmak —–> maya koymak
yatırmak —–> bastırmak, düzeltmek, harcamak
yatışma —–> sükunet
yatışmak —–> durulmak, kırılmak, sakinleşmek, sakitleşmek
yatıştırıcı —–> müsekkin
yatkın —–> çürük
yatkın olmak —–> yaraşmak
yatmak —–> bulunmak, eğilmek, uyumak
yavan —–> bilgisiz
yavanlaşmak —–> yozlaşmak
yavaş —–> ağır, alçak, hafif
yavaş olmak —–> yavaşlamak
yavaş yavaş —–> tedricen
yavaşça —–> usulca
yavaşlamak —–> tavsamak
yave —–> boşboğazlık, cefengiyat
yaver —–> yardımcı
yavru —–> bala, çocuk, döl, evlat
yavşak —–> sirke
yavuklu —–> istekli, namzet, sevgili, sevimli
yavuz —–> çetin, fena, güçlü, gürbüz, güzel, iyi, kötü
yavuzlanmak —–> sertleşmek
yavuzlaşmak —–> sertleşmek
yay —–> keman, zemberek
yaya —–> ayakla, geçici, piyade, yayan
yaya kaldırımı —–> kaldırım
yayan —–> ayakla, bilgisiz, naşir, piyade, yaya
yayçizer —–> pergel
yaydırma —–> tevzi
yaygara —–> bağırtı, çığırtı, ses, şikayet
yaygı —–> pala, sergi
yaygın —–> geniş
yayık —–> kovan, yayvan
yayılma —–> istila
yayılmak —–> aksetmek, büyümek, çıkmak, çökmek, otlamak, sirayet etmek, sıvışmak, sızmak, yansımak, yaygınlaşmak
yayılmış —–> yayık
yayım —–> neşir
yayımcı —–> naşir, tabi
yayımlamak —–> açıklamak, çap etmek, çıkarmak, neşretmek
yayımlanmak —–> çıkmak
yayın —–> eser, neşriyat, yapıt
yayınevi —–> neşriyat
yayınmak —–> tüymek
yaylak —–> otlak
yaylım —–> otlak
yayma —–> neşir, teşmil, tevzi
yaymaca —–> propaganda
yaymak —–> neşretmek, vermek, yazmak
yayvan —–> yayık
yaz —–> bahar, ilkbahar
yazar —–> edip, kalem, muharrir, müellif
yazboz tahtası —–> kara tahta
yazgı —–> alın yazısı, hayat, kader, takdir, yazı
yazı —–> alfabe, hat, kır, makale, mektup, ova, yazgı
yazı tahtası —–> kara tahta
yazı yaban —–> kır, ova
yazıcı —–> yazar
yazığı gelmek —–> acımak
yazıhane —–> büro
yazık —–> günah
yazıklanma —–> teessüf
yazılmak —–> geçmek, girmek, kaydolmak, sevmek
yazım —–> imla
yazın —–> edebiyat
yazınsal —–> edebi
yazışma —–> haberleşme, muhabere
yazıt —–> hatıra, kitabe
yazma —–> çit, değirmi
yazmak —–> açmak, kaydetmek, sermek, söylemek
yazman —–> katip
yedek —–> ihtiyat, redif, yular
yedinci sanat —–> sinema
yedirmek —–> beslemek
yeğ —–> daha güzel, daha yakşı
yegane —–> biricik, tek
yeğen —–> bacı oğlu, kardeş oğlu
yeğin —–> baskın, iyi, katı, üstün
yeğinlik —–> şiddet
yeğleme —–> tercih
yeğni —–> hafif
yeis —–> ümitsizlik, üzüntü
yek —–> bir, tek
yekdil —–> mutabık
yekdillik —–> mutabakat
yeke —–> iri, kocaman
yekinmek —–> davranmak, kımıldamak
yekpare —–> bütün
yeksan —–> bir, düz, eşit
yekta —–> tek
yekten —–> birden, birdenbire, derhal
yekun —–> toplam
yekün —–> toplam
yel —–> rüzgar, rüzgar
yele —–> perçem
yeleç —–> havadar
yeleken —–> havadar
yeleme —–> havai
yelken —–> yelkenli
yelkenli —–> yelken
yelkovan —–> akrep
yellemek —–> sallamak
yellencek —–> salıncak, tahterevalli
yelletke —–> fan, vantilatör
yelsemek —–> bayatlamak
yeltenmek —–> demek, kalkmak, meyletmek, özenmek
yem —–> olta
yeme —–> yiyecek
yemeden içmeden —–> hemen
yemek —–> aş, batmak, çizmek, dalamak, delmek, ekmek, harcamak, ısırmak, kemirmek, lokma, mahvetmek, oymak, taam, tüketmek
yemeni —–> çit, değirmi
yemin —–> ant
yemiş —–> incir, kavun, meyve, semere
yemlemek —–> beslemek
yemlik —–> rüşvet
yengeç —–> harçenk
yengi —–> galebe, galibiyet, zafer
yeni —–> acar, gıcır gıcır, henüz, sıfır
yeni ay —–> hilal
yeni baştan —–> yeniden
yeniden —–> gene, tekrar, yine
yenik —–> mağlup
yenilenmek —–> canlanmak
yenilgi —–> bozgun, hezimet, mağlubiyet
yenilme —–> yenilgi
yenilmek —–> kaybetmek
yenirce —–> frengi
yenişmek —–> çekişmek
yenitüreme —–> ur
yenmek —–> aşınmak, bastırmak, bozmak, ezmek, haklamak, kazanmak, tutmak
yenmiş —–> muzaffer, yenik
yepelek —–> narin, zarif
yepyeni —–> görülmemiş
yer —–> alan, arazi, arsa, arz, belde, bucak, durum, dünya, görev, iz, konum, mahal, makam, mekan, mevki, mevzi, nokta, önem, taraf, ülke, vaziyet, yan, zemin
yer biçimleri —–> engebe
yer bilimci —–> jeolog
yer bilimi —–> jeoloji
yer kabuğu —–> yeryüzü
yer sarsıntısı —–> deprem
yer sıçanı —–> köstebek
yer yağı —–> petrol
yer yuvarı —–> dünya
yer yuvarlağı —–> dünya
yeraltı —–> aykırı
yerdegezen —–> yılan
yerden bitme —–> türedi
yere devrilmek —–> düşmek
yeregeçen —–> havuç
yerel —–> mahalli, mevzii
yerey —–> arazi
yergi —–> hiciv
yerinde —–> iyi, münasip, şık, uygun, yeterli
yerindelik —–> isabet
yerinme —–> teessüf
yerinmek —–> hayıflanmak
yerkökü —–> havuç
yerküre —–> dünya
yerleşik —–> oturak, oturmuş
yerleşim —–> iskan
yerleşme —–> istikrar, teessüs
yerleşmek —–> oturmak
yerleşmiş —–> oturmuş
yerleştirme —–> düzen, iskan
yerli —–> evcil
yerme —–> gıybet
yermek —–> geçmek, pislemek, sövmek, tiksinmek
yersiz —–> abes, anlamsız, fuzuli, uygunsuz
yersiz hareket —–> gaf
yersiz iş —–> gaf
yeryüzü —–> arz, dünya, küre, zemin
yeşermek —–> patlamak
yeşillenmek —–> yeşermek
yetenek —–> istidat, kabiliyet, kapasite, kudret
yetenekli —–> mahir
yeteneksiz —–> zayıf
yeter —–> kafi, kafi
yeter olmak —–> çıkışmak, dayanmak, gitmek
yeter sayı —–> nisap
yeterli —–> yerinde
yeterli olmak —–> kifayet etmek
yeterlik —–> kifayet
yeterlilik —–> ehliyet, kifayet, liyakat
yetersiz —–> dar, yoksul
yetersizlik —–> zaaf
yeti —–> bellek
yetik —–> olgun, yetişmiş
yetim —–> öksüz
yetinme —–> idare, iktifa, kanaat
yetinmek —–> avunmak, kalmak, kani olmak, kanmak, kifayetlenmek
yetirmek —–> idare etmek, tamamlamak
yetişek —–> eğitim
yetişkin —–> büyük, yetişmiş
yetişme —–> gelme
yetişmek —–> bitmek, büyümek, dayanmak, erişmek, gelişmek, gitmek, idare etmek, olmak, öğrenmek, takip etmek, ulaşmak, uzanmak, üremek, varmak, vasıl olmak
yetişmemiş —–> gök
yetişmiş —–> olgun, yetişkin
yetiştirici —–> müstahsil, üretici
yetiştirmek —–> beslemek, iletmek, tamamlamak, yapmak
yetke —–> kuvvet, sulta
yetki —–> mezuniyet, salahiyet
yetkili —–> mezun
yetkin —–> kamil, mükemmel, olgun, tam
yetmek —–> çıkışmak, gitmek, idare etmek, kifayet etmek, ulaşmak
yevmiye —–> vazife
yeygi —–> yem
yezit —–> hilekar, sahtekar
yezne —–> damat, enişte, güvey
yiğit —–> atak, dayı, efe, er, gözü pek, kahraman, mert
yiğitçe —–> yiğit
yiğitlik —–> cesaret, erdem, kahramanlık, şecaat
yilbik —–> sara
yine —–> gene, tekrar, yeniden
yinelemek —–> tekrar etmek, tekrarlamak
yinelenmiş —–> mükerrer
yirik —–> yırtık
yitik —–> kayıp
yitikler —–> zayiat
yitim —–> kayıp
yitirilmiş —–> yitik
yitirmek —–> kaybetmek, kaybolmak
yitme —–> kayıp
yitmek —–> kaybolmak, sönmek, yok olmak
yiyecek —–> kayıt, rızık, taam
yiyici —–> obur
yığılışma —–> izdiham
yığılışmak —–> toplanmak
yığılma —–> izdiham
yığılmak —–> birikmek, kümelenmek, toplanmak, yıkılmak
yığın —–> küme, kütle, sel, tepe, toplu
yığıncak —–> meclis, toplantı
yığınla —–> çok
yığıp bağlamak —–> paketlemek
yığışmak —–> birikmek, üşüşmek
yığma —–> karma
yıkamak —–> yumak
yıkı —–> harabe
yıkık —–> harap, tufeyli, viran
yıkılma —–> yıkıntı
yıkılmak —–> düşmek, göçmek, inmek, yığılmak, yok olmak
yıkılmaz —–> sağlam
yıkım —–> yıkıntı
yıkıntı —–> enkaz, göçük, virane, viranelik
yıkışmak —–> güreşmek
yıkkın —–> harap
yıkma —–> tahrip
yıkmacı —–> yıkıcı
yıkmak —–> bozmak
yıl —–> sene
yıldırak —–> şimşek
yıldıramak —–> parıldamak
yıldırı —–> tedhiş
yıldız —–> baht, kuzey, şans, talih
yıldız falcısı —–> müneccim
yıldızlı —–> açık, duru
yılgı —–> dehşet
yılgın —–> bozgun
yılgınlaşmak —–> tükenmek
yılışmak —–> yaltaklanmak, yüze gülmek
yılmak —–> bıkmak, korkmak, usanmak, ürkmek
yıprak —–> eski
yıpramak —–> incelmek
yıpranmak —–> aşınmak, eskimek
yıpranmamış —–> körpe
yıpranmış —–> külüstür
yır —–> ezgi, nağme, şiir, türkü
yırtıcı —–> mahir
yırtık —–> patlak, pejmürde
yırtıkça —–> becerikli, girişken, hafifmeşrep, oynak
yırtılmak —–> atmak
yırtılmış —–> utanmaz, yırtık
yırtmak —–> bastırmak, yok etmek, zorlamak
yısa etmek —–> çekmek
yıvışık —–> ıslak, kaygan, yapışkan, yılışık
yobaz —–> bağnaz
yoğalmak —–> yok olmak
yoğaltıcı —–> tüketici
yoğaltım —–> tüketim
yoğaltmak —–> tüketmek
yoğrulmak —–> yamulmak
yoğun —–> ağır, çok, derin, dolu, iri, kaba, kalın, kesif, koyu, sıkı, sıkışık, şişman, tombul
yoğunlaşmak —–> kaynamak
yoğunlaştırma —–> teksif
yoğunluk —–> deniz, kesafet, kıvam, trafik
yoğurt —–> katık
yoğurt çiçeği —–> papatya
yoğuşmak —–> yoğunlaşmak
yok —–> bilakis, değil, yasak
yok etmek —–> almak, bağlamak, gidermek, kavurmak, kazımak, kırışmak, kırmak, mahvetmek, silmek, temizlemek, yırtmak
yok olmak —–> batmak, çıkmak, dağılmak, erimek, kaçmak, sönmek, yıkılmak, yitmek
yok yoksul —–> fakir
yoklama —–> kontrol, muayene, prova
yoklamak —–> aramak, araştırmak, bakmak
yokluk —–> ihtiyaç, kesat
yoksul —–> çorak, fakir, fukara, parasız, sefil, yetersiz
yoksulluk —–> ihtiyaç, sefalet, zaruret
yoksun —–> mahrum
yoksunluk —–> mahrumiyet
yoksuz —–> yoksul
yokuş —–> çıkış
yol —–> defa, erkan, ezgi, gaye, hat, hız, kere, kez, maksat, metot, minval, muamele, reçete, sefer, sırat, sistem, suret, şekil, tarz, uğur, usul, vadi, yöntem
yol ayrıcı —–> çatal
yol azığı —–> yolluk
yol halısı —–> yolluk
yol uğrağı —–> uğrak
yola gitmek —–> uyuşmak
yola gitmeyen —–> geçimsiz
yolagitmez —–> huysuz
yolak —–> patika
yolcu —–> geçici
yolcu etmek —–> göndermek
yolculuk —–> gezi, sefer, seyahat, yol
yoldan çıkartma —–> iğfal
yoldan sapma —–> dalalet
yoldaş —–> arkadaş, dost, eş
yoldaşlık —–> refakat
yolkesen —–> harami
yollamak —–> atmak, çekmek, çıkarmak, göndermek, sunmak
yollanmak —–> yürümek
yolmak —–> almak
yolsuz —–> uygunsuz, yersiz
yolsuzluk —–> sahtekarlık
yolukucu —–> bulaşıcı
yoluna —–> için
yön —–> cephe, cihet, husus, istikamet, semt, taraf, veçhe, yan
yöndemci —–> haydavcı, sürücü, şoför
yönelik —–> müteveccih
yönelmek —–> dönmek, gelmek, tutmak
yönelteç —–> direksiyon
yöneltme —–> tevcih
yöneltmek —–> çevirmek, vermek
yönerge —–> talimat
yöneten —–> müdür
yönetici —–> rehber
yönetilebilir —–> güdümlü
yönetim —–> dümen, el, idare
yönetimsel —–> idari
yönetmek —–> çevirmek, idare etmek, kullanmak
yönetmelik —–> talimat
yönetmen —–> müdür
yönlendirilebilen —–> güdümlü
yönlü —–> uygun
yonmak —–> yontmak
yönseme —–> temayül
yöntem —–> erkan, metot, muamele, politika, reçete, seçenek, sistem, usul, yol
yöntemince —–> resmen
yöntemlilik —–> karar
yöntemsiz —–> uygunsuz
yontmak —–> kesmek
yontu —–> heykel
yordam —–> çalım, kılavuz, yardımcı
yordamlı —–> becerikli, yakışıklı
yöre —–> civar, etraf, mahal, muhit, ön, taraf
yöresel —–> mevzii, yerel
yorgan —–> denk
yorgun —–> harap, turşu
yormak —–> üzmek
yortmak —–> koşmak
yorum —–> şerh, tefsir
yorumlama —–> şerh, tabir, tefsir
yorumlamak —–> açıklamak, yormak
yorumlanmak —–> yorulmak
yötel —–> öksürük
yötelmek —–> öksürmek
yoz —–> adi, bayağı, bozulmuş, kaba, kısır
yozlaşmak —–> bozulmak
yozlaşmış —–> yoz
yubatmak —–> alıkoymak
yüce —–> büyük, ulu, ulvi, yüksek
yücelmek —–> yükselmek
yuf —–> tuf, yuh
yufka —–> ince, katlama, zayıf
yufkalık —–> az
yüğrük —–> çevik, güçlü
yüğürmek —–> koşmak
yuh —–> yuf
yuha —–> yuh
yuhalamak —–> itiraz etmek, tuf tuf etmek
yük —–> denk, engel, eşya, gaile, yüklük
yük makinası —–> kamyon
yük odası —–> yüklük
yukaç —–> semer
yüklem —–> haber
yükleme —–> doldurma, isnat
yüklenici —–> müteahhit
yüklenmek —–> taşımak, üstlenmek, yıkılmak, zorlamak
yüklü —–> gebe, varlıklı
yüklük —–> yük
yüksek —–> faik, güçlü, koca, yüce
yüksek sosyete —–> cemiyet
yükseklik —–> irtifa, yükselti
yükseköğretim —–> ali tahsil
yüksekokul —–> ali mektep
yükselme —–> terakki, terfi
yükselmek —–> artmak, çıkmak, çoğalmak, fiyat, parıldamak, sivrilmek, yücelmek
yükselti —–> irtifa, rakım, tümsek, yükseklik
yükseltme —–> terfi
yükseltmek —–> kaldırmak
yüksünmek —–> tembellik etmek, üşenmek
yüküm —–> zor
yükümlü —–> borçlu, memur, mükellefiyetli
yular —–> yedek
yülüme —–> tıraş
yumak —–> yıkamak
yumru —–> ukde, yamru yumru
yumruk —–> baskı
yumuk —–> tombul
yumulmak —–> atılmak, girişmek, saldırmak
yumuşak —–> hafif, hoş, müsamahakar, sessiz, tatlı, uysal
yumuşaklaşmak —–> yumuşamak
yumuşaklık —–> letafet, müsamaha
yumuşamış —–> vıcık vıcık
yunak —–> hamam
yüngül —–> hafif, üstünkörü
yürek —–> cesaret, ciğer, dil, gönül, iç, içeri, kalp, karın, kupa, mide, sadır, sine
yürek darlığı —–> sıkıntı, üzüntü
yürekli —–> cesaretli, cesur, cüretli, kabadayı, korkusuz
yüreklilik —–> cüret, güven, yürek
yüreksiz —–> ödlek
yürekten —–> candan, içten
yurt —–> dar, diyar, el, emlak, il, konut, mekan, memleket, vatan
yurtlandırma —–> iskan, yerleştirme
yurtlanma —–> iskan
yurttaş —–> vatandaş
yurttaşlık —–> vatandaşlık
yürümek —–> çıkmak, değişmek, geçmek, gezmek, gitmek, hareket etmek, hücum etmek, ilerlemek, işlemek, kaplamak, ölmek, saldırmak
yürürlük —–> faaliyet, hareket, iş
yürüteç —–> örümcek
yürütme —–> icra
yürütmek —–> çalmak, çekmek, olmak, uygulamak
yürütüm —–> infaz
yürüyerek —–> yayan
yürüyüş —–> seyir
yutmak —–> aldanmak, almak, inanmak, kanmak, katlanmak
yutturmak —–> aldatmak
yuva —–> in
yuvalamak —–> dürmek
yuvalanmak —–> toplanmak
yuvarlak —–> değirmi, tombul, toparlak
yuvarlamak —–> devirmek
yuvarlanmak —–> düşmek, gitmek
yüz —–> beniz, bet, çehre, kap, kopya, satıh, sima, surat, suret, taraf, utanma, üzeri, yan, yüzey
yüz etmek —–> ısmarlamak
yüz kiri —–> yüz karası
yüz ölçümü —–> yüz sathı
yüz sathı —–> yüz ölçümü
yüze gülmek —–> yılışmak
yüze gülücü —–> ikiyüzlü, riyakar
yüzer top —–> şamandıra
yüzey —–> satıh, üst, üzeri, yüz
yüzey şekilleri —–> engebe
yüzeysel —–> gelişigüzel, sathi
yüzlemek —–> kaplamak
yüzmek —–> durmak, soymak
yüznumara —–> ayakyolu, tuvalet
yüzsüz —–> arsız, utanmaz, vicdansız
yüzük kaşı —–> çepçevre, çepeçevre
yüzük oyunu —–> yüzük
yüzüstü —–> yüzükoyun
yüzüyola —–> uslu, uysal
yüzyıl —–> asır
zaaf —–> düşkünlük, zayıflık
zabit —–> subay
zabıt —–> tutanak
zabıtname —–> tutanak
zade —–> evlat, oğul
zadegan —–> sosyete
zafiyet —–> güçsüzlük, zayıflık
zahimli —–> haşin
zahir —–> açık, belli, elbette, görünüş, şüphesiz
zahir olmak —–> belirmek
zahiren —–> şeklen
zahiri —–> yapmacık
zahmet —–> çile
zahmetkeş —–> emekçi
zahmetli —–> emekli, güç
zahmetsiz —–> kolay
zait —–> artı, fazla, gereksiz
zakkumlaşmak —–> acılaşmak
zalim —–> cellat, katı
zalimce —–> acımasız
zaman —–> bugün, çağ, dakika, devir, devran, dönem, gün, mevsim, saat, vakit
zamanında —–> eskiden
zamanlamak —–> hesaplamak, nazara almak
zamazingo —–> dost, metres
zamin —–> kefil
zaminlik —–> kefalet
zamir —–> adıl, ivazlık
zamk —–> yapışkan
zamkinos —–> dost, metres
zamkinos etmek —–> kaçmak
zammetmek —–> katmak
zampara —–> avratbaz, keskin
zan —–> güman
zanaat —–> pişe, sanat
zanaatçı —–> zanaatkar
zanaatkar —–> sanatkar
zangır zangır —–> tir tir
zangırdamak —–> titremek
zannetmek —–> sanmak
zanneylemek —–> sanmak
zapt etmek —–> tutmak
zaptiye —–> jandarma
zaptiye memuru —–> zaptiye
zar —–> cidar, çeper, perde
zarafatçıl —–> muzip
zarafet —–> incelik, nezaket, zariflik
zarafetli —–> zarif
zarar —–> hasar, hüsran, zayiat, ziyan
zarar ederek —–> zararına
zarar etmek —–> yitirmek
zarar vermek —–> dokunmak
zararına —–> zarar ederek
zararlı —–> kötü, muzır, olumsuz, pis
zarf —–> kap, kılıf, sarma
zarif —–> ince
zariflik —–> zarafet
zaruret —–> icap, sıkıntı
zaruri —–> elzem, gerekli, zorunlu
zat —–> adam, kendi, kişi, nesne, öz, şahıs, şey
zaten —–> doğrusu, esasen
zati —–> zaten
zati —–> kişisel, özel
zatlar —–> zevat
zavallı —–> aciz, biçare, fakir, fukara, gariban, garip, miskin, perişan
zaviye —–> açı, köşe
zayi —–> boş, kayıp, yararsız
zayi etmek —–> kaybetmek, yitirmek
zayi olmak —–> kaybolmak, yitmek
zayiat —–> zarar, ziyan
zayıf —–> çelimsiz, ince, kuru, yufka
zayıflamak —–> daralmak, incelmek, kurumak, süzülmek
zayıflık —–> zaaf, zafiyet
zeban —–> dil
zebun —–> aciz, zayıf
zebunlaşmak —–> zayıflamak
zecren —–> zorla
zedelenmek —–> vurma
zehir —–> acı, ağı, keder, ot, sıkıntı, zıkkım
zehirlemek —–> sokmak
zehle döken —–> illet
zehretmek —–> sıkmak, üzmek
zeka —–> dirayet, feraset, kafa
zekalı —–> zeki
zeki —–> uslu
zelzele —–> deprem
zem —–> yergi
zemberek —–> yay
zemin —–> dayanak, döşeme, dünya, ortam, taban, temel, yer, yeryüzü
zemmetmek —–> kınamak, kötülemek, yermek
zen —–> kadın
zendost —–> zampara
zeng —–> çan, çıngırak, zil
zeng etmek —–> telefon etmek
zeng sesi —–> zil
zengin —–> gösterişli, kibar, varlı, varlıklı, varsıl, verimli
zenginleşmek —–> kalkınmak, palazlanmak
zenginlik —–> kudret, varlık
zenne —–> kadın
zer —–> altın, yaldız
zerer —–> sakınca
zerger —–> kuyumcu
zerli —–> yaldız
zerrin —–> sarı
zerzele —–> deprem
zerzevat —–> sebze
zevahir —–> görünüm, görünüş
zeval —–> kabahat, öğle, sorumluluk, suç
zevat —–> adam, şahıs
zevç —–> er, hayat yoldaşı, koca
zevce —–> hatun, karı
zevk —–> beğeni, eğlence, haz, keyif, lezzet, sefa, tabiat, tat
zevk etmek —–> eğlenmek
zevklenmek —–> eğlenmek, hoşlanmak
zevkli —–> leziz, meraklı
zevküsefa —–> eğlence
zevzek —–> geveze
zevzeklik —–> herze
zeybek —–> efe
zeybek havası —–> zeybek
zeyil —–> ek
zeyrek —–> uyanık, zeki
zeyreklik —–> zeka
zibil —–> çöp
zifaf —–> gerdek
zifiri —–> kapkaranlık, karanlık, zulmet
zifos —–> boş, yararsız
zift —–> katran
ziftlenmek —–> yemek
zihayat —–> canlı, dinç, neşeli
zihin —–> an, bellek, bilinç, dimağ, hatır, kafa, yad
zihince —–> zihnen
zihinden —–> zihnen
zihniyet —–> kafa
zikıymet —–> değerli, kıymetli
zikredilen —–> mezkur
zikretmek —–> anmak
zikrolunan —–> mezkur
zil —–> zeng, zeng sesi
zilli bebek —–> şakşakçı
zilli maşa —–> edepsiz, şirret
zindan —–> örs
zinde —–> canlı, dimdik, dinç, diri, gümrah, sağlam
zindelik —–> dinçlik
zinhar —–> sakın
zir —–> alt, aşağı
zir zibil —–> çer çöp
zira —–> çünkü
ziraat —–> ekincilik, tarım
zirizemin —–> bodrum
zirve —–> doruk
zirzibil —–> çöp, süprüntü
ziya —–> aydınlık, ışık, nur
ziyadar —–> ziyalı
ziyade —–> fazla
ziyafet —–> şölen, toy
ziyalı —–> aydın, aydınlık, münevver
ziyan —–> hasar, hüsran, zarar, zayiat
ziyan etmek —–> ekmek, heba etmek, heder etmek
ziyaret —–> görüşme
ziyaret etmek —–> görmek
ziyasız —–> karanlık
ziynet —–> bezek, süs
zıbarmak —–> gebermek, ölmek
zıddiyet —–> çelişki, tenakuz, uyuşmazlık
zıddına —–> aykırı
zıkkım —–> ağı, zehir
zımba —–> delgeç
zımbalamak —–> öldürmek
zımbırtı —–> zırıltı
zımni —–> gizli, içerik, kapalı
zımnında —–> için
zıngıl zıngıl —–> zangır zangır
zıngıldamak —–> zangırdamak
zıngır zıngır —–> zangır zangır
zıngırağı —–> çıngırak
zıngırdamak —–> zangırdamak
zıpçıktı —–> gafleten, gözlenilmeden, türedi
zıpzıp —–> bilye
zırdeli —–> çılgın
zırıldamak —–> zırlamak
zırıldanmak —–> zırıldamak
zırlamak —–> zırıldamak
zırnık —–> metelik
zırt fırt —–> zırt pırt
zırt zırt —–> zırt pırt
zırtlak —–> yavan
zırva —–> boş söylemek, boşboğazlık, cefengiyat
zırvalamak —–> boşboğazlık etmek, cefengiyat söylemek, saçmalamak
zıt —–> akis, aksi, karşı, karşıt, ters
zıt olmak —–> çelişmek
zıtlık —–> tezat
zıvanasız —–> kaçık
zıypak —–> kaygan
zor —–> baskı, cebir, çetin, emekli, güç, kuvvet, müşkül, sıkıntı, yaş, zorla
zor alım —–> müsadere
zoraki —–> zorla
zorba —–> derebeyi
zorbalık —–> tahakküm
zorla —–> zor, zoraki
zorlamak —–> sıkmak, üstelemek, yırtmak
zorlamasız —–> içten, kolay
zorlaşmak —–> daralmak
zorlayıcı —–> mücbir
zorlayış —–> cebir
zorlu —–> dayanıklı, güçlü, kızgın, kuvvetli
zorluk —–> külfet, müşkül, zahmet
zorlukla —–> güç
zorluklar —–> müşkülat
zorunlu —–> çaresiz, mecbur, mecburi, zaruri
zorunluluk —–> zaruret
zübde —–> öz
züğürt —–> hasta, pulsuz
zühul —–> hata
zuhur etmek —–> belirmek
zükam —–> nezle
zül —–> alçaklık, düşkünlük, eclaflık, rezillik
zula etmek —–> aşırmak, çalmak, gizlemek, saklamak
zülfüyar —–> zülüf
zulmeden —–> zalim
zulmet —–> karanlık, zifiri
zulmetmek —–> kıymak
zulüm —–> cefa, eziyet
zümre —–> camia, cins, grup, takım, topluluk, tür
zürriyet —–> çocuk